WOONHUIS HERBERG EIGENDOM BIENS IMMEUBLES Schoon Handelshuis WOONHUIS Voorloopige Woonst De volgende Werktuigen BOUWGROND Café Maurice Schoonen Bouwgrond DE WERKWINKEL Definitieve Toeslag Misc-a-PrixLe Lundi 31 Oclobre 1932 Instel met Premie Openbare Verkooping Uit ter hand te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP 2 Zaterdag 29 October 1932 OVERSLAG te Yper, Zonnebehesteenweg, 61. Openbare Vrijwillige VerKooping Gemeente Vlamertinghe EENIGE ZITDAG Donderdag 3 November f932 Maandag 31 October 1932 Goed Burgershuis met tuin Groot Magazijn en schoonen Bouwgrond Rousselare Ventes Publiques Volontaires situés d COMINES Le Jeudi 3 Novembre 1932 Donderdag 3 November 1932 Iri stel met Premie LANGEMARCK, Clerckenstraat. Woensdag 2 November 1932 Gemeente WESTOUTRE, Goeberg 7 Ha. 35 aren 20 c. Gemeente Zuid chote ZITDAGEN Instel Donderdag 3 NovemW 1932 Studie van den Notaris Ernest O e Cock te Yper. te 2 uur zeer stipt namiddag, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt te YPER van A. EEN ZEER WELGELEGEN met garage of groot magazijn serxe, paardenstal en hovenierhof, groot volgens maat 582 vkm., Ingesteld 36 000 fr. B. - EEN PERCEEL groot volgens maat 306 vkm. 60 vdm. nevens voorgaande. Ingesteld 5000 fr. Gebruikt onvergeld door den medeverkoo- per Jules Pyck tot i5 Januari ig33. Behoud van samenvoeging. Kantoor van den Notaris Van de Lanoilte te Vlamertinghe. van Tegen de Dorpplaats Langs den steenweg naar Yper KOOP I. - DE WELGEKALANTE met afhangen, smis, magazijn, groote feest zaal en hof, groot 14 aren 66 ca. Gebruikt door den verkooper h. Maurice Deman, met recht tot i Januari ig33. KOOP II. Oost daaraan Groot 4 aren 14 ca. Gebruikt door denzelfden. KOOP III. Oost daaraan met stal en hof, groot 4 aren 65 ca. Gebruikt door h. Theodore Deman, aan 3o fr. te maande, zonder pachtrecht. KOOP IV staande op voorgaande koopen, lang 16 m. op 8 m. breedte. KOOP V zich bevindende in den werkwinkel, in koop aan te bieden afzonderlijk en in massa Armgasmotor van 16 paardenkracht, schaaf machien op 40, verdikschaafmachien op 70, slijpmachien, lintzaag wielen 80 met zagen, toupie as o,o5, boormachien, elk getuig met transmissiën en riemen. De vijf loten zullen afzonderlijken in massa te koop geboden worden. om 2 uur stipt, in de te verkoopen herberg Café Maurice te Vlamertinghe. Studie van den Notaris A m e y e te Rousselare. om 2 uur namiddag, in de Café de la Poste bij M. Georges Rousseau, Ooststraat te Rousselare, van EEN WELGELEGEN bestaande uit samen groot 428 vierkante meters, dienstig voor allen handel, gelegen te Meenensteenweg, Nummers 68 en 7®. Vrij van gebruik 3 maanden na den toeslag. Verdeeld in 2 koopen. Recht van samen voeging. Ingestel J 88 000 fr. Étude du Notaire INAUDTS a Comines. de savoir I. - Une Mals on ouvlèreavec sortie et 20 ares 27 ca. de fonds bati et jardin, sise rue d'Houthem, N° r37 occupée par le vendeur M. Alidor Van Robaeys Cruydt, qui la mettra a la libre disposition de l'acquéreur le 1 Janvier ig33. Séances Comines a 4 heures de relevée, au café Au Faubourg de Comines tenu par M. Cyrille Six-Strobbe. A djudication Le Lundi 14 Novembre t q32, au café 't Corentje tenu par M. Emile Deleu Decroix, également a 4 heures. II. Une Mal son ouvrière avec 200 m.c. de fonds et jardin, sise iuedes Invalides, N° 11. Libre d'occupation. Séance Unique a 2 i/z heures précises, a WERVICQ, Justice de Paix, Place Saint- Martin. Pour tous renseignements et visites des mrisons s'adresser en l'étude de Me Naudts, Notaire a Comines. Kantoor van den Notaris De Tavemlei* te Langemarck. om 2 uur en half stipt namiddag, te LANGEMARCK, Clerckenstraat, bij heer Camille Vandenbussche van een met breede inrijpoort, groote magazijnen en 7 aren 35 centiaren medegaande erf, staande en gelegen te Bewoond door M. Antoine Veracx. Vrije aankomst met i Februari ig33. Studie van den Notaris Van Cayzeele te Poperinghe. om 2 uur stipt namiddag, ter estaminet De Beurs bij h. Bonduweel, Gasthuisstraat te POPERINGHE VAN Kassei van Reninghelst naar Locre BENE WELQELBOBN bestaande in Woonhuis, schuur, stallen, remise, hoppekeet, bakhuis, al nieuwgebouwd en medegaande tuin, weiden, meersch en zaai landen, te zamen groot waarvan de gebouwen met 5 Ha. 48 a. og ca. tuin, weide, meersch en zaailanden gebruikt door h. H. Ooghe, tot 1 October ig33, mits den jaarlijkschen pachtprijs van 4740 fr. boven de lasten en assurance en de weide groot 1 Ha. 86 aren 3o ca. gebruikt door heer Ch. Rassalle. Boomprijs goo fr. Verdeeld in g koopen. Recht van samen voeging. Overslag Woensdag 16 November iq32. Studiën van de Notarissen Plefers te Reninghe en Minne te Meenen. van.: Een schoon nieuwgebouwen en afhangen en 6 aren bebouwden grond, erve en hof, staande en gelegen Dorpplaats, Nr 5, te Zuid- schote. Bewoond door d'heer Adolf Bo- gaert, zonder schriftelijke pacht voorwaarden. Verblijf: Donderdag 10 November daarna telkens om 3 uur stipt namiddag, ter herberg Gemeentehuis bewoond door h. Isidoor Van Eecke, te Zuidschote. Y% p. h. Ir.stelpremie. Ministerie van Geldwezen Beheerder Domeinen Kantoor Wervick I. Drie schoone Woonhuizen zonder verdiep, gelegen te Komen, gehucht De Vijfwegen dragende Nrs 2g, 26 en 40 der tuinwijk en hebbende onder bebouwden grond en hoving eene gezamenlijke oppervlakte van Nr 2g, 3 aren l3 ca. Nr 26, 5 aren 06 ca. Nr 40, 7 aren 56 ca. II.Een schoon Woonhuis met verdiep, ter zelfde ligging, dragende het Nr6 en heb bende onder bebouwden en onbebouwden grond eene oppervlakte van 4 aren gt ca. Inlichtingen te bevragen ten kantore der Registratie en Domeinen, 21, Molenstraat, Wervick. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12