-HET YPERSCI 1E LA RÉOION D'YPF *E£ O MA MUSE Zondagrost - Repos dominical 13* Jaargang, N' 50 2S October 1932 13' Année. N' 30 - 29 Octobre 1932 Supplément Wekelijksch Overzicht De ministerieele crisis in België is spoedig en in den besten zin opgelost geworden. De heer de Broqueville werd door den Koning met deze taak belast en hij heeft in de beste voorwaarden eene oplossinggevonden Er moest een ministerie komen dat, gedurende de 40 dagen van zijn voorloopig bewind, het vertrouwen genoot niet alleen van het land maar ook van het buitenland. Om bevredi ging te geven aan het land heeft de heer de Broque ville zijn ministerie samengesteld uit vooraanstaan de mannen der voornaamste partijen en gezind heden die in de Kamers de ordegezindheid verte genwoordigen. Om vertrouwen te bekomen in het buitenland deed hij beroep op mannen die gunstig gekend zijn door hun verstandig beleid en doel treffend optreden in 't verleden. Zoo vinden wij naast hem de heeren Jaspar, Theunis, Poullet, Franqui (als raadsman), waarbij zich komen voe gen Janson, Hymans, Lippens, Sap Forthomme, Tchoffen, Bovesse en Heyman Over 't algemeen werd deze samenstelling dan ook gunsligonthaald. De taak die deze mannen aan te vatten hebben is allergewichtigst in afwachting dat op 27 Novem ber e. k. de algemeene verkiezingen gedaan wor den. In Italië gaat de heer Mussolini een nieuwen tocht aan tot het versterken van het fascisme Deze laatste tijden had men met verbazing aange stipt dat hij het zoo hoog op had met de koninklijke familie en toenadering verwekte met den kroon prins, die eigenlijk een tegenkanter van hem was. Thans vindt men een uitleg aan dit gedrag, daar de heer Mussolini eene gunstige stemming moest verwekken in Tufino, waar men het niet hield tot hiertoe met het fascisme De heer Mussolini heeft, om het volk op te zweepen, weer een zijner geest driftwekkende redevoeringen uitgesproken, waar in hij een meester is, om het volk in begeestering te brengen en glorievolle dagen voor te spiegelen. Ik zeg U, ontzaglijke menigte, riep hij uit, ik zeg U in alle koelbloedigheid, dat de 20e eeuw, de eeuw zal zijn van het Fascisme, de eeuw der Ita liaansche macht, de eeuw waarin Italië voor de 3e maal de leidster zal zijn der menschelijke be schaving, omdat er buiten onze beginselen, geen sterkte bestaat voor den enkeling en nog min voor de Volkeren. Binnen tien jaar is Europa fascist 1 Men kan denken met welke geestdrift zulke rede onthaald wordt. Deze week heeft Duitschland eene zeer zeld zame gebeurtenis beleefd Men zal zich herinneren dat de Voorzitter Hindenburg, door een Diktato riaal bevel, het Pruisisch kabinet afgesteld had in Juli 1 1. om er het gezag te doen uitvoeren dooreen Reichscommissariaat Deze zaak werd voor de Rechtbank getrokken en het Hof van Leipzig heeft ongelijk gegeven aan het Reich, hem het recht ontkennende te doen wat het gedaan heeft. Nu staat men daar vóór eene dubbele uitvoerende macht het kabinet Braun, dat het gezag van Pruisen daarstelt tegenover den Keizerlijken Raad, de Dieet en den Reichstag terwijl het Reichscom missariaat dat gezag heeft over de uitvoerende macht en de politie Men is algemeen van oordeel dat zulke toestand niet lang uit te houden is, of onvermijdelijk moet leiden tot onaangename ge beurtenissen. VlENT DE PARAITRE - ACTE DE FOI - Poème par ALFRED GAIMANT. En vente au bureau de ce journal. Een dringende Oproep Arth. Butaye, Adv. te Yper Bedankingen Heer Henri DELOBEL Heer Polydore NEVEJANS Auguste-Edmond HARTEEL Auguste-Edmond HARTEEL t ZIELMISSEN Frankrijk dat zich erg in 't harnas heeft ge steld om een plan te vinden dat met vrucht zou kunnen voorgelegd worden in eene bijeenkomst ter ontwapening, heeft niet alleen meer tegen uit wendige moeilijkheden te kampen, maar heeft door zijn zucht naar toegevendheid erge verwikkelingen doen ontstaan tusschen eigen volk. Om alle moge lijke moeilijkheden te verminderen of uit den weg te ruimen, had de heer Herriot met zijne medewer kers een plan beraamd om op doelmatige en ingrij pende wijze een slaande bewijs te geven van ver mindering in de bewapening. Maar de militaire raadsheeren en bevoegdheden, waaronder op de eerste plaats oppergeneraal Weygand, hebben ver schrikt de armen in de lucht geworpen en gezegd dat zulk plan niet aan te nemen was, omdat men veel te ver ging en Frankrijk ten slotte zou bloot stellen aan de grootste onheilen in geval er een aanval moest gebeuren. Men hoopt nochtans tegen begin November een uitslag te bekomen. RIK. PRIX 3 Fr. In uitvoering der beslissing Zondag laatst genomen tijdens de vergadering van de Fede ratie der geteisterden, waarop een groot aan tal gemeenten van de arrondissementen Yper en Veurne vertegenwoordigd waren, werd in 't begin dez-r week een model van protest en verzoekschrift ter goedkeuring aan al de gemeentebesturen van genoemde arrondisse menten toegestuurd. Nog vele geteisterden zijn in hunne rechten gekrenkt door de betaling in titels die een vierde hunner waarde