liberalYvlaggen Ypersche Voetbalkroniek OVERHANDIGING S T O ET Verandering van Woonst Vandermarliere-Depuydt Klasseering 2dc Afdeeling V.V. Ste Kruis A.A Moescroen Klasseeriog 3Je Afdeeling Klasseering Juniors Supporters Kalender der Voetbalmatchen Scholieren Reeks B Concert door de Liberale Harmonie Burgerlijke Stand van Yper JU1VLELEN - HORLOGEN Met 1" October HEROPENING op de Groote Markt, Nr 29. 2* afdeeling Iseghem 5 Yper 2 3ij een ideaal voetbalweertje en voor een tal rijk publiek, roept scheidsrechter Claeys bei de ploegen in lijn. Iseghem wint den opgooi en onze rood witten zetten op. Op ontsnap ping zendt Vansevenant nevens. Iseghem neemt over en komt in de gevaarlijke zone. Corner wordt toegestaan, welke van geen tel is. Op aanval weet Iseghem's rechter hoek- soeler, het eerste doeltje aan te te< kenen. Geen moed wordt daarom verloren, en waarlijk een aanval der onzen wordt kans rijk gered. Het spel golft heen en weder en is aangenaam om volgen. Iseghem is doordrij vend en nestelt zich voor onze kooi. en zijn poging wordt met een doel beloond. Het spel verplaatst zich, maar Vansevenant geeft nevens. Vanlimburg krijgt een kans, maar schiet in keeper's handen. Nogmaals trekt Iseghem naar onze kooi en 't is kas. Toch wordt door de onzen moedig voortgestreden. Ververken geeft nevens en Vansevenant mist een groote kans. Met een 3 o score in ons nadeel wordt er gedraaid. Nu is het onze beurt om het hooge woord te voeren. Corner voor Yper moet toegestaan worden, maar levert niets op. Rotru zendt schoon naar 't doel, maar de bewaker staat op post en laat niets door. Dezeltde speler schiet over. Iseghem bekomt corner die weg gewerkt wordt. Een keihard schieten van E. Verleure wordt met moeite in corner ge red, welke echter niets oplevert. Een hoek schop voor Iseghem wordt weggewerkt. Yper dringt aan. Ververken schiet raak nevens. Óp corner weet Vansevenant, het leder recht streeks het doel in te zenden. Maar Iseghem laat zich niet doen, en weet op onvoldoend wegwerken van Messelis, er eentje bij te lap pen. Het spel vertraagt zienderoogen. Rood wit bekomt twee corners, welke van geen nut zijn. Op een algemeenen aanval weet Iseghem zijn voorsprong aan te dikken. Op missen van Iseghem's keeper, maakt A. Verleure ge bruik om de bal in de ledige kooi te zenden. Nogeenige wederzijdsche aanvallen en het einde wordt gefloten met een afgeteekende zege voor Iseghem. De score zou wel doen denken dat rood-wit niet bestaan heeft en toch mag er gezegd wor den dat de bezochten nooit overdonderend de meerdere geweest zijn. Hun terrein eerst en vooral was troef in hun kaart, en vervolgens was hun spel meer doordrijvender dan het onze. Nochtans werd de match zeer fair ge speeld en de leiding was in goede handen. Onze spelers vallen te loven om den moed dien zij aan den dag gelegd hebben, zelfs alswan* neer zij 3 o achter stonden. Ze wisten dikwijls den stormloop hunner tegenstrevers te stuiten en te beantwoorden. Nu, mannen, den moed daarom niet laten zinken morgen eens A A. Moescroen duchtig aangepakt en we tellen twee punten meer in de rangschikking. Stade Moescroen 3 2 0 1 11 5 5 F.C. Heyst 3 2 0 1 14 6 5 S.K. Heule 3 1 0 2 3 2 4 S. K. Sweveghem 3 2 1 0 13 4 F.C. Roeselare 3 2 1 0 10 7 4 Meenen 3 1 1 1 8 5 3 F.C. Iseghem 3 1 1 1 8 7 3 C.S. Yper 3 1 1 1 7 7 3 Dating Blank. 