Ypersche Voetbalkroniek Bon Chauffeur-Mécanicien Kleine Aankondigingen Almanach Vermot Double Almanach de Liége KOERS OP ROLLEN DAGTYLO Henri Wullepit Changement de Domicile Verandering van Woonst ALLERHEILIGEN On demande A louer de suite Seffens te huren De Lessen voor Snijden en Naaien voor Juffrouwen Jufvrouw DE VO S Hector Casier - Vandeputte Moeskroen 4 - Yper o 't Is scheidsrechter Blauwe die beide ploe gen in lijn stelt. Een vrij hevigen wind waait over het mooie veld. Onze rood-witten winnen den opgooi. Een goea teeken misschien, en waarlijk een doelworsteling voor Moeskroen's kooi wordt met moeite gered. Maar nu, komen de grensbewoners met schoone passen atge stormd en bezoeken ons gebied, maar het leder wordt nevens gejaagd. Aan onze tegen strevers is er ge-.n houden, en met hun mooi samenspel, waarmede zegeheelden wedstrijd den toestand zullen beheerschen, gelukken zij er in het eerste doeltje aan te teekenen. Terug opgezet is het nogmaals Messelis die hande lend moet optreden en een puike match levert. Yper laat zich niet ontmoedigen en een shot van Verleure wordt gered. Messelis heeft werk op de planken door de overtalrijke aanvallen der groen witten. Op ■corner kan hij toch niet beletten, dat voor de tweede maal zijn heiligdom bezoedeld wordt. Yper brengt het spel in evenwicht en leidt menigeaanvallen, die jammerlijk gered worden ofwel bij het eindschot plettert het leder op de staak. Doch Moeskroen blijft ook niet ten achter en Messelis moet menigmaal ingrijpen, wat hij ook met brio doet. Eenige corners worden ons toegestaan, welke niet benuttigd worden. En zoo komt de rust met een 2-0 sco re in ons nadeel, en toch hadden we met een weinig geluk een tegenpant kunnen aanteeke- nen. Na de poos moeten onze mannen tegen wind optreden en worden bijna tegen hun doel gedrukt. De grensbewoners halen hun schitte rendste spel uit waartegen de onzen niet op kunnen. Onze halflynis voor hare taak niet op gewassen en het voeden der voorlijn laat vtel te wenschen over. En altijd maar door worden onze backs en keeper bestookt, maar allen onderscheiden zich om ter meest. Op een zeker oogenblik krijgt de spil onzer tegen strevers den bal toegespeeld. Van halfweg het plein komt hij opzetten en op een vijf en dertig tal meters lost hij een kanonkogel die onhoud baar binnen vliegt. De verdediging der bezoekers is onze voor- lijn meester en ontsnappingen van Rotru slui ten op de backs en worden in de kiem 'ge smoord. Onze verdediging moet wroeten en wroe ten en op fout van Deplancke wordt penalty toegestaan die in doel omgezet wordt. Twee corners moeten we nog toestaan welke niets opleveren. Yper werkt zich los en een schieten van Verleure moet in corner gered worden. Onze mannen blijven aandringen, corner wordt nogmaals toegestaan welke gered wordt in re corner die van geen nut is. Het einde wordt gefloten zonder dat we de eer hebben kunnen redden, wat we toch rijk dijk verdienden. De thuisspelers waren de beste en wonnen ver diend en onze mannen dienen geloofd te wor den om het moedig verweer dat ze geboden hebben. Zoo kennen wij de tweede nederlaag van het seizoen maar 't is iedermaal op verplaatsing dat zulks gebeurde. Ook moeter Kost wat kost geijverd worden om op eigen terrein tenminste puntenobgst op te doen. Daarom morgen goed doorgeven tegen het wispelturige Sweveghém dat al menig flink resultaat aanstippen mag. Spders, de twee punten m >eten thuis blijven. Klasseeriog 2dt Afdeeling F.C. Heyst 7 5 0 2 29 13 12 Dating Blank. 