JLCeRR^ Hit Nieuw Taligraatkanloor «au Yper L'Entrée des Automobiles en Ffance - HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Meid 20 j. vraagt plaats NIEUWS NIEUWS Maken van allerhande Kleederen en Mantels Koopt zuivere HONING 19, Arenbergstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3*25 °/0 netto. Une fête a Westminster en l'honneur d'Ypres Verwerij - Bleekerij Nieuwkuischen Glacage Américain Kuischen binnea de 3 dagen - Vemen binnen de 8 dagen Bijhuis: Joos, Dixmudestraat, 51 EEN GROOTE WEEK in St Maartens Kathedraal te Yper Donderdag 3 November, te 6 1/2 u. 's avonds, wordt de zegeniijke oefening van het Heilig Uur gehouden door E. Pater Van den Branden, S. J. Vrijdag 4 November, eerste Vrijdag der maand, te 7 u., Sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jezus en algemeene H. Commu nie. 's Avonds, te 6 1/2 u Plechtig Lof en Sol. Kruisweg. Burgerlijke Stand van Yper Te hoop aan spotprijzen E XA MEN UI TS LA GEN Faculteit der Rechten. Candidaat in de Rechten, met voldoening M. De Schrijver Gilbert, van Wervick. Faculteit der Wetenschappen. Graad' van Candidaat in de wetenschappen voorberei dend tot de artsenijkunde of tot de veeartsenij kunde, 2® proef, met voldoening M. Dochy Paul, van Oost Nieuwkerke. Faculteit der Geneeskunde. Graai van dokter in genees-, heel- en vroedkunde, i® proef, met voldoening M. Pauwels- Georges, van Yper. Faculteit der Wijsbegeerte en Lette ren. Doctoraat in classieke taalwetenschab- pen, 2e proef, met voldoening M. Van Seve- nant Lucien, van Yper. Bijzondere scholen. Graad van bur gerlijk ingenieur, 3* proef, met voldoening r: M. Deprez Paul, van Houthem. Hoogere Handelsschool, 3® proef, (di ploma van licenciaal in handelswetenschap pen), met voldoening M. Mahieu Jean, var» Yper. MIDDELPR1JZEN PRIX MOYENS Markten van Anderlecht bij den bijenkweeker zelf. Albert Ridey, Rijselstraat, 194, I/S- Onlangs werden de plannen goedgekeurd van het nieuw telegraatkantoor dat binnen kort in de Statiestraat, op een deel van den grond van het gewezen krijgsgasthuis, zal opgericht worden. Thans vernemen wij dat M. Van Alleynnes, vanwege den heer Minister Bo vesse, bericht komt te ontvangen dat de aanbe steding op Woensdag 9 November aanstaande zal plaats hebben. Volgens het plan, datinhet huidig telegraaf kantoor ter inzage der liefhebbers ligt, beloott ket een prachtig gebouw te zijn, met vlaam- schen trapgevel, dat voor de Statiestraat een groote verfraaiing zal daarstellen. Ook de binneninrichting is op de gelukkigste en meest moderne wijze opgevat, zoodat alles laat voor zien dat de telefoon- en telegraafdienst, eens het nieuw gebouw voltooid, ter ganscher vol doening der abonnenten zal kunnen werken. Suite a l'article paru dans notre dernier numéro, Monsieur Bouquet, le dévoué Prési dent de notre Syndicat d'Initiative, a regu également la visite de Monsieur Omer Borst, Conseiller du Commerce extérieur de la France, qui lui a remis la lettre suivante République Fran^aise Sous Secrètariat d'Elat au Ministère des Travaux Publics et au Tourisme. Cabinet du 5ouj- Secrétaire d'Etat Paris, le 15 Octobre 1932. Mon cher Ami, Par une lettre récente, vous m'avez trans mis une affiche par laquelle l'auto moto club du Hainaut proteste contre le retard apporté a ratifier la convention qui est destir.ée a ren dre plus faciles les relations touristiques, et notamment la circulation automobile entre la Belgique et la France. Ainsi que vous pouvez le penser, je n'ai pas été sans me préoccuper de cette impor tante question, qui, au surplus, m'a été main tes fois signalée par diflérentes associations touristiques et plusieurs de mes collègues du Parlement. II faut que vous sachiez que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour hater la ratification de cette convention, qui ne peut intervenir que par un vote des Chambres. II se trouve que le projet de loi de ratifica tion qui avait été présenté au Parlement au mois de Mars dernier, est devenu caduc avant d'avoir pu être examiné par suite de l'expira- tion de la 14' législature. Depuis, je suis intervenu tant auprès du Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères qu'auprès du Ministre du Budget, et je crois pouvoir vous dire que la question sera a nouveau soumise au Parlement dès sa rentrée. Croyez, mon cher ami, a mes sentiments bien cordiaux. Le Sous Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics et au Tourisme. N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000, - Stelt verkrijgbaar* voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboomplaats, Nr 37. voor