The Last Post Cakes Ypersche Voetbalkroniek KOSMOS TOERISME natuurlijke en langsche ventileering van de tunnel. Na dezen omstandigen uitleg, werden ver volgens de werken van de tunnel voor voer tuigen bezocht. Deze indrukwekkende onder- aardsche wandeling bedroeg slechts eenige honderde meters tot bij de ijzeren sassen, gevuld met geperste lucht, die dienen om de werklieden en het materiaal door te laten, en waarachter een dikken en luchtdichten steenen muur opgetrokken is die de ontsnap ping van de geperste lucht belet. Tijdens het bezoek werd de geperste lucht uit een dezer sassen gelaten, zoodat de zware ijzeren deur van zelfs openging en de benieuwde bezoekers van daarin, door een glazen ruit, eens een kijkje konden werpen op de werken die zich daarover verder uitstrekken dan het oog dra gen kan. Voortgaande van den linkeroever, vanwaar het bezoek begon, zijn er thans reeds bij de iooo meter tunnel gegraven en de wer ken vorderen met een regelmatige snelheid die de vooruitzichten merkelijk overtreft. Na de tunnel bij middel der lift verlaten te hebben, werden nog de uitgegraven verluch tingschacht alsmede de centrale bezocht. In dit laatste gebouw, dat een oppervlakte beslaat van nagenoeg ioo m. op l8m., bevin den zich de compressoren en de motoren bestemd om de geperste lucht en het water onder druk voor het doorboren van de tunnel te leveren. De heer Vermeulen bedankte vervolgens, namens al de aanwezigen, den heer Mareels in hartelijke woorden voor zijne groote dienst vaardigheid en voor de moeite die hij zich getroost had om deze grootsche werken voor iedereen zoo duidelijk te beschrijven en uit te leggen, en schonk hem als aandenken van het bezoek der Handelskamer van Yper insgelijks twee omlijste zichten der muurschilderijen van de Pauwelszaal onzer Hallen. De tijd was echter ver gevorderd en er moest weldra aan de terugreis gedacht wor den. Na een deugddoende verfrissching en een s~nakelijke portie mosselen, stapte iedereen, blijgezind en hoogst tevreden over den schoo- nen uitstap en de zoo leerrijke bezoeken, terug in de auto's. Bij de terugreis werd nog een kleine halte gehouden te Gent, die benut tigd werd om eens een oogslag te werpen op verschillige kunstgebouwen en op de oude visschers en gildehuizen in de nabijheid der Korenmarktgelegen. Wat het vermakelijk deel der reis betrof, daarvoor zorgden onderweg eenige leutemakers die nievers te kort zijn en in gezelschap er een handje van weg heb ben om plezier te maken. Om te eindigen vernieuwen wij hier onzen hartelijksten dank aan de heeren Bestuurders der General Motors Continental »,die waar lijk geen moeite noch kosten gespaard hebben om het bezoek aan hunne groote automobiel fabriek zoo aantrekkelijken aangenaam moge lijk te maken, en ook aan de Bestuurders der werken van de tunnel orider de Schelde en inzonder aan den heer O. Mareels, die ons toegelaten hebben een der grootste werken te zien, die heden hier in België uitgevoerd wor den. Onzen besten dank gaat ook aan den heer Cesar Mottrie, plaatselijke vertegenwoordiger der General Motors Continental die om zeggens de ontwerper is van dezen mooien uitstapzonder voorgaande, en aan het verdien stelijk Bestuur onzer Handelskamer, dat zich met de inrichting ervan gelast heeft. Allen, die eraan deelnamen, hebben van die heerlijke en aangename studiereis een onver- getelijken indruk meegebracht en verlangend vragen zij wanneer nog zoo een uitstapje. Engelsch Systeem