-HET YPERSCL 1E LA RÉGION D'VPF ÏE£ Zondagrost - Repos dominical Bijvoegsel Supplement Wekelijksch Overzicht A propos de l'Église des R.R. P.P. Carmss 13' Jaargang, Nr 27 8 October 1932 13' Année. N" 27 8 Octobre 1932 Stad Yper - Gemeentebestuur Croix Rouge Rood Kruis Rouwberichl deer Polydore-Leopold Nevejans t ZIELMISSEN Duitschland houdt zich bij zijn besluit om uit den Volkerenbond te blijven zoolang men hem het recht niet toezegt om, zooals de an deren, gewapend te zijn. Wij hebben reeds ge zegd dat Frankrijk, uit princiep, dadelijk ont kennend geweigerd heeft, daar het gevaar voor een nieuwen oorlog daardoor al te groot zou zijn. De Engelsche nota, alhoewel niet zoo snijdend, verklaarde dat het niet moge lijk was aan een land toelating tot herbewape ning te geven als men volop bezig is om de andere landen hun bewapening te doen in krimpen. Dit was een gevoelige kaakslag voor het Reich, maar het werd er des te koppiger om en begon te dreigen dat het niemands toe lating meer noodig had, en dat het onmiddel lijk zou beginnen zich weer in t harnas te steken. Aan de ontwapeningsconferentie mochten de anderen alleen voortwerken. En geland vond het gevaarlijk de zaken aldus hun gang te laten gaan en de engelsche minister van buitenlandsche zaken, Sir John Simon, reisde het onmiddellijk af naar Parijs om een onderhoud te hebben met M. Herriot. Vol gens de berichten zou de heer J. Simon daar een groot plan van den heer Mac Donald hebben voorgelegd, hetwelk bestaat in eene bijeenkomst te beleggen tusschen Duitschland, Frankrijk, Engeland, Italië en de Vereenigde Staten. In die vergadering zouden de volgende punten besproken worden i) aanvaarding van het grondbeginsel der gelijke bewapening zonder toelating der versterking in bewape ning 2) deze gelijkheid zou bewerkstelligd worden door de geleidelijke wapenverminde ring der sterkst bewapende landen 3) gelijk heid in rechte wil niet zeggen gelijkheid in hoeveelheid 4) elk land mag wapens van ge lijke soort bezitten zonder dat het eene recht heeft op de hoeveelheid van het andere 5) de betrokken artikels van het verdrag van Ver sailles zouden op de nieuwe overeenkomst aangepast worden. Vrede is een wonderschoone zaak, maar zal men dit bewerken door langs zoovele om wegen aan Duitschland de toelating te geven weer in 't bezit te zijn van zwaar ge schut, stormwagens en oorlogsvliegtuigen en alzoo het vredesverdrag te wijzigen... zooals Duitschland het wil Denk nochtans niet dat het Reich daarmede onmiddellijk instemt. Neen, vooraf eischt het dat men bij deze besprekingen niet zal voort gaan op de princiepen die voorgesteld werden in de fransche en engelsche antwoord nota Bij gevolge komt dit overeen uit met te zeg gen geef mij eerst het recht tot bewapening en dan zullen wij erin toestemmen uit te wijzen hoeveel elk mag doen En dan, zal men zich afvragen, wat zal er gebeuren met de mindere landen die in de on middellijke nabijheid van Duitschland liggen België, Polen, Tcheko Slovakije, Denemar ken, Holland en zelfs Zwitserland Wel deze kleine kinderen zullen Weer blootgesteld zijn alls dagen slagen te krijgen van hunne mach tige buren, vooral van deze die iets terug te nemen hebben of wraak willen uitoefenen om eene onverteerbare nederlaag. En zoo wordt er, misschien met uiterst goeden wil, naar vrede gezocht en men bewerkt hoe langer hoe meer de gelegenheid tot twist en tot oorlog. Stilaan verkrijgt Duitschland al wat het be oogt het erkennen zijner onschuld aan den wereldoorlog, het vernietigen zijner oorlogs schulden, het recht om weer te herwapenen en gelijk te staan met de andere landen. Daar op zal de terugeisching volgen van al of van een deel zijner verloren koloniën en ten slotte staan de verdreven prinsen weer aan het hoofd van het herstelde Keizerrijk. En eens te meer staan wij weer vóór den toestand van 1914 en heeft de wereldoorlog tot niets anders gediend dan om veel ongelukkigen te maken. RIK. La Construction des nouveau* Bureau* des Télégraphes et Téléphones Les Yprois liront avec plaisir la copie d'une lettre que Mr Van Alleynnes vient de recevoir de Mr le ministre Bovesse. Ministère des Postes Brujielles, Téléphones et Télégraphes 28 Septembre, 1932. Cabinet Cher Monsieur Van Alleynnes, J'ai le plaisir de vous faire connaitre que j'ai approuvé ce jour les plans et le cahier des charges relatifs au batiment des télégraphes et des téléphones projeté a Ypres. Les tra- vaux seront entamés dans le plus bref délai possible. Veuillez agréer, etc. Het schepencollege heeft, in zitting van 3 October ig32, besloten dat de Noordlaan voortaan Maarschalk Plumer Laan zal genaamd worden, ter herinnering aan den beroemden Engelschen Generaal Lord Plu mer, die gedurende den oorlog 1914-1918 met zijne legers de stad Yper verdedigde. Les habitués de l'église des R R. Pères Carmes sont heureux de pouvoir reprendre possession de leur oratoire