-HET YPERSCf 1E - LA RÉGION D'VPF *ES iondagrost - Repos dominical Wekelijksch Overzicht Amitiés Frangaises 13® Jaargang, N' 24 - 17 September 1932 13' Année, N' 24 17 Septembre 1932 Bijvoegsel Supplement Het gaat heelemaal niet in Duitschland en als bij tooverslag werd de Reichstag ontbonden. Daarop volgde eene kibbeling die niet van belang ontbloot is en de volksvertegenwoordigers stemden met 512 man tegen de Regeering Sommigen eischen de terugroeping van de ontbinding omdat zij onwettiglijk zou uitgevoerd zijn anderen zeg gen dat alles in .regel afgeloopen is Maar de leden van den Reichstag bleven aan hun rechten houden en vragen de afzetting der Regeering. In alle geval zal er moeten overgegaan worden tot nieuwe ver kiezingen en dat zal aanleiding geven tot een ver woeden strijd Alhoewel er zulk geweldig krakeel in 't huishouden heerscht, voelt men en is iedereen overtuigd dat het krakeelende Reich toch zeer nauw samenhangt, als het de algemeene belangen geldt. Geen verdeeling als er sprake is van herbe wapening, als men gelijke rechten eischt met de aadere landen Geen geschil om, onder de oogen van de Regeering of met zijne verdoken medewer king, legers te vormen hoe is het mogelijk dat, naast het officieel leger der Reichswehr, nog zoo vele gewapende militaire instellingen kunnen tot stand komen en goed gewapend zijn, zooals de Staalhelm, de Reichsbannier, defrontvereenigingen enz. enz. Pas komt er nog een ander bevel uitge vaardigd te worden door de Regeering zelfonder het voorzitterschap van den minister van binnen- landsche zaken bijges.taan door den gewezen infan- terie-generaal Edwin von Stuipnagel, wordt eene vereeniging tot stand gebracht om eenvormige sportieve opleiding te geven aan gansch de jeugd van het Reich In hetdekreet wordt erop gewezen dat de duitsche jeugd moet opgeleid worden, om bestand te zijn tegen vermoeienissen, om den geest van orde, tucht, vriendschap en zelfverloochening aan te kweeken En waarom moet al dit jonge volk onder het gezag staan van een generaal, en afgericht worden onder de leiding van krijgsmo nitoren Het einddoel is maar al te klaarhet krijgsvolk zal er zijn en dan blijft er niets anders meer over dan ook openbaarlijk denoodige wapens te mogen geven Een oogenblik werd er bij ons en in den vreemde ruchtbaar gemaakt dat de gewezen keizer terug in Duitschland was Dit bericht werd gelogenstraft maar dit verandert weinig aan de zaak, want er zijn ander prinsen genoeg in het Reich tegenwoordig om, op den eersten wenk, weer den troon te beklimmen De openbare meening wordt stilaan gewoon gemaakt aandien terugkeer en be ïrivloed om dien terugkeer in de hand te werken. Komt Voorzitter Hindenburg zelf niet te schrijven in een welgekend duitsch dagblad, dat zeer konings gezind is, dat Willem, niet weggeloopen is om zijn volk in den steek te laten, maar alleen tijdelijk verdween om zijn volk niet over te laten aan den burgerkrijg,en dat hij slechts aanging op uitdrukke lijken wensch van zijn oppergeneraal, om het uiterste te doen, met bloedend hart, ten gunste van zijn volk Aldus komt er stilaan een omkeer in de open bare meening en terzelfdertijd wordt de buiten landsche gedachte getoetst. Ook wordt er weer ijverig gewerkt om de beschuldiging die op Duitschland gelegd werd, als zou het alleen de schuld van den wereldoorlog dragen, te doen ver dwijnen en als dit eens bekomen wordt, dan zijn de anderen allen even schuldig en niets belet meer aan het Reich zijne vroegere plaats in de wereld macht te schenken en wij staan weer voor denzelf den toestand als in 1914. Maar Duitschland heeft sedertdien vele nieuwe knepen bijgeleerd RIK. De Kerkwijding van St-Niklaas De plechtige Consecratie van onze St Niklaas kerk die Maandag 5 Sept. moest plaats hebben is uitgesteld tot Maandag 19 September aanstaande. Kapel der Arme Claren De Jaarlijksche Noveen ter eere van O L. V. van Salette begint Zondag 18 September te 7 ure 's avonds, met Veni Creator, Plechtig lof en openings Sermoen. Ministère de la Justice Ministerie van Justitie Inauguration du Mémorial du Mont Kemmel Arth. Butaye. Naar de Missiën St-JozefskerK der P.E. Paters Karmelieten Bedanking Jufvrouw Elisabeth HARDY Vrouw Sylvie-Lucie DIDIER Heer Ambroos-Franciscus MAES t ZIELMISSEN Heer Georges DE BECK. Echtgenoot van Vw Arnoldina BÈllefroid. Monsieur Albert BOONE décédé le 24 Septembre ig3o. Vrouw Jeanne COUTREZ Echtgenoote van Hr Hector Vandermarliere. (Moniteur du l5 Septembre) Sont nommés Procureur du Roi prés le tribunal de première instance de Furnes M. Maurice Vanden Boogaerde. Greffier en chef du tribunal de première instance de Gand M. Th. Wylleman. Nos sincères félicitations. Bij koninklijk besluit van 21 Juli ig32, wordt de medaille van 3' klas verleend aan heer Emiel Gobyn, bode aan de rechtbank van eersten aanleg te Yper. Onze hartelijkste gclukwenschen. Demain dimanche, 18 Septembre, aura lieu l'inauguration de la colonne, haute de l8 mètres, édifiée au point culminant du Mont Kemmel. A io heures Réception des autorités par la musique du 4' de Ligne. A 11 1/2 heures Messe en plein air au Mont. A 2 1/2 heures Cortège, inauguration du monument et remise a la commune de Kemmel. A 4 heures Concerts par la musique du noe régiment d'infanterie