Système Anglais 31, Meenenjtraat - YPER - Rue de Menir», 31 Cakes van i kgr. 15 fr. 1/2 kgr. 7.50 fr. 3oo gr. 4 fr. Per gewicht 1.50 fr. het ioo gr. Onder leiding van scheidsrechter Bil wer den de volgende ploegen in lijn gesteld C. S. YPER Niettegenstaande het mottige weder is de opkomst voldoende als de toss gespeeld wordt. Kapitein Vanderbouwhede verliest den opgooi en Yper moet tegen wind en regen het leder aan 't rollen brengen. De bezoekers nemen dadelijk van het voordeel der weerge- steltenis gebruik om onze kooi te bestoken en dwingen weldra twee hoekschoppen af welke echter niets bijbrengen. Nochtans doen de rood-witten menige aanvallen en Herssens moet verscheidene malen tusschenkomen. Het regent al meer en meer, de wind blaast geweldig en toch houden de onzen stand. Twee nieuwe corners moeten toegestaan wor den, maar telkens weet onze achterhoede in te grijpen en weg te zenden. Daar het slecht weder aanhoudt, roept de scheidsrechter beide kapiteins bijeen om te beslissen of er verder moet gespeeld worden. Het antwoord luidt bevestigend. De strijd wordt voortge zet. Vanderbouwhede, op freekick, levert prachtig naar 't doel, maar Herssens is op de goede plaats. Ste Kruis neemt eindelijk wat de bovenhand en kan, aan de 43' minuut, Mes- selis verslaan met een grondscherend shot in den linkerhoek van zijn kooi. Na de rust is het weder wat opgeklaard, wind en regen zijn fel verminderd, zelfs doet de zon zich gelden. De Yperlingen nemen dan ook seffens de gelegenheid te baat om hard en menigvuldig aan te vallen. Drie hoekschoppen worden afgedwongen, maar niets baat en, niettegenstaande een overgroote meerderheid, duurt het tot aan de 2o' minuut vooraleer Ver leure Aug. den gelijkmaker binnenzendt, na kopstoot op de lat van Vanderbouwhede. Nu is rood-wit voor goed los. De supporters zijn er geerne bij, want ze moedigen hun elftal luidruchtig aan. De onzen worden onweer staanbaar en weldra doelen Verleure Aug. en Rotru in een korte tijdspanne aan de 25' en 26e minuut. Ste Kruis heeft nog weinig in te brengen. De Bruggelingen verkrijgen echter nog een hoekschop. Maarrood-wit blijft den baas van het spel en Herssens kan een pracht- shot van Michel enkel in corner redden. Onze voorwaartsen blijven een bestendig gevaar voor de bezoekers Vanlimburg levert naar 't doel, Herssens houdt onvoldoende met de hand en Molein is er gauw bij om nummer Klasseering 2d! Afdeeling 5 K. Sweveghem 2 2 0 0 11 3 4 F.C. Roeselare 2 2 0 0 8 3 4 C S. Yper 2 10 15 2 3 F.C. Heyst 2 1 0 1 12 5 3 Stade Moescroen 2 10 18 4 3 S.K Heule 2 10 13 2 3 Daring Blank. 2 0 0 2 5 5 2 V.V. Ste Kruis 2 1 1 0 4 5 2 Meenen 2 0 1 1 2 3 1 F.C. Iseghem 2 0 1 1 3 5 1 Thielt 2 0 1 1 3 5 1 A.A Moescroen 2 0 1 1 2 6 1 R C. Panne 2 0 2 0 5 15 0 Wevelghem Sp. 2 0 2 0 3 11 0 Voor de tweede maal worden onze specia- lers met 3-2 geklopt. Nochtans had de score hetzelfde voor rood wit aangeduid, 't ware niet overdreven geweest. Nu moeder onkans was een beetje van de partij en zoo moesten zij met ledige handen huiswaarts trekken. Aan de rust en tegen wind duidde de scoren 11 aan. 