Bondschieting Kermis-Schietingen 8 Gevonden en Verloren Voorwerpen Allerhande Nieuws WIJ kunnen bewijzen 4. Dat onze Ceramo tegels de goed koopste zijn, niettegenstaande hunne hooge kwaliteiten. L. Monkerhey-Van Neste, 9. Koeimhrkt, Yper. Alle bouwstoffen. Ceramieke, ceramo, cementtegels in alle prijzen. Altijd groote voorraden in magazijn. Alleenver- kooper der beroemde ceramo tegels van La Louvière. In de Bouwnijverheid Schut tersverbond'tZuid-Westland te Elverdinghe op Zondag 21 Oogst 1932 Voortnezeele - St-Seb&stiaan Op Zondag 21 Oogst Op Donderdag 25 Oogst Stad Yper Nationale Militie - Lichting 1933 Wervingsbureel Zittingen G. Versailles. H. Sobry. Mort de Lord Plumer H. Bossue. F. Deleu. Hooger Onderwijs - Middenjury Tweede Zittijd 1932 Gevonden Vrijdag 12 Oogst, een groote vierkanten mand, achtergelaten in de Stuers- straat, vóór het huis dragende Nr 40. De be woner van dit huis houdt de mand ter beschik king van den eigenaar. Maandag x5 Oogst, een gouden medaille, door Mej. Ramault Germaine, Cartonstraat, Yper, die ze ter beschikking van den eigenaar houdt. Dinsdag 16 Oogst, een klein handzakje voor meisje, door Mej. Coene Jeanne. Te be vragen op het politiebureel. Verloren Maandag i5 Oogst, in den voormiddag, een gouden uurwerk met lederen armband, door M. Commeyne Georges, van Brussel. Dinsdag 16, een gouden borstspeld door Mej. Ramault Germaine, Cartonstraat, Yper. Woensdag 17, een gouden ring door Mw Sabben Jeanne, van Wilryck. Donderdag 18, te Yper of omliggende, een zelvigheidspapieren op naam van M. Jinnitay Stanley, van Londen. Yper. Verdwenen. Zondag namid dag, rond 5 u. 3o, begaf zich een inwoner van Yper naar een drankhuis op de Groote Markt en ontdeed er zich van zijn armbanduurwerk om zijn handen wat te wasschen. Slechts een half uur later herinnerde hij zich dat hij zijn uurwerk op de lavabo had laten liggen, doch toen hij het terug wilde nemen, bestatigde hij dat het reeds verdwenen was. Een klacht werd ingediend. Aanrijding. Vrijdag namiddag, rond 2 u. 3o, werd op den hoek der Dixmudestraat en der Groote Markt, een triporteur met een trekhond bespannen en geladen met ijs aange reden door een heerenauto van Brugge. Alles bepaalde zich gelukkiglijk bij stoffelijke schade Eerlijke vinder. De genaamde Cresis Jules, bediende bij de Circus Semay, die alhier gedurende de kermisdagen op de Groo te Markt stond, vond Zondag avond een brie- ventesch en verhaastte zich het voorwerp naar bet politiebureel te dragen. Daar werd bevonden dat het voorwerp toebehoorde aan M. Hosten Leon, aan wien dan ook den brie- ventesch terug overhandigd werd. Kemmel. Droevig einde. Vrouw Vandarome,40 jaar oud,die sedert eenigen tijd reeds aan bloedspuwing onderhevig was en zeer terneder geslegen scheen, heeft Zaterdag in den voormiddag dóór verhanging een einde aan haar leven gesteld. De ongelukkige was moeder van twee kleine kinders van 6 en 7 jaar oud en laat haar bedroefden echtgenoot alleen na op een boerderij van ongeveer 17 hectaren 1. Dat onze Ceramo tegels van La Louvière de kloekste en het best afgewerkt zijn. 2. Dat onze Ceramo tegels zoo leven dig en prachtig van kleuren en teekeningen zijn als de ceramieke tegels. 3. Dat onze Ceramo tegels na korten tijd, een onovertrefbaren glans moeten ver krijgen. 5. Dat onze Ceramo tegels nog nooit zijn kunnen nagemaakt worden. 