7 3 0 4 21 12 10 Stade Moescroen 7 4 1 2 20 10 10 F.C. Iseghem 7 4 2 1 26 16 9 C.S. Yper 7 4 2 1 14 14 9 S.K, Heule 6 2 1 3 12 11 7 Meenen 7 2 2 3 13 10 7 V.V. Ste Kruis 7 3 3 1 12 12 7 F.C. .Roeselaere 6 3 3 0 17 15 6 Thielt 7 2 3 2 13 15 6 S.K. Sweveghem 7 3 4 0 23 27 6 A.A Moescroen 7 2 3 2 12 17 6 Wevelghem Sp. 7 0 6 1 6 22 1 RC. Panne 7 0 7 0 12 36 0 Derdè Speciaal Meenen 1 Yper 2 Alhoewel Speciaal ditmaal met geen klin kende cijfers de zege behaald, heelt, mag er gezegd worden dat de twee punten wel ver diend zijn. Immers, Meenen was soms zoo ingedrukt dat er in een doel gespeeld werd. De oukden heeft nogmaals bewezen dat er nog schot achter zit en mag dan ook de twee doelen, waarvan één op penalty, op zijn actief nemen. Morgen trekken de Specialers naar Pope- ringhe. Op aanvraag van laatstgenoemde club verwisselen de beurten, zoodat de bezochten van morgen op 8 Januari bezoekers zullen zijn. Als onze mannen het voorts goed meenen, dan twijfel ik niet aan hunne overwinning. Klasseering 3de Afdeeling Stade Moescroen 7 6 1 0 21 9 12 A.A. Moescroen 7 5 1 1 23 10 11 Kortrijk Sport 7 5 1 1 22 18 11 C S. Yper 7 5 2 0 25 12 10 Wevelghem 7 4 2 1 18 9 9 Stade Kortrijk 7 3 4 0 24 22 6 S V Kortrijk 7 1 4 2 10 17 4 Meenen 7 2 5 0 9 17 4 F.C Poperinghe 7 1 6 0 7 29 2 Bisseghem 7 0 6 1 5 26 1 Juniors 2 A.A. Moescroen 1 (geschorst) Het slecht weder van Zondag laatst heeft er toe bijgedragen om de ontmoeting onzer juniois te doen stilleggen. Alhoewel er ter nauwernood nog 20 minuten te spelen waren en ofschoon aan winnende hand, verklaarde de heer scheidsrechter het terrein onbespeel baar. Daarmede mogen wij op een herkansing rekenen. Met het voordeel van den wind aangezet, bleven onze Juniors geheel de eerste soeelhelft in het kamp der bezoekers nestelen. Nochtans verkregen zij erkel één doel door Dewilde aangete< kend. De talrijke corners bleven onhenutugd, niettegenstaande zij door Veys allen goed gegeven werden. De blauwe achter hoede had het hard te verduren, maar bleef stand houden, zoodat aan de rust het bord enkel i-oin ons voordeel aanwees. Nauwelijks tegen wind ingezet of Vandamme ontsnapt en vermeerdert onzen voorsprong met een mooi wijddragend shot. De bezoekers weten nochtans weinig nadien hun achterstal te ver minderen. Het spel golft dan weg en weer maar de score verandert niet meer tot op het oogenblik dat de match stil gelegd wordt, 't Is dus te herbeginnen, en nu wij, irgevolge de andere uitslagen van Zondag, er beter voor staan in de rangschikking, moeten de Juniors alles in 't werk stellen om de twee punten van Verbroedering Wevelghem in de wacht te sleepen. Klasseering Juniors Meenen 7 6 1 0 38 10 12 Wevelghem Sp. 7 6 l 0 28 10 12 Stade Kortrijk 7 6 1 0 27 16 12 C S. Yper 6 4 2 0 29 7 8 A A Moescroen 6 4 2 0 24 17 8 Wervicq 7 3 4 0 16 21 6 Poperinghe 7 2 5 0 13 24 4 W.S. Lauwe 7 1 6 0 14 40 2 Verbr Wevelgh 7 1 6 0 8 27 2 Stade Moescroen 7 1 6 0 4 29 2 Scholieren Yper 1 Meenen 5 Onze jongens stonden voor de derde maal in 't gelid en voor de derde maal moeten wij bestatigen dat onze jeugdige voetballers in gestalte veel te kort komen in vergelijking met hunne tegenstrevers. Ofschoon de