SCHIETING s HandboogmaatschappijYper - Hoekje Zondag 18 September 1032 Le Monument National it l'Héroïsme Civil Chronique Financière Terugkomst Het Stadswater GROOTE Gevonden en Verloren Voorwerpen Allerhande Nieuws L. Monkerhey-Van Neste Burgerlijke Stand van Yper De reserve kapitein der rijkswacht H. Petit die, naar aanleiding der laatste mijnstaking, gedurende 63 dagen weder opgeroepen werd om zijn dienst te hernemen, werd Dinsdag laatst opnieuw ontslagen en is hier te Yper teruggekeerd. De andere mannen der rijkswacht, die insgelijks naar het Walenland moesten vertrekken, werden allen ook reeds naar hunne vroegere diensten teruggezonden. Donderdag avond kwamen de laatste hier terug, zoodat de rijkswacht van Yper thans haar zelfde bemanning van vroeger telt. De inwoners van Yper klagen er over en niet zonder reden dat het stadswater sedert eenige dagen van hier zoo vuil en onziende en daarbij nog zoo onaangenaam van geur is. Wat daarvan de reden is, weten wij niet. Doch het verwondert ons grootelijls dat het stadsbestuur de bevolking nog niet ingelicht en niet opnieuw gewaarschuwd heeft tegen het gebruik van ongekookt stadswater. Zij heeft nochtans als eerste plicht voor de openbare gezondheid te zorgen, en het water, dat aan de be volking geleverd wordt, is daarvan wel een hoofd vereischte. Wij rekenen er stellig op dat de bevoegde stads overheid ervoor zal weten te zorgen de hoedanig heid van het stadswater te verbeteren. Oppervogel 100 Frank 2 Zijdvogels, ieder 5o fr. ioo Frank 2 Kallen, ieder 25 fr. 5o Frank Alle vijf schutters een primé van i5 Frank. Inleg 13,50 fr. Terug 10 fr. Zooveel vogels als schutters, oppervogels en primés inbegrepen. Aftrek io op de hoogvogels, 5 op de primés en niets op de kleine. Inschrijving in 't lokaal» Yper Hoekje bij de We Maurice Dumortier, van 1 1/4 uur tot 1 3/4, om ten 2 uur zeer stipt te beginnen schieten en te eindigen om 6 uur. Koppels tellen. De Maatschappij is niet verantwoordelijk voor de ongevallen. Het bestuur beslist bij slecht weder of niet voorziene gevallen. Het Bestuur. Une letfre du Comte Maeterlinck Sollicité par le Comité du Monument natio nal a l'héroïsme civil, qui s'érigera a Dinant, de venir a Bruxelles rendre un hommage public aux victimes civiles de la guerre, le comte Maeterlinck s'excuse par la lettre sui vante, fort émouvante dans son énergique simplicité 5 septembre 1932. Chateau de Médan, Médan, par Villennes sur Seine (S. - et - O.) Cher Monsieur, N'étant pas orateur etn'ayant pas de voix, je ne fais jamais de conférences, sous quelque prétexte que ce soit. Ceci dit, j'approuve entièrement le monu ment projeté. II est bon de ne rien oublier a la veille d'une guerre qui sera, sans nul doute, plus atroce que celle dont nous avons connu les horreurs. Croyez moi votre dévoué, (Le Soir). (s.) Maeterlinck Gevonden. Vrijdag 9 September, door M. Verstappen Antoine, een brieventasch. Zondag avond heeft M. Slanckaert Marcel tegen de deur zijner woning een achtergelaten rijwiel gevonden met nummerplaat 329.427. Woensdag morgen, in de Lange Thourout- straat, een kinderschoen. Denzelfden dag, rond den noen, op de Vischmarkt, een zilveren ketting met twee medailles. Het adres van den persoon, die dit laatste voorwerp gevonden heeft en die het ter beschikking van den eigenaar houdt, kan ten bureele dezer ofwel op het politie- bureel bekomen wordeD. Verloren. Vrijdag 9 September, door M™* Cardoen Hélène, een handzakje. Zaterdag ion dezer, door den heer Baron Gaston de Vinck, een zak in lijnwaad bevat tende een regenmantel. Zondag laatst, door M™* Verleure Marie, Paddepoelstraat, een gouden armband. Yper. Bedrieger. Deze week Woens dag heeft de politie van Woesten aldaar een per soon aangehouden die zich in een herberg aanbood zoogezegd om de uitgeversrechten te eischen Daar de herbergier niet te veel betrouwen had, deed hij de politie verwittigen en deze bevond weldra dat de kerel niet alleen niet gerechtigd was om gezeg de rechten te ontvangen, maar zelfs geen centiem meer bij zich had. Het is een zekere Van Evercoo ren Henri, 38 jaar oud, van Brussel. De rechtbank veroordeelde hem nog denzelfden