y WOONHUIZEN BOUWGRONDEN FSTEDE AUG. BONTE Janssens- Bonte Iepersch werk Deugdelijk werk EN LSMANTELS 18 paar geschoolde handen staan er te Uwen dienste. Herberg-Afspanning Horlogen-, Juweel- Bril winkel Haarkapper Coiffeur Openbare Verkooping irzXaiiA, INSTELDinsdag 6 Stpbmlw 1932 Plusieurs belles Maisons avec jardin vendre Déclaration- Passavant Openbare Verkooping WERKMANSHUIZEN INSTELDINSDAG 13 SEPTEMBER 1932 Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP DAT BEWIJZEN STEEDS alom gekend als DE BITSTE, keurig en fijn afgewerkt. Studiën van de Notarissen .Frans Ameye, te Rousselare en de Baeis, te Swevezeele. I - STAD ROUSSELARE A. Staticdreef, N s 1J4 en 116 Een Prachtigen bestaande uit met garage en lusttuinen, samen groot 17 aren 90 centiaren. (Verdeeld in 2 koopen). De villa N° 114 is voorzien van installatie van badkamer en centrale verwarming. N° 116 door M. Georges Decock, voor 3, ió, of g naeenvolgende jaren, ingegaan den I Februari 1929, mits 6000 fr. 's jaars, betaal baar per trimester en op voorhand. B. Rumbekestraat, Nes 29, 31 en 33 met tuinen, samen groot 8 aren 9 centiaren. .(Verdeeld in 3 koopen). N° 3 rdoor M. Werbrouck Missinne, mits i5o fr. te maande N° 33, door Mme W' Vandevelde, mits i5o fr. te maande. Al deze huizen zijn te bezichtigen den .Maandag en den Woensdag van 2 tot 6 ure namiddag. II. - GEMEENTE STADEM Wijk OosthoekSternw-g van Ronssilsre naar Dixmude 3 hectaren 52 aren 55 centiaren an Zaailanden (Verdeeld in i3 koopen) Zie plakbrieven met plan. Recht van samenvoeging. 1/2 °/o instelpenniag. ZITDAGEN om 2 ure namiddag, ter Café bij iV. Leon Van Eenoo, St Amand- straat, 102, Rousselare. Toeslag Dinsdag 20 September 1932 om 2 ure namiddag, in 't Gasthof Java Ooststraat, Rousselare. Ploegst^eri - Bisset S'adresser au Notaire THEVELIN a Messines. Verscheidene schoone Huizen met hof te koop Wendt u bij Notaris THEVELIN teMeessen. en vente au Bureau de ce Journal Studie van den Notaris A m eye te Rousselare. Gemeente Wynchel - St Eloi Langs de steenwegen naar Ouckene en naar Iseghem, dicht de Plaats I. Ken allerbeste ea welgelegen Groot 15 'la. 19 a. 15 ca. Verdeeld in 27 koopen. Gebruikt door de kinders Oost, met recht van pacht tot October ig33. 11. Een schoone met twee aaneenhoudende Groot 10 Hectaren 53 ar^n 74 ca. Verdei ld in 10 koopen. Gebruikt door de kinders Declercq, met recht van pacht tot i October 193 3. Zie plakbrieven met plan. litdagen 1/2 p. h. Instelpremie. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper, STAD YPER OVER TE NEMEN met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. Komt zien naar de Uitstalling van het Huis de Stuersstraat, 25, YPER Schoone heus Diamanten Genadige prijzen. Ter trouwe bediend. Een maal klant keert men terug. voor Damen voor Heeren 54, Rijsselstraat, Yper Scheeren - Snijden Wasschen - Onduleeren Toiletartikelen Reukwerken Golvingen Permanio. Verzorgd werk. van T WEE AANiENHOUjENDE GebruiktN° 114 door M. Michel Demonie, voor 3, 6, of 9 nkeenvolgende jaren, ingegaan den 1 December ig3o, mits io.5oo frank 'sjaars, boven de grondlasten, betaalbaar per semester en op voorhand. Drie sghoone en welgelegene Gebruikt N° 29, door M. Alfons Gaytant, mits 140 fr. te maande Gebruikt door M. Odiel Cappelle, tot 2° October aanstaande. van Bij Iseghem Tceslag Dinsdag 27 September ig32 te kens om 2 uur namiddag, in het Gasthof PATRIA Noordstraat te Rousselare.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7