IN DEN STORM Jonckheere - Duthoy Maison Marcel "^BEENHOUWERIJ 8, Tempelslraat, Yper I N LAN DSCH Versch Vleesch Bevrozen Vleesch "PUROIL,, 2 Ten bureele dezer kan men de voor gaande nummers met het mengelwerk bekomen. Bouilli 6 8 10 fr. de kilo Biefstuk 1 p Rosbief 1 16 - 18 - 20 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief12 fr. de kilo Minerale Oliën en Vetten voor alle Machienen en Motoren Roumeensche Naphte "AVIATIC" Dixmudesteenweg, 38 La Dame chic et élégante se fait COIFFER la 20, Rue au Beurre, YPRES Le Salon de Coiffure le plus renommê par son travail impeccable. Mengelwerk van Het Vpersche N' 9 Roman door A. BRULEZ (Vervolg) Z ge had willen weten of ik dood was Z.viig bonze e... pHger l'Is niet om mee te lachen I Bar. g een geweldige slag deed de lucht dreunen en alle gesprekk;n verstommen. Instinctmatig had Laura zich tegen André aangedrongen en zijn arm met hare twee han den vastgegrepen. Beschermend legde hij ziine har d op de hare en voel Ie haar nog omwon den kopje, tegen zijn schouders drukken. Toen de eerste schrik voorbij was, hoorde men 't gt sprek op hoo'geren toon hervatten als algemeene ontlasting '1 was een schot van onze kanonnen naar het vijandelijk gediocht. Laura's hand bleef echter nog in die van Andié rusten, cn hij voelde ze beven. Kom, zei hij dan, wij zijn er van af met vogelschrik We hebben hier tcca veel schrik te lijden, klaagde zij zacht. 't Monster tiekt zeewaarts 1 zei hij dan 't ware beter t.u weer slapen te gaan, anders ktijgt ge hier kouil en wordt ge ziek. Wilt ge Gaat gij ook heen vroeg ze. Ja, zie 't vols gaat uiteen en mijn vader kijkt al rond waar ik Llijf. Zien wij u morgen, om te kaarten Doet gij mee Oh, ja Dan kom ik vast Rust maar goed. Nog een stevige handdruk en htj liep zijn vader na. Terug in zijn bed, kon hij den slaap niet vinden. Waarom heb ik dat gezegU vroeg hij zich zeiven af. Eenerztjds voelde htj zich gestreeld en ge lukkig om de genegenheid van het meisje. An derzijds was hij ontevreden over zich zelf. Het beeld van Elza rees voor zijn geest op. N u eens schenen de uitgesproken woorden hem zonder bularg hij wilde het ongemak dat zij hem voroorzaakten van zich afschuiden. Dan weer, had hij wroeging ze aan zijn af scheidsgroet te hebben toegevoegd met be krachtiging in den handdruk. Hij trachtte wel. tot eigen ontlasting, te doen gelden, dat er bij Laura geen spraak kon zij» van liefde, dat zij alleen van hem hield omdat hij haar het leven gered had en hem daarom warme vriendschap en erkente lijkheid toedroeg. Maar hij mots. nochtans toegeven dat Lauia niets af wist van zijne verloving met Elza en dat ook in dit meisjes hart wel meer dan enkel vriendschap kon ontstaan ztjn. Hij zou in 't vèrvolg beter op zijn woorden letten en alle toegeving in dien zin zoeken te verwijderen. Laura, van haren kant, had ook niet dade lijk lust gevoeld om te slapen. Zij voelde zich zoo gelukkig, zoo opgetogen, dat zij haar gedachtonloop niet meester was. Het beeld van den jongeling stond nog immer aan hare zijde, zij voelde zich zoo koesterend door hem beschut, zijne aandacht om hare gezondheid was haar zoo streelend geweest, zijn afscheids groet en zijn vriendelijke handdtuk waren als een uitnoodiging geweest tot nader kennis making. Zij, die na de dood harer ouders, zich zoo alleen voelde op de wereld, smachtte nog meer naar steun, genegenheid, en onbewust, naar liefde. In dezen jongen «aan, aan wien zij daarenboven 't leven verschuldigd was vond zij haar ideaal. En had de Voorzienig heid hem niet, als opzettelijk, op hare wegen geplaatst Heel toevallig had hij haar hulp geboden toen zij in nood was even toevallig was htj in hare nabtjh i 1 komen wonen en had zij hem, teiug gevontien, toen zij er niet meer scheen aan te denk n. En scheen hij ook niet in te stemmtn met hare gevoelens Hit was een gedurig ja op al de vragen Haar blik op de totkomit verruimde, de hoop bloeide op. 