FOOTBALL C. S. YPER II F. C. RODSSELARE 1.3e Jaar, N° 32 - 12 November - 1932 - 13eAnnée, N° 32- 12 Novembre G. S. YPER - Jun. - ST. MOESGROEN Nationaal VeiM Oorlogsinvaliden VRIENDENSCHIETI NG Almanach Vermot Double Almanach de Liége Almanach Hachette vWeekblad bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer K. B. V. B. C. S. Y. Op Zondag 13 November 1932 Laatste oproep Al de leden die, voor 20° November aanstaande, hunne kinderen geboren tusschen 3ln December 1921 en in Januari ig3o, niet zullen aangegeven heb ben in 't lokaal, zullen geen aanspraak meer kunnen maken om deel te nemen aan den Kerstboom. Het Bestuur. KONINKLIJKE HRNDBOOQMRRTSCHRPPrj SINT-SEBRSTIRRN POTJESCHIETI^G Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De Verzoekschriften Verzoekschrift van den h. Le Boulengé *L r Varaenlglng der Gatelstardea m Tpawche Clubs, v LA REGION D'YPRES V 1 Orsane de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Mekeer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 it, 00 per jaar Buitenland 32 fr. Htn ben instkrhsen in al'.e Btlgistht postkantoren Naamloote artikels gewtigtrd Ridactton, Administration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 Ir. 00 par an Etranger 32 fr. On gent t'abonner dans tons les bureaux de posie Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signis sent re/usés op het Ypersch Stadium Om 10 uur 's morgens Ingang i,5o Fr. Om 2 uur namiddag TEGEN Ingang 3 Fr. Afdeeling Yper T B O O De leden der drie Ypersche Handboog- maatschappijen worden uitgenoodigd tot de AAN DE LIGGENDE PERS die zal plaats hebben in de zaal van het lokaal Au Miroir Zaterdag 19 November 1932, om 5 1/2 uur zeer stipt 's avonds. Inschrijving om 5 uur. Inleg 5.5o fr. te verschieten in vogels van 2.5o fr. Alle Maandagen, om 6 u. stipt voor de Ypersche liefhebbers, in de verwarmde zaal der herberg Au Saumon gehouden door M. Cyriel Vander- meersch te Yper. en vente au bureau de ce journal Rue au Beurre, Deze week ontving de heer Voorzitter der Federatie nog de verzoekschriften van de hiernavermelde gemeenten Wytschaete, St-Jacobscappelle, Caeskerke, Zuydschote, Nieuwpoort, Westroosebeke, Locre, Wulpen en Visé (Luik). Met de gemeenten waarvan wij in onze vorige nummers de lijst mededeelden, maakt dit dat er tot op heden reeds 56 gemeenten de werking van de Federatie ondersteunen en met haar protest aanteekenen tegen de beta ling in titels en tegen de afschaffing onzer Rechtbank voor oorlogsschade. De Handels en Nijverheidskamer van Yper, in hare vergadering vafi Zaterdag 11., heeft ook dit protest gestemd en het rechtstreeks aan het Ministerie opgestuurd. Een bijzonder verhoor is door den heer Voorzitter der Federatie aan den heer Minister Jaspar gevraagd geworden om hem al die verzoekschriften te overhandigen en hem terzelfdertijd te spreken over de nood zakelijkheid van het behoud der Rechtbank voor oorlogsschade te Yper. Voor dit laatste punt immers is het hoogdringend dat er ge handeld worde, zoo wij binnen enkele weken voor geen voltrokken feit willen staan. Op verzoek van Zijne Majesteit den Koning hebben de heeren Le Boulengé, advokaat te Dinant, en A. Butaye, advokaat te Yper, zich gelast met het opstellen der vertoogen, de eerste voor wat betreft de kwestie der beta, ling in titels en de tweede aangaande de Rechtbank voor Oorlogsschade. Hieronder geven wij een afschrift van die twee verhande lingen die namens de geteisterden aan den Koning werden overgemaakt Aan Zijne Majesteit Albert I, Koning der Belgen, Brussel. Sire, De geteisterden der streken van Yper- Veurne, Dinant en Visé, die van Uwe Majes teit, bi] brief van den heer Butaye, Voorzit ter van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper, een verhoor aange vraagd hadden om U hunne grieven nopens zekere handelingen van de Regeering voor te leggen, hebben, namens het Kabinetshoofd van den Koning, in datum van 26 October ig32 (Nr 5o.257), een brief ontvangen in den welken hun gevraagd wordt hunne bezwaren in een schriftelijk vertoog te willen samen vatten. Vertrouwend in de bezorgdheid van Uwe Majesteit voor haar door den oorlog geteis terde onderdanen, hebben de verzoekers de eer U het volgende voor te leggen Er blijven nog enkele tientallen millioenen te vereffenen voor oorlogsschade aan geteis terden die onder de meest belangwekkende mogen gerekend worden omdat zij de laatste gediend zijn, de geduldigste, de minst door slepen, de minst invloedhebbende, deze die het langst beroofd zijn geweest van het genot hunner goederen door oorlogsfeiten vernield. Welnu, de Regeering behandelt thans deze ongelukkigen met een volledige versmading der wettelijkheid. Zich beroepende op hare geldelijke moei lijkheden, die zij ten laste van het duitsch moratorium legt, betaalt de Regeeiing inder daad deze brave lieden in concordaat munt bij middel van titels 5 1925, die thans aan ongeveer 75 fr. op de Beurs verhandeld worden. En dit slechts sedert enkele maanden, ter wijl tot dan toe milliarden vergoedingen voor oorlogsschade aan herheleg onderhevig steeds iri speciën werden betaald zooals de wet het oplegt. Gevolgen de geteisterde die een huis van 100.000 fr. herbouwd heeft, ontvangt alleen, om zijn gebouw te betalen, titels die op de Beurs 75.000 fr. waard zijn. Indien hij deze titels verhandelt hetgeen hij over 't algemeen verplicht is te doen om zijn aanne mer gedeeltelijk te betalen ondergaat hij een verlies van 25 Indien hij ze kan behou den, vraagt hij zich met angst af wat ze mor gen nog zullen waard zijn. De meest ernstige financieele inrichtingen weigeren ze als onder pand te aanvaarden van een voorschot dat hij zou noodig hebben, voorschot dat ten an dere beperkt is tot op min dan 60 van de nominale waarde. De verzoekers zouden met stukken aan Uwe Majesteit het geval kunnen bewijzen van een geteisterde aan wien de Nationale Bank en de Spaarkas alzoo een voorschot geweigerd heb ben op 3oo.ooo fr. titels 5% 1925 De geteisterde bevindt zich dus alleszins in een pijnlijken en onrustwekkenden toestand, enis in de onmogelijkheid zijne verplichtingen na te komen die hij tegenover zijn aannemer heeft aangegaan, en de betalingen te doen die hij verrichten moet om het herbeleg der hem toegestane vergoedingen te bewijzen. En dit op een uiterst moeilijk oogenblik. Met de geteisterden op deze wijze te behan delen, vertrapt de regeering moedwillig hare wettelijke verplichtingen. Immers, indien de wet op het herstel der oorlogsschade de beta ling in titels in voege stelt en inricht, dan be paalt zij ook in haar artikel 53 Het tijdstip en de wijze van terugbetaling der titels die vergoedingen vertegenwoordigen zijn vastge steld door Koninklijk Besluit indien de ver goedingen onderhevig zijn aan herbeleg, worden het tijdstip en de wijze van terugbetaling dezer titels bepaald derwijze dat de noodige gelden ten gepasten tijde ter beschikking van de ge-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1