Crédit Foncier de Belgiqae De Tunnels onder de Schelde BELGISCH GROND KREDIET Niamlooz* Maatschappij gasticht ia 1835 Uitgifte van Grondobiigatiën BANQUEdeCOURTRAI 5 Deze fabriek bezit daarbij nog een bijzon dere inrichting waar al de ingevoerde stalen platen, die bij hun vertrek in Amerika ingevet worden om niet te roesten, automatisch van alle vettigheid gezuiverd worden, ook nog een automatischen emailleeroven van 113 meter lang, bestaande uit een keten zonder einde waaraan de verschillige stukken bij mid del van ijzeren haken aangehangen worden, en een nikkeleer en chromeer inrichting waar ieder stuk 18 verschillige bewerkingen onder gaat en waar zich 10 poliermachines bevinden. Midden het proefveld bevindt zich een gansch ijzeren en afgezonderd gebouw waar de Duco vernissen bereid worden. In een ander steenen gebouw bevinden zich de ketels die den stoom voortbrengen waarmede de droogovens en de lokalen verwarmd worden, alsmede de machines die de geperste lucht -vervaardigen. De electrische stroom, door de openbare centrale geleverd aan een spanning van 665o volts, wordt in de fabriek zelf door .3 transformatoren tot op 220 volts terugge bracht. Om zich een gedacht te vormen van de electriciteit die er verbruikt wordt, weze gezegd dat erin die fibriek niet min dan 285 electrische werk'uigen zijn, 252 motoren en 2600 lampen voor de verlichting der werk plaatsen en bureelen. Gansch de fabriek is ook goed verzekerd tegen brand door het automatisch stelsel sprinkler dat, in geval van brand, de geteisterde lokalen onder water zet. Daarbij is daar nog een ziekenzaal met specialen ambulanciewagen, en een groote eet zaal waar er 's middags kosteloos soep en koffie aan de werklieden gegeven wordt. Ver ders is er nog een groote eetzaal voor het personeel der bureelen, waarnevens zich de ultra moderne keuken bevindt met een bijzon der personeel dat aan meer dari 200 personen het middagmaal toedient. Deze oppervlakkige beschrijving van de machtige inrichting der General Motors is nog ver van volledig, doch zal onze lezers reeds toelaten zich een klein gedacht te vor men van hetgeen de leden der Ypersche Handelskamer daar hebben mogen bezich tigen. Dergelijk buitenkansje om zoo een groote en moderne fabriek in werking te zien biedt zich niet alle dagen aan, en het is dan ook niet te verwonderen dat allen, die de reis der Handelskamer rneemieken, het eens waren om er hunne groote voldoening over uit te drukken. Na dit bezoek, dat ruim 2 uren duurde, werd er door het Bestuur der General Mo tors een verkwikkend glaasje aan de bezoe kers aangeboden, waarna hen in de ruime eetzaal derfabritk zelf een lur.ch werd opge diend. De sptzen waren er lekker, en de dienst onberispelijk en vlug door een goed geoefend cn uiterst beleefd personeel ver zekerd. Aan de eeretafel bevonden zich de heeren Bestuurders der General Motors MM. Vansutart, Dresser en Coilignon, samen met de heeren Li. Vermeulen, voorzitter, Fl. Vandevoorde, schatbewaarder der Han delskamer, en Cesar Mottrie, officieele ver- deeler der General Motors voor Yper en omstreken. Bij het nagerecht stond de heer Vansittarc recht om de Handelskamer voor haar bezoek hartelijk te bedanken en wees terloops nog eens op al het voordeel dat de General Motors voor or.s land oplevert door belgisch personeel te gebruiken en ge deeltelijk belgische materialen te bezigen, terwijl de twee derden der voortbrengst voor den uitvoer bestemd zijn. De heer Vermeulen nam vervolgens het woord en vei klaarde terecht dat al de eer voor de Handelskamer was, namelijk vooreerst door dit buitenge woon interessant bezoek en dan ook nog door dit zoo gulhartig en gastvrij onthaal. Hij zegde gelukkig te zijn deze gelegenheid te baat te kunnen nemen om het Bestuur der General Motors persoonlijk te bedaDken voor zijne zeer gewaardeerde en prachtige deelneming aan onze jaarlijksche handelsfooren, waarvan de stand General Motors steeds een der voornaamste aantrekkelijkheden uitmaakt. Met zijn welgemeendsten dark overhandigde hij dan nog, als heiinnering van dit bezoek, aan den heer Vansittart twee omlijste zichten van de schilderijen uit onze vooroorlogsche Pauwelszaal. Na een laatste afscheid, vertrokken de leden der Handeltkamer vervolgens terug naar St Anneke om er de werken van de tun nel onder de Schelde te bezichtigen. Bij hunne aankomst aldaar, waren zij er opge wacht door eenige gewezen Yperlingen die door Het Ypersche van hunne komst ver wittigd waren. Dit was natuurlijk voor velen een aangename verrassing en er werd dadelijk een praatje gehouden over den goeden, voor- oorlogschen tijd en over tal van oude ken nissen. Bij hunne aankomst op de werven der tun nels onder de Schelde, die de Internationale Maatschappij der Franki palen, van Luik, daar tegenwoordig aan 't graven is, werden de leden der Handelskamer ontvangendoorden heer O. Mareels, opzichter der werken, die hen als cicerone diende en het buitengewoon bt langwekkend bezoek uiterst boeiend en aan trikkelijk miek door den uitleg dien hij zoo overvloedig gaf met een dienstvaardigheid en een grondi je kennis van zaken waaraan wij hier volgaarne hulde brengen. Vooraleer detunnelzelf tegaan bezichtigen, gaf de heer Mareels eerst, bij middel van plans en doorsneden, al de bijzonderheden van dit grootsche werk en de werkwijze ervan te ken nen. Ten einde de ongemakkelijkheid en het ver lies van tijd te vermijden, dat voortspruit uit het overzetten van voertuigen en personen over de Schelde, worden er thans onder dezen stroom twéé tunnels gegraven, waarvan een uitsluitend voor voertuigen zal dienen en de tweede aan de voe'gangers zal voorbehouden worden. ne tunnel voor voertuigen zal een totale lengte hebben van 2110 m. en een helling van 3 y» "Io, behalve onder den stroom waar de as van de tunnel op een lengte van ongeveer i5o m. nagenoeg horizontaal zal zijn. De toegang tot de tunnel, die zich op een lengte van onge veer 1750 m in rechte lijn uitstrekt, 1 evindt zich dichtbij bet Rijnplein. De eerste 171 meter van de helling op beide oevers bestaan uit een gewapend betonvloer en twee gewa pend betosi muren en blijven open. Volgen daarop twee detlen van 254 en 279 meter be staande uit iingwanden in gewapend beton gebouwd in open lucht met verlaging van den grondwaterspiegel. Voor het overblijvend deel van de tunnel, dat 1235 meter lang is, wordt het schildstelsel met geperste lucht toe gepast. Dit deel van de tunnel moet gedeelte lijk geboord worden door een dichte laag Boomsche klei, die minder vettig is dan onze Ypersche klei maar veel harder en onmogelijk met de hand kan uitgegraven worden. Daarom INTREST 5 ZUIVER VAN ALLE TEGENWOORDIGE EN TOEKOMENDE LASTEN Die obligatiën uitgegeven door deze maatschappij meteen bestaan van bijna 100 Jaar, en beschermd door de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, zijn eene volstrekt zekere plaatsing. Onder meer zijn zij geklasseerd in de portefeuille van de ALGEMEENE SPAAR- en LIJFRENTKAS en van talrijke maatschappijen. AGENTSCHAP Naamlooze Vennootschap gesticht in 1873 Hypotheekleningen aan voordeelige voorwaarden. wordt het schildstelsel gebruikt dat met een waterdrukking vanduizende kilosin den grond vooruitgeduwd wordt. De blauwe klei wordt vervolgens, bij middel van speciale spaden die met geperste