't vertrouwen kwam terug en niettegenstaande de smarieli ke onisian dikheden, waarin z;ch dit alles voordeed dacht zij, met vroolyk j't elend hart, dat zij nog gelukkig mocht zijn en sliep toen glim- la»hend in. Die opgewekte toestand werd 's anderdaags onmiddellijk bemerkt door den knig-aalmoe- renier. die haar, op weg naar de ziekenzaal, onder de gewelfde gangen tegen kwam. Onze ziekenverpleegster schijnt geens zins vermoeid na dien akeligen nacht Akelig vroeg ze verwonderd, lii werd dan ineens bloedrood, daar ze op 'r eerst niet meer gedacht had aan de bommen. Och neen, voegde zij er dan haastig bij, 'k heb daarna zoo lekker getlapei -* En mooi gedroomd zeker? vroeg hij leuk. Weereen blos op hare wangen en de oogr n neerslaande Ja bek-nde zij. Ik dacht het welplaagde de Eervvaaide verder. Zoo vroeg ze plots benieuwd. Heb ik u dtz-ti nacht niet in aangenaam gezelschap gezien van «ongelijke personen»? Eerweerde dat is boes van u I Z >nder kwade bedoeling, Juffer Laura. Ik heb er niets tegen, wei s gerust. Maar zeg ik niet rark Haar antwoord een veelbetei ker end, schuch ter lachje, een brusk ophalen van den schou der enweg was ze. De Eerweerde sloeg zijn brevier open, tee kende de gebru kelijke kruisjes, zonder zijn glimlach weg te drijven, en begon zijn gebed met een kleine veistrooiïng. Gedurende 't heilig offer stor te hij sprake loos een gebed voor 't geluk van twee jonge harten, die hem op zeer korten tijd heel sym pathiek geworden waren. Hij was nog jong en vond behagen met de jeugi. Ook de solda ten z jner batterij konden hem graag lijoen. V. Ncch Andté noch Elza hadden eene nieuwe gelegenheid gevonden om brieven mee te geven. André had nochtans op alle mogelnke middelen gezonnen om aan ztjn geliefd meisje te laten weten hoe de toestand was en hoe hij het stelde. Elza had er wel aan gedacht, maar zonder zich vetl moeite te geven om aan een boodschapper te geraken. Zij was eerst erg bekommerd geweest om mei hare moeder het t.ieuw huishouden in or de te brengen. Zij waren immers gevlucht met enkele kleedingstukken, zonder Huisraad, zon der de honderd kleine zaakjes die in-.het dage lijkscfct leven noodig zijn. Daarenbovtn had den de toebeieidselcn om Kartl naar eene schoolkolonie te stmren ook veel vveik meege bracht. Weldra had het verlaten en vervallen huis, dat ztj gehuurd hadden,een net en aanlokkelijk uitzicht. Na korten tijd kenden zij en waren gekend door kiuidenier, bakker, slachter en zooveel meer andere bedrijfslieden die graag een praatje met hen hielden en zoo wierden vreemde omgeving, vreemde taal, vreemde lieden aldra gewone kennissen. Daarenboven vond Elza er ongemeen heila gen in, rond te kuieren in dat eenvoudig stadje Saumur, dat benevens zijne aangename ligging op de Loire, met schilderachtige en afwisselende wandelingen, ook nog de voor keur bezat eene militaire rijschool te hebben, die de wereld over beroemd was om hare knappe officieren. Dit deed tevens aan hare moeder hare jeugd en jong leven herdenken, tusschen de even knappe jonge officieren der befaamde Ypersche rijschool. Wat meer is, voelde Elza een geheimzinnig verlangen in haar hartje groeien om de aan dacht te boeien van een dezer flinke ruiters, die over 't algemeen even belust waren op de gunst van pronte en.... weliegoederde huw bare dochters, zrts zij trouwlustig waren, en zoo ze dit niet waren, werd er niet gedacht aan den bruidschat, maar alleen gezocht naar een avontuurtje. Elza vergat daarom niet zoo in eens Ancké. Neen, het was haar alleen maar te doen zich gevleid te voelen door de aandacht die zij wekte. (Vervolg te vaaste week). EERSTE KWALITEIT AUTOMOBIELOLIE Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie Speciale Petrol voor Broeimachienen. gewaarborgd de beste. (Watermolen) YPER Tel. 446. Ondulation permanente Wise en plis Massage Manicure Teinture au Henné.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10