Gemeenteraad van Yper 4 6) Openbare Onderstand Onderkrudsdag voor niet krankzinnige behoeftigen Vaststel ling van den prijs voor iq33. Verslag der Zittiag tan 24 October 1932 De zitting wordt te 17 u. l5 geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Sobry, burgemeester- voorzitter Missiaen, Lemahieu en Delahaye, schepenen D'Huvettere, Capoen, Coutelle, Vergracht, Vermeulen en Vandamme, raads leden Versailles, secretaris. 1) Proces-verbaal der zitting van 26 Sep tember iq32. De heer secretaris geeft lezing van dit proces verbaal waarna het zonder opmerkin gen wordt goedgekeurd. 2) Stedelijk kerkhof Grondvergunningen. Verscheidene vragen van grondvergunnin- gen, waarvan de heer voorzitter de opsom ming geeft, worden, mits betaling der gebrui kelijke aalmoezen verschuldigd aan den Openbaren Onderstand, met eenparige stem men goedgekeurd. 3) Stedelijke huishoudschool Begrooting voor ig33. M. Sobry. Deze begrooting sluit met 19.770 fr. in ontvangsten en uitgaven. Indien niemand daarop begeert opmerkingen te maken, stel ik voor ze goed te keuren. Al de tegenwoordige raadsleden stemmen j a. 4) Openbare Onderstand Openbare ver- kooping van bouwgrond. M. Sobry. Wij hebben vanwege den Openbaren Onderstand een beraadslaging ontvangen waarbij besloten wordt een peiceel bouwgrond openbaar te verkoopen. Dit per ceel grond, waarvan de aankoop door Maurice Vermeulen gevraagd wordt, is gelegen te St- Jan, er gekend onder sectie B, deel van nr 262, en heeft een grootte van 5 a. 52 c. De straatzijde van dezen grond, die zal dienen voor het bouwen van een huis, bedraagt 14 m. 5o. Deze grond is genomen uit een perceel land eener totale oppervlakte van 10 a. 40 ca., dat thans verpacht is voor 115 fr. 's jaars aan Gustave Reynaert, zoodat het te verkoopen deel ongeveer 60 fr. per jaar op brengt. Volgens schatting van den heer Ont vanger der Domeinen heeft die grond een waarde van i5 fr. den vierkanten meter, het geen voor 5 a. 52 ca. de som van 8280 fr. uitmaakt. Daar üe opbrengst van de verkoop som, geplaatst op de bank, zes of zeven maal grooter zal zun dan de pacht, gezien er ook geen opspraak tegen dezen verkoop werd ge maakt en hij voor den Openbaren Onderstand voordeelig zal zijn, besluit de Commissie dien grond openbaar te koop te bieden aan den instelprijs van l5 Ir. den vierkanten meter. M. Vandamme. Ik wil mij tegen den verkoop van dezen grond niet verzetten, te meer daar hij als bouwgrond zal gebruikt worden, maar in den bundel heb ik de ver klaring niet gevonden waarbij de pachter vrij willig afstand doet van zijn pacht of dat er hem een vergoeding zal betaald worden voor het v;rlies van het gebruik van een deel grond waarvoor hij nog pachtrecht heeft tot in ig35. M. Sobry. Ja, deze verklaring ontbreekt, doch in den bundel ts er toch vermeld dat er een onderzoek van voor en tegen werd ge opend en dat er geen opmerkingen tegen den voorgestelden verkoop werden gemaakt. De persoon die het meest bij de zaak belang heeft is toch wel de pachter van het stuk land, en indien hij zelf geoordeeld heeft er geen klachten te moeten tegen inbrengen, dan is dit toch wel een bewijs dat hij met den ver koop t'akkoord gaat. M. Vandamme. De pachter zal dus voort pacht moeten betalen voor het deel land dat hij niet meer in gebruik heeft. M. Lemahieu. Neen, zijn pacht zal ver minderd worden in evenredigheid met de hem ontnomen oppervlakte. Ten andere de pach ter is een oude man die voorzeker niets beters vraagt dan het land niet meer te moe ten gebruiken. M. Vandamme. Vroeger werd hier reeds dezelfde bemerking gemaakt en bij de bespre king van dergelijke kwesties werd er door den heer schepen zelf gezegd dat deze ver klaring van afstand van pacht bij de ons voor gelegde stukken zou moeten gevoegd worden. M. Lemahieu. Ja, het ware beter daarvan het bewijs te hebben. Doch hier betreft het een oude man en de heer schepen Missiaen zegt mij zelfs dat de pachter thans reeds het land niet meer zelf gebruikt. M. Sobry. Ik stel voor de beraadslaging van den Openbaren Onderstand goed te keuren. Stemmen ja de heeren Lemahieu, Dela haye, D'Huvettere, Capoen, Coutelle, Ver gracht, Vermeulen, Vandamme en Sobry. De heer Missiaen onthoudt zich als lid van den Openbaren Onderstand. 