DUHANIEEUW Voor Uwe Portretten Wijkkermis Citadelle en Kruiskalsijde Op Maandag 3 October 1932 19, Tempelstraat, 19, Yper - Tel. I7fê Gevonden en Verloren Voorwerpen Allerhande Nieuws J DE KEIZER, Statiestraat, YPER. Velokoers voor Beginnelingen 500 FRANK PRIJZEN en talrijke Premiën LAST POST Enseignement Primaire GevondenVrijdag 16 September, een badcostum en handdoek. Zaterdag 17®, door M. Caron Théophile, een sleutel. Woensdag 21°, door M. Tresy Arthur in de Rijselstr'aat, een kist oranjeappelen die van een voorbijrijdende auto camionnette afgeval len was. Denzelfden dag, door M. Verpoucke Ray mond, een paar handschoenen. Verloren Zaterdag 17" dezer, door M. Cloedt André, van Yper, een brieventasch. Denzelfden dag, door Vrouw Vandekerck- hove Marie, echtgenoote Samoy Henri, van Passchendaele, een brieventasch bevattende een zekere som geld. Dinsdag 20°, door Vrouw Martin Julia, een pels. Denzelfden dag nog, tusschen Yper en Vlamertinghe, een veloplaat nummer 307.587. Yper. Achtergelaten velo. Verleden week Vrijdag vond M. Louage Edgard in de Stuersstraat een rijwiel dat daar achtergelaten scheen en daar in de gebuurte aan niemand toebehoorde. Hij gaf er kennis van aan de politie, doch zij slaagde er ook niet in den eigenaar ervan te vinden. Het is enkel twee dagen later dat deze, een zekere Vandeputte Emile, van Poperinghe, zich op het politie- bureel aanmeldde en er zijn rijwiel, waarop hij vroeger bij zijn vertrek uit Yper niet meer ge dacht had, kwam terughalen. Verkeersongeval. Zaterdag rond den middag kwam de 14 jarige Vierstraete Maria, van Yper, per velo uit de Bollingstraat gere den op het oogenblik dat een auto uit de rich ting der Groote Maikt naar de Meenenpoort aankwam. Niettegenstaande het verwitti gingsteeken van den aldaar dienstdoenden politieagent, reed de wielrijdster maar door en kwam alzoo terecht op de auto die gelukkig- lijk wat op kant gezwenkt had om het onvoor zichtige meisje te vermijden. Alles bepaalt zich echter bij eenige stoffelijke schade. Door een ruit gevallen. Maandag was hier een groep duitsche toeristen toegekomen die in het Hotel Britannique hun noenmaal namen. Toen zij op het punt waren te vertrek ken om dan verder naar Arras te rijden en de fransche slagvelden te bezoeken, deed de auto voerder de tromp gaan om de toeristen tot wat meer spoed aan te manen. Een dezer, die wat achter gebleven was, verhaastte zich om zijne gezellen te vervoegen en begon het reeds van in het hotel op een loop te zetten. Waar schijnlijk bedrogen door de helderheid van de groote spiegelruit en meenende dat de uitgang langs daar was, zal hij in zijne haastigheid het vensterglas niet bemerkt hebben en is er dan dwars doorgeloopen met het gevolg dat gansch de groote en kostelijke spiegelruit, die 1 cm. dikte heeft, wel in 1000 stukken vioog.Als bij wonder heeft de toerist zich om zeggens niet bezeerd. Alleen een kleine en onbe duidende schram aan het voorhoofd, die men uit voorzichtigheid toch door een apotheker liet onderzoeken. TT f| Q I Doet geen aankoopen I U vooraleer kennis te nemen van onze nieuwe prijzen. Trench gansch gevoerd met olieyel 135 fr. in plaats van iq5 fr. Panen broeks ie kwaliteit65 fr. in plaats van 77 fr. - Panen broeks 2e kwa liteit 58 fr. in plaats van 70 fr. Alle mans- kostumen, pardessus, vrouw- en regenmantels en andere confectiën met eene vermindering van 20 tot 30 op de prijzen van verleden jaar. Rouw in 12 uren. Landlooper. De politie heeft alhier zekeren Vervisch Maurice, 26 jaar oud, van Westoutre, aangehouden om reden dat hij zich zonder midtfefen van bestaan bevond. De Rechtbank veroordeelde hem deze week Woensdag om voor twee jaar en acht maan den in een bedelaarsgesticht opgesloten te zitten. Elverdlnghe. Smartvol ongeval. Zondag namiddag is er hier op de hofstede Gustaaf Dejonckheere, gelegen langs den weg gaande van Elverdinghe naar Boesinghe, een uiterst pijnlijk ongeluk gebeurd dat het leven kostte aan twee personen en waarbij een der de zeer erg gekwetst werd. Rond- 3 u. 3o bemerkten de thuis wachters dat de stier uit den stal was losgebroken en rustig op het hof wandelde. Dadelijk gingen de vrouw van den landbouwer, geboren Bogaert Sylvie, haar 87 jarigen vader en Dejonckheere Leon, broeder van den landbouwer, om het dier terug in den stal te jagen, toen de stier zich opeens om wendde en den kop vooruit hen woest aan viel. De ouderling werd eerst getroffen en met een stoot ten gronde geworpen waar hij het hart werd ingestuikt en roerloos bleef lig gen. De anderen die wilden tusschenkomen moesten weldra ook vluchten en Dejonckheere Leon, die reeds een stoot van het dier in zijn nek gekregen had, heeft slechts zijn leven kunnen redden met