dag om voor onbepaalden tijd naar Merxplas te gaan wonen. Gestegen. Verleden Zondag bevond de genaamde Deroo Ida, van Westvleteren, zich al hier in een dansinrichting der stad en terwijl zij er met een jongeling aan 't walsen was kreeg zij op eens van een anderen, waarschijnlijk een jaloersche mededinger, een slag in haar aangezicht. Klacht werd ingediend. Bestolen. Maandag namiddag had M. Carpentier André van Poperinghe, zijn moto op het Guido Gezelleplein voor een woning laten staan, waar hij voor zaken was binnen gegaan, doch toen hij terug wilde vertrekken bestatigde hij dat een stoutmoedige dief van zijne korte afwezig heid gebruik had gemaakt om zijne papieren en zijn rijverlof uit de lederen sacoche der moto te stelen. Velo diefstal. De genaamde Moerman Jerome, van Poperinghe, had Dinsdag morgen zijn rijwiel aan den gevel eener herberg langs den Veumesteenweg geplaatst, doch wanneer hij terug buiten kwam was zijn rijwiel reeds verdwenen. Eenigen tijd nadien echter werd ditzelfde rijwiel op de R Cclaertplaats teruggevonden, waar de dief het voorzichtigheidshalve had achtergelaten, en aan zijn eigenaar teruggegeven. Deugnietsstreken. - In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben deugnieten er hun vermaak in gevonden tusschen de kazerne en het Zaalhof zeven boompjes te schenden. Een onder zoek is ingesteld. Op heeterdaad betrapt Woensdag betrapte de politie eenige straatjongens, terwijl ze bezig waren in de buitenwandeling op de boomen te klimmen om er de noten van af te plukken, en leidde ze naar het politiebureel waar ze eens goed de les gespeld werden. De talrijke personen welke onze ceramo tegels zijn komen bezichtigen zeggen dat de hoedanigheden welke wij in dit weekblad, sedert verscheidene weken hebben doen uit schijnen, absoluut in niets overdreven zijn. Iedereen is er van overtuigd, dat de ceramo tegels tot op heden nog nooit zijn kunnen na gemaakt worden. Daarbij gaan ze allen t'ak koord om te verklaren dat de groote verschei denheid van keus, in geen enkel ander maga zijn der streek te vinden is. Komt zien en oordeelt of wij overdrijven. Alle Bouwstoffen Ceramieke, ceramo en cementtegels. Alleenveikooper der ceramo tegels van La Louvière. La brusque baisse du début de la semaine suivie d'un redressement tout aussi brusque a surpris la spéculation il semble qu'on puisse en tirer la conclusion que le marché est sain et que les bases sont solides la dernière liquidation, malgré ses reports plus assez chers, dénote une position de place nullement surchargée la tension des reports provient uniquement de la politique prudente des banques spécialisées dans ces opéra- tions et qui désirent guider la clientèle et éviter qu'elle retombe dans ses fautes d'antan. La hausse qui avait été annoncée il y a quelques semaines par des professionnels a depuis lors été amplifiée par des achats suivis de la clientèle de portefeuille; l'origine du mouvement fut le brusque renchérissement des matières premières, particu- lièrement du coton. Comme Ie marché principal de cette marchandise est a New-York, le ton a été donné par cette dernière place les bourses euro- péennes remorquées oni trouvé une fois de plus leur interdépendance. Malgré l'étape déjè parcourue il n'est pas encore trop tard pour s'intéresser aux bonnes valeurs, mais plus que jamais il y a lieu de faire une discrimination sérieuse la prudence s'impose surtout en valeurs coloniales oil certains groupes profitent du mouvement pour se débarrasser de- papier de second rangceci ne veut pas dire que tout est rejeter, bien au contraire, car les bonnes valeurs ne sont pas rares et doivent profiler de la reprise des produits coloniaux qui se monte de 10 a 32 pour l'huile de palme la hausse fut de 15 °l0 en moyenne et nul n'ignore Ie role que ce produit joue dans beaucoup de nos sociétés coloniales Que ceux qui n'ont pas suivi nos conseils d'an tan d'acheter lorsque les cours étaient au plus bas n'hésitent plus et, s'ils ne l'ont déja fait, profitent de la moindre réaction pour s'intéresser dans des affaires solides en ne négligeant pas les conseils leur donnés a ce sujet par des établissements