5) Openbare Onderstand Napacht. M. Sobry. Oscar Vandewalle, pachter van een huis en 44 aren land toebehoorende aan den Openbaren Onderstand en gelegen te Hollebeke, sectie B, deelen van n" 21 en 23, vraagt de toelating om zijn pacht te mogen afstaan aan Alfred Verhaeghe, werkman te Zantvoorde. Daar Vandewalle in Frankrijk werkt en de familie Verhaeghe als een eerlijke werkersfamilie gekend is, besluit de Open bare Onderstand de gevraagde toelating te verleenen aan Vandewalle om zijn huis en land in napacht te geven, mits hij voor de nog te loopen jaren pacht de verantwoordelijke pachter blijve. Deze beraadslaging van den Openbaren Onderstand wordt door een gunstig advies bekrachtigd. Alleen de heer Missiaen ont houdt zich. M. Sobry. De Commissie van Openbaren Onderstand heeft den prijs van den onder- houdsdag, voor niet krankzinnige behoeftigen in haar verscheidene gestichten verpleegd, als volgt vastgesteld voor het jaar 1933 in het gasthuis i5 fr. 5o. in het moederhuis 26 fr. 00. in het Godshuis Nazareth, in de Belle, in Sint Jans hospitaal en in de weezengestichten van Yper en Locre, 8 fr De raadsleden brengen een goedkeurende stem uit, uitgenomen de heer Missiaen die •zich onthoudt. 7) Tuinwijken Kal/vaart en Ligy Ver lichting. M. Sobry. Wij hebben vanwege den heer Benoot, ontvanger der Domeinen te Yper, een brief ontvangen waarin hii, in uitvoering van zijn dienstbrief van 6 September ig32, aan de stad vraagt of zii bereid is het gas te leveren voor de tuinwijken Kalfvaart en Ligy. in geval de Staat al de kosten op zich neemt van het aankoopen en plaatsen der gaslantaarns. De heer Laton komt de raadszaal binnen. De heer voorzitter vervolgt Ge weet dat de raad reeds verscheidene malen over die kwestie geschreven heeft. Den 21 Juni T924 heeft de gemeenteraad de volgende schikking genomen de Lindendreef dient door de stad overgenomen te worden op voorwaarde dat de Staat ze in goeden toestand zou brengen. Den 20 December TQ24 werd besloten heel de bestrating der Kalfvaartwijk over tenemen, en den 19 October ig3i besloot de gemeente raad de wegenis goed te keuren der twee wijken onder de volgende voorwaarden t) de Staat doet kosteloos afstand aan de stad Yper van de wegenis in de Ligv en Kalfvaart- wijken van Yper, openbare plaatsen, berijd baren weg en voorlanden met alle werken van riooleering. gasleiding en waterverdeeling die er zich in bevinden 2) de Staat reemt op zich het plaatsen der noodige gaslantaarns dewelke de stad zal leveren en bepalen waar ze moeten geplaatst worden 3) de Staat zal bij de verkooping der huizen in de verkoop akte de volgende verplichting aan den kooper opleggen al de gekochte huizen moeten onmiddellijk ten koste van den kooper afzon derlijk aangesloten worden aan de stadswa- terleiding en riooleernet. De kooper geeft ten eeuwige dage recht aan de stad van aan de waterleiding, die op zijn eigendom ligt en er moet blijven liggen, ce noodige herstellingen te doen en 4) de Staat verplicht zich de niet verkochte huizen wier afzonderlijke aanslui ting bij het riooleernet onderbroken wordt door het verkoopen van samen verbonden hui zen, deze ook afzonderlijk aan het riooleer net aan te sluiten. Nu hebben wij een brief ontvangen waarbij de Staat bereid is de kos ten van het plaatsen der lantaarns te doen op voerwaarde dat de stad de verlichting bekos- tige. Gezien de vroegere beslissingen van den gemeenteraad, zal de stad, na afspraak met de gasmaatschappij, het gaslicht aan die twee tuinwijken verschaffen, mits de Staat op ieder wijk veertien lantaarnen plaatse, 't zij te zamen acht en twintig lantaarnen. Deze moe ten gezet worden op de plaatsen aangeduid op het plan dat ik hier voor mij liggen heb en dat door den heer stadsbouwkundige werd opgemaakt. Dit zal een schoon werk zijn dat groote diensten zal bewijzen aan de inwoners dezer wijken. Het zal echter ook een grooten onkost zijn voor de stad, doch gezien dit vroe ger besloten werd is het nu een verplichting dit werk te doen. M. Delahaye. Ik stem in met de gezegden van den heer Burgemeester, doch moet er nog bijvoegen dat, volgens het eerste akkoord door den Staat voorgesteld, de stad de lan