IK LEEN GELD "AN KER" Een Permanente WELLA aan 50 fr. Plusienrs voitures d'occasion Maurice Verdoene-Wyckaert maar slechts tot den 11 December 1932, als RECLAAM, te bekomen in het welgekend huis Joseph Acke-Caillïau, 132, Dickebusqhsteenweg, Yper. Tel. 142. Te huren Schoon Appartement Appartement a louer Grand rez-de-chaussée Te huren Burgershuis HUIS TE HUREN TE HUREN Maison de rentier èt louer TE PACHTEN TE HUREN Zonnebeke - Te pachten Te huren of te koopen Te koop Handelshuis A reprendre Café-restaurant Men vraagt te koopen WOONHUIS in slad TE KOOP Door vertrek te koop TE KOOP Te koop Werkmanshuis Over te nemén Onlangs nieuwe Ijskas A vendre Moteur électr. Nieuwe kisten te koop ESSEX - 6 cylindres Te koop: Camion FORD Nieuwe Rijtuigen RENAULT J. VANDEWIELE NAAIMACHIENEN Permanenten met doom ALLERHEILIGEN 7 Na dezen datum 65 Fr. Neemt dus de gelegenheid te baat, Mevrouw Rendez-vous op voorhand a. u. b. Het best gekend huis voor zijn Permanenten. Terstond te huren ^Woonhuis met garage en atelier Goede Hennekw eekerij Schoon en welgelegen Burgershuis Yper en omtrek Allerhande handels- en renteniershuizen, woningen voor bedien den en werklieden met of zonder hof. Hofste den in Frankrijk. Bouwgrond. Hennekweeke rijen. Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Uit ter hand te Hoop Wnnnhlli<! 4 plaatsen beneden, met vv uuiiuuio stallingen en ongeveer Te koop EEN STOOTKAR Belle Volture d'Enfant Te koop aan buitengewone lage prijzen A VENORE KAPITALEN 61, Rijselstraat, YPER Ten titel van Reklaam van 50 Fr. te beginnen Huis Bollaert - Degraeve P. Boudein- Deltombe - yper - CHRYSANTHEMEN 4 kamer?, gord gelegen. Adres ten bur. garni ou non garni. 7, rue du Temple, E/V. A LOUER, 53, rue Carton, Ypres (app.) avec cour, jardin, deux entrées, eau, gaz, électricité, avec ou sans garage S'adr. Quatannens, Bddu Nord, 5o(Plaine d'Amour). met grooten hot'. Sfffens vrij. Adr. t. hur. Zich wenden I, Fiersstraat, tegen Bou levard Malou, Yper. ^6, Maloulaan. Alle dagen te. bezoeken. Zich te wenden bij M Caenepetl, Slachthuis, Yper. Schoon en gerieflijk Burgershuis, Lom baardstraat, Nr 14. Sleutels bij F. Water- bley, de Haernestraat. •Centre de la ville S'adr. rue Carton, 2. Kleine perceelen Hovenierland en eene Vette Weide, bij de stad. Adr. ten bur. prachtige installatie voor 5oo hennen, met schoon woonhuis en weide beplant met 80 .fruitboomen in volle opbrengst, serre en elec trieke verlichting.SeffeDsvrij. Schrijven aan L.G.P., buieelvan 't blad Herberg zonder overname, gelegen bij de statie, bestaande uit 5 benedenplaatsen, kel ders, zolder, enz alsook iniijpoort, juime koer en stallingen, zaai- en weiland (zoo noo dig), bijzonder dienstig voor vee- of varkens handel, kleine pacht en naar beliefte, aan stonds vrij. Voor verdere en kostelooze inlichtingen zich wenden Zakenkantoor Con tinental, achter St-Maartenskerk, Yper. Schoone VILLA met hennekweekerij en 5ooo meters grond, gelegen Augustinen- straat, 25, Yper. met werkhuis, bij de markt. Adres ten bur. Pour cause de départ rsitué au centre de la ville, dans des conditions avantageuses.S'adr. en l'étude de l'huissier VANCAPPEL, 6, Vx Marché au Bois.Ypres .Zich wenden 33, de Haernestraat, Yper. te IEPER. Adres ten bureele dezer. Twee HUIZEN tusschen stijlen, gaz en electriek, met schoonen hof, 20 fruitboomen, 17 m. voorgevel, 95 m. diep, met i5 a. grond. Seffens vrij. Zich wenden bij den eige naar: Dickebuschsteen weg, 116, Yper. Kostelooze inlichtingen worden gegeven in het Zakenkantoor Continental, achter Sint Maartenskerk, Yper. met 200 \km. grond, water, gas, electr., 67, Pennestraat. Zich wenden Café des Sports Veemarkt. 1000 vkm. land. Zich wenden Dicke buschsteen weg, 41, langs de vaart. Vrij I December a.s. in 't midden der stad Yper Welbekalante Herbergen, viij van brouwers, kleine over namen, goede winsten bewezen. Aanstonds ingenottredmg Verschillende herbergen over te nemen in Meenen centrum Kostelooze inlichtingen worden gegeven in het Zakenkantoor Continental, achter Sint- Maartenskeik, Yper. Oorzaak vergrooting TE KOOP 2, Statiestraat, Yper. 5 chevaux, Charleroi, état neuf. S'adresser Thiele, rue des Chiens. 27, Ypres met patent-as, dienstig voor behanger of meubelmaker, voor groensel- of vischhan- delaar, draagvermogen minstens 5oo kgr. Zich wenden Café Boerenhol, Vandenpeere- boomplaats. 2r. Yper. 29, Groote Markt, Yper. Te koop per occasie ruicinièrp in witten émail' m,erk LUlblIliei Nestor Martin. Adres bureel van 't blad. Goede JACHTsTOOF te koop. Poperinghestraat, 12. Bezichtigen 's morgens van 9 tot II uur. A vendre d'occasion 19, rue Surmont. Ypres. conduite intérieure en bon état A VENDRE d'occasion. Pour essaiF. HOFLACK, Ypres. in goeden t staat, draagvermogen i5oo kg., bij A. Mostaert Declercq. Proven. eindt» reeks. i Binnenstuur Nervastella, 7 plaatsen, 63.000 fr. 24 H. P. 8 cylinders. 1 Binnenstuur Primasttlla, 5 plaatsen, 36 000 fr. j5 H. P. 6 cylinders. Verscheidene occasie rijtuigen aan heel voordeelige prijzen. Rechtstreeksche vertegenwoordiger der Automobielen Renault A. Catteau, 61, Rijselstraat. Meenen. en trés bon état. S'adresser en toute confiance au Garage Van Benaeme Agence Directe RENAULT Réparations Transports Déménagements 2-4, chaussée de Poperinghe, Ypres. in volle vertrouwen OP HYPOTHEEK. Gaat nergens elders of bij 24, de Stuersstraat, 24 YPER. Kostelooze inlichtingen. Herstellingen Overname van oude Comptant Krediet Goede uitslag Verzorgd werk 45, Maloulaan, YPER. Vraagt rendez vous. Telefoon 498. Te bekomen ter BLOEMISTERIJ 10, Capucienenstraat Oude Posthoornstr.) groote en prachtige keus van Op aanvraag gelast men zich kosteloos de bloemen op de graven te plaatsen. Men gelast zich ook met het maken van BLOENTUILEN KRONEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13