13e Jaar, N° 31 - 5 November - 1932 - 13? Année, N° 31 - 5 Novembre Handboogmaatschappij Willem Teil VRIEMDEMSCHIETIMQ Een Ministerieel fintwoord Weekblad - bet Arrondissement Yper journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Handels- en Nijverheidskamer Chambre de Commerce d'Industrie STAD VPER LA REGION D'YPRES Organa de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat34. Yper Aboanemeat 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fir. Men kan insthrlistn In ailt Belgistlu postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer 'Jeemlocee artikelt geweigerd Réd&ction, Administration et Pnbllctté 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On gent t'abonner dan» tons let bureaux de paste Beige* 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Let articles non stgnts sent refusis yper Op Zaterdag 5 November, om 8 uur 's avonds, ten lokale Hotel du Sultan gewone algemeene vergadering. DAGORDE 1. Onderzoek van den toestand. 2. Bespreking over de mogelijkheid der inrichting onzer iod' Handelsfoor. De leden worden aangeraden voorstellen te doen. 3. Desnoods benoeming der Inrichtende Commissie. 4. Afschaffing Tribunaal voor Oorlogs schade. Betaling met titels. Protest. 5. Verscheidene. Het Bestuur rekent er op dat de leden eraan zullen houden zeer talrijk deze belang rijke vergadering bij te wonen. De Secretaris, De Voorzitter, Ed. Toussaert. H. Vermeulen. - YPRES Samedi 5 Novembre a 8 heures du soir, au local Hotel du Sultan assemblée générale ordinaire. ORDRE DU JOUR 1. Examen de la situation. 2. Discussion sur la possibilité d'organi ser notre io™5 Foire Commerciale. Les membres sont priés d'émettre des suggestions. 3. Eventuellement, élection du Comité de la Foire. 4. Suppression du Tribunal des domma- ges de guerre. Paiement par titres. Protestation. 5. Divers. Le Comité espère que les membres se feront un devoir d'assister en grand nombre a cette intéressante réunion. Le SecrétaireLe Président, Ed. Toussaert. H. Vermeulen. Maandag 7 November 1932 OP DE LIGGENDE PERS in de verwarmde zaal der herberg Au Saumon gehouden door M. Cyriel Vander- meersch te Yper. De inleg is bepaald op 5.5o fr., te verschie ten in vogels van 2.5o fr. met aftrek van o.5o per schutter voor de kosten. Inschrijving om 5 1/4 uur, begin om 5 uur 1/2 zeer stipt, einde rond 7 uur 1/2. Andere gewone voorwaarden. De heer Voorzitter van de Federatie der Geteïsterden van het Arrondissement Yper heeft, den 27 October 1.1., van den heer Eerste Minister Renkin volgenden brief ontvangen MINISTERIE v. FINRNCIËN Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade Brussel, den 22October 1932 13, Ursulinenstraat. Mijnheer de Voorzitter Ik kom in het weekblad Het Ypersche» onder uwe handteekening, een gemotiveerde dagorde te lezen waarin gij zegt dat de Recht bank voor oorlogsschade van Yper zou afge schaft zijn en dat de geteisterden zullen onder worpen worden aan het rechtsgebied van vreemdelingen, die geen de minste kennis van uwe zaken zouden hebben. Ik meen u onmiddellijk te moeten doen opmerken dat de Rechtbank voor oorlogs schade van Yper tot hiertoe nog niet afge schaft werd maar dat, volgens de vooruitzich ten, bijna alle zaken tegen het einde van het jaar een bepaalde oj l;ssing zullen verkregen hebben. Op de 108.6[3 vragen van de arrondisse menten Yper en Veurne, zullen er op dat oogenblik waarschijnlijk slechts een honderd tal bundels overblijven voor dewelke er nog geen besluit kon genomen worden, meestal om redenen die van den wil van het beheer niet afhangen. Er kan natuurlijk geen spraak zijn een bij zondere rechtsmacht te behouden voor een zoo gering getal gedingen en het komt