verloren hebben, en zoo wij verders, voor wat betreft onze Recht bank voor Oorlogsschade waarvan de afschaf fing met 3t December aanstaande besloten werd, voor geen voltrokken feit willen staan, is het hoog tijd dat alle gemeentebesturen en alwie eenigen invloed heeft daartegen kracht dadig zijne stem verheffc. De heer voorzitter der Federatie ontving reeds de beraadslagingen van de hiernaver melde gemeenten St-Jan, Beerst, Reninghelst, Poelcapelle, Bixschote, Merckem, Oosivleteren, Woesten, Veurne, Hooglede, Staden, Reveren/a/Yzer, Britlen, Elverdinghe, Üickebuschen Wercken. Wij doen hierbij een nieuwen en dringen den oproep aan alle andere gemeentebestu ren opdat zij zonder verderen uitstel dit voor beeld zouden navolgen en deze week nog zonder fout een motie van protest zouden stemmen tegen de genomen maatregelen die voor hunne ondeihoorigen en gansch de ge teisterde streek zoo schadelijk zijn. Namens de Federatie der Geteisterden van het arrondissement Yper De Voorzitter, Mijnheer Henri Delobel, advokaat Mevrouw Henii Delobel Giuwez en hunne familie, danken inniglijk de talrijke vrienden en kennissen voor de menigvuldige blijken van genegenheid hen betuigd tijdens het af sterven van hun teergeliefden vader, schoon vader en familielid, en voor hunne tegenwoordigheid op de be grafenis. Mevrouw Weduwe Polydore Nevejans Ghys en familie, bedanken vrienden en ken nissen voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis en de talrijke blijken van genegen heid hen betuigd tijdens het afsterven van hunnen teerbeminden echtgenoot en familielid Madame Auguste Harteel, née Marie Willems Monsieur Edmond Harteel Monsieur Raymond Harteel Mademoiselle Marie-Louise Harteel Les families Harteel, Willems, Joos et Beele, ont la profonde douieur de faire part de la perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia personne de leur époux, père et parent bien-almé, MONSIEUR né i Ypres, ie 25 Mai 1866 et y pieusement décédé ie 22 Octobre 1932, administrê des Sacrements de Notre Mère la Sainte Egllse. Les amis et connaissances qui, par oubli, n'ont pas re(u de lettre de faire part, sont priés de considérer ie présent avis comme en tenant lieu. Rue de la Station, 57. Mevrouw Auguste Harteel, geboren Marie Willems Heer Edmond Harteel Heer Raymond Harteel Jufvrouw Marie-Louise Harteel Pefamiliën Harteel. Willems, Joos en Beele, melden met diepe droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader en bloedverwant, HEER geboren te Yper, den 25 Mei 1866 en er godvruchtig over leden, den 22 October 1932, voorzien van de Gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dus danig te aanzien. Statiestraat, 57. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 30 October, om 8 y. u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Hr Oscar HACKE Vw Elodie CASIER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 30 Octoberom 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Francois WAGEMANS Echtgenoot van Vrouw Jeanne Notebaert. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 30 October, om 11 y. uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielela fenis van Heer Petrus VAN LER8EIRGHE Echtgenoot van Vrouw Julia De Laere Dixmudesteenweg, 16. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Dinsdag 1 November (Aller heiligen), om 8 uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Ernest FERRAND. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Dinsdag 1 November (Aller heiligen), om 8 1/2 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van de overledene Ouders van Heer Maurice VAN HULLE PATTYN Meenensteenweg, 36. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Dinsdag 1 November (Aller heiligen) om 9 u-, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Hr en Vw Alphonse LATOUR-BAYEN en Zoon Jules. Vous êtes priés d'assister k l'OBIT qui sera célébré le Jour de la Toussaint, en l'église de St Nicolas, a 9 heures, pour Ie repos de l'ame de Monsieur Jean GOUSSAERT Epoux de Dame Sylvie Vallaeys. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gelezen worden op Woensdag 2 November (Allerzielendag), om 10 uur, in Sint-Pieters kerk, tot zielelafenis van Vrouw Felicie PARRET Echtgenoote van Heer Leon Legrand en voor hunnen Zoon Emeric. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 November, om 9 uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer J DEN EXTER. Vrienden en kennissen worden uitgenoDdigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 6 November, om 11 y. uur, in Sint-Maartens Kathediaal, tot ziele lafenis van Vrouw Leon Jonckheere Boulanger. De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenstk aat o— Rue de Menin is ALLEEN OPEN op Zondag 30 Oct. reste seule ou verte le Dimanche 30 Oct. en deze van et celle de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat o— Rue au Beur re op Dinsdag 1" November (Allerheiligen) le Mardi lr Novembre (Toussaint).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11