après en avoir été privés durant de longues semaines. A l'intérieur, la décoration trés sobre donne a l'ensemble une note a la fois proprette et riante. Cependant une réserve s'impose pour le lambris en stuc, apposé auxparois latérales. Un parement de ce genre con vient mieux a un intérieur de modeste bourgeois L'ornemen tation d'une église exige plus de sincérité dans ses moyens d'expression et un choix plus ju- dicieux des matériaux en harmonie avec l'am- biance. Néanmoins cette erreur ne compromet rien et peut être redressée par la suite. A l'extérieur la facade a été complétée par la sculpture du tympan qui couronne l'entrée principale. Que dire au sujet de cette oeuvre Sir on qu'elle est manquée tant au point de vue de la conception statuaire que de l'exécu- tion. L'auteur du projet, clerc ou laic, semble ignorer ou méconnaitre les régies de la litur gie et de l'iconographie chrétiennes. Dans un complexe de ce genre, la pose assise pour un personnage implique la dignité de laRoyauté, attribut exclusif des trois personnes de la T. S. Trinité et, par extension, de la Reine Vierge Marie. La pose assise de St Joseph constitue une faute flagrante. La Société Céleste comporte une hiërarchie consacrée et c'estle bonheur du chrétien de goüter le charme qui s'en dégage. A l'avant plan figure, en relief l'écu armorié des R.R. Fères Carmes. Cette devise peut, au besoin, s'accuser a la porte du couvent ser vant de home aux religieux mais au trumeau central de l'entrée principale de l'église, il ne doit y avoir qu'une orriementation essentielle- ment religieuse, sous forme statuaire ou, a son défaut, emblématique. L'inscription qui orne l'archivolte, telle qu' elle est libellée, trouve aussi sa place indiquée au couvent au portail de l'église publique une invocation en faveur de l'ensemble des fidèles, nous parait plus adéquate. Cette oeuvre statuaire est dénuée de toute valeur technique ou artistique; nous le regret- tons d'autant plus que Je cadre approprié se prêtait a un concept de belle allure. De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat -o- Rue au Bcurre is ALLEEN OPEN Ij reste seule ouverte le op Zondag 9 Oct. Dimanche 9 Oct Le Comité de la Croix Rouge, région d'Vpres, a l'honneur d'informer le public Yprois et celui des environs que des cours gratuits pour ambulanciers et ambulancières seront donnés. lis sont accessibles a toute personne ayant atteint l'age de dix huit ans. Pour l'inscription, s'adresser chez Mdte Bossaert, 28, rue de la Bouche, jusqu'a la fin d'Octobre. Het plaatselijk Comiteit van Yper heeft de eer aan de bevolking van Yper en omstreken kenbaar te maken, dat leergangen voor zieken- dieners en helpers bij de openbare gezond heid on vergeld zullen gegeven worden voor personen minstens achttien jaren oud. Voor de inschrijving zich wenden tot de schrijfster Jufier Bossaert, Mondstraat 28, tot het einde dezer maand Vrouw Alexia Ghys Heer en Vrouw Daniel Nevejans-Meljado en hunne kinders Armand en Gaston Heer Edmond Nevejans en zijne kinders Paul en Francois Heer en Vrouw Edmond Nevejans-Dubois Heer en Vrouw Leon Nevejans-Morel Heer en Vrouw Pierre Octave-Neve- jans Heer en Vrouw Camille Nevejans-Ameloot Heer en Vrouw Alpbonse Ghys-Verhaeghe Vrouw We duwe Legrand-Ghys Heer Emile GbysVrouw Weduwe Ghys-Verplancke Vrouw Weduwe Canvin-Ghvs De familiën Ghys, Nevejans, Lieverman en Dael, melden met diepe droefheid het pijnlijk verlies van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder en bloedverwant Echtgenoot van Vrouw fllexia-Celina GHYS geboren te Yper, den 25 April 1869, en er schielijk over leden, den 2 October 1932. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dus danig te aanzien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 9 October, om 11 y» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielela- fenis van Heer Camille VAN WONTERGHEM en dochter Bertha. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 16 October, om 8 y« u., in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Henri HOFLACK. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 16 October, om 9 u., in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Bertha MOLEIN. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Dinsdag 18 October, om 8 u., in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Ernest FERRAND Echtgenoot van Vw Philomène Vanroussel. Vrienden en kennissen worden vriendelijk utgenoodigdd tot het plechtig JAARGE TIJDE dat zal gezongen worden op Dinsdag 18 October aanstaande, in St Jacobskerk, om 9 1/2 u., tot zielelafenis van den Heer Karel-Lodewijk HALLAERT Eere Schoolopziener van 't Vrij Onderwijs en zijne zonen Louis en Joseph HALLAERT beiden gesneuveld op 'c Veld van Eere. N. B. Er zullen geene uitnoodigingen rond gezonden worden. Levenswijsheid en geluk Wasch: met OZON IA I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9