- HET YPERSCt IE- LA RÉGION D'YPF *E£ londagrost - Repos dominical -- Rljv'»4g*i'ül Supplément W ek e lij ksch 0\< ersich t E. E. P. P. Ongeschoeide karmelieten De Plechtige Wijding van St-Niklaaskerk 13' Jaargang, Nr 25 24 September 2932 13' Année, N" 25 24 Septembre 1932 De Ontwapeningsconferentie is weer ver gaderd te Geneve Maar zooals gezegd en ver wacht was, wil de Duitsche regeering geen deel meer nemen aan deze beraadslagingen zoolang men haar het recht niet toekent om evenals de andere landen gewapend te zijn. Het Reich, na de mede hulp van Italië verkregen te hebben, om zijne eischen te steunen, had ook aan Engeland een memorandum gestuurd om de gelijkheid in bewa pening te pleiten. Het antwoord van Engeland is echter erg tegengevallen. Men zegt hem daarin dat men alles doet wal men kan om de bewapening der andere landen te beperken en in te krimpen. Hoe zou men er dan toe kunnen besluiten aan Duitschland het recht te geven nieuwe en volle dige bewapening in te voeren. Dan ware zeker alle hoop van welgelukken der Conferentie van Geneve verloren, want al de omliggende landen, die zich nu met beperkte bewapening niet in zeker heid gevoelen, zouden hetzelfde recht hebben om hunne bewapening uit te breiden, ten einde be stand te zijn tegen een gebeurlijken aanval van een ten volle bewapend Reich. Duitschland wil zulks echter niet verstaan. Het keert zijn volle gramschap weer tegen Frankrijk, waarop het al de schuld legt van zijn mislukken dit zal de haat en de verbittering van het Duitsche volk tegen Frankrijk weer doen opvlammen En intusschen gaat Duitschland immer voort met het africhten van een ontzaglijk leger, zonder dat het een uitzicht geeft alsof het een leger ware. Wij hebben er verleden week met nadruk op ge wezen wat zijne laatste uitvinding van jeugd-orga nisatie betreft Tot nu toe scheen men over 't alge meen weinig acht te schenken aan dit dekreet en men scheen er de gevolgen, die wij deden uitschij nen, maar niet te beseffen. Maar op 't einde dezer week beginnen de dagbladen beter in te zien wat dat geven zal en wij vernemen aldus wat meer nieuws over de nieuwe instelling Reeds werden een twintigtal (20) oefenings pleinen van het voormalig keizerlijk leger ter beschikking gesteld van de nieuwe organisatie En van toekomende week af zullen scholier- en jeugdploegen, samengesteld uit enkele honderd man elk, oefeningen beginnen te doen drie weken lang zal ieder ploeg geoefend worden en onder wezen worden in het lezen der landskaarten, in 't uitvoeren van lichaamsoefeningen en andere... militaire... wetenschappen. En wie zullen als oefe- ningsmeesters optreden? Oud officieren 1 De heen- en terugreizen naar het kamp worden door de regeering betaald. Het algemeen plan werd zulk- danig opgesteld dat het aanleiding zal geven tot opslorping van de reeds bestaande kringen zooals Staalhelm, het bruin leger der Nazis, de Nationa listische vereeniging Bismarck de Republiekeinsche Reichsbannier, de Vereeniging der jonge - Duit schers, de Wikings en meer andere, tot zelfs de bestaande sportvereenigingen zullen erbij aange sloten worden. Voorzitter Hindenburg ziet de ver- deeling die zich stilaan onder het Duitsche volk uitbreidt met misnoegen aan, en door deze mach tige vereeniging te stichten werkt hij eenerzijds tegen het Communisne, dat hij uit deze vereeniging sluit, en anderzijds ter verbroedering der uiteen- loopende partijen, die hij weer eensgezind tot een machtig Duitschland wil samenbrengen, om tegen alle buitenlandsche drukking bestand te zijn, en om, als de tijd gekomen is, machtig genoeg te zijn om zelf weer aanvallend op te treden. Jammer genoeg zijn de geallieerden van den wereldoorlog niet eensgezind genoeg en hunne belangen te ver uiteenloopend om daar met ver eenigde krachten paal en perk aan te stellen. Duitschland maakt gebruik van dat gemis aan verstandhouding om zijne geliefkoosde plannen uit te werken. RIK. Nog het Sladsivater Niettegenstaande wij het reeds verleden week aankloegen is er nog weinig of geen verbetering gekomen in het stadswater dat de Yperlingen voor het klaarmaken van hun eten moeten gebruiken. En wat erger is, getroos ten onze stadsbestuurders die steeds en nu neg meer dan ooit beweren dat zij met de gezondheid der inwoners zoo ingenomen zijn, zich niet eens de moeite om de bevolking te verwittigen dat er iets aan de waterverdeeling hapert en om ze te waarschuwen tegen het gevaar van ongekookt water te gebruiken. Indien de gezondheidscommissie hier nog bestaat, dan vragen wij ons af waarom zij niet ingrijpt. Deze schuldige nalatigheid zou soms erge gevolgen kunnen hebben en het is beter deze te voorkomen dan er nadien te moeten over jammeren. Voor wat betreft het vuil en onziende water dat