6. Dat onze Ceramo tegels de fierheid zijn der nette huisvrouw het genot van den braven huisvader en, het zeker redmiddel voor zenuwzieke, zwaa; moedige en moede- looze personen, welke tot op heden bij het dagelijksch reinigen van hunne vloeren, boven- menschelijke krachten moesten inspannen om dit werkje eenigszins klaar te krijgen. Gheluvelt. Zondag laatst had alhier de plechtige inhuldiging en de liturgische aan stelling plaats van den nieuwen herder, E. H. lnghelram. Een prachtige stoet, opgeluisterd door muziek en bestaande uit de verschillige maatschappijen en bonden der gemeente als mede uiteen reeks zinnebeeldige groepen, het leven der H. Margaretha verbeeldende, trok door de bevlagde en mooi versierde straten van het dorp en leidde den nieuwen herder naar de kerk. Z. E. H. Vermaut, deken van Yper, ging over tot de liturgische aanstelling, en de kerkelijke plechtigheid werd met den schoonen lofzang «Te Deum besloten. Wervick. Verkeersongeval. Zater dag, rond 6 u. 's avonds, werd de 11 jarige knaap Lambert Louis, die per velo door de Nijverheidstraat gereden kwam, omgeworpen door het gespan van den voerman Deforche Joseph. Een bijgeroepen geneesheer stelde vast dat de rechter bil gebroken was. Het slachtoffer werd ter verpleging naar het hos pitaal overgebracht. Brand. Maandag is er brand ontstaan op de hoeve van M. Demyttenaere Joseph. De schuur, waarin een groote hoeveelheid vlas geborgen was, werd ten gronde toe uit gebrand. De schade wordt op25.ooo fr. geschat. Cruyseecke.Van de hitte bezweken. Woensdag namiddag was men op de hof stede Cyrille Lapeire, gehucht Cruyseecke, aan het dorschen, toen opeens de 5o jarige werkman Achille Lezie, van Wervick, ten gronde zakte en geen teeken van leven meer gaf. Een bijgeroepen geneesheer kon enkel nog de dood vaststellen, veroorzaakt door de geweldige hitte. Poperinghe. Geëlectrocuteerd. De genaamde Jer. Debacker' was Vrijdag voormiddag, rond 11 u., bezig met de dakgoot zijner woning, in de Koeistraat gelegen, te schilderen, toen hij opeens de draden der electrische leiding aanraakte en, door den stroom getroffen, achterover van de ladder viel. De ongelukkige heeft zich, in zijn val, een arm gebreken en draagt verwondingen over gansch het lichaam. In hare vergadering van 17 Oogst ig32 werd, ter Syndikale Kamer der Aannemers van het Arrondissement Yper, met de meer derheid besloten van af x September ig3z de loonen der werklieden te stabiliseeren tot 1 Maart ig33. Hieronder volgt de tabel der toe te passen loonen vanaf 1 September tot 1 Maart ig33. Metser 4.25 fr. Diender 3.25 fr. Schilder 4.25 fr. Daglooner 3.5o fr. Aardewerker 3 5o fr. Timmerman 4.25 fr. Schrijnwerker 4.25 fr. Betonwerker 3.5o fr. Hulpbetonwerker 3,25 fr. Plafonneerder 4.25 fr. Hulpplafonneerder 3.25 fr. Kasseier 4-5o fr. Diender 4.00 fr. Loodgieter 4.25 fr. Steenkapper 5.25 fr. HET BESTUUR. uitsluitelijk voor al de leden der aangeslotene maatschappijen, Oppervogel ioo fr. 2 Zijdvogels aan 5o fr. 100 fr. 2 Kallen aan 25 fr. 5o fr. 5o Primes aan l5 fr. y5o fr. 40 Primés (Bond) aan i5 fr. 6oo fr. Inleg i3,5o fr. Terug 10 jr. Al zonder aftrek Zooveel vogels als schutters. Begin om 2 uur STIPT, einde om 7 uur. Ieder der 21 aangeslotene maatschappijen maakt een peloton. De afgevaardigde of een ander bestuurslid van ieder kring zorgt voor de inschrijving op een lijst der deelnemende schutters zijner maatschappij korts voor 2 uur worden, in St-Joris, al die lijsten genum merd en dienen als inschrijvingslijstna twee uur, al latekomers, die laatst schieten. Tn geval van slecht weder mag de schieting gewijzigd worden. om 2 1/4 ure Inleg 16 fr., terug i5 fr. Oppervogel loo fr. 85 vogels voor loo schutters. om 21/4 ure Inleg 25 fr., terug 