IN DEN STORM Leqons ptrticuiières de Piano OHOSZfËlT Cyrille Lamool-Dumoulin Solde op al de Schoenen Moeders, bemint uw profijt Ten bureele dezer kan men de voor gaande nummers met het mengelwerk bekomen. Simone MIL LE VILLE voor uwe wendt u tot het muis In de Gelaarsde Kat 40| Dixmudestraat, 40 - YPER Gedurende 14 dagen Vrouwschoenen van af 39, 49 en 69 fr. Manechoen?n van af RO en 60 fr. en Kinderschoenen aan de goedkoopste prijzen Mengelwerk van Het Ypersche N' 10 Roman door A. BRULEZ (Vervolg) Een paar maal had ze zich echter reeds diep gekwetst gevoeld, door het onbewimpeld kras voorstel dat ze bij de eerste gelegenheid kreeg van een paar dezer heertjes, wier aandacht zij zeer scheen geboeid te hebben, maar die de afwezigheid der moeder zochten om haar vooi stellen te doen- Met gloeiend roode wan gen had zij zich afgekeerd en met de noodige wilskracht alle hoop ontnomen aan de waag halzen. Hare geestdrift was gevallen en het onverwachts aankomen van een brief uit Yper deed hare gedachten volledig terug keeren tot André, die gelegenheid gevonden had een brief te sturen met de post, langs Popeiinghe. Zelf had hij haar een adres bezorgd om in die stad hare brieven voor hem te doen bestellen en dadelijk had ze zich aan 't werk gezet, bij 't lezen van zijn gemoedelijk schrijven, voelde zij hare ontgoocheling over haar tegeuvaller- tjes nog aangroeien, en hare verwaarloosde genegenheid tot André weer opschieten. Daarmee dan ook legde zij veel uadiuk op hare bede opdat André al zijn invloed zou ge bruiken om zijn vader over te halen naar Sau mur te komen, waar het zoo kalm, zoo gerust en zoo aangenaam wonen was, ver van slag veld, kanongebulder en aanhoudend gevaar. Een onvoorzien voorval moest echter wel dra weer een andere wending aan hare gevoe lens geven. Op zekeren dag dat zij de brug over wilde, die bij het station over de Loire draagt, kwam eer.erzijds een auto aangereden en anderzijds een ïuiter. Daar de ruiter het midden van de brug hit ld deed de autovoerder zijn tromp hooreu maar, door het schielijk geschal opge schrikt, sprong het paard ter zijde, met het ongelukkig gevolg dat Elzaeen stamp op den voet kreeg Van schrik en pijn zakte zij ten gronde, met een gil, en viel in bezwijming. Onmiddellijk vormde zich een kring nieuws gierigen rond haar, terwijl de ruiter die afge stegen was, haar reeds optilde, maar niet wist wat met haar aanvangen. De autovoerder, die juist een legerdokter was, kwam aangesneld, boorde door de nieuwsgierigen, sneed behoed zaam het schoeisel door en vroeg dat men haar naar zijn auto brengen zou. Bij aanvraag kon een der aanwezigen adres opgeven en, terwijl het troepje volk nog met belangstelling luisterde naar den uitleg van den officier, wiens paard het ongeval veroorzaakt had, snelde de legerdokter naar de woning van het meisje om haar te verzorgen. Mevrouw Verdonck schrikte geweldig toen zij, bij 't openen, hare dochter bleek en ker mend zag binnen brengen. Met een paar woorden, terwijl hij de kous deed aftrekken, en zijn valiesje nam, gaf de dokter kennis van het voorval. Bij nader onderzoek had hij het genoegen moeder en dochter gerust te stellen nopens de gevolgen niets gebroken, enkel een gevoe lige kneuzing bij het afschampen van den paardenpoot, langs den voet. Het was wel eene zeer pijnlijke kwetsuur, die den voet blauw zou doen uitslaan, maar enkele dagen rust zouden alles al spoedig weer doen ver geten. Vergeten Neen De jonge legerdokter, een flink officier, was toevallig binnengekomen, had gezegd wat er te doen viel, dat het onnoodig was zich tot den stadsdokter te wenden,was enkele malen teruggekomen om het meisje verder te bezorgen en wierd aldus een.... vriend des huizes Nadat Elza volkomen hersteld was, nam de dokter afscheid met de niet zeer overtuigen de uitdrukking dat zijn zorgen niet lan ger meer zouden noodig zijn De dames hadden ech er maar één uitroep, om te zeg gen dat zij wel hoopten dat hij daarom zijn aangename bezoeken niet zou opgeven En de dokter niet meer als vakman was teruggekomen. Hij vond het huis gezellig, de belgische familie aangenaam en de jonge juf fer viel in zijn smaak. Elza, die hem tot dan toe, slechts be schouwd had als geneesheer, begon hem met andere oogen te btkijken. Zij vond smaak in de kleederdracht, bewonderde den jongen man, met platgestreken zwart haar, gladge schoien mooi aangezicht en vooral zijn leven dige oogen, bruin als rijpe kastanjen. In den beginne werd de avond doorgebracht rond een kopje thé, er werd met