taarnen met de noodige consolen moest leve ren en dat de Staat alleen het plaatsen ervan op zich zou nemen. Na herhaaldelijk stappen aangewend te hebben, bekomen wij eindelijk voldoening en stemt de Staat erin toe zelf alles te leveren en te plaatsen. De heer Burge meester heeft daar ook nog gesproken over de wegenis der Kalfvaartwijk, en ik voorzie dat de vraag hier zal gesteld worden waarom de Lindendreef nog niet in goeden staat gebracht werd. Die baan is in macadam en beton en er is maar een manier om ze goed te herstellen, namelijk bij middel eener machine die de macadam uitbreekt en stampt. Hier te Yper is er slechts een aannemer die zulke machine bezit en over zes weken reeds heeft hij bevel gekregen deze baan te vermaken. Hij had mij beloofd dat dit werk over vier weken zou gedaan zijn, doch toen zijn ma chine inkwam bemerkte hij dat er eenige van die stampers gebroken waren. Hij heeft dus eerst de machine moeten doen herstellen en zal nu in de eerstkomende dagen met het werk beginnen. M. D'Huvettere Ik moet hulde brengen aan de scherpzinnigheid van den heerSchepen van Openbare Werken die voorzien heeft dat ik hem deze vraag ging stellen. Ik ben ver heugd te vernemen dat dit herstel binnen kort zal gedaan worden, hetgeen een zeer nuttig werk zal zijn voor de openbare zekerheid. Er werd hier ook gesproken over de verlichting der straten en hier te Yper hebben vele perso nen een valsch gedacht over de kosten dezer verlichting. Ik heb daar vroeger niet willen van spreken, omdat men alsdan zou gemeend hebben dat het kiespraat was. Zoo voor de uitbreiding langs den Zonnebrkesteenweg zijn velen van meening dat zij daarvoor een groot deel belastingen zullen moeten betalen. Om dit gerucht te logenstraffen zou ik willen dat hier de verklariig afgelegd worde dat deze uitbreiding uitsluitelijk ten laste van de stad komt. IA. Delahaye. Ja, deze uitbreiding ,yalt alleen ten laste der stad en de kosten dezer verlichting worden bij de algemeene kosten gevoegd. M. Sobry. Ik vraag thans het voorstel van den Staat te willen goedkeuren. Dit wordt met eenparige stemmen besloten. 8) Stadseigendommen Pachtv er mindering Wijziging. M. Sobry. Wij hebben een brief ontvangen van den heer Gouverneur waarbij hij ons laat weten dat onze beraacslaging van 20 Juni 1932 niet kan goedgekeurd worden. Achille Demey, pachter van de stad Yper, had over enkele jaren in openbare verpachting de som van 5go fr. per jaar geboden voor de pacht van een klein stuk weiland ter grootte van 36 a. 40 ca., gelegen te Vlamertinghe. Over laatst heelt de gemeenteraad geoordeeld dat er voor deze weide niet meer dan 25o fr. per jaar mocht gevraagd worden voor het overige van de pacht. Nu echter schrijft de Heer gouverneur ons dat deze toegestane pacht- vermindering alleen pelcig is voor eea jaar, maar niet voor heel den duur van de nog te loopen pacht. Wij hebben thans dus eenvou dig te beslissen dat de vermindering alleen toegestaan wordt voor het loopende jaar. M. Lemahieu. '^ie vermindering die nu mag toegestaan worden is wel voor het pacht- jaar dat eindigt met in October ig32 Ik denk dat de gemeenteraad daar ieder jaar zal moeten op terugkeeren, want die pachter kan die som onmogelijk betalen. Toekomende jaar wordt de gemeenteraad vernieuwd en moest diezelfde vermindering alsdan niet toe gestaan worden, dan zal men dien pachter moeten uitverkoopen. Doch daar hij niets bezit, is er bij hem niets uit te verkoopen. Vlaadt een kei. M. D'Huveltere. Ik geloof dat dit gansch echt is, doch de schuld dat er aan dien pach ter niet langer dan voor een jaar vermindering van pacht mag toegestaan worden, ligt niet aan den heer Gouverneur maar is te wijten aan de gemaakte wetten. Wij hebben hier in ons midden drie personen, twee senators en een volksvertegenwoordiger, die met het maken der wetten gelast zijn. Ik vraag hen hun best te doen om de wetten te verbeteren en veel voordeel voor Yper te bekomen. In verhouding met het aantal leden, bezitten wij hier een der schoonste en een der welspre kendste gemeenteraden van heel het land. M. Delahaye. Wie is dien tweeden senator IA. D'Huvettere. Er zitten er daar twee

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4