FOOTBALL C. S- YPER II A. A. MOESKROEN C.S, Yper Schol. - Korlrijk Sp. Encres Stephens 13e Jaar, N° 25 - 24 September - 1932 - 13e Année, N° 25 - 24 Septembre jg .-V Weekblad het Arrondissement Yper Tel. 500 35 ct. het nummer JournaJ hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Verslag der Vergadering van 11-9-193 GcmeenteverRiezingen van 9 October 1932, te Yper Liberalen Van Alleynnes Léonce, nijve raar Vergracht Félix, nijveraar, uittr. gemeenteraadslid Isaac Lucien, secre taris der Liberale Vakbonden Van der Vliedt Edgard, advocaat De Coene Georges, bijzondere Dumoulin Camiel, timmerman Ommeslagh Raymond, lid van üe Commissie van Openbaren Onder stand Souxdorf Camiel, timmerman Bryxis André, ijzerwegbediende Vander- marlière Leon, hoefsmid Baeyen Emile- Albert, goudsmid Vermeulen Hector, brouwer, uittr. gemeenteraadslid Renet Léopold, telephoonwerker Luyten Alfons, herbergier Van Acker Charles, metaal bewerker. Nationalisten Leuridan Jeroom, advo kaat Verbeke Hilaire, handelaar Lamoot Gerard, kleermaker Notebaert Antoon, handelaar Blootacker Theodoor, handelaar Pinket Jeroom, handelaar Florissoone Isidoor, glaswerker Vanden- bulcke Cyriel, grondeigenaar Declerck Leo, handelaar Titeca Louis, timmer man Lemahieu Seveer, koopman Werrebrouck Oscar, bediende Louage Edgar, handelsvertegenwoordiger Wac- kenier Ivo, drukker Vermeersch Michiel, molenaar. K. B. V. B. C. S. Y. Gp Zondag 25 September 1932 en vente au bureau de ce journal 34, rue au Beurre, 34. HET YPERSCHE Getelsiorden. ig der .Club*, Beheer, Opstel tn Aankondigingen 34, Boterstraat34. Yper Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 Ir. Men kan buehrl/jin in alle Belgtethe vorlkantirer. Naamlooae artikel* gewet» eré LA RÉGION D'YPRES Oritfcne de l'Association des Siniatréa, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pabllclté 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent t'abonntr dan* tout let bureaux de potte Beige* 35 cf. Ie numéro Tél. 500 Let articlenon tlgni* tent refusét De Heer Advokaat Arthur Butaye, *roor- zitter der Federatie, bijgestaan door den Heer Dr H. Brutsaert, volksvertegenwoordiger, opent de zitting te i5 uur. De Heer Voorzitter geeft onmiddellijk lezing van den brief, gedagteekend van den in September, dien M. Le Boulengé, advo kaat te Dinant, van het Ministerie ontving als gevolg op het ministerieel verhoor van 20 Juli 11. In dit schrijven, dat wij in ons blad van 3" dezer reeds overdrukten, wordt be weerd dat de Staat, tengevolge van bet duitsch moratorium, zich thans gedwongen ziet de vergoedingen voor oorlogsschade bij middel van titels 5 1925 te betalen. Dit beteekent noch min noch meer een gedwongen leening die men aan de geteister den opdringt, hetgeen nu bijzonderlijk aan den tegenwoordigen koers dezer titels onmo gelijk kan aangenomen worden. Deze wijze van betaling zou nog kunnen aanvaard wor den indien het Ministerie die titels slechts moest aanrekenen aan hunne werkelijke waarde in plaats van aan hunne nominale waarde. De Heer voorzitter verhoopt nog dat er hier, eens te meer, slechts een eenvoudig misverstand bestaat en dat het zal volstaan de aandacht van den Heer Eerste Minister daarop te vestigen, opdat de geteisterden volledige voldoening zouden bekomen. Hij stelt dan ook voor den volgenden brief aan den Heer Minister van Financiën te sturen Yper, den i3 September 1932. Mijnheer de Minister, De afgevaardigden van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper hebben, in hunne vergadering van nn dezer, met zekere verwondering de mededeeling gelezen die M. Le Boulengé, van Dinant, ontvangen heeft als gevolg op de stappen die door de vertegenwoordigers der geteisterden van Visé, Dinant en Yper bij u werden aan gewend. Zij meenen dat er daar een misverstand moet zijn. Onze klachten immers bedoelen niet zoo zeer de betaling in titels van de vergoedingen voor oorlogsschade aan herbeleg onderhevig, maar hetgeen waartegen wij uit al onze krach ten en met recht protest aanteekenen, is dat deze titels, die wij verplicht zijn zoo spoedig mogelijk te gelde te maken, ons niet aange rekend worden aan het bedrag dezer verwe zenlijking, doch wel aan hunne volle en alge- heele nominale waarde. Ziedaar wat een blijkbare onwettelijkheid en een berooving van bijna een derde onzer schuldvordering uitmaakt. Dit is natuurlijk niet hetgeen gij hebt kunnen beslissen. Er zou daarover nochtans geen twijfel mogen blijven bestaan, en daarom bidden wij u dus den zin uwer beslissing nader te willen bepalen met te zeggen dat uw beheer, ver plicht in titels te betalen, deze slechts aan rekent, wanneer het vergoedingen betreft die aan herbeleg onderhevig zijn, aan de waarde die zij op de beurs hebben den dag hunner uitgifte. ^it duidelijk antwoord zou al de gemoe deren bedaren. Overtuigd dat dit de oplossing is, die door den eerbied onzer rechten en de be scherming van het nationaal kredriet inge geven wordt, bieden wij U, Mijnheer de Minister, de verzekering onzer meest ver kleefde gevoelens. Voor de Geteisterden van het Arrondissement Yper De Voorzitter, (get.) Arth. Butaye, advokaat te Yper. Aan den Heer Renkin, Eerste Minister, Minister van Financiën. De verzending van dezen brief wordt door de tegenwoordige afgevaardigden eenpariglijk besloten. De Heer voorzitter voegt er echter nog aan toe dat, zoo dit sch ij ven (Jen ge- wenschten uitslag niet moest bekomen, de Federatie niet langer meer zou aarzelen om hare toevlucht tot den Koning te nemen. Thans gaat de vereffening der interesten haar normalen gang en de afDraak der onder standen, die gedurende den oogsttijd werd stilgelegd, zal in den loop der aanstaande maand hernemen. In het Ministerie is men bezig, t'akkoord met het Britsch gezantschap, met het opmaken eener lijst van de onder standen die een historisch of toeristisch be lang hebben en als dusdanig moeten behou den blijven. Daar de gemeenteverkiezingen op den tweeden Zondag der maand October plaats hebben, besluit de Heer voorzitter de eerst komende vergadering der Federatie op den tweeden Z rndag der maand November te bepalen. Tot nu toe gekende candidaten Katholieken Van der Ghote Jan, advo kaat-pleitbezorger Delahaye Gustave, smid, uittredend schepen Pattyn Gerard, statiewerkman - Lemahieu Cyriel, land bouwer, uittr. schepen Van der Mersch Joseph, advokaat-pleitbezorger Cornillie Irma, ijveraarster der sociale werken Seys Valère, nijveraar Bollingier Joseph, aannemer Biebuyck Eugène, ingenieur Notredame Maurits, trambediende Decock Joseph, schilder Vierstraete Jerome, handelaar Craye Arthur, timmer man Dewulf Valentin, handelaar Dehollander Maurits, wever. Socialisten Missiaen Bonnet Coutelle Braecke Bruneel Irma Michiel Maurice Vandamme Verhae- verbeke Beernaert Sinnaeve Pope lier Hoorelbeke Declercq Michiels Edouard Callewaert. op het Ypersch Stadium Om 3 uur Om io uur Ingang Match van IIds 3.oo fr. andere matchen i.5o fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1