sérieux La hausse fut surtout sérieuse en valeurs de Banques et k certains moments la physionomie de ce groupe ressemblait celle des jours d'effer- vescense d'il y a quelques années. II est hors de doute que nos établissements bancaires du pays- doivent profiter largement de la reprise qui s'est dessinée. Trieu Kaisin il ne sera pas encore distribué de dividende cette année Baume Marpentil parait que les résultats de- cette bonne société permettraient de maintenir le dividende, les bénéfices seraient même en pro gression l'année écoulée les dividendes furent frs 212 50 net pour Taction de capital et frs- 118.90 net pour Ia part de fondateur. Cockerillpar suite de la perte de 17 millions- provenant des charbonnages de la Campine et de Seraing, le bilan se cloture en déficit sérieux, soit 5.866.000 frs. La Vesdre l'assemblée a approuvé les comptes- au 30 juin se soldant par une perte de plus de 9 millions après prélèvement sur les comptes- prévisions celle-ciest réduite a 7 757.013 frs. Ceace par suite d'importants amortissement? sur stocks les résultats seront déficitaires. Kasaï les comptes de i'exercice écoulé se- solderaient sans bénéfice ni perte. Minière des Grands Lacs malgré que les béné fices permettraient une répartition de dividende a la part de fondateur il est probable qu'elle sera remise a l'année prochaine 1 de cette fagon le premier coupon serait plus substantiel. Ciments du Congo après amortissements le bénéfice net ressort a 3 800 000 frs aucun divi dende ne sera distribué, cette somme étant 'con- sacrée en grande partie a un fond de prévision. Moulins de Trois Fontaines le bénéfice net ressort a 4 500.000 francs du même ordre que le précédent le dividende est maintenu a frs- 284,25 net, même chiffre que l'année passée en- tenant compte de Taugmentation de l'impot. Papeteries Delcroix le dividende serait en* diminution on avance le chiffre de frs 50. Madrilenas de Tramvias malgré un bénéfice- légèrement supérieur, le dividende serait maintenw a 8 °/o dont 3 12 déja mis en paiement depuie- le mois de mai. Le 15 Septembre 1932. Verklaringen van 10 tot 16 September iq32 Geboorten Deman Frangois, Recollettenpoort. Lou— wagie Jeannine, Recollettenpoort. Cardinael Lucien, Sin» Jacobsnieuwweg, 8. - Maerten Daniel. Kiekenmarkt, 3. Govaert Frangois, Dixmudestreat, 5. Breyne Daniel,. Hoornwerk. 18. Vanderhaegbe André, Capucienenstraat,. 14. Ferrest Micheline. Recollettenpoort.— de Bruin Fran- gois, Veumesteenweg. De Rynck Jean, Alphonse van den- Peereboomplaats, 31 Catry André, Zonnebekesteenweg, 56. Bekaert Raymonde, Tegelstraat, 7. Dewilde- Daniel, Recollettenpoort. Huwelijken Pauwels Lucianus. handelsreiziger en Dela- haye Maria, z. b., beiden te Yper. Debruyne Willy bediende, en Surgeon Gilberte, z. b., beiden te Yper. Roedolf Joseph, z. b., te Yper, en Nys Martha, z. b., te Deerlijk. Dubois Lucianus, vormmaker.enOllevierEliana,- z. b., beiden te Yper. Deraedt René, beenhouwer, te- Reninghelst, en Zyde Martha, z. b., gehuisvest te Yper. Overlijdens Malfait Mautitia, 5 m. 5 d., Hoornwerk, 57. Hardy Elisabeth, 18 j., z. b„ ong., Bruggesteenweg, 53. Denorme Victor, 77 j., z. b., ong Lange Thouroutstraat, 25. Bayart Justine, 82 J., z. b., wed. Bias Frangois- Rijsselstraat, 85. Vandermarllere Julianus, 80 j., z. b., echt. Tbuylie Maria, Sint Jacobsnieuwweg, 21. Maes- Ambrosius, 72 j„ gepensionneerde.wed.Vandesyppe Leonie en van Meersseman Octavia, echtg Doom Leonie, Dickebusch- steenweg, 95. Coffyn Emilius, 79 j., z. b., wed. Delbeke Maria, Rijsselstraat, 133.— Ghesquière Prudentia, 84 j., z. b. wed. Pool Servatius, Sint Janshospitaalstraat. Didier Sylvia, 59 j., z. b., wed. Moniez Emile, echtg. Descamps Sentil, Dixmudestraat, 85. Huwelijksbeloften Hieronymus Masschelein, landbou wer, te Vlamertlnghe, en bertha Btkaert, huishoudster, te Yper. Camille Deweerdt, ijzerdraaier, te Brlelen, en lvonna> Degroote, fabriekwerkster, te Yper. Carolus Soetaert, zager, en Lucia Vandenkerkhove, huishoudster, beiden te Yper. Emilius poot, hovenier, te Yper, en Marle Decock„ huishoudster, te Poalcapelle.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8