Maison Ouvrière Perceel Zaailand BOUWGROND Nieuwgebouwd WOOnhüiS BOUWGROND en Bouwgronden Encres Stephens Instel met Premie Perceel Bouwgrond Perceel Bouwgrond Uit ter hand te koop Instel met Premie A vend. <Toc. Plans Popp Instel met Premie Dinsdag 15 November 1932 Instel met Premie Vrijdag 18 November 1932 met vette weiden en zaailanden Openbare Verkooping Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Woensdag 16 November 1932 TOEWIJZING Instel met Premie Donderdag 1 December 1932 Openbare Verkooping 2 Vente Publique Volontaire Adjudication Lundi 14 Novembre 1932 Maandag 14 November 1932 Gemeente Hooglede, Meyhaeghe Schoonen& welgelegen Bouwgrond Maandag 21 November 1932 te Rousselare te HOOGLEDE, Vossenberg Groot 19 Hectaren. GEMEENTE OUDECAPELLE Eene Allerbest® groot 19 Ha. 02 aren Woensdag Hl November 1932 te Moorslede, Puttcriebosschen. Gemeente WESTOUTRE, Goeberg 7 Ha. 35 20 c. te Poperinghe, nabij de stad Groot 13 Hectaren 98 as en 40 ca. Donderdag 17 November 1932 groot 277 m2 85 dm2 gelegen te MEEN EN, Leegeweg- Étude du Notaire NAUDTS Comines. d'une avec sortie et 20 a. 27 c. de fonds bati etjardin, sise rue d'Houthem, N° i37 occupée par le vendeur M. Alidor Van Robaeys Cruydt, qui la mettra a la libre disposition de l'acquéreur le 1 Janvier ig33. Mise a prix 31.600 £r. a 4 heures de relevée, au café 't Corentje tenu par M. Emile Deleu Decroix, Comines. Studie van den Notaris Van Issacker te Hooglede. om 4 uur stipt namiddag, ter herberg Het Lam» bij Hilaire Candaele- Debaene te HOOGLEDE, Yperstraat van Koop I Een allergerievigst met afhangens, inrijpoort en medegaanden hovenierhof, samen groot 5 aren 40 centiaren, gestaan en gelegen largs de groote baan van Sleyhaeghe naar Staden. Bewoond en gebruikt door Remi Brysse, werkman te Hooglede, zonder pacht. Koop II Een schoon groot 5 aren 20 ca., gelegen dicht bij voor gaande op eenige meters afstand, deels op de gemeente Hoogleceen deels op de gemeente Oost-Nieuwkerke, voorhoofdende de gemelde groote baan op eene breedte van 12 meters. Koop III Een zelfde nevens voorgaande en voorhoofdende op eene breedte vaa 10 meters zelfde baan, groot 3 aren 80 centiaren. Met recht van samenvoeging. Verschillige perceelen te HOOGLEDE, Plaats. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van boven genoemden Notaris. Studie van den Notaris Van Issacker te Hooglede. om 2 uur namiddag, ter herberg «De Voerman» bij O. Ghesquière- Casteleyn te BEVEREN - bij - Rousselare, Bruggesteenweg, wijk Wynendaele van 23 aren 28 ca. langs de Steenstraat, dicht de Gitschestraat. Verdeeld in verscheidene koopen. (Zie plakbrieven). de Poperinghe en 4 feuilles, avec ou sans matrice. S'adresser au bureau du journal. Studie van den Notaris W y I Ie I S te Rousselare. Toeslag Dinsdag 2Q November ig32 om 2 uur namiddag, in het Gasthof PATRIA te ROUSSE LARE, Noordstraat, van EENE ALLERBESTE HOFSTEDE tusschen twee graviers Gebruikt door Theophitl Verhaeghe zonder pacht. Verdeeld in koopen. Récht van samep- voeging. Studiën van de Notaiissen Wylfels te Rousselare, en Van HuffeS te Nazareth. om 2 ure namiddag, ter herberg Den Oven Groote Markt, te Rousselare, van (nabij het Dorp) HOFSTEDE langs beide zijden van den steenweg naar Loo Gebruikt door M. Camiel Dewicke. - Vrij met 1 October 1933 Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Alle inlichtingen ter studiën van voornoemde notarissen. TOESLAG Vrijdag 25 November, om 2 u. namiddag, ter herberg «tu Saumon», Groote Markt, te ROUSSELARE. Studie van den Notaris Camsrlynck te Passchendaele. te 2 uur stipt namiddag, te PASSCHENDAELE, in de gehoorzaal van 't Vredegerecht in één zitdag, van groot 20 aren 3o centiaren Laatst gebruikt door M. Sioen. Ten overstaan der heeren Vrederechteren Griffier des Kantons Passchendaele. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. Studie van den Notaris Van Cayzeele le Poperinghe. om 2 uur stipt namiddag, ter estaminet De Beurs bij h. Bonduweel, Gasthuisstraat te POPERINGHE van Kassei van Reninghelst naar Locre EBNE WELQELEGEN bestaande in Woonhuis, schuur, stallen, remise, hoppekeet, bakhuis, al nieuwgebouwd en medeuaande tuin, weiden, meersch en zaai landen, te zanifn groot waarvan de gebouwen met 5 Ha. 48 a. 09 ca. tuin, weide, meersch en zaailanden gebruikt door h. H. Ooghe, tot 1 October ig33, mits den jaarlijkschen pachtprijs van 4740 fr. boven de lasten en assurance en de weide groot 1 Ha. 86 aren 3o ca. gebruikt door heer Ch. Rassalle. Boomprijs 83o fr. Verdeeld in 9 koopen. Recht van samen voeging. Slechts ingesteld 155.000 fr. Studie van den Notaris Van Cayz«eie te Poperinghe. Overslag Donderdag i5 December iq32 om 2 uur namiddag, in 't Hotel-Restaurant SKINDLE3, Gast huisstraat, te POPERINGHE, van EENE GOEDS onder bebouwden grond, hof, weide, meersch en zaailand. Gebru kt door h. Nestor Dhont tot I Octo ber 1934, aan 5ooo fr. fransch geld 's jaars, boven de lasten en verz keringsprenvën. Verdeeld in 10 koopen. Recht van samen voeging. Om uit onverdeeldheid te treden om 2 1/2 ure stipt, te WERVICK, ter gehoorzaal van het Vre degerecht, St-Martensplaats, In één enkele zitting Door het ambt van Meester G. (levos, Notaris te Wervick, met de tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester De Cock, Notaris te Yper, in de tegenwoordigheid van den Heer Vrederechter van het Kanton Wervick, van Enne schoons paplij gekadastreerd Sectie F, ex nummer 514/0 Ingenot met de betaling van den koopprijs. en vente au bureau de ce journal 34, rue au Beur re, 34.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12