scholieren nogmaals de nederlaag kennen, doen zij moe dig voort, en zijn er zelfs toegekomen hun eerste doel van het seizoen, aan te teekenen door toedoen van centervoor Mulle Alb 't Is dus al een begin en gezien onze spelertjes moed te koop hebben, zie ik ze te Iseghem zich fel verdedigen om met een bevredigend resultaat huiswaarts te keeren. Klasseering Scholieren S K. Roeselaere 4 3 1 0 10 9 6 Kortrijk Sp. 3 2 1 0 18 5 4 Stade Kortrijk 3 2 10 5 2 4 Waereghem 3 2 1 0 12 4 4 Iseghem 2 1 1 0 2 7 2 Meenen 3 1 2 0 5 3 2 Stade Moescroen 3 1 2 0 2 6 2 C. S. Yper 3 0 3 0 1 19 0 Supporters C. S. Y. heeft voor volgende verplaatsing Heyst in eigen vesting te bekampen, 't Is dus noch min noch meer de strijd tegen den huidi- gen leider van het klassement. Indien gij, voetballiefhebbers, er aan houdt onze ploeg een redelijken uitslag te zien bekomen, doet dan zooveel mogelijk die verplaatsing mede om uwe spelers aan te moedigen. Men ver trekt om XI 3/4 ure uit het lokaal, bij Albert blootacker. De prps is vastgesteld op 4 fr. voor de leden en 8 fr. voor de niet leden. Degene die van de reis willen genieten, moe ten zich bij tijds aangeven, dat is vóór Zater dag avond 5 November, ten einde de beschikbare plaatsen te kunnen regelen. Zich dus niet aangeven 10 minuten voor het ver trek. NEMO. cherche place chez particulier. Adresse au bureau du journal. PBTITES AININOINCES en vente au bureau de ce journal 34, Rue au B«tufre, 34. REMI PARRET heeft de eer de been houwers, verkenslachters, hoteliers, pastei bakkers en andere belanghebbenden te ver wittigen dat hij de uitbating der YPERSCHE IJSFABRIEK zal voortzetten en dat zij bij hem altijd zooals vroeger alle weekdagen van 8 tot 11 uur en van 1 y« tot 4 uur ijs aar» zelfde voorwaarden zullen bekomen. Op Zondag 30 October 1932 5o Fr. Prijzen. Inschrijving tot 5 uur na middag voor alle liefhebbers, bij SMETJES, Café au Champ de Mars Yper. aanvaard bureelwerk thuis. Afgemaakt werk, Voordeelige prijzen. Fr.-VI. Adr. t. bur. YPER Cartonstraat, 43 YPRF.S beveelt zich aan als tafeldiener en ver- maander bij sterf gevallen. Hij durft verzekeren steeds met spoed en heelemaal ter trouw ten dienste te staan. présente ses services comme garcori de table et m&itre de cérémonies (mana ges et enterrements). II assure de sa promptitude et. de sa fidélité. La maison Fonteyne, enseigne La Fioréale fleurs et couronnes, précédem- ment rue au beurre, 9, est transférée Rue de Stuers n° 7, (en face de I'église Saint- Nicolas). Het huis Fonteyne, La Fforéale bloemen en kronen, vioeger Boterstraat, g, is overgebracht naar de Stuersstraat, nr 7, (rechtover St-Niklaaskerk). zijn hernomen bii 14, Rijselstraat, YPER 1 ir*"H'1 H Voor Uwe CHRYSANTHEMEN wendt U tot de gekende Ypersche firma 58, Bruggesteenweg, Yper. De planten worden kosteloos op het kerk hof bezorgd. Chauffeur domestique et bonne culsinière sérieuse. Adresse bureau du journal. Bel Appartement francais, 7 places et deux Appartements de 4 places, avec entrée particulière, eau, gaz, électricilé, centre ville, prix avantageux. S'adr. 7, rue de Stuers. Schoon fransch appartement, 7 plaatsen en twee appartementen van 4 plaatsen,, met bijzonderen ingang, water, gas, electrici- teit, center stad, voordeelige prijzen. Zicb- wenden 7, de Stuersstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6