't Is enkel nadien dat Moescroen de bovenhand kon nemen. Verleure Ev. en Ver vereken zorgden voor de doelen. En nu tegen Wevelghem ten strijde voor de twee eerste punten, 'k Geloof dat die kerels de gebroken potten zullen betalen. Klasseeriog 3dc Afdeeling Stade Moescroen 2 2 0 0 6 1 4 Stade Kortrijk 2 2 0 0 13 3 4 Wevelghem 2 2 0 0 7 2 4 Kortrijk Sport 2 2 0 0 9 3 4 A.A. Moescroen 2 2 0 0 4 2 4- C S. Yper 2 0 2 0 4 6 0 S.V Kortrijk 2 0 2 0 2 6 CX Bisseghem 2 0 2 0 2 7 0 Meenen 2 0 2 0 1 6 O' F.C. Poperinghe 2 0 2 0 2 14 0. Voor een eerste match thuis zijn de juniorsr wat gulzig geweest en niemand zou aan de rust aan zulke score gedacht hebben. Zeker waren zij, gedurende de eerste speelhelft en niettegenstaande een heftigen wind, den baas: op het plein, maar tot doelen kwam het niet- Integendeel bekwam Lauwe zijn eenig doet op strafschop. Gryfton werd zenuwachtig en vloog aan de deur, (Henri, kalmer zijn hoor IX en Vandamme werd nog aan het oog gekwetst,, zoodat ten slotte de strijd met negen man moest voortgezet worden. Doch nadien waren de rollen omgekeerd en Vanhoutte mocht gedurig het leder uit zijn kooi halen. Nooren- berghe lapte er 4 binnen, Vandamme 3, Alle man 2 en Ossieur 1. 't Scheelde weinig of het dozijn werd bereikt. Jongens, mijn bestem gelukwenschen en zoo voort gedaan. De ver standhouding komt er meer en meer Jn, nog: een beetje oefening en de besten zullen moe ten oppassen. Morgen tegen Poperinghe de- taak niet te lichtzinnig opgenomen, goed door geven en uw puntental mettwee vermeerderen,, dat is de wensch van NEMO. Klasseering Juniors C S. Yper 2 2 0 0 14 1 4 Wevelghem Sp. 2 2 0 0 14 2 4 Meenen 2 2 0 0 12 2 4 Stade Kortrijk 2 1 10 9 8 2; A A. Moescroen 2 1 1 0 7 9 2 Wervicq 2 1 1 0 5 7 2: W.S. Lauwe 2 1 1 0 4 11 2' Poperinghe 2 0 2 0 3 8 (X- Verbr. Wevelgh. 2 0 2 0 3 11 O Stade Moescroen 2 0 2 0 0 12 0* Supporters Vele sportliefhebbers voorspellen een har den strijd te Iseghem op Zondag 18 Septem ber en drukken tevens den wensch uit de reis mede te maken. Niets is gemakkelijker. Men hoeft zich maar in tijds aan te geven (vóór Zaterdag avond 17 September) in het lokaal van de supportersclub bij Albert Blootacker. De verplaatsing kost enkel 8 fr. voor de niet- leden en de leden supporters zijn er met 4 fr- van ar. Men vertrekt om i3 u. Voetballiefhebers, wilt gij C. S. Y. hooger ophelpen, weestoppost, zoowel thuis als op- verplaatsing, om onze jongens aan te moedi gen en uwe wit roode kleuren zullen er het best bij varen. De ioe en laatste afreis naar LOURDES' voor ig32 zal plaats hebben op Maandag 26 September a. s. Wij trekken de aandacht van onze geëerde cliënteele op deze reis, gezien de maand Sep tember de aantrekkelijkste is om Biarritz». Pauen omgeving te bezoeken. Neemt dus de gelegenheid te baat. Er zijn reeds een tiental plaatsen besproken- KOSMOS TOE1USME B. De Ceuninck A. Verstraete Beveren-Rousselare Yper Tel. 544 Tel. 5i5 PROEFT - GOUTEZ C. S. YPER 4 - Ste KRUIS i Messelis Deplancke Dechlevre Dumortier Bourdeau Veys Rotni Vanlimburg Vanderbonwhtde Verleure A. Molein Ste KRUIS Ditloitiri I. Hoppe G. Vaahoersa Bisloovara 1. Silonkiir Devrleze Hoppe A. Denolf Denagel Terentyn Herssens 4 in 't net te schieten aan de 42* minuut. Het einde nadert weldra met een verdiende over winning der rood witten. Spelers, hartelijk proficiat voor uw optreden. Ofschoon gij tegen een helsch weder te kampen hadt, hebt gij den strijd kunnen volhouden en nadien nog fel den baas gespeeld. Dat bewijst dat er in het elftal uithoudingsvermogen schuilt, een der grootste factoren van het voetbalspel. Zoo voort gedaan en met kloeken moed het geducht Iseghem aangepakt voor het welzijn uwer geliefde kleuren. A. A. Moescroen 3 Derde Speciaal 2 Juniors 10 WS. Lauwe r 10, Laagstraat 4, Groote Markt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6