GEMEENTERADEN CONSEILS COMMUNAUX - HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto Gemeente Verkiezingen Tegenwoordigs Samenstelling Composition Actuelle ———O 19, Arenbergstraat, Antwerpen van 9 October 1932 2 lijk gestempeld is geweest als bewijs dat zij gestemd hebben. Hoe stemt men geldig Men stemt geldig 1) Met het wit puntje in 't midden van het zwart vierkantje met het potlood, dat daar ligt, zwart te maken bovenaan de lijst der can- didatendie uw vertrouwen hebben. Dit noemt men een lijststem. 2) Met een of meer witte puntjes zwart te maken, in de zwarte vierkantjes nevens de na men v in een of meer candidaten eener zelfde lijst. Door zoo te stemmen, geeft de kiezer zijne voorkeur aan deze candidaten en brengt ze vooruit voor de toekenning der te begeven zetels. 3) Met bovenaan een enkele lijst te stemmen en terzelfdertijd nevens de namen van een of meer candidaten dezer zelfde lijst te stemmen. Vroeger was dergelijke stemming ongeldig, nu niet meer. Doch in dit geval wordt, naar luid van artikel 5t der gemeentekieswet, de lijststem als niet bestaande aanzien en zijn het alleen de voorkeurstemmen die in aanmerking genomen worden. 4) Met op twee of meer lijsten het wit pun tje zwart te maken nevens de namen van ten hoogste zooveel candidaten als er plaatsen te begeven zijn, zonder de witte puntjes boven aan de lijsten aan te raken. Dit noemt men bont s emmen of panacheeren. Welke stembrieven zijn ongeldig 1) Deze waarop geen enkel wit puntje zwart gemaakt werd. 2) Alle andere dan deze door den voorzit ter van het kiesbureel afgegeven. 3) Deze waarop het wit puntje bovenaan meer dan een lijst candidaten zwart gemaakt werd. 4) Deze waarop gestemd is aan het hoofd eener lijst, zelfs indien het een onvolledige lijst is. en terzelfdertijd tegenover den naam van een of meer candidaten van andere lijsten. 5) Deze waarop er meer stemmen uitge bracht werden dan er mandaten te begeven zijn. 6) Dt zs wier vormen of afmetingen zou den veranderd geweest zijn, die in de plooi en papieren of andere voorwerpen zouden bevatten, of waarvan de stemmer kennelijk gemaakt is door teekens, schrappingen, scheu ren of een bewijs verboden door de wet. Over 't algemeen dus mogen de kiezers, die slichts voor één enkele lijst stemmen, zooveel stemvakjes zwart maken als het hen lust. Zij mogen ofwel alleen aan het hoofd der lijst stemmen, ofwel alleen nevens de namen van een of meer candidaten, ofwel een lijststem en terzelldertijd nog vooi keurstemmen uit brengen. Het is hen onmogelijk een ongeldige stemming uit te brengen. Het gevaar van stembrieven ongeldig te maken bestaat alleen nog voor deze die bont stemmen of panacheeren, t. t. z. die candida ten kiezen op vetscheidene lijsten. In dit geval moet men er goed op letten i° geen enkel vakje bovenaan een lijst zwart te maken, en 2° niet meer stemvakjes nevens de namen der candidaten zwart te maken dan er raadsleden te vei kiezen zijn. Wat bet eekenen de stemmingen De kiezer die alleen aan het hoofd eener lijst stemt, geeft een stem aan deze lijst en keuit de volgorde goed waarin de candidaten op deze lijst zijn voorgedragen. Deze die nevens een of meer namen eener zelfde lijst stemt, geeft 1) Een volledige stem aan deze lijst juist zooals deze die een lijststem heeft uitgebracht. 2) Een volledige voorkeurstem aan ieder der candidaten voor wien hij gestemd heeft. Indien hij, bij voorbeeld, voor vijf candidaten, wel te verstaan van een en zelfde lijst, ge stemd heeft, zal ieder dezer vijf candidaten een voorkeurstem hebben die hem dienen zal op het oogenblik dat de gekozenen dezer lijst zullen aangeduid worden. De kiezer echter die panacheert of een bon te stemming uitbrengt, bevindt zich in een gansch anderen toestand. Ieder zijner stem mingen vertegenwoordigt slechts een zoo- veelste eener stem. Voor Yper, bijvoorbeeld, waar er vijftien raadsleden te verkiezen zijn, zal ieder dezer stemmingen slechts een vijf tiende waard zijn. Indien hij 5 candidaten kiest op de lijst 4, 7 op de lijst 2 en 3 op de lijst 3, zal hij aan lijst 4 vijf vijftienden, aan lijst 2 zeven vijftienden en aan lijst 3 drie vijftienden zijner stem gegeven hebben. Bestuurlijk Arrondissement Yper der waarvan het mandaat eindigt op 31 December aanstaande