4 Met de Handelskamer van Yper op reis naar Antwerpen Onze bedrijvige Handels-' en Nijverheids kamer, die reeds zoo menige nuttige voor drachten en mooie uitstappen voor haar leden op touw zette, heeft zich verleden week waar lijk overtroffen met de inrichting harer prach tige en onder alle opzichten welgeslaagde studiereis naar Antwerpen. Het Bestuur der Handelskamer heeft zich immers niet alleen tevreden gesteld met de vriendelijke uitnoodiging te aanvaarden die het van ce General Motors Continental door tusschenkomst van M. Cesar Mottrie, den ijvei vollen officieelen verdeeler voor Yper en omstreken dezer machtige automobielfa briek, ontving omhire groote inrichtingen van Antwerpen te bezoeken, bezoek dat op zijn eigen reeds de verre reis naar Antwerpen overwaard is, maar wendde daarbij nog de noodige stappen aan om voor zijn leden de toelating te bekomen degrootscheweiken van de tunnels onder de Schelde te mogen bezich tigen. Dit laatste, dat eveneens met de meeste welwillendheid werd toegestaan, verhoogde dan ook nog grootelijks de aantrekkelijkheid der reis, die onbetwistbaar als de schoonste en de leerrijkste mag aanzien worden van al deze die de Han Jelskamertot op heden deed. Deze reis, waaraan ongeveer een vijftigtal leden deelnamen, had verleden week Donder dag 8n September plaats. Uit Yper vertrekken om 6 u. 's morgens met de nieuwe Chevrolet car van M. Cyiille Vandermeersch, met twee rijtuigen door den heer Mottrie bereidwillig ter beschikking der Handelskamer gesteld, en dan nog eenige private auto's, k wam de talrij ke afvaardiging der Ypersche Handelskamer, na een paar stilstanden onderweg, behouden te Antwerpen om 10 u. toe, verrukt over de heerlijke autotocht die zij gemaakt had door de schilderachtige Leiestreek, het oude Gent met zijn omliggende kleurrijke bloemvelden, het bedrijvige St Niklaas waar het juistmaikt- dag was, en dan dcor die onafgebroken reeks belangrijke gemeenten en dorpen, en mooie landschappen met hier en daar prachtige kasteelen omringd van rijk beboschte patken en schoon bebloemde hovingen. Te Sie-Anna toegekomen, na van in de verte reeds den 123 m. hoogen toren van O. L. Vrouwkerk te hebben bewonderd, werd dade lijk op de overzetboot gestapt die auto's en reizigers op den rechteroever der Schelde, na bij het vermaard Steen, dagteeker.ende uit de IX* eeuw, afloste en vanwaar de karavaan auto's vertrok, laBgs de aanlegplaatsen der Congobooten, der lijnen van de Canadian Pa citic en van de Red Star Line, en langs de verschillige havendokken waar men een zee van masten en kranen ontwaart, naar de reus achtige fabrieken dtr General Motors Con tinental eerste doel der reis. De Fabrieken der General Motors» Deze machtige en ultra moderne inrichting, van wier belangrijkheid men zich maar moei lijk een gedacht kan vormen zonder ze gezien te hebben, beslaat een totale oppervlakte van 66.735 viei kante meters waarvan het gebouw, van twee verdiepen, alleen reeds 33.736 vier kante meters inneemt. Z j is gelegen nevens het Kanaaldok, zoodat de groote transatlan- tiekers van 20.000 ton rechtstreeks bij haar kaaien kunnen aanlanden en daar alle stukken kunnen lossen die in haar fabrieken van Amerika, Engeland en Duitschland vervaar digd worden. Deze fabriek, die zich in April 1925 te Ant werpen is komen vestigen, is er begonnen met een voortbrengstvermogen van 35 auto's per dag en thans, na twee naeenvolgende ver huizingen die hare gedurige uitbreiding nood zakelijk mieken, bezit zij een uitrusting wier voortbrengstvermogen 25o voertuigen per 8 uren dag kan bedragen, 't zij ongeveer 75.000 auto's per jaar. Zij is dan ook een der bijzonderste van de 20 bijhuizen die de General Motors Export Company van New- York in het buitenland bezit. Men maakt er, bij middel van de afzonderlijke stukken die haar uit Amerika, Engeland en Duitsch land toekomen, de alom vermaarde auto's Chevrolet, Pontiac, Buick, Opel en de vracht wagens Chrevolet, Bedford en Blitz. De overige producten, die deze belangrijke firma op de markt brengt, namelijk de automobie len Vauxhall, Oldsmobile, Cadillac, La Salie en de camions G.M.C., worden rechtstreeks en gansch vervaardigd ingevoerd, de eerste uit Engeland en de andere merken uit haar fabrieken van Amerika. Doorgaans meent men dat al de auto's, die uit de fabrieken der General Motors te Antwerpen komen, uitsluitend en alleen ver vaardigd zijn met stukken die haar afzonder lijk uit haar fabrieken van Amerika of elders toekomen. Dit is echter een grove dwaling, want in den automobielbouw worden er tal van bijbenoodigheden gebezigd die hier ter plaats zelf, dus in België, aangekocht worden ten einde de hooge invoerrechten te vermijden. Wat meer is, al deze auto's die hier vervaar digd worden door Belgisch personeel en gedeeltelijk met Belgische materialen, worden niet alleen in België en in het Groot Hertog dom Luxemburg verkocht, maar door middel der 35o officieele vcrdeelers, die de «General Motors in meest alle landen bezit, ook nog uitgevoerd naar Holland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Hongarië en zelfs in de Balkan- staten. Daaruit zal men gemakkelijk begrijpen van welk groot voordeel vcor ons land zoo een groote inrichting is die zich evengoed en mis schien nog gemakkelijker in een ander land had kunnen vestigen. Eenige cijfers zullen dit nog klaarder bewijzen. Van de 56 778 automobie len, die in 1929, ig3o en ig3i door de «General Motors vei kocht werden, bleven er enkel 19784 voor een totale waarde van 748.936 687 fr. in België, terwijl er 36 994, 't zij 65,16 of bijna de twee derden, uitge voerd werden voor een waarde van i..i85.o5g 3i3 fr. Daarop werd er aan den Belgischen Staat voor taksen en belastingen een som van 184.507 344 fr. betaald, terwijl er hier in België voor materiaal, loonen, enz. een som van 363 241.395 fr. besteed werd. Z loeven hebben we gezegd dat de Antwerp sche fabriek General Motors uitgerust is om het bijna ongeloof! jk getal van 25o voer tuigen per dag te vervaardigen. Dit is echt, doch dit cijfer moest hier nog nooit bereikt worden. Niettegenstaande de aanslepende en erge crisis, die alle nijverheden treft, levert die fabriek thans nog een gemiddelde van 5o tot 75 rijtuigen en camions per dag, en daar voor bezigt ze nu nog hoven de i3oo weiklie den en bedienden, hetgeen reeds zeer aanzien lijk is. Doch volgen we liever de Handelskamer in haar bezotk die ze aan de General Motors bracht terwijl die groote massa werklieden en bedienden er volop aan 't werk was. Ten einde dit bezotk te vergemakkelijken werden de leden der Handelskamer in drie groepen verdeeld die elk onder deskundige leiding werden geplaatst. Vooreerst trok men naar het ie verdiep waar men, vooraleer voor de schier eindelooze bureelen gegaan te zijn, aankwam in de ruime werkplaats waar het koetswerk gemaakt en verzameld wordt. Het ware onmogelijk hier een volledige beschrij ving te geven van al de verschillige verrich tingen die het koetswerk van een auto onder gaat en die de bezoekers daar een voor een hebben kunnen volgen. Het weze alleen ge zegd dat dit geschiedt volgens het welgekend stelsel van den keten, waarvan de snelheid iederen dag geregeld wordt naar gelang het aantal te vervaardigen rijtuigen. Van zoodra eenige stukken verzameld zijn, wordep die op een wagentje geplaatst dat aan den keten ge hecht wor,dt en zoo automatisch traagjes voort beweegt om achtereenvolgens voor de ver- schilligegespecialiseerde werklieden te komen die er een nieuw stuk of een of andere bewer king aanbrengen. Wanneer gansch het houten geraamte ineenzit, is