ons sedert eenigen tijd van hier gegeven wordt, meenden wij dat de oorzaak daarvan te vinden was in de verslijking van Dicke- buschvijver. Doch, naar de geruchten die in stad rondverteld worden, is dit de ware oor zaak niet. Men beweert dat dit modderwater van Zillebeke vijver komt, en men gaat zelfs zoo ver te zeggen dat er daar iets moet voor gevallen zijn dat niet natuurlijk en zelfs niet al te juist is. Wij verhopen stellig dat de bevoegde stads- overheden van de gemeenteraadszitting van Maandag aanstaande zullen gebruik maken om daarover eenigen uitleg aan de Ypersche bevolking te verschaffen. Sint Jozef's Kerk der YPER Maandag Feestdag der H. Kleine Theresia. Te 7 u., plechtige gezongene mis met oefeningen. 's Avonds, te 7 u., plechtig lof en sermoen. Dinsdag en Woensdag. Te 7 u., ge zongene mis met oefeningen. 's Avonds, te 7 u., p'echtig lof en sermoen, 's Woendags na 't lof, plechtige wijding en uitdeeling der rozen. De sermoenen zullen gepredikt worden door den E. P. Georgius, ongeschoeide Kar meliet. Edelmoedige Zielen Ypersche Missiezusters Dat zijn onze twee Ypersche meisjes, die binnen kort naar de verre missielanden Ergelsch Indië en de Philippijnsche eilanden zullen vertrekken. De eene, Jw. Alice Desquiens (Vanden Peereboomplaats) de andere, Jw. Gerarda Delahaye (Capronstraat). Zondag aanstaande, 25 September, wordt door beide missiezusters een omhaling gedaan onder al de H. H. Missen, in S' Maartenskerk. Een prachtpredikant, E. H. Ghyssaert, lee- raar aan het Koninklijk Atheneum te Brugge, zal in heerlijke bewoording die edelmoedige zielen begroeten. Op Zondag, 25 September, wordt dus veel volk verwacht in St Maartens- kathedraal. Op Donderdagavond, 2Q September, te 7 u. loopt de feestzaal van «het christen Volkshuis» vol, om een laatste vaarwel te zeggen aan onze geliefde missiezusters. De Kajotsters zorgen voor de uitvoering van een prachtig program ma. Ingang vrij en kosteloos. Maandag laatst, 19 September, vierde men hoogtij op onze Ypersche St Niklaasparochie ter gelegenheid der Consecratie van de nieuwe kerk en van de drie nieuwe autaren. De indrukwekkende plechtigheid door Z. E. Mgr. Lamiroy, bisschop van Brugge, begon met gesloten deuren om 81/2 ure, en de vele en beteekenisvolle liturgische ceremoniën werden bij de opening van den gewijden tem pel, rond 10 ure, door talrijke geloovigen bijgewoond. Tammer dat het regende gedu rende de processie der relikwiën. Het was 12 ure als de plechtige Mis aan vang nam, opgedragen door den ieverigen en gelukkigen pastoor E. H. Denys, met ponti ficale assistentie van Monseigneur bijgestaan door de Z. E. H. Kanunniken Delaere, oud deken van Yper, en Legrand, Bestuurder van het Groot Seminarie. De gregoriaansche zan gen werden kundig uitgevoerd. Het plechtig lof, om 5 ure 's namiddags, was zeer aandoenlijk door de aanwezigheid van een dertigtal zieke kinderen en ouderlin gen der parochie die allen afzonderlijk, gedu rende de sluitprocessie, als te Lourdes, de zegen van het Sacrament ontvingen. Heuglijke dag 1 waarvoor wij de parochia nen van St Niklaas, met hun verdienstelij ken Herder aan 't hoofd, een warme proficiat wenschen. Oefeningen der 9 Donderdagen als voorbe reiding tot het feest der H. Kleine Theresia. 's Morgens te 7 uur, solemneele mis met oefeningen en zegen. 's Avonds te 7% u., lof door 't volk te zin gen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. t ZIELMISSEN Les amis et connaissances sont priés d'as- sister a la MESSE DE REQUIEM, qui sera chantée le Dimanche 25 Septembrea 8 Vi heures, en l'église St Pierre, pour le repos de l'ame de Monsieur Albert BOONE décédé le 24 Septembre 1930. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 September, om 9 u., in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Jeanne COUTREZ Echtgenoote van Hr Hector Vandermarliere. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 2 October, om 8 V» uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Pierre VANDENBERGHE echtgenoot van Vrouw Emerence Depcydt. Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 2 October, om 9 uur, in Sint-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Thtophile HERKEMAN. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 2 October, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Capucienen, tot zielelafenis van Heer Ambroos MAES echtgenoot van Vrouw Leonie DOOM. De Apotheek van La Pharmacie de Mr S N O E C K Groote Markt o— Grand'Place is ALLEEN OPEN II reste seule ouverte le op Zondag 25 Sept. Dimanche 25 Sept. Plechtig Triduum ter eere der H. Kleine Theresia Zondag 2 October. 's Avonds te 6 u., openingslof en sermoen. St-Jozefskerk der E.E. Paters Karmelieten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11