lucht werken, door de werk lieden losgegraven en de grootste klompen, die bijna zoo hard zijn als steen, worden met de hand op decauvillewagentjes geladen en weg gevoerd. Ten einde het water te verdrijven, wordt er in de tunnel een drukking geperste lucht van i kg. 8oo en soms van meer dan 2 kg. per vierkanten centimeter gedreven. Dit is echter niet zoozeer uit vrees van het water dat gemakkelijk zou kunnen uitgepompt wor den, doch het water brengt ook zand aan en 't is dit laatste dat de instortingen veroorzaakt. Die groote drukking geperste lucht, die de aanvoer van water en dus van het zand belet, is echter zeer gevaarlijk voor de arbeiders die daarin moeten werken. Ook worden zij, voor aleer tot het werk toegelaten te worden, door geneesheeren onderzocht die hen verder nog regelmatig behandelen, en mogen zij ook niet langer dan drie naeenvolgende uren in die drukking verblijven. Naarmate de uitgravingen vorderen, wordt dit deel van de tunnel door middel van seg menten in gietijzer beschoeid. Deze vormen, na samenvoeging, ringen van ongeveer 75 cen timeter breed. De segmenten en de ringen worden met schroefbouten verbonden. De aldus aangebrachte beschoeiing wordt water dicht gemaakt door volmaakte aansluiting en door inpersingen van grint en cement aan de buitenzijde. De diameter aan de binnenzijde bedraagt 8 na. 70 en 9 m. 40 aan de buitenzijde. De rijweg zal een breedte hebben van 6 m. 75 en laat den doortocht toe van motorwagens in beide richtingen, zelfs wanneer een wagen om een of ander reden stilstaat. In de open deelen is de rijweg 9 meter breed. Aan eene zijde van den rijweg zal een pad van 68 cm. voor den dienst aangebracht worden. Deze tunnel is berekend voor een doortocht van 2000 voertuigen per uur. Onder den vloer van den rijweg is het aan voeringskanaal voor versche lucht deze dringt binnen door pijpen, geplaatst op be paalde afstanden aan beide zijden, welke uit monden in een uitzettingsruimte op de hoogte van den rijweg. Deze versche lucht voert met zich de gassen die uit de voertuigen ontsnap pen en vindt een uitweg, door openingen voorzien in hel plafond van de tunnel, in het bovenkanaal bestemd voor de uitdrijving van de bedorven lucht. De hoogte tusschen den vloer en het plafond bedraagt 4 m. 5o. De rijweg zal geplaveid en de zijwanden met ge glazuurde ceramitktegels bekleed worden, zoodat later niets meer van den ontzaglijken ijzeren cylinder zal kunnen gezien worden. De tunnel zal door middel van electrische plafondlampen verlicht worden. De leidingen voor versche lucht en die voor bedorven lucht zullen in verbinding staan met ventilatie cen- tralen door middel van rechthoekige schach ten van 10 m. 35 op 12 m. 20 en 26 m. 5o diep. De uitgraving van deze verluchtingschach ten, waarvan zich ee* op beide oevers be vindt, werd gedaan door kunstmatige bevrie zing van den grond. De tweede tunnel, deze voor voetgan gers, is slechts ongeveer 570 meter lang. Zij bestaat uit een horizontalen doorgang, ver bonden met twee toegangschachten waarvan de eene aan de Waterpoort en de andere rechts van het gehucht Ste Anna uitmondt. Deze tunnel is insgelijks cirkelvormig en met gietijzer beschoeid. De diameter aan de bin nenzijde meet ongeveer 4 m. 3o en deze aan de buitenzijde 4 m. 74. De doorweg zal een breedte hebben van 3 m. 80, en de toegang tot de tunnel, die tusschen hier en eenige maanden zal voleind zijn, geschiedt op eiken oever door een lift voor 90 personen en twee mechanische trappen die 16.000 personen per uur kunnen doorlateD. In elk van de toegang- sehachten zorgt een luchtschouw voor de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5