FOOTBALL C. S.Y.-II-Ste Kruis 13e Jaar, N° 23 - 10 September - 1932 - 13e Année, N° 23 - 10 Septembre C.S.Y.-Jun.-W. S. Lauwe Ministerieel Verhoor Le Royal Amer et le Bitter Zigomar r— Weekblad - t bet Arrondissement Yper émm Y—oiiliTlng der GeteUtorden. émr Yperacbe .Clubs, ens. Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan intihrl/een in alle BelgUeht postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 11 September 1932, om i5 uur, in het Hötel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 3) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. Al onze bondenen samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. Fédération des Sinistrés de l'Arrondissement d'Ypres La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 11 Septembre 1932, a i5heures, en 1' Hötel Continental Place de la Gare, a YPRES ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 3) Vccux a mettre a l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. K. B. V. B. C. S. Y. Op Zondag 11 September 1932 op het Ypersch Stadium Om 10 uur Ingang i fr. 5o. Om 3 uur Ingang 3 fr. Het princiep der zuinigheid Gebruikt OZONIA voor de wasch. Daar de afgevaardigden der geteisterden van Dinant, Visé en Yper, die den 20 Juli 11. door den Heer Eerste Minister Renkin in verhoor ontvangen werden, het beloofde ant woord niet ontvingen op hunne vraag betrek kelijk de betaling in titels der vergoedingen voor oorlogsschade aan herbeleg onderhevig, werd door den Heer Advokaat Le Boulengé, van Dinant, den volgenden dringenden brief aan den Heer Minister Renkin toegestuurd Dinant, den 3o Oogst iq32.' Aan den Heer Renkin, Eerste Minister, Wetstraat, Brussel. Ik heb de eer nogmaals uwe aandacht te vestigen op den brief dien ik U den 3° dezer toestuurde en bij denwelken ik U een ant woord vroeg op de vraag die wij U, namens de geteisterden van Yper, Dinant en Visé, hebben gesteld tijdens het verhoor dat Gij ons den 20 Juli 11. wel hebt willen toestaan. Ik ben zoo vrij U te herinneren dat wij U toen de rechtmatige eischen hebben uiteenge zet der geteisterden die vragen in speciën be taald te worden zooals artikel 53 der samen- geordende wetten op de oorlogsschade het wil, en niet in titels 5 °/0 1925 die in waarde verminderd zijn en op de Beurs aan ongeveer 73 fr. verhandeld worden. Ik hoef zeker niet de belangrijkheid van onzen eisch te onderlijnen noch den ernst van den toestand waarin de geteisterden zich be vinden door het feit dat Uw departement meent de vergoedingen voor oorlogsschade te mogen betalen in titels, die van hun waarde verloren hebben, in plaats van in baargeld. Wat wij van U vragen is geen gunst, doch alleen dat Uw departement een wettelijke verplichting zou eerbiedigen. Ik durf verhopen dat wij, dank aan Uwe krachtdadige tusschenkomst, voor al de ge teisterden, waarvan ik de woordvoerder ben, eerbied en herstel zullen bekomen van het recht dat tot op heden miskend werd door de betaling in titels die ons door Uw beheer worden opgedrongen. Ik behoef U niet aan den angstwekkenden toestand te herinneren waarin gij de belang, hebbenden plaatst noch de stoornis die ge bracht wordt in het budget van brave men- schen die slechts verwachten hetgeen hen verschuldigd is en die vertrouwen hebben gehad in de wet en in den eerbied voor het gegeven woord. Die kwestie overtreft zelfs het belang eener armzalige geldkwestie, want in een Staat, waarvan Gij het hoofd zijt, is het on ontbeerlijk dat de burgers de verzekering hebben dat de Regeering zelf het voorbeeld niet geeft van niet naleving der wetten en ontrouwigheid aan hare verbintenissen. Het is een der voorwaarden voor het herstel van het vertrouwen dat de Regeering vanwege hare onderhoorigen moet hebben. Gij weet beter dan ik dat de Staat thans gansch zijn moreel en financieel krediet noo- dig heeft en hoe wil men dat het publiek hem zijn vertrouwen schenkt wanneer het ziet dat de Regeering, ontrouw aan hare verbintenis sen door een wet bekrachtigd, een bijzondere en onschendbare schuld, tegenover de ge teisterden aangegaan, slechts betaalt in con cordaat munt. De geteisterden, die van der gelijke handelwijze het slachtoffer zijn, laten niet na overal rondom hen hun beklag te doen en op de onrechtvaardigheid daarvan te wij zen, en Gij begrijpt hoe het krediet van den Staat er door ontredderd wordt. Indien er geen geld voorhanden is om de geteisterden te betalen, tegenover wien de Staat een schuld heeft van een gansch bij zon deren en onschendbaren aard, dan moet er ook geen zijn om de andere schuldeischers van den Staat te voldoen, waaronder zich velen bevinden die min belangwekkend zijn dan de geteisterden. Ik verhoop dat die enkele overwegingen hierboven aangehaald de eer zullen hebben een oogenblik Uwe aandacht te weerhouden van gewetensvol hoofd eener regeering die het welzijn van het land beoogt in rechtvaar digheid en billijkheid. Ik bid U, Heer Eerste Minister, de ver zekering mijner zeer eerbiedige gevoelens te aanvaarden. (get.) L. LE BOULENGÉ, Advokaat.» Het antwoord, dat wij met zooveel geduld hebben moeten afwachten, is ons eindelijk den in September toegekomen. Doch, zooals onze lezers het hier verder in ons blad zullen kunnen zien, is het ver van ons voldoening te geven. Immers, de Regeering beroept zich uitsluitend op het duitsch moratorium en be weert daardoor in de noodzakelijkheid te zijn alle vergoedingen voor oorlogsschade bij middel van titels der Belgische Schuld 1925 te betalen. Wij hadden een beter antwoord verwacht doch zijn eens te meer in onze hoop teleurge steld. Dit antwoord kan ons onmogelijk be vredigen en is in strijd met de bestaande wetten op de oorlogsschade. Ook zullen de geteisterden zich daarbij niet houden maar onverpoosd en nog krachtdadiger dan ooit hunne zoo jammerlijk miskende rechten ver dedigen. De vergadering der Federatie zal ten andere daarover morgen reeds te beraad slagen hebben. HET yPERSCHE föb-x -«J. LA REGION D'YPRES Organe de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boter straat, 34, Yper Naamloote artikels seveIjert Ridaction, Administration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres On fieal s'abonner dans tons les bureaux de potte Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non stgnis sont re/asis 2) Verslag over het ministerieel ver hoor. 2) Rapport sur i'audience ministé- rielle. De Voorzitter, - Le Président, Arth. BUT AYE, av. Ypres. Mijnheer de Eerste Minister, ont «oujours élé et restent les mellleur» des APÉRITIFS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1