3 0 0 3 6 6 3 3 1 1 1 5 6 3 3 I 1 1 6 8 3 Thielt 3 0 2 1 4 7 1 Wevelghem Sp. 3 0 2 1 3 11 1 R C. Panne 3 0 3 0 6 18 0 Derde Speciaal 2 Wevelghem 1 Eindelijk zijn de twee eerste punten binnen en ze werden dan ook moeilijk met een nipte overwinning behaald. De ploeg had nog eens gevoelige veranderingen ondergaan en oude gloriën'» hadden wederom voor de gelegen heid de shoes aangetrokken. Het Wevel ghemsche elftal was keurig opgesteld en lever de een faire en wel betwiste partij. Met wind in den rug opgezet, konnende bezoekers enkel éénmaal Gadeyne, die als keper een beste match speelde, verschalken. Na de rust was rood wit den baas en Cherchye kon, op overzet van Neirynck, tweemaal de babbel zieke keeper der groenen vloeren. Specialers, morgen trekt ge naar de Leiestad op om de Stadisten te bekampen. Indien gij van meet af aan u met hart en ziel in den strijd werpt, dan zie ik de twee punten naar Yper verhuizen. Stade Moescroen 3 3 0 0 9 1 6 A.A. Moescroen 3 3 0 0 10 3 6 Stade Kortrijk 3 2 0 1 16 6 5 Kortrijk Sport 3 2 0 1 12 6 5 Wevelghem 3 2 1 0 8 4 4 C S. Yper 3 1 2 0 6 7 2 Bisseghem 3 1 2 0 6 9 2 S V Kortrijk 3 0 3 0 4 10 0 F C. Poperinghe 3 0 3 0 3 20 0 Meenen 3 0 3 0 1 9 0 Juniors 6 Poperinghe o Om in de gewoonte te blijven moeten onze knappe juniors den strijd tegen wind inzetten. Daar centervoor Vandamme, gekwetst, niet kan optreden, loopt de voorlijn wat mank en 't duurt vrij wel lang vooraleer het eerste doel kan genet worden. Ossieur, op inzenden van Notebaert, en Mulle teekenen tweemaal aan vóór de rust. Vallen nog aan te stippen een prachtig shot van Mulle op de lat en twee rushes van Alleman die, jammer genoeg, in extremis gestuit worden. Na de koffie speelt rood-wit om zoo te zeggen in één doel. Pope ringhe geraakt moeilijk over de middellijn en blijft gedurig op zijn kooi geplakt. Menigvul dige hoekschoppen worden ons toegestaan en vier doelen komen ons actief vermeerderen. Deze worden door Versailles, Ossieur en Mulle (2) aangeteekend. Jongens, de leiders van verleden week blijven de zelfde, doch er zou morgen kunnen verandering komen. Mee- nen trekt naar Stade Kortrijk op en Wevel- ghem-Yper ontmoeten elkander. De stand dezer laatste ploegen duidt aan dat de voorlij - nen elkander waard zijn, maar integendeel be schikken wij over een betere verdediging. Daarom uw best gedaan om den inzet der partij te bemachtigen en uwe leidersplaats te behouden. C S. Yper 3 3 0 0 20 1 6 Meenen 3 3 0 0 17 2 6 Wevelghem Sp. 3 3 0 0 18 5 6 Stade Kortrijk 3 2 1 0 11 9 4 Wervicq 2 1 1 0 5 7 2 A A Moescroen 3 1 2 0 7 14 2 W.S. Lauwe 3 1 2 0 7 15 2 Verbr. Wevelgh. 2 0 2 0 3 11 0 Poperinghe 3 0 3 0 3 14 0 Stade Moescroen 3 0 3 0 1 14 0 Scholieren YperKortrijk Sport 't Is morgen dat onze kleine mannetjes den vuurdoop ondergaan. Met goeden wil bezield, zuilen zij de Kortrijksche ploeg op eigen terrein bekampen en alles in 't werk stel len om zoogoed mogelijk weerstand te bieden. En wie weet of de punten niet in Yper blijven. Gp Zondag 2 October doet C.S. Y. de ver plaatsing naar De Panne en is vast besloten er beter figuur te maken dan te Iseghem. Daarom doet het bestuur een warmen oproep aan al de voetballiefhebbers om ons elftal te vergezellen en aan te moedigen in den zwaren strijd die ginder te leveren valt. Men kan de reis mede maken aan den