Plosienrs voilures d'occasion Te huren: Klein burgershuis Te huren Burgershuis Huis te koop A vendre d'occasion Kleine Aankondigingen Changement de Domicile Verandering van Woonst Verloren in Yper-stad VERLOREN Bon Chauffeur-Mécanicien Gewezen Serveuse Bon Représentant Goeden Reiziger On demande jeune Fille Gevraagd Meisje A louer Bel Appartement TE HUREN Bel Appartement TE HUREN HUIS TE HUREN Te huren Garage TE HUREN Maison de rentier a louer Atelier a louer Werkhuis te huren Schoon Renteniershuis Men verlangt winkel A reprendre Café-restaurant HEERENHUIS te Watou Welgelegen Woonhuis Uit ter hand te koop Te koopHuis met poort WOONHUIS met hof Uit ter hand te koop A vendreDeux Maisons TE KOOP PIANO Automatique Te koop per occasie A vendre Occasion ESSEX - 6 cylindres Ncël Bondue-Pauwels HUIS WELKOM Vrouw Hoeden Manshoeden en Klakken Qoemaere-Dubliquy 7 De Lessen voor Snijden «en Naaien voor Juffrouwen Jufvrouw DE VOS 14, Rijseïstrant, YPER van af 1" October. A LOUER, rue Carton, 53, Ypres Te Koopen of te pachten Schoon en welgelegen Burgershuis A VENORE bij René Forrtz-Baelen 37, Maarschalk Frenchlaan, 37 YPÈR (Bascule) Kolen - Aardappelen Brandhout in bioKjes en gespleten in de Meenenstraat, Nr 24, Yper ELECTRICITEIT - RADIO'S G. Gourtequisse - Bonte Maloulaan, 18, bestaande uit kelder, ingang, 3 benedenplaatsen, koer, 5 slaapkamers en zolder, voorzien van water, gas en electr. Inlicht, zich wenden Maloulaan, 20. met hof. Aanstonds vrij.—Adres ten bureele. gelegen Rijsselstraat, 131, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alledrie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. Quelques meubles et glacés. 6, Boule vard Malou, Ypres. PETIT ES AININOINCES Prochainement la maison Fonteyne, enseigne La Floréale fleurs et cou- ronnes, actuellement rue au Beurre, 9, sera .ransférée Rue de Stuers n° 7, (en face de Ü'église St Nicolas). Binnen koit zal het huis Fonteyne, La "Floréale bloemen en kronen, thans ge vestigd Botersiraat, 9 overgebracht worden •naar de Stuavsstraat, nr 7, (rechtover St- "Niklaaskerk). zullen hernomen worden bii Gouden monter met ketting. Terug brengen tegen zeer goede belooning Sint- Jacobstraat, 3. tusschen Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Septem ber een gouden bracelet met initialen E.L. en M.V. Terugbrengen ten bureele dezer. cherche place chez particulier. Adresse .au bureau du journal. (gehuwd) biedt zich aan voor opdienen in hotels en burgershuizen voor alle eetmalen. Trouwe bediening. - Schrijven bureel van't blad C. H. On demande pour la region d'Vpres pour huiles et essences, bonne commission. Ecrire bureau du journal D.R.C. Men vraagt voor Yper en omstreken voor essence en oliën, goed commissieloon. Schrijven bureel van 't blad p R C. de 14 a iöans, pour tous les jours quelques heures. Adresse au bureau du journal. om op atelier te werken. Zich wenden Breifabriek, 1, Fiersstraat, Yper. franqais, 7 places, avec entrée particulière, eau, gaz, électricité, centre ville. S'adr. 9, rue au Beurre, Ypres. Schoon fransch appartement, 7 plaatsen, met bijzonderen ingang, water, gas, electrici- teit, center stad. Zich wenden 9, Boter- straat, Yper. pour 2 a 3 personnes.au rez-de chaussée avec cour, jardin et entrée pour auto.S'adresser a M. QuatanDens, Bd du Nord, 5o (Plaine d'Amour). 2 ongemeub. voorkamers op ie verd. voor vrouwspersoon alleen. Adres ten bureele. 6, Maloulaan. Alle dagen te bezoeken. Zich te wenden bij M. Caenepetl, Slachthuis, Yper. Lombaardstraat. Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. Handelshuis en Renteniershuis. Voor inlichtingen zich wenden Rijselstr., 37, Yper. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr 12. TE HUREN dicht bij de stad met grooten hof Adres ten bureele dezer. over te nemen of te koapen Goed gele gen. Schrijven bureel van 't blad R. V. Pour cause de depart situé au centre de la ville, dans des conditions avantageuses S'adr. en l'étude de l'huissier VANCAPPEL, 6, Vx Marché au Bois,Ypres. met grooten hof en hopmagazijn. De hoppe- pres en bascule 5oo kgr. mogen afzondei lijk ge kocht worden. Zich wenden bij Mw Th. Deheegher, 63, Rousbruggestraat, Watou. Uit ter hand te koop dicht bij de stad, met 4 aren 1/2 hof, thans ledig.Zich wenden Zonnebekestw., l3, I/S. Nieuwgebouwd Renteniershuis met inrij poort, twee soorten water, electriek, hof met fruitboomen, grootte 6 a. 78 ca., tegen stad. 38, Capucienenstraat, Yper. dienstig voor bakkerij, met modernen oven, te Rousselare, Vijfwegenstraat, 16.— Inlich tingen bij Camiel Boudry te WOESTÈN. Uit oorzaak van vertrek uit ter hand te kóóp, dienstig voor be diende of kleinen rentenier. Adres ten bur. Twee huizen tusschen stijlen, 17 m. 1/2 faqade en 100 m. diep. Seffens vrij. Zich wenden bij den eigenaar Dickebuschsteen- weg, 116, Yper. neuves, situées rue de la Boule, prés de la Porte de Menin. Renseignements au café v De Verloren Arbeid te IEPER. Adres ten bureele dezer. Superbe Occasion A VENDRE Marque DEVOS état neuf, 2 ans de ga rantie. Le voir sur place, café Villa Héléne rue de la Gare, WERVICQ. Piano-orgel. Zich wenden Café 't Klein Rijsel Rijselpoort, I/S. pour cause de départVoiture FORD, con duite inférieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, q3, Ypres. conduite intérieure en bon état A VENDRE d'occasion. Pour essaiF. HOFLACK, Y'pres. en trés bon état. S'adresser en toute confiance au Garage Van Eenaeme Agence Directe RENAULT Réparations Transports Déménagements 2-4, chaussée de Poperinghe, Ypres. heeft de eer het geacht publiek ter kennis te brengen dat hij eene BAKKERIJ komt te openen Bakkerstraat, 37, Yper. Broad «aan 1 Ir. 30. Waren van goede hoedanigheid. Men bestelt ten huize. kan men aan zeer genadige prijzen bekomen ALLE SOORTEN VAN zooals belle fleur, gouden renetten en an dere soorten te bekomen bij M. DEBHUYNE-ULEYN 73, St Jacobstraat, \per. Met OcMMtsr OPENING vau een winkel in Groote keus en voordeelige prijzen. 66, St Jacobsstraat, YPER Aanneming van alle Electriciteitswerken Plaatsen van Volledige Inrichtingen alsook van Motoren, Bellen, Telefoons, enz- Prijzen bij overeenkomst. Goed verzorgd werk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13