Wetgevende Kiezingen Êlections legislatives D* G. GOUSEIN Candidaten M Candidats S EN AT G H A M B R E SamensteHirrer 'der" ontbond ene Kamer en £enaat Over het vangen der Vogelen KINDERZIEKTEN INWENDIGE ZIEKTEN 22, de Stuersstraat, Yper. De TaKs op het Oud Yzer «imi SENAAT Nationalisten N ationalistes Werkelijke Effectifs MM. Vandenbulcke Marcel, Volksvertegen woordiger, Vlamertinghe. Brutsaert Juliaan, Handelaar, Meenen. Vermeulen Benoni, Landbouwer, Sint- Jan- bij Yper. Strubbe Frans, Advokaat, Kortrijk, Plaatsvervangers Suppléants MM. Vandenbulcke Maurits, Geneesheer, Meenen. Declercq Leon, Handelaar, Yper. Salens Firming Handelaar, Harelbeke. Verbrugge René, Landbouwer, Pope ringhe. - Socialisten Socialistes Werkelijke Effectifs MM. Coole Jozef, Kortrijk Henneyonck Ernest, Moeskroen. Bonnet Hector, Yper. Dendoncker Raymond, Avelghem. Plaatsvervangers Suppliants MM. Missiaen Edgard, Yper. Lemaitre Louis, Kortrijk Beaucarme Jean, Herseaux. Vanwymelbeke Arthur, Waereghem. Liberalen Libéraux O Werkelijke Effectifs MM. Gillon Robert, Advