Groote Veertiendaagsche Reklaam Moden, Manshoeden Klakken Ypersche Voetbalkroniek GROOT FOOTBALL BAL EXTRAIT VRIJDAO 7 OCTOBER 1932 OPENING VAN EEN WINKEL IN GOEMAE-RE-DUBLIQUY e> 0 0 0 s. K. Zondag 16 October 1932 2 4, Meenenstraat, 24 - YPER Als reklaam gedurende 14 dagen, van 7" tot en met 21" October AFSLAG VAN 10 °/0 OP DE AANGETEEKENDE PRIJZEN. Tweede Afdeeling Panne 2 Yper 3 En 't zegelied weergalmde in de duinen, maar 't kwam uit Ypersche monden. Zelden werd zulk een geestdrift bij de supporters ge zien bij een overwinning die, alhoewel duur bevechten, toch gansch verdiend was. Alhoe wel de eerste speelhelft flauw doorging, waar van de kustbewoners dankbaar gebruik maak ten om de meeste aanvallen te leiden, waren na de rust de rollen omgekeerd en de rood- witten niet meer te herkennen. Slag op slag vloog het leder driemaal de kas binnen, en het is enkel op het einde der partij dat De Panne alle zeilen open zette om zijn achter stal te verminderen. Maar 't was te laat om ons nog de zege te ontfutselen. Wanneer de match aanvangt en scheids, rechter Claeys beide ploegen in lijn roept, waait de wind zijdelings over 't veld. Yper wint den opgooi, De Panne zet op en is sef fens in beweging. Maar zijn aanval wordt afgeslagen. Twee corners worden aan weders- kanten toegestaan, welke niets opleveren. Messelis moet tusschenkomen. Op doelworsteling weet Dumortier in eigen doel te jagen. Een schieten van Ev. Verleure wordt in corner gered, welke echter van geen nut is. Messelis redt schitterend. Een bijna zeker doel wordt gemist door Ev. Verleure. De Panne dringt aan, maar zijn pogingen leveren niets op. Juist voor de rust schiet Ververeken, maar zijn kogel wordt op 't nip pertje opgevangen. De poos treedt in met een I-o score ten voordeele van De Panne. Na de rust vallen de ratten eerst aan. Nu spelen onze rood-witten hun perten uit. Op schoon samenspel der voorlijn, weet Molein op pas van Ev. Verleure, den gelijk maker binnen te zenden. Het leder is nog maar aan 't rollen, of Vansevenant weet op ont snapping zijn ploeg den voorsprong te geven. Een ongehoord gejubel breekt in het kamp der Yperlingen los. Nu is er aan de onzen geen houden meer. Kogelen is kogelen, maar alles wordt gered. De ratjes werken zich los, maar het leder gaat menigmaal over. Weder wordt ten aanval getogen en Molein schiet nevens, terwijl Ev. Verleure pogingen waagt om het net te doen trillen. Het gelukt hem weldra, want op voorzet weet hij aan te teekenen het punt wordt jammerlijk voor buitenspel afgekeurd. Uitgesteld is niet verloren, en Pan ne's kooi wordt gebombardeerd, weldra jaagt Ev. Verleure toch het derde doel binnen. Het einde nadert en de bezochten zetten het strijdvuur open, aan de spelers is er geen houden. Hunne pogingen brengen succes, want een drietal minuten voor het einde, weten ze hun achterstal te verminderen. De scheidsrechter fluit weldra het einde van een boeiende partij, met eene nipte maar verdien de zege van onze geliefde kleuren. Klasseering 2.de Afdeeling F.C. Heyst 5 3 0 2 21 10 8 Stade Moescroen 5 3 0 2 15 8 8 F.C. Iseghem 5 3 1 1 20 10 7 C.S. Yper 5 3 1 1 11 9 7 Dating Blank. 5 1 0 4 13 9 6 S.K. Sweveghem 5 3 2 0 20 18 6 Meenen 5 1 1 3 10 7 5 V.V. Ste Kruis 5 2 2 1 10 10 5 S.K. Heule 5 1 1 3 8 10 5 F.C. Roeselare 5 2 3 0 12 14 4 Thielt 5 1 2 2 7 9 4 A.A Moescroen 5 1 2 2 9 12 4 Wevelghem Sp. 5 0 4 1 4 17 1 R C. Panne 5 0 5 0 10 27 0 Derde Speciaal 5 S. V. Kortriik i Nauwelijks is de match aan gang of rood wit krijgt al een strafschop als geschenk. Debuyser levert jammer genoeg op den kee per die ontzet. De bezoekers, die met het voordeel van den wind spelen, trekken er op los en kunnen op hoekschop den gelijkmaker netten. Doch de Yperlingen verstaan het zoo niet. Een gemeten pas van Depoortere en Debuyser geeft ons den voorsprong aan de 15' minuut. De Leiezonen geven het niet op, en Callens is zoo gelukkig op de lijn te redden, terwijl Marqonneau uitgeloopen is. Allenger- hand nemen de onzen de bovenhand en voor aleer de rust intreedt, duidt de stand reeds 3 I in ons voordeel aan door toedoen van Debuyser en Ollevier. Na de koffie speelt Yper om zoo te zeggen in een goal De eene corner volgt den anderen