Arrondissement Administrate d'Ypres des dont Ie mandat expire Ie 31 Décimbre prochain Bas Warneton 7 sans couleur politique. Becelaere 5 Katholieken 3 Katholieke Vlaamsche Nationalisten 3 onafhanke- lijken (gekozen zonder strijd). Bixschote 7 Katholieken. Boesinghe 9 Katholieken. Brielen 7 Katholieken. Comines 8 Catholiques 3 Socialistes Crombeke 9 Katholieken (gekozen zonder strijd). Dickebusch 9 Katholieken. Dranoutre 9 Katholieken. Elverdinghe 9 Katholieken (gekozen zonder strijd). Gheluvelt 4 Gemeentebelangers 5 Wel denkenden Gkeluwe 9 Katholieken 1 Socialist 1 zonder politieke kleur. Hollebeke 3 Katholieken 2 Frontpartij 1 Liberaal i Socialist (gekozen zonder strijd). Houthem Ypres) 8 Catholiques 1 Socia- liste. Kemmel 5 Katholieken 4 zonder politieke kleur. Langemarck 7 Kaïholii ken 4 zonder poli tieke kleur. Licre 7 Katholieken (gekozen zonder strijd). Meessen 6 Liberalen - 3 Katholieken. Nieuwkerke 6 Liberalen 3 Katholieken. Oostvleteren 9 Katholieken (gekozen zonder strijd). Passchendaele ii Katholieken. Ploegsteert 7 intéréts communaux sans cou leur politique 4 du parti ouvrier beige. Poelcapelle 9 Katholieken. Poperinghe 7 Gemeentebelangers 6 Katho lieken. Proven 9 Katholieken. Reninghelst 9 Katholieken (gekozen zonder strijd). Rousbrugge-Haringhe 9 Katholieken. St Jan 6 Katholieken 1 Nationalist. Vlamertinghe 6 Katholieke Vlaamsche Na tionalisten 4 Katholieken 1 Socialist. Voormezeele 9 Katholieken. Warneton 10 intéréts comm. et 1 socialiste. Watou 6 Katholieken 5 Roomsch Katho lieke Vlaamsche Nationalisten. Wervick 8 Katholieken 2 Socialisten 1 Liberaal. Westoutre g Katholieken (gekozen zonder strijd). Westvleteren 9 Katholieken. Woesten 9 Katholieken. Wulverghem 6 Katholieken 1 zonder politieke kleur. Wytschaete 11 zonder politieke denkwijze. Yper 6 Katholieken 4 Vlaamsche Katho lieken. (Te Yper komen de Vlaamsche Katholieken van over zes jaar weer op, doch nu onder hun echten naam van Vlaamsche Nationalisten). 3 Socialisten 2 Liberalen. Zantvoorde 7 onafhankelijken 2 zonder politieke kleur. Zillebeke 7 Katholieken 2 Socialisten. Zonnebeke 7 Katholieken 1 Christen demo craat 2 Frontpartij i onafhankelijk. Zuydschote 7 Katholieken. - N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000,— Stelt verkrijgbaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboomplaats, Nr 37. I Gekozenen zonder strijd Elverdinghe M.M. Mouchet Battefort Graaf Camille de~ Laubespin, Deconynck Jules, Theirssen Mar cel, Dochy Jéröme, Lowagie Jéróme, Ver meulen Camiel, uittredende leden-; 'Vander- marliere Michel, Debreuck Camiel, Bertier Isidoor, nieuwe leden. Gits M.M. Lagrou Emiel, Colpaert Camiel, Roelens Constant, Lagrange Omer, D'Hondt Gustaaf, Lebbe Pierre, Compernolle Leo, Callewaert Pieter, Vanraepenbusch Nestor, Vanden Bulcke Jozef, Foele Florimond, uit tredende gemeenteraadsleden. Hollebeke M.M. Grouset Henri, landbouwer, uittre dend raadslid Pieters Edgard, handelaar. Eeneigenaardigheid, die hoogst waarschijn lijk eenig is in gansch België, is dat deze twee candidaten, die gekozen zijn zonder strijd, elk op een afzonderlijke lijst zijn opgekomen en dat er later nog een aanvullende buitengewo ne verkiezing zal moeten plaats hebben voor de vijf openstaande zetels. Vroeger waren er hier negen raadsleden, doch daar het bevol kingscijfer beneden de iooo is, moeten er nu maar zeven raadsleden meer zijn. Hollebeke is dus een der zeldzame gemeen ten en misschien wel de eenigste die geen voldoende getal candidaten gevonden heeft om den toekomstigen gemeenteraad samen te stellen. Locre M.M. Plate voet Petrus, Dekeuwer Hen drik, Louf Victoor, De Berdt Cyriel. Vlae- mynck Emiel, Covemaeker Karei, Delalleau Jeroom, uittredende raadsleden. Proven M.M. Verfaillie Georges, brouwer, uittr. burgemeester Top Amand, landbouwer Camerlynck Pamphile, handelaar Debeer Jules, landbouwer Dewickere Marcel, land bouwer Soenen Floribert, rentenier Lefe- ver Valère, landbouwer Lermytte Emile, rentenier Ganne Maurice, landbouwer. Gansch de katholieke lijst werd gekozen zonder strijd, daar de tweede ingediende lijst naderhand verworpen werd voor onvoldoende getal handteekens. Reninghe M.M. Pieters Victor, Merlevede Camiel,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2