alle werk. Adres ten bureele dezer. Le 10 Novembre prochain, la Sint Martin's, association de Westminster (celle des grands inva lides de la guerre) organise de grandes fêtes en l'hon neur d'Ypres. Le bourgmestre M Sobry, C. B E comme représentant la ville, M. Vanden Braam bussche, O. B E, en qualité de président du Last Post Committee, et M Murphy, comme fon- dateur du musée de guerre du saillant d'Ypres, y sont officiellement invités. II y a réception en gare de Victoria par le maire de Westminster, service religieux, banquets, représentation théatrale, etc. Nous souhaitons aux représentants de notre ville une heureuse traversée et un agréable séjour la bas. WERKHUIZEN 40 Bijhuizen ROUW IN 24 UREN Kerkelijk gesproken, een groote week te wege, met een aantal plechtigheden in Yper's Kathedraal Op Zondag 30 October, feest van Christus Koning. Plechtige Hoogmis te 10 u waaronder feestpredicatie door E. H. Verhaeghe, Principaal van St - Vincentius- college. Op Allerheiligen 1° November, te iou Plechtige Hoogmis uitgevoerd door het ge mengd koor van St Maartens Te 3 u.. Sol. Vespers en Lof. Te 5 u., plechtigoffiiie der overledenen. Op Allerzielendag 2 November, tegu., Sol. Dienst voor de afgestorvene parochianen. Aan d^ offerande van de Mis. worden ge dachtenissen uitgedeeld, vermeldende al de parochianen die overleden zijn sedeit Aller heiligen !q3i- Heerlijke dagen te wege, voor Gods eer en glorie, de zaligheid onzer zielen, en de god vruchtige herdenking onzer duurbare ov,r ledenen. Verklaringen van 22 tot 28 October iq32. Oeboorten Talllieu Roland, Recollettenpoort. Devos Marie-Louise, Qoude Poortstraat, 1. Daei Raphael, Hoornwerk, 1. Huwelijk Sedeyn Michael, autogeieider en Vandenabeele Bertha, z. b., beiden te Yper. Overlijdens Harteel Augustus, 66 J„ meester-pasteibak- ker, echtg. Willems Maria, Statiestraat, 57. Scheldeman Maria-Theresia, 73 j., z. b., wed. Catry Cyrille, Poperinghe- steenweg, 8. Verhaeghe Hélène, 47 j.. dienstmeid, ong., Poperinghesteenweg, 8. Soenen Eugenia, 68 jz. b„ weduwe Desodt Julius, Meenensteenweg, 56. Vlaemynck Leonia, 42 j., z. b.. echtg. Trigaut Achille, Poperinghesteen weg, 8. De Jaeger Maria Theresla, 85 j., z. b., weduwe De Langbe Frans, Neermarkt, 6 N. B Het stedelijk kerkhof zal gesloten worden voor het publiek op 31 October 1932, om 12 ure 's middags. in de «Ypersche Meubelfabriek» in likwidatie, Basculestraat, Yper 1) Prachtige Slaapkamers in eiken hout, I' keus, bestaande uit groote kleerkas, lava bo met drie spiegels, bed met ressortbak en nachttafel, aan den prijs van 1520 frank. 2) Slaapkamers in eiken hout, i* keus, bestaande uit groote kleerkas, toilette met spiegel, linnenkasten bed met ressortbak; aan den prijs van 1675 fr. Komt zien en gij zult overtuigd zijn. Open vanaf g tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Hoogeschool van Leuven Doctor in de Rechten, i' proef, met voldoe ning M. Beck Robert, van Poperinghe. 2® Doctoraat in de Rechten, 2® onderproef, met de grootste onderscheiding M. Van Hee Zéphirin, van Hooglede m<=t onderschei ding M. Desimpel Jean, van Waasten. Candidatuur in natuurlijke en geneeskundige wetenschappen, 2® proef, met voldoening M. Clou Charles, van Poperinghe. Candidatuur voorbereidend tot de artsenijkun de, i® proef, met voldoening M. Saver Gil bert, van Passchendaele. 2e proef, met voldoening M. Durnez: Richard, van Wervick. Candidatuur voorbereidend tot de Rechten 2e proef, met voldoening MM. Pien August,, te Yper, en Werquin Léonce, van Watou. St-Lodewijk's Gesticht, Brussel Aan allen onze beste gelukwenschen. MARKTEN MARCHÉS Tarwe de 100 kilogr. Proment tes 100 kilos Rogge ld. telgle id. Haver ld. kvoine id. Aardappelen, 100 kil. Pommes de Terre Boter de kilogram Seurre le kilo Sieren het stuk CBufs la piéce Hoppe de 50 kilogr. Yper 22 Oct. Kortrijl 24 Oct. Rousselai 25 Oct. Veurne 26 Oct. 71,00 79 75 79 59,00 58 59 63 82,50 81 80 81 20,00 15 15 20 21,25 00,00 20,50 23,00 0,84 0,00 .0,83 0,94 oe - O, QC O cl 80 70 80 15 22,00 0,95 550 1932 25 October Varkensmarkt te koop gesteld 3txo stuks. Gemiddelde prijs" per kilo op voet 6,oo 7,00 fr. 26 October Veemarkt te koop gesteld880 ossen aan 3,75 5,5o fr. lil stieren aan 3,oo 4,00 fr., 1425 koeien: aar 3,00 - 4,25 fr. Totaal 2416 stuks. 27 October Kalvermarkt te koop gesteld i35o stuks. Gemiddelde prijs per kilo op voet 4,25 8,5o fr. Aangekomen gedurende de week 1599 stuks. .Hl M® D'HONT, wonende Hondstraat, 24, beveelt zich aan het geacht publiek voor het Alle soort herstellingen worden ook aanvaard.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8