dit wagentje reeds ge komen in een andere werkplaats waar de sta len platen met bijzondere electrische werktui gen aaneengesoldeerd en vervolgens op het houten geraamte aangebracht worden. Daar worden de platen nog gedeeltelijk met auto geen gesoldeerd op de carrosserie zelf en er nog aan genageld, terwijl eenige stappen ver der andere werklieden de soldeerpunten met emeristeenen en vijlen effen maken. Het wa gentje dat gestadig van zelfs voortbeweegt, zoodat de werklieden geen oogenblik tijd te verliezen hebben, brengt vervolgens de opge dane carrosserie in de verfzaal waar achtereen volgers vier verschillige verflagen met een automatischen revolver opgespuit worden. Na iedere laag, die in afzonderlijke kamers gege ven wordt voorzien van groote schouwen die de onaangename geur der verfstof doen ver dwijnen, gaat het wagentje in een droogoven, zoodat de gegeven laag verf reeds goed droog is wanneer eenige stonden nadien de carros serie de volgende veifliag ontvangt. Iedere bewerking wordt steeds goed nagezien bij middel van straffe, draagbare lampen, zoodat al de gebrekkelijke plaatsen aanstonds be merkt en verbeterd worden. Nadien wordt de carrosserie voorzien van ruiten en andere kleine toebehoorten, en langs binnen gegar- nierd. Allerhande speciale werktuigen, elec trische boren en vijsdraaiers vergemakkelij ken het werk. De garnierders vooral hebben een eigenaardige wei k nethode. De nagtlijes houden z j in hun mond, den kop vooruit, en met een gemagneliseerden hamer nemen zij de nagels uit den mond zonder dat zij daar voor de linkerhand, die het te nagelen goed vasthoudt, moeten lossen. Zij werken aldus met een ongeëvenaarde snelheid. Na de gar- niering wordt het Duco vereis der carrosserie nog tweemaal gepolierd. Daarmede is het werk aan de carrosserie afgeloopen en drze wordt dan bij middel van een electrischen palan opgenomen en vervoerd tot boven de reeks chassis, die insgelijks, bij middel van hetzelfde stelsel van den keten, door een reeks gespecialiseerde werklieden van alle noodige onderdeelen, assen, ressorts, motor, enz. voorzien zijn geworden. Deze keten voor de chassis heeft eer. lengte van 125 m. en laat toe er 21 chassis van rijtuigen en vrachtwagens op te plaatsen. De chassis wordt vervolgens geschilderd, gedroogd, geolied en ontvingt de wielen die op voorhand van banden voorzien zijn. De carrosserie wordt er dan opgeplaatst. en van dan af wer ken er soms tegelijkertijd 5 of 6 werklieden aan hetzelfde rijtuig zoo van binnen als van ouder. Wat verder wordt de vergaarbak met essence en de radiator met water voorzien en, na een laatste en grondig toezicht, komt het rijtuig voor een hellend vlak waar een meca- cien zich aan het stuur plaatst en met de gansch afgewerkte auto op een bijzondere renbaan rijdt om er de wei king van na te gaan. De leden der Handelskamer is het gege ven geweest zoo een rijtuig de fabriek te zien verlaten. Al deze verschillige bewerkingen vergen in werkelijkheid veel minder tijd dan men er noodig heeft om ze te beschrijven en dit dank aan de moderne uilrusting, de rationeele werkmethode en de specialisatie die daar in die fabriek der General Motors in voege zijn. Het is ook daaraan te danken dat deze firma in staat is aan de nijverheid, aan den belgischen handelaar en bijzondere zoo een goedkoop, sterk, zeker en voordeelig vervoer middel te leveren en aldus, in een breede mate, tot de nationale welvaart mede te helpen. Voegen wij nog hierbij dat de fabriek der General Motors een grooten voorraad wisselstukken van allen aard in magazijn heeft, zoodat de bezitters van rijtuigen, die uit deze fabriek komen, de waarborg hebben ten allen tijde en op alle plaatsen de noodige stuk ken te vinden die zij noodig kunnen hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4