geriDgen prijs van 8 fr. voor de niet leden en 4 fr. voor de leden van de supportersclub, mits zich in het lokaal, bij Albert Blootacker aan te geven vóór Ziter- dag avond, t October, 's Zondags is het ver trek vastgesteld om 13 uur. NEVIO 25 Sept C S. YPER Wevelghem sportif Sportkr. Roeselaere Stale Moescroen S C. Meenen bye. 2 Oct. Stade Kortrijk C. S. YPER Waereghem sportif Club Iseghem Kortrijk sports bye. 16 Oct. Kortrijk sports Wevelghem sportif S. C. Meenen Sportkr. Roeselaere C. S. YPER bye. 23 Oct. Stade Kortrijk C. S. YPER Waereghem sportif Stade Moescroen Club Iseghem bye. 4 Dec. Kortrijk Spotts Club Iseghem Waereghem sportif Stade Kortrijk 11 Dec. Wevelghem sportif Sportkr. Roeselaere Stade Moescroen S. C. Meenen 18 Dec. Club Iseghem Waereghem sportif Stade Kortrijk Stade Moescroen 25 Dec. Sportkr. Roeselaere S. C. Meenen Kortrijk Sports Wevelghem sportif 3o Oct. Kortrijk sports Wevelghem sportif S. C. Meenen Club Iseghem Waereghem sportif bye, 6 Nov. C S. YPER Waereghem sportif Sportkr Roeselaere Stade Moescroen Stade Kortrijk bye. i3 Nov. Sportkr. Roeselaere S. C Meenen Waereghem sportif Club Iseghem Stade Moescroen bye. 20 Nov. 2Q Jan. Stade Kortrijk Waereghem sportif S. C. Meenen Kortrijk sports Sportkr. Roeselaere Club Iseghem Stade Moescroen C. S. YPER Wevelghem sportif bye. 27 Nov. 5 Febr. Kortrijk sports Wevelghem sportif C. S. YPER Waereghem sportif Club Iseghem Sportkr. Roeselaere bye. 8 Jan. Stade Kortrijk Sportkr. Roeselaere Stade Moescroen C. S. YPER i5 Jan. Wevelghem sportif Club Iseghem S. C. Meenen Kortrijk sports 22 Jan. Kortrijk sports Wevelghem sportif C S. YPER Stade Kortrijk Stade Kortrijk S. C. Meenen Stade Moescroen Zaterdag 24 September 1932 Om 8 uur, Groote Markt Zondag 25 September v Om 3 uur langs de Seminariestraat, de Haernestraat, Lombaard- en Blindeliedenstraat, Zaalhof, Klaver- en Neerstraten, Tegel- en Rijselstra- ten, Grimminckstraat, Bukkerstraat, Merghe- lynck en Rijselstraten, Groote Markt, Dix- mudestraat, Slachthuisstraat, Veemarkt, Boe- singhestraat, Elverdinghestraat, Capronstraat, Fochlaan, Colaertplaats, Statiestraat, Tem pel- en Boterstraten algemeenen groet door al de vaandels en neerlegging van bloemen aan het Gedenkteeken der Ypersche Gesneu velden Boomgaardstraat en Seminariestraat, Om 17 uur, Groote Markt Concert door de harmonie Sinte Cecilia van West Nieuw kerke. Verklaringen van ïy tot 23 Sept. iq3j. Geboorten Callandt Ivette, Lindendreef. 123. Plat- teeuw Maria, Recollettenpoort. Cornette Mauricette, Lin dendreef, 39. Ovbrlijdens Bossue Viviane, 5 m. 10 d. Wenninckstr, 7. Huwelijksbeloften Bertolf Vanraepenbusch, naziener der registratie en domeinen, te Kortrijk en Simonne Cltteiren, z. b., te Yper. Ernest Coigné, spoorwegbediende, te Yper en Marcella Ridey, z. b., te Cortemarck. Camillus Louwagie, hulpelectriekwerker, en Irma Rambour, z. b., beiden te Yper, Camille Verkruysse, aardewerker, te Dickebusch, en Elvira Ramon, z. b. te Yper. Gustavus Dubois, kleermaker, te Yper en Martha Polley, z. b., te Elverdinghe. Edgardus Vanbrabant, mekaniekwerker, en Renée Gravis, z. b., beiden te Yper. Ludovicus Lanssens, mekaniekwerker, te Elver dinghe en Maria Douchy, dienstmeid, te Yper. 24, Meenenstraat, YPER LAATSTE WEEK AFSLAF IO OP ALLE ARTIKELS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8