20 fr. Oppervogel i5o fr. 6 hoekvogels aan 3o fr. 45 vogels voor 5o schutters, boven de 5o al primés van 25 fr. Het College van Burgemeester en Schepe nen van Yper, brengt ter kennis van belang hebbenden, dat het wervingsbureel te Kortrijk. zitting zal houden den i, 2 en 3 September ig32, te 8,3o uur 's morgens, te Kortrijk. De niet uitgestelde miliciens der lichting van ig33, die geen oproepingsbrief mochten ontvangen, moeten zich onverwijld tot het Gemeentebestuur wenden. Te Yperden 16 Oogst ig32. Op bevel De GemeentesecretarisDe Burgemeester t. Le Conseil Communal de Messin es, réuni en séance extraordinaire et solennelle d la nouvelle du décès du Field Marshal PlumerVicomte de Messines, Citoyen de Messines, decide D'envoyer par télégramme au Gouverne ment Britannique et a la Familie du Maréchal, Vicomte de Messines, l'expression de ses condoléances, De placer en berne le drapeau national sur les batiments publics le mercredi 20 Juillet ig32. jour de l'enterrement du Maréchal- Vicomte, Et de faire rappeler dans les écoles la conquête de Messines par les troupes Britan- niques, commandées par le Maréchal en Juin 1917, Et l'offre au Maréchal du titre de Citoyen; de Messines, voté par le Conseil Communal en séance du 9 Juin 1923, titre qui fut accepté par Lui. Un diplome avait été préparé pour le lui offrir a la première occasion. Le Maréchal avait annoncé sa visite pour leprintemps ig25r mais, ayant été déléguépour remplir une fonction dans des pays éloignés, il ne put nous rendre cette visite. Nous prions le War Office Britannique, de bien vouloir transmettre a la familie du Lord Maréchal, Vicomte de Messines, oe diplome,, avec les condoléances de l'Administration Communale et de la population de Messines. Fait en séance du Conseil Communal le jour cirdessus. Le SecrétaireLe Bourgmestre, De afgevaardigde van de Regeering zal, in het Provinciaal bestuur te Brugge, bureel 12,. van Donderdag 1 September tot en met Zaterdag 10 September ig32, Zondagen uit gezonderd, van 9 tot 12 uur, de candidaten opschrijven die, gedurende den tweeden zit tijd 1932, met het oog op het bekomen van een wetteliiken academischen graad, vóór de middenjury, examen wenschen af te leggen De candidaten die, vóór het academisch-i jaar ig3o-ig3i, zich voor een academische proef hebben aangemeld, mogen hun latere examens nog volgens het oude stelsel (wet 1890-1891) afleggen. Wat het nieuwe stelsel (wet 1929) betreft, mogen, voor het jaar ig32, de candidaten zich slechts door den afgevaardigde laten opschrij ven voor de eerste en de tweede proef der 1) candidatuur in de wijsbegeerte en de- letteren 2) candidatuur in de wetenschappen 3) candidatuur in de natuur- en geneeskun digs wetenschappen 4) candidatuur van den graad van burgerlijk ingenieur. De opschrijvingeH voor de andere proeven en examens door ds wet van 2t Mei 1929 voorzien, zullen op het Ministerie van Kun sten en Wetenschappee, te Brussel, Henri Beyaertstraat, 3, afgenomen kunnen worden. Tot het bekomen van inlichtingen omtrent de toepassing van de wet 21 Mei 1929 en omtrent de verschillende gevallen die zich kunnen voordoen, moeten de candidaten zich tot bewust Departement wenden. Met schriftelijke aanvragen om opschrijving wordt, door den afgevaardigde, volstrekt geen rsksning gehouden. Evenwel zal de afgevaardigde alle noodige inlichtingen verstrekken omtrent de toepassing van de wet 1890 1891, aan de candidaten die, bij hu* verzoek, een postzegel voor het ant woord voegen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8