HET YJPEFtSCHE 3 LEEST VERSPREIDT belle intelligence, trempée dans une pratique constante du devoir, a bien servi son Pays A Courtrai, sa ville natale, il avait été a cette admirable Ecole d'Hommes Politiques qui mirent tous leurs talents et toute leur éner gie au service de leurs tdées et de leur Patrie. II y avait appris la vraie signification de ce que c'était Servir son Pays il y avait appris l'abnégation, le devoir, le désintéres sement, la chari'é et l'amour des hum'des II y puisa ses forces pour en faire plus taid, dans la vie, une large et généreuse applica tion Tout jeune il débute dans la politique, ne dédaignant aucune charge et passant par toute la hiërarchie des pouvoirs. La commune trouva en lui un premier magistrat paternel et dévoué, soucieux de tous les intéréts- Dans cette grande familie, qut l'entourait affectueusement, il tut le père vénéré et écouté. II y connut toutes les joies de la Paix, et, quand l'épouvantable guerre vint tout bouleverser, tout détruire dans ce village, vaste foyer d'affection et de souve nirs, ce fut l'affreux déchirement de coeur, dont seuls ceux, qui ont vécu cette tragédie, peuvent comprendre l'étendue et l'horreur. Vinrent les jours de la victoire, après l'émo tion devant les ruines, son énergie reprit le dessus et il provoqua cette belle reconstruc tion sur cette terre de Kemmel, dont le nom est entré dans les fastes de l'histoire Pendant sa magistrature communale, la Province de la Flandre Occidentale, théatre politique plus vaste,Taccueillit parmi ses con seillers. Dans ce milieu, formé pour le travail pratique et utile, de multiples questions s'of- frent a son activité il s'y dévoue corps et ame aux questions agricoles. La région qu'il rep ésente trouve grace a son active collabo ration, un renouveau de la terre. Ce fut la récompense de son activité que cette exubé rante production du sol, richesse inépuisable donnée a ceux pour lesquels il se dévouait. En 1919 Monsieur Bruneel de la Warande fut élu sénatenf de ('Arrondissement de Cour trai-Ypres. II repreaait ce jour la la succes sion de ses anciens amis, dont il avait gardé fidèlement les principes de travail et d'hon- neur. II fut au service de ceux qui lui avaient donné leur c.onfiance tout en s'intéressant aux multiples questions soulevées dans les débais parlementaires de la Haute Assemblée bud gets, travaux publics, transports, budgets extraordinaires, etc. Dans les réunions de son parti il intervenait volontiers dans les débats, soulevés par les idéés nouvelles de notre épo que, et y apportait les tempéraments que son expérience lui dictait. Nous admirions chez lui cette franchise et ce franc parler, indice d'une conscience droite qui ne marchande pas J'ai trouvé chez un auteur sacré l'image de l'homme public, vous lire. Messieurs, ces quel- ques lignes c'est vous tracer le portrait tel que n .us le concevons poür notre regretté collè- gue C'est l'homme aussi élevé en mérite qu'il l'est en dignité c'est l'homme du de- voir, de la justice, de la vérité l'homme du dévouement a son pays, l'homme de la fran chise et de la prudence, l'homme fort qui ne se glorifie pas de la bonne fortune comme il ne se décourage de" la mauvaise, et qui dit a ses amis comme a ses adversaires vos louanges ne me donnent rien, et vos een sures ne m'ötent rien, je suis ce que je suis devant Dieu et devant ma conscience Cet te citation, dans son .application, est le plus bel éloge que nous puissions faire de notre cher et vénéré défunt Avec l'aide de la Providence, cette image fera la consolation des ètres chers, qu'il a laissés ici bas pour continuer sa tradition et son apostolat. Rede van hr Henri Iweins d'Eeckhoutte Mijn heer en, In naam der besturende commissie van het Koninklijk Gesticht van Meessen, wil ik een laatste hulde brergen aan dei^ Wel Edelen Heer Bruneel de la Warande, lid van dezen raad sedert 25 jaren. Gedurende die lange medewerking, heb ik den ijver, het klaar oordeel, de zelfopoffering kunnen bewonderen, welke hij aan den dag legde en dit, samen, met die blijgeestigheid die de grond was van zijn karakter. Öp eigen ondervinding gesteund, was hij altijd dé beste raadgever in alle moeilijkheden van een zwaar bestuur, en hield hij in even wicht de beide