op. Maar de Kortrijksche keeper is immer op de goede plaats en laat enkel twee schoten, één van Debuyser en één van Depoortere binnen, zoodat ten slotte de overwinning met 5-1 aan de specialers blijft. Daarmede tellen onze mannen reeds hun derde naeenvolgende zege. Proficiat I Klasseering 3de Afdeeling Stade Moescroen 5 5 0 0 16 3 10 Wevelghem 5 4 1 0 15 4 8 A.A. Moescroen 5 4 1 0 19 7 8 Kortrijk Sport 5 4 1 0 17 12 8 C S. Yper 5 3 2 0 17 10 6 Stade Kortrijk 5 2 3 0 17 18 4 Meenen 5 2 3 0 8 10 4 S V Kortrijk 5 0 4 1 5 15 1 Bisseghem 5 0 4 1 3 17 1 F.C. Poperinghe 5 0 5 0 4 25 0 Juniors 7 Werv •ik 2 Deze ontmoeting mag als de match der penalty's aangestipt worden. Immers werden er niet min dan vijf toegestaan, waarvan één tegen ons en vier tegen Wervik. Om in de gewoonte te blijven verliezen de juniors den toss en moeten natuurlijk tegen wind optrek ken. De bezoekers leiden de eerste aanvallen en bekomen twee corners weldra gevolgd van penalty voor hands in het gevaarlijk gebied. De strafschop wordt in doel omgezet,o I voor Wervik. Maar weldra nemen onze jongens de bovenhand. Vierhoekschoppen worden in een kleine tijdspanne afgedwongen en weldra zit den gelijkmaker binnen door tusschenkomst van Alleman op voorzet van Ossieur. Wervik rukt zich echter los en net nummer twee op doelworsteling. Niettegenstaande menigvul dige aanvallen kunnen de rood - witten enkel gelijkmaken op strafschop, door Van- damme binnengezonden. Aan de rust wijst de score dus 2 2. Doch nadien zijn de poppen aan het dansen gegaan en het eene bombarde ment volgt het andere. Wervik is gedurig op zijn doel geplakt en kan zich enkel met verde diging uit den slag trekken. Drie penalty's worden toegestaan, één voor foul twee voor hands Vandamme zendt er één van binnen, schiet één vlak op den keeper en één op de zijpaal. Van den anderen kant weet Dewilde tweemaal den weg der netten te vin den, terwijl centervoor Vandamme nog twee maal de geelgekleede keeper der bezoekers doet visschen. In een woord overdonderende meerderheid van onze juniorsploeg, die ons nog menigmaal op overwinningen zal ver gasten. Klasseering Juniors Wevelghem Sp. 5 5 0 0 24 7 ÏO C S. Yper 5 4 1 0 28 5 8- Meenen 5 4 1 0 23 9 8 Stade Kortrijk 5 4 1 0 22 13 8 A A. Moescroen 5 3 2 0 17 16 6 Wervicq 5 2 3 0 13 17 4 W.S. Lauwe 5 1 4 0 12 26 2 Poperinghe 5 1 4 0 7 19 2 Verbr. Wevelgh. 5 1 4 0 6 22 2 Stade Moescroen 5 0 5 3 21 Scholieren Roeselaere 4 Ofschoon onze kleintjes voor de tweede maal het onderspit moeten delven, moeten wij nochtans bekennen dat zij reeds veel voor uitgang gemaakt hebben sedert hun eerste op treden. Het ligt niet in de bedoeling van het: bestuur U veel overwinningen te zien wegka pen, maar veeleer goede spelers te drillen om. later het eerste elftal met goede krachten aan. te dikken, teneinde over genoegzame reser- ven te beschikken. En 't is juist uit de scho lieren ploegen dat dis krachten kunnen van daan komen. Daarom, jongens, moet gij die nederlagen niet al te zuur opnemen. Voorts- leeren oefenen, dat is uw plicht en de goede uitslagen zullen niet uitblijven. Klasseering Scholieren Kortrijk Sp. 1 1 0 0 10 0 2: Stade Kortrijk 1 1 0 0 3 0 2 Iseghem 1 1 0 0 1 0 2 Waereghem 2 1 1 0 8 3 I 2: Stade Moescroen 2 1 1 0 2 3 2 S K. Roeselaere 2 1 1 0 5 8 Z Meenen 1 0 1 0 0 1 0- C. S. Yper 2 0 2 0 0 14 0» Bericht aan de spelers Vergeet niet U te oefenen gedurende de= veertiendaagsche rust. NEMO. om 6 uur 's avonds in de Zaal Lapiere. Prachtig Orkest Ingang 3 Frank. Par exploit de l'Huissier Georges Tahon a. Ypres en date du 6 Octobre 1932, enregistré, Dame Louise Gheysen, sans profession a.. Ypres, a fait citer son époux Monsieur ko- bert Grocott, dont le domicile et ia rési- dence sont inconnus, a comparaitre le Jeudb l3 Octobre 1932, a 10 heures du matin, par devant Monsieur l'Officier de l'Etat-Civifc. d'Ypres, en l'Hötel de Yille (salie des- mariages), Grand'Place, aux fins d'y voir et entendre prononcer le divorce entre elle et son époux, ce en exécuiion d'un jugement rendu par le tribunal civil de première instance d'Ypres, en date du 27 Avril ig32,. enregistré. pour Extfait L'HuissierGeorges Tahon.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6