in het wagenkot te vluch ten waar hij van aandoening en pijn gerui- mentijd in bezwijming op een wagen is blij ven liggen. Wat er dan verder gebeurd is, zal niemand vertellen. Misschien heeft de vrouw van den landbouwer nog gepoogd alleen het dier naar den stal te bewilligen, ofwel heeft de stier haar zelf achtervolgd, men weet het niet. In alle geval werd de 56 jarige landbouw ster achter de schuur door het wild geworden dier gegrepen en doodgetrappeld. Toen de landbouwer die, evenals zijne hin ders, eens tot aan het dorp was gegaan, 's avonds om 6 u. 3o terug kwam was hij heel verwonderd niemand thuis te vinden. Op de voute vernam hij van zijne schoonmoeder, een bejarige vrouw, dat de stier rond drie uur en half was losgebroken, dat allen gegaan waren om hem terug in den stal te doen en dat zij sedertdien niemand meer gezien had. Een ongeluk vermoedende, ging de land bouwer dadelijk op zoek en men oordeele over zijne ontsteltenis toen hij eerst zijn ouden schoonvader en daarna zijne vrouw levenloos op den grond zag liggen. Hij liep in allerijl den dokter halen, doch deze kon nog slechts de dood van beide slachtoffers vast stellen. Toen de dokter op het punt was de hoeve te verlaten, hoorde men van uit het wagenkot een zacht gekreun komen. Daar vond de landbouwer dan ook nog zijn broeder bewusteloos op een wagen liggen. Het slach toffer had een kopstoot in den nek gekregen en de doktef kon niet dadelijk uitspraak doen over de ergheid der wonde, doch vreesde dat de ruggegraat soms mocht geraakt zijn. Toen de landoouwer nadien zijn stier op stal bracht, heeft het dier niet meer den min sten weerstand geboden en heeft zich zonder verroeren laten binden, juist alsof er niets gebeurd was. Zooals te voorzien, heeft dit pijnlijk onge luk groote ontroering verwekt in gansch het omliggende waar de slachtoffers zeer gunstig gekend zijn. STAD1 IFWmim Om een uur Prijzen 100 75 60 - 5o - 40 - 3o - 25 20 i5 - 10 Afstand 65 Kilometers Het elfde gebod Gij zult wasschen met OZONIA Alle inwoners van Yper en omliggende- worden eraan herinnerd dat de dagelijksche plechtigheid van de «Last Post», die telken avond onder het gedenkteeken der Meenenpoort geblazen wordt ter nagedachte nis der 260.000 Britten gesneuveld rond Yper, ingericht wordt door de zorgen van het Last Post Committeedat, ten einde de voortzetting dezer vrome hulde te kunnen verzekeren, alle giften, hoe gering ook, met de meeste dankbaarheid aanvaardt. Geldelijke bijdragen mogen gestort worden op zijn post-, check nummer 2885 27. II est rappelé a tous les habitants d'Ypres et des environs que la cérémonie journalière du Last Post sonné chaque soir sous le Mémorial de la Porte de Menin en mémoire des 25o.ooo soldats britanniques tombés dans 'e saillant d'Ypres, est due aux soins dévoués du Last Post Committee qui regoit avec reconnaissance les fonds destinés a maintenir a perpétuité ce pieux hommage. Tous les dons peuvent être adressés a son compte chèques postaux N° 2885.27. Examens des 3e et 4e degrés Êcoles de Ploegsteert - Centre Ecole Communale des Gargons, dirigée par Monsieur Jean Woestyn i° Diplömes complémentaires du 4® degré délivrés par l'administration communale aux élèves qui or.t obtenu leur diplome fin d'anné& scolaire ig3o 3t et qui étaient encore soumis a l'obligation scolaire 1) Ally André 53i points sur 5g» 2) Lehouck Arthur 53o 3) Van Exem Albert 525 -- Ally André vient de passer av.ec succès son examen d'entrée a l'école normale. Diplömes ofiiciels du 4e degré 1) Boccarren Maurice 3o8 points sur 375 2) Bouchery Fernand 294 3) Ally Gabriel 277 4) Wgeuw Abel 270 5) Lallemand Jean 268 6) Catteuw Albert 247 Catteuw Albeit a obtenu une mention spé ciale pour la langue flamande (70 points sur 100), et Boccarren Maurice (12 ans) vient de subir l'examen d'admission a l'école des pu- pilles de St-Trond pour passer en 6C scienti- fique, il est parmi les 40 admis sur les 3oo récipienaaires. Ecole adoptée pour filles dirigée par Mme Léonie Drieux (Dames de la S" Union). Diplome complémentaire Claeys Emilienne 352 points sur 375. Diplömes ofiiciels du 4e degré 1) Leuridan Geneviève28g points sur 3j5 2) Debruyne Suzanne 275 3) Knockaert Simonne 274 4) Poupaert Andrée 261 5) Carton Raymonde 25o 6) Cousin Gabrielle 248 7) Bondue Marie-Thér. 23o Diplömes du 3* degré Rotsaert Marie Goethaert Josette Coolzaet Andréa Lallemand HenrietteDebacq Marie-Joseph? Delsalle Renée Bouten Suzanne et Lin- debomm Mireille. wendt U tot het vermaard huis PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken. huwelijken en familiegroepen. A l het werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekcdagen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6