wederzijd- schen lof gesproken over België en Frankrijk, over vluchtelingen en oorlog gepraat, maar weldra ontbrak de stof en de cfficier stelde voor Ge zoudt de omstreken van Saumur moeten bezoeken en de boorden van de Loire a.wandelen, waar er zooveel schilderachtige landschappen, historische kasteelen cn won dermooie dreven te bezoeken z'ja Dat is reeds lang mijn vu ig verlangen antwoordde Elza geestdriftig. Maar moeder kan niet tegen 't lang wandelen en met de tram geeft het niet dezelfde aangenaamheid. üh 1 dat is 't minste, meende de dokter, dat schikken we maar eens en dan voer ik u beiden met mijn auto. Dat ware inderdaad aangenaam, M. Ber ger, viel Mevrouw in, maar dat ware misbruik maken van uwe goedheid wij hebben u reeds zooveel te danken Spreek daar niet van, Mevrouw, en zon der meer, stel ik u voor Zondag een uitstapje te doen langs de Loire, en Montsoreau, Fon- tevraulten St Hilaire te gaan bezoeken. Elza klopte blijmoedig in de handen en daarbij kreeg ze zoo'n lieve kleur en blonken hare oogen met zooveel glans, dat de dokter haar een oogenblik sprakeloos, lachend, bleef aanstaren en z ij n e bewondering voelde groeien. Toen h;j heen was kon Elza niet nalaten aan hare moeder te zeggen, terwijl hare oogen nog steeds glinsterden van geluk M. Berger is toch uiterst lief, vindt ge niet Mama Ja, sprak de moeder eveneens tevreden, ik weet niet hoe hij ons zoo genegen is. Maar 't is een franschman, en die zijn akij i joviaal, spontaan en voorkomend hlza voelde zich gestreeld door die vleiende beoordetlmg en dacht, niet zonder vooringe nomenheid, dat die vriendelijke dienstwillig heid wel meest om harentwille gebeurde. Den volgenden Zondag hield M. Berger in ren net burgerspak uitgedost ?ijn auto stil voor de deur van de villa l'Aiglon, en een net gehandschoende hand duwde op den belknop, waarop onmiddellijk de twee dames, die reeds gereed stonden, te voorschijn traden. Reeds klaar, riep M. Berger lachend uit, dat vindt men niet bij de fransche dames, die moeten nog altijd een overschotje hebben voor toilet en poederdoos. Dat is zeer vleiend voor ons, M. Berger, maar wij hebben al den tijd gehad en we mochten u toch niet laten wachten, meende Mevrouw Verdonck, terwijl ze minzaam de hand reikte. StaD nu maar in, ging M. Berger verder, terwijl hij eene behulpzame hand leende maak het u gemakkelijk en dan rijden we op. We zullen eerst de boorden der Loire vol gen en dan gaan tot Fontevrault, om de abdij te a»en, de groote baan door de bosschan van St-Hilaire nemen om weer langs Montsoreau terug te keeren en 't kas eel te zien. Dat zal u een algemeen denkoeeld van de streek geven en later kunnen wij de aantrekkelijkste punten afzondei lijk bezoeken Het was een aangenaam, zonnig weertje en 't was een ware droom langs de koele oevers der Loire met matige sneiheid voortgedreven te worden. Links legde de zon als gouden klaters, schichten en spaandeis op de don kere watervlakte, en rechts, verhieven zich lommerrijke boomen op een achtergrond van hoogiijzende, grijze, sfijle rotsen met lange trossen donkergroene woekerplanten tusschen de spleten. Slechts hier en daar was er een huisje of kleine hoeve te bespeuren langs de baan, waar driftig een hond eenige kwade blaffen kwam geven om zich dan weer onverlet terug te trekken. Verder was de breede, rechte, lange baan dwars door de bosschen of een tocht door platte landbouwen, om dan weer af te draaien met kronkelwegen langs de oude kasteelen. Mevrouw Verdonck en Elza luisterden gre tig naar den aangenamen uitleg die hun vrien delijke geleider over ieder oord wist te geven. Elza vroeg dan ook om een oogenblik stil te mogen blijven bij het beroemd .kasteel van Montsoreau, daar zij met zooveel smaak het b*tk gelezen had van A. Damas. Aan hare moeder wist M. Berger uit te leggen dat Montsoreau een heerschap ge weest was dat zijn naam gegeven had aan eene beroemde familie Een graaf van Mont soreau deed in de i6s eeuw Bussv ö'Amboise vei moorden en zijne vrouw La Dame de Montsoreau is de heldin van den befaamden roman van Alexander Dumas. Het genoegen, dat de dames aan dien rit gesmaakt hadden, konden zij met geen woor den genoeg uitdrukken maar M. Berger wees alles van de hand en beweerde ciat hij voldoende beloond werd door het aangenaam gezelschap en beloofde nog andere uitstappen te zullen beleggen. Vervolg te vanste week) lr Prix de Piano au Conservatoire de Bruges 63, Chaussêa de Furnes, YPRES. Prix modérés,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10