de Dunkerque et par celle de 4e de Ligne de Bruges. La musique du 4e de Ligne prendra a Ypres, le tram de 9 h. 40, ne circulant d'habitude que le Samedi, maïs qui sera mis en marche demain Dimanche, a l'occasion de l'inaugura tion du monument le public pourra égale- ment y prendre place. Les autres trams et notamment ceux de 14 heures et de 14 h. 40 seront renforcés. La Commission de l'Érection du monument Frangais au sommet du mont Kemmel a invi té les Amitiés Frangaises, d'Ypres, a partici per le Dimanche 18 Septembre courant, au cortège qui se lormera a cette occasion, a 2Vi heures. Les membres des Amitiés Frangaises pour- ront prendre le tram de 2 heures en même temps que la Commission. Dès l'arrivée a Kemmel, on se rendra avec le drapeau a la cérémonie. La Commission espère que notre groupe sera nombreux. Le Président Wij hebben ze gekend toen zij in de wereld waren, die twee flinke en doorbrave Iepersche meisjesMejuffrouw Alice Des quiens, dochter van Mr. en Mvr. Desquiens (in de Ster Van den Peereboomplaats) en Mejuffer Gerarda Delahaye, dochter van onzen achtbaren Schepen van Openbare Wer ken en van Mvr. Delahaye, Capronstraat. Beide behooren nu tot de bloeiende Congre gatie der Kanunnikessen-Zendelingen van den H. Augustinus, Congregatie gesticht door de beroemde Dame Louise Binnen enkele weken, zullen zij vaarwel zeggen aan alles wat hun dierbaar is op aarde aan stad en vaderland, aan vrienden en kennissen, aan broeders en zusters, aan hun zoo vurig bemin de ouders God geve dat zij vader en moe der nog eenmaal mogen weerzien Wie twijfelt eraan 't zal schrijnen daar en scheuren in 't hart onzer missiezusters Maar edelmoedig zullen zij 't offer brengen, ter lief de Gods en voor de zielen welke zij, in de verre missielanden, winnen moeten voor Christus en Zijn Kerk. Wij allen, Ieperlingen, wij willen ze bijstaan door onze gebeden en H. Communiën wij willen ze steunen dooreen milde aalmoes voor hun lastig en heerlijk missiewerk. Zij zullen zelf een omhaling doen, onder al de H. H. missen op Zondag 25 September in St Maartenskerk en op Zondag 2 October in St Niklaaskerk. In beide kerken, gelegen heidssermoen. We vernemen ook dat een roerend afscheids feest op touw gezet wordt door een Cómiteit van Dames en Heeren. Het afscheidsfeest zal doorgaan op Donderdag 29 September, te 7 u. stipt, in de groote zaal van het Christen Volkshuis Benevens zang en spel, hartelijke ontvangst van onze jonge Iepersche Missie zusters. Iedereen wordt vriendelijk uitgenoodigd op dit luisterlijk avondfeest. De toegang is vrij en kosteloos. Oefeningen der 9 Donderdagen als voorbe reiding tot het feest der H. Kleine Theresia. 's Morgens te 7 uur, solemneele mis met oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 y« u lof door 't volk te zin gen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Heer en Vrouw Emile Hardy- Poupaert en familie danken inniglijk de vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van genegeaheid hen betuigd tijdens het afsterven hunner dochter en zuster en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Zij worden tevens vriendelijk uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op Zoadag 18 September 1932, om 11 1/2 uur, in St-Maartens Kathedraal. Heer Sentil Descamps Heer en Vrouw Albert De Hertog-Moniez Heer en Vrouw Maurice Wackenler-Moniez De familiën Didier, Descamps en Moniez, melden met droefheid het everlijden van hunne teerbeminde echtgenoote, moeder en schoonmoeder, Weduwe van Heer Emiel MOMIEZ Echtgenoote van Heer Sentil DESCAMPS geboren te Yper, den 9 Januari 1873 en er godvruchtig over leden, den f6 September 1932. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling, zal plaats hebben in St-Maartens Kathedraal, Maandag 19 Sep~ tember, om 9 uur. Vergadering ten sterfhuize, Dixmudestraat, 85, te 8 1/2 u. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dus danig te aanzien. Vrouw Ambroos Maes, geboren Léonie Doom De kinders Maes De familiën Maes, Vandesyppe, Meersseman en Doom melden met droefheid bet afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader en bloedverwant, Oud overlader der Staatsspoorwegen geboren te Handzaeme, den 25 April 1860 en godvruchtig overleden te Yper, den 15 September 1932. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Niklaas, Dinsdag 20 September, om 9 uur. Vergadering ten sterfhuize, Dickebuschsteenweg, 95, om 8 1/2 uur. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dus danig te aanzien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen, worden op Zondag 18 Septemberom 8y» uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Les amis et connaissances sont priés d'as- sister a la MESSE DE REQUIEM, qui sera chantée le Dimanche 25 Septembre, a 8 v. heures, en l'église St Pierre, pour le repos de l'ame de Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 September, om 9 u., in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 2 October, om 9 uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Theophile HERHEMAN. De Apotheek van La Pharmacie de Mr WECKESSEN Dixmudestraat o— Rue de Dixmude is ALLEEN OPEN op Zondag 18 Sept. reste seule ouverte le Dimanche 18 Sept.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11