er dus op aan de bevoegdheid van de huidig bestaan de rechtsmacht aan de burgerlijkerechtsmacht over te zetten. Deze laatste zal bestaan uit plaatselijke magistraten en niet, zooals gij het vreest, uit vreemde magistraten. Voor wat betreft de betaling der vergoe dingen in titels, deze maatregel heeft doormijn voorganger moeten genomen worden tenge volge van het moratorium aan Duitschland toegestaan, en in de tegenwoordige omstan digheden is het niet mogelijk op deze beslis sing terug te komen. De titels 5 van de Leening 1925 zullen ten andere uitkeerbaar zijn aan pari in 20 jaar, te beginnen met ig35, bij middel van jaarlijksche trekkingen. Wat er ook van zij, heeft de Nationale Vereeniging der Nijveraars en Handelaars, op mijne aanvraag, besloten voortaan de uit wisseling te aanvaarden van de titels 5 1925 tegen schuldbrieven 6 °/0 van de Nationale Vereeniging der Nijveraars en Handelaars, voor al de geteisterden die handels- of nijver- heidsschade geleden hebben, zonder deze uit wisseling, zooals nu, te beperken bij de ver goedingen die de 100.000 fr. overtreffen. Deze titels zullen-nu dus kunnen omgezet worden, hoe gering de vergoedingen ook wezen. Deze maatregel zal, meen ik, van aard zijn om voldoening te geven aan allen die onmiddellijk geld nood'g hebben en niet kunnen wachten totdat hunne titels door uit loting aan pari terugbetaald worden. Gelief te aanvaarden, Mijnheer de Voor zitter, de verzekering mijner hoogachting. De Eerste Minister, Minister van Financiën, (get.) RENKIN. Deze brief, gedagteekend van den 22 Octo ber, dus vóór de samenstelling van het nieuw ministerie, geeft ons hoegenaamd geen vol doening. I. Wij vragen dat de titels, afgeleverd voor schade aan herbeleg onderworpen, ons aan hunne weikelijke waarde, in plaats van aan hunne nominale waarde zouden aangere kend worden, 't Is juist in het overgroot ver schil van waarde dat de berooving bestaat. Dienvolgens, toelaten dat de titels bij de Nationale Vereeniging der Nijveraars en Han delaars tegen andere papieren uitgewisseld wordea, is geenszins betalen hetgeen ons ver schuldigd is. Vooreerst zou dit slechts aan sommige geteisterden, niet aan allen, toege staan worden. Verders, zegt men niet onder welke geldelijke lasten deze omzetting zal kunnen gedaan worden. En eindelijk, wat nog erger is, staan de obligaties van de Nationale Vereeniging der Nijveraars en Handelaars slechts aan ongeveer 90 °/0 gequoteerd, het- geen algelijk nog een verlies van ten minste 10 °/o laat. Onze bevolking kan deze ingewik kelde bewerking niet aanvaarden, zij ware nogmaals bestolen. Een enkele oplossing dringt zich op 't is ons de titels 1925 slechts in rekening te bren- gen aan hunne verhandelbare waarde den dag der uitgifte. Waarom ons zoo een eenvoudige en zoo een rechtvaardige zaak weigeren II. Wij vragen dat al de diensten der. Rechtbank voor Oorlogsschade van Yper hier te Yper zouden blijven. Hierop antwoordt de Heer Renkin dat de Rechtbank niet zal afge schaft worden, gezien de tegenwoordige rechtsmacht door de burgerlijke rechtsmacht zal vervangen worden I Zoo een antwoord geven is wat de Duit- schers noemen finassieren 't is te zeggen zijn volk om den tuin leiden. De huidige voorzitter is een burgerlijk; magistraat die in de oorlogsschade reeds 12 4 jaar ondervinding heeft. Men zal hem ver vangen door een anderen burgerlijken magis traat die nog niet gezeteld heeft. Waar is het voordeel, waar is de besparing, en in wat zal dit de werkzaamheden vooruit helpen Doch het blijkt wel duidelijk uit dezen brief dat men al de diensten der Rechtbank naar Brussel zou willen overbrengen. Onze Staats-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1