Overlijden van den Hr Charles Swingedouw 2 H Charles Swingedouw Donderdag 8n September is de Heer Char les Swingedouw alhier overleden in den ouderdom van 78 jaar. Die droeve mare verspreidde zich bliksem snel en verwekte overal een groote ontroering, vooral bij zijne ontelbare vrienden en kennis sen, waarvan velen hem nog daags te voren in bloeiende gezondheid gezien hadden. Met hem verdwijnt een Ypersch figuur en een echten volksvriend. De heer Charles Swingedouw was immers een der zeldzame mannen die zoo verheven staan in achting en vriendschap bij de hooge standen en tevens zoo diep in de liefde en de genegenheid van 't volk. Door zijne minzame vriendelijkheid, zijne goedhertige dienstvaar digh-id, en vooral zijne groote eenvoudigheid wist hij zich van eenieder te doen waardeeren en beminnen. De onvermoeibare weikzaam heid, die hij tot op de laatste oogenblikken van zijn leven aan den dag legde, en ook de groote bekwaamheid, die hij in alle landbouwzaken bezat en die hij zoo bereidwillig ten dienste der anderen stelde, mitken dat hij niet alleen van gansch de bevolking van Yper als een doorbraven en eerli ken man gekend was, maar in gansch de provincie de faam van een vooruitstrevenden en noesten weiker verwor ven had. Gedurende meer dan vijftig jaar heeft hij zich met een ijverige bezorgdheid geoflerd ten voordeele der samenleving. Voorname landbouwer, deelnemende aan alle prijskampen eerst als geduchten mededin ger en vervolgens als hoog geprezen juiylid bestuurslid van 't Landbouw Comice onder voorzitter van 't Veekweeksyndicaat, van 't Verbond der Geiten syndicaten bestuurslid van de Koninklijke Hofbouwmaatschappij ondervoorzitter van 't Werk van den Akker stichter en voorzitter der Peerden Verz<. ke ring De Vereenigde Vrienden van Yper medestichter van talrijke andere peei denver z keringen stichter der Provinciale Peer den Herverzekering van West-Vlaanderen, ziedaar eenige der bezigheden van den Heer Charles Swingedouw. Nooit ontbrak hij aan een der vergaderingen van al die maatschap p jen, als voorzitter leidde hij de bespreking met gezag en doorzicht, als bestuurslid wist hij zeer dikwijls in beknopte woorden de juiste oplossing te vinden. Tijdens den grooten oorlog was hij een der laatsten om Yper te verlaten Te Bevertn a/Yzer, waar hij zich als vluchteling geves.igd had, werd die begaafde man ook al dadelijk opgemerkt en zijne uitgebreide kennis van zaken en zijne groote rechtschapenheid deden hem door de militaire overheid aanstellen als raadgever en schatter, en in vele gtschillen bekwamen de burgers recht dank aan zijn invloed. Na den oorlog was hij ook spoedig te Yp:r terug en er een der eersten op de bres voor landherstel en heropbeuring van den land bouw. Hij was lid van alle commissièn die toen met dit doel tot stand kwamen, was door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aangesteld om grondschattingen te doen en hield zich ook nog bezig met de dierenverdee ling. Hoe hoog zijn aanzien, hoe groot zijne bekwaamheid en hoe streng zijne onpartijdig heid waren, blijkt uit het vertrouwen dat de magistraten en het gerecht even als de belang hebbende partijen in hem stelden. Dikwijls •werd zijne tusschenkomst ingeroepen voor het schatten van vee, vruchten en landen, en tel kens werd zijne beslissing door beide partijen met vertrouwen aanvaard. Om al deze verdiensten werd deheer Char les Swingedouw den 16 Juli 1923 vereerd met het Burgerlijk eereteeken van 2d' klas en den 16 Juli 1927 met het landbouweereteeken van 1' klas. De plechtige uitvaart van dezen hoogst verdienstelijken volksvriend en weldoener had Dinsdag 11. plaats onder een machtigen volkstóeloop zooals men er zelden 2iet. Tij dens den lijkdienst, die in S' Niklaaskerk om 10 u. plaats had, scheen er aan de offerande om zeggens geen einde te komen en talrijk waren de vrienden en kennissen die er aan gehouden hebben het stoffelijk overschot van den duurbaren overledene naar het kerkhof te vergezellen, en alzoo aan den goeden en trou wen vriend een laatste hulde van genegenheid en dankbaarheid te brengen. De treurige lijkstoet, voorafgegaan door een afvaardiging,met vaandel, der Koninklijke Hofbouwmaatschappij en gevolgd door de naastbestaanden, door tal van vooraanstaande personen, door de besturen en leden van ver- schillige maatschappijen en door talrijke vrien den van den oveiledene die van heinde en ver gekomen waren, trok vervolgens naar het stedelijk kerkhof waar, na de laatste gebeden en een laatsten zegen der H. Kerk, het versch geopend graf met bloemen bedekt werd namens de Provinciale Peerden Herverzeke ring, de Peerden Verzekering van Yper en de Koninklijke H jf bouwmaatschappij van Yper. Daarna werd de hiernavolgende lijkrede uitgesproken door den heer Edmond Caene- peel, dokter-veearts, Voo zitter der Provin ciale Peerden Herverzekering van West- Vlaanderen. Mijn lueren, In den naam der Peerden Verzt kering van Yper in den naam der Prcv.nciale Pterden Herverzekering van West-Vlaanderen, kom ik een welverdiende hulde brengen aai onzen diep betreurden Vriend en Weldoener. Maar gij, zelfs tot van de veiste palen van West-Vlaanderen, brengt hitr den klaaisten blijk vaa achting en innige genegenheid tot onzen verdienstelijken Stichter, Voorzitter en Bestuurslid. Heviger dan ooit gevoelen wij cns onder den indruk der begaafdheden van zijn edel hert en zijne verhevene ziel Godsviucht, rechtschapenheid en naastenlielde. Deze gevoelens, in zijn jeugdig hert geprent door zijne zoo brave ouders, groeiden en bloeiden en droegen de rijkste vruchten tot den laatsten dag, tot 't laatste uur van zijn leven. Ofimogelijk een echte schets te geven van een verdienstelijke loopbaan waarvan ruim een halve eeuw toegewijd werd aan 't Gemeene best. 't Volk wist ons, tot tranen toe, te vertellen hoe zeer die reusachtige, roeiende en levens volle telg, een kincerlijke liefde toedroeg aan zijne hoogbejaarde Ouders. Zijne pachthoeve 't Watergoed onder opzicht van landbouw evenals van dieren- kweek, verwierf een ware beroemdheid. Maar vooral 't huiselijk leven verspreidde er den zoeten geur der wedeizijdsche liefde en velen van ons hebben met zielsgehot beseft hoeverre de zelfopofferingen van een verkleefden vader 't geluk der kinderen kan bewerken. Dat was de brave echtgenoot, dat was de be zorgde vader. Maar de naastenliefde welde in die edele borst en noodlijdenden en beproefden vonden bij hem steeds steun en troost, en velen namen tot hem hunne toevlucht. Toen, rond 1900, onze landbouwers meer en meer te worstelen hadden met sture tijden, zag hij uit naar middelen om hun ter hulp te komen daar waar zij aan de grootste verliezen blootgesteld waren. Hij vatte de Onderlinge Peerdenverzekering op, en, met trouwe medewerkers, bracht hij einde 1901, reeds de schoone maatschappij De Vereenigde Vrienden tot stand. Eenparig werd hem 't Voorzitterschap aangeboden, en dit nam hij waar gedurende 32 jaren met gezag en rechtschapenheid. Alle vergaderingen zat hij vóór, alle schattingen woonde hij bij niets ontsnapte aan zijn klaar ziende oog, en steeds was de gerechtigheid de strenge regel van al zijne besluiten. In September 1927 vierde die bloeiende maatschappij haar 25 jarig bestaan, of liever vierden de leden het 25 jarig wijs bestuur van hunnen geliefden Voorzitter. Daar hoorden wij volgende verklaring Alles wat onze Verzekering van goeds heeft verricht, alles wat zij geworden is, heeft zij aan U, Mijnheer de Voorzitter, en aan den Heer Secretaris te danken. Één verzekering was hem niet voldoende, en, dank zijn onverpoosd werken, kwamen veel andere tot stand over gansch de Provin cie. 't Mocht nog daarbij niet blijven. Groote beproevingen konden sommige vei zekeringen in den grond boren, 't Was voldoende voor dien fleren kamper 't gevaar te ontwaren om het uit den weg te ruimen. Dan lichtte hij zich tot twee andere wer kers van 't eerste uur, tot Nieuwpoort en tot Zarren. De wankelbare maatschappijen op stevige vestingen zetten was hun doel en hun besluit, en, spijts hinderpalen en tegenkanting, 't jaar was nog niet verloopen of onze Her verzekering van West Vlaanderen prijkte als een vuurtoren over gansch de Provinciej en de drie stichters bleven er steeds de wijze be stuursleden van. Uit hooge waardeering jegens onzen be treurden Voorzitter werd onze stad verkozen als zetel der maatschappij 't was balsem aan-1 zijn Ypersch herte. Gij allen weet immers hoezeer hij gehecht was aan zijne geliefde geboortestad en <aan zijn volk. Bij eene feestviering te zijner eer werd hem gezegd boven den ingang van uwe gastvrije woning dient in gouden letters geschreven te staan geen enkelen dag dat hij niets deed voor zijne stad en voor zijn volk Hier maak ik beroep op uwe getuigenis Heeft ooit iemand te vergeefs zijnen wijzen raad gevraagd, te vergeefs zijne hulp inge roepen Maar hij zelf kwam ons tegemoet en zijn vurig verlangen was van goed te doen. Z io vinden wij hem als bestuurslid van alle instel lingen, vooral die landbouwer of kleinen man betreffen. Onder deze ging zijne voorkeur tot zijne geliefde Hofbouw Maatschappij en 't Werk van den Akker Hij sprak er zoo geern over en met zooveel ger.oegen en was er een der ieve- rigste bestuursleden van. Niet te verwonderen dat de leden, onde* het geleide van hunnen geachten Voorzitter, hier zoo talrijk geschaard staan rond zijn graf dat zij met uloemen ver sieren. Gelukkige Yperling was hij, dank de zoo teedere zorgen eener gansch toegewijdeecht- genoote. Deze onder ons die zijne woning oinnen traden, bestatigden er al 't genot van 't huiselijk leven. Dit wtze een grcoten troost voor zijne zoo diepbeproefde vrouw en geachte familieleden. Beste Vriend Karei, 't is met leed en smert dat wij uw stoffelijk overblijfsel toevertrouwen aan den schoot der aarde. Maar uwe zoo vriendelijke beeltenis blijft ons vóór de oogen, terwijl uwe godvruchtigheid, uwe rechtscha penheid en onmeetbare naastenliefde in onze dankbare herten geplant blijft. Slaap den zachtenslaap der rechtvaardigen, in de schaduw van 't Kruis, zinnebeeld der glorierijke verrijzenis. Vaarwel, trouwe en beste Vriend, tot een blijde wederzien. Vaarwel 1... Het Ypersche voegt zich van ganscher harte bij de verdiende huldeblijken aan den betreurden afgestorvene bewezen en biedt aan Mevrouw Swingedouw - Roosebeke en familie de verzekering zijner rechtzinnige deelneming aan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2