vooideelen van het Gesticht en van al dezen die ervan afhangen. Ook was hij diep bezield met den geest van onze oude stichting en altijd gereed om de vrijheden van ons bestuur te verdedigen. Zijn dood is voor het Koninklijk Gesticht een zwaar ver lies. In naam van het bestuur bied ik aan Me vrouw Bruneel de la Warande, en aan hare diep beproefde familie, onze oprechte deel neming in haren rouw. Ik vraag aan God, haar zijn troost te willen verschaffen en dat Hij, voor zoo een verdienstelijk leven, de eeuwige belooning zou geven aan dezen wiens dood wij samen betreuren. Voor dit graf gebogen, zeg ik een laatste vaarwel aan den geachten collega, en zend ik eene laatste geiachteaan dei vriend van over vijftig jaren, met de zoete hoop hem weder te zien in den Hemel. Rede van heer Brutsaert, V olksvertegenwoordiger Namens de Katholieke Vereeniging van het Arrondissement Yper valt mij de droevige plicht te oeurt een dankbare hulde te brengen en een laatste vaarwel te zeggen aan den diepbetreurden vriend dien we zooeven aan het graf zullen besteden. De Wel Edele heer Senator Bruneel was een der verdienstelijkste menschen die wij kenden. Uit welken kant men ook zijn leven beschouwe kan men slechts getuigen dat hij overal vooruit kwam als een toonbeeld. Hij was een uitstekend mensch vol gedien stigheid en zelfopoffering, een voorname bur ger aan zijn land getrouw. Hij was een onbe- rispeli ke huisvader, en om de kroon te zetten op al die begaafdheden en deugden, hij was een geloovige van den ouden stam een Kii:- ten uit een stuk Van jongs af wijdde hij zich met hert en ziel aan het welzijn van zijne medeburgers, aan den welvaart, den vooruitgang van de streek. Hij stichtte het LanüDouw- Cornice van Kemmel om door meer oordeelkundige uitba ting der hoeve en van de veekweek de lanc'* bouwers te helpen de benarde tijien van 1880 tot 90 te doorworstelen. Van jongs af nam hij deel aan 't openbaat leven en vervulde met nauw plichtbesef de verschillige ambten die het kiezerskorps hem toevertrouwde, overal bewijs gevende van hooge bekwaamheid, onvermoeibare werk kracht en onuitputbare milde dienstveerdig- heid. Hij was opvolgenlijk burgemeester van zijne gemeente, provincieraadslid, om als bekroning van eene vruchtbare loopbaan in het Senaat te zetelen. Door zijn minzaam karakter, zijne recht schapenheid,zijnen eenvoudigen omgang,zijne stille verstandige werkzaamheid meer dan door luidruchtige tusschenkomst in het Parle ment, wist hij genegenheid en eerbied zoowel van tegenstrevers als van vrienden te winnen. H'J was iemand in het Parlement, en had er zooveel gezag als sympathie. Hij was onwankelbaar getrouw aan kerk en vaderland. Hij was voor onze Katholieke Ver eeniging een milden steun en een wijzen raads man. Stichtend was geheel zijn handel en wan del, overheerlijk zijn dood. Met gerust ge moed, zonder angst of vreeze, overgegeven aan Gods wil zag hij het einde zijner dagen komen als de dageraad van een beter leven. Aan ons, zijne vrienden, die hem van dicht bij kenden en de edelmoedigheid van zijn karakter, zijne offervaardigheid en toewijding aan geloof en land, het doet ons zeer aan 't hert zulk een man naar 't graf te moeten dragen. Wij betreuren in diepen weemoed zijn afscheiden en verstlan maar al te wel hoe zijn huisgenooten en verwanten die onzeggelijk veel om hem verlóren hebben, in droefheid gedompeld zijn. Achtbare Familie, beweent hem met ons, hij is uwe tranen overweerd maar gedenkt ook hoe lang God hem aan uwe liefde heeft bewaard. Hij berooft u van zijn bijzijn maar laat u de heerlijke erfenis over van zijnen naam en zijne daden, alsook het voorbeeld van zijne minnelijke kristelijke deugd. Hij laat u de hoop hem terug te zien hiernamaals. Want God zal aan dien goedhertigen, dienst- veerdigen mensch, aan dien geloovige tot het beendermerg het loon niet onthouden dat hij voor eeuwen voorbereid heeft aan den goeden dienaar. Daarom zeggen wij hem, met u, geen hopeloos vaarwel maar een hertelijk tot wederziens, daar waar alle goede wil en alle goede werk betaald worden met de onver- gankelijkste der vergoedingen. Weledele, Hooggeachte, Dierbare Vriend, Vaarwel Rede van heer Matisse, Gemeentesecretaris van Kemmel. Weledele en diepbedroefde Familie Bruneel de la Warande, Geachte Omstaanders, Mij is de droevige taak opgedragen eene laatste hulde te bewijzen, een uiterste vaarwel toe te sturen aan onzen diepbetreurden oud- Burgemeester, aan den Voorzitter onzer Kerkfabriek, den weledelen heer Senator Bruneel de la Warande. De familie Bruneel kvam zich op het kasteel van Kemmel vestigen in Mei van 't jaar 1885. Van den beginne af nam zij het belang onzer bevolking ter harte en dank zij het edelmoedig karakter en de kenmerkende eenvoudigheid van den betreurden overledene, had zij al spoedig de algemeene achting en genegenheid verworven. Onder al de deugden, welke den heer Se nator kenmerkten, scheen zijne groote vader landsliefde, zijne onwankelbare trouw aan onze grondwettelijke instellingen en zune buitengewone gehechtheid aan zijn geliefde Kemmel op eene gansch bijzondere wijze uit. Niets was hem te lastig, niets viel hem te zwaar, als het maar de Kemmelsche bevol king kon ten goede komen. Geen wonder dus dat in 1897, toen ons de verdienstelijke Burgemeester Thevelin, door de dood ontrukt werd, aller oogen op hem gericht waren en uit alle monden den wensch opging hem als eerste magistraat onzer schoone Gemeente te zien opvolgen. Z. M. de Koning willigde dien wensch in en bij Koninklijk Besluit van 16 November 1897, noemde hij hem Burgemeester van Kemmel. Wat onze Senator als Burgemeester gedaan heeft, weten alleen diegenen, die hem van nabij aan 't werk hebben gezien. Al zijn invloed als Burgemeester en als lid van den Provincialen Raad van West - Vlaanderen, waar hij sedert 189r. samen met wijlen den heer Notaris Thevelin van Meessen zetelde, wist hij te gebruiken om den bloei en het welzijn onzer Gemeente te bevorderen. Groo- tendeels is het aan hem te dariken dat Kemmel zijne faam van aangenaam rustoord heeft ver worven en dat jaarlijks een zoo overgrootë menigte bezotkers naar hier toestroomen. Aan het parochiaal leven schonk hij insge lijks zijne aandacht, en aan de milddadigheid zijner hoogvereerde moeder had onze voor- oorlogsche kerk hare versiering en haren luister te danken. Tot in 1921 bleef hij onze beminde en geachte Burgemeester. Na den wereldoorlog kwam hij midden ons in eene houten barak wonen. Met ware gulhartigheid zag hij zijn volk terugkeeren en hij wist ze met raad en daad bij te staan en aan te moedigen. Aan jongere krachten zou hij thans het Burgemeesterschap o vei laten en toch bleef hij immer en even verkleefd aan onze Ge meente. Zijne wijze raadgevingen waren eene kostbare hulp voor zijn zoon en opvolger, heer Jacques Bruneel de la Warande. Overal waar hij kon, 't zij als Senator, ,'tzij als invloedrijke man stelde hij zichten dienste van zijn volk en vooral van zijne gemeente en parochie. Spijts den benarden toestand vaa 's lands financiën, heeft hij van het Staatsbe stuur de herstelling afgedwongen van hét baanvak Yper-Fransche grens. En de muren van onze parochiekerk met hare schoone vensterramen zullen van geslacht tot geslacht de edelmoedigheid roemen der weledele familie Bruneel de la Warande en van dea Voorzitter der Kerkfabriek. Allen zijn wij zoo menigmaal getuige geweest van zijne stichtende godsvrucht en voor ieder van ons was hij een voorbeeld van echt chris telijk leven I 't Was algemeene verslagenheid toen wij vernamen dat onze brave, eenvoudige en alomgeachte Senator door de ziekte was neêr- geveld Op zijn lijdensbed en in zijn stervens nood bleef hij een voorbeeld van gelatenheid aan Gods wil. Dagelijks deed hij de offerande van zijn lijden en van zijne dood voor Onze Moeder de H. Kerk, voor zijne geliefde ge meente en voor zijn vaderland. Met zijne bedroefde familie treuren wij om het afsterven van een zoo voor beeldigen burger en vromen Christen. Uit de eeuwigheid, waar hij is heengegaan, zou hij ons toeroepen': Laat daar uwe tranen 1 Bidt voor mij Weest goede Christenen en vrome Belgen 1 Duurbare heer Senator, U vergeten wij niet! Voor U blijven wij bidden Mochten wij allen uw zoo schoon en treffend voorbeeld navolgen 1 In Gods heerlijkheid, waar uw ver dienstelijk leven U gebracht heeft, zult Gij ons ook indachtig zijn 1 Vaarwel, hooggeachte weldoener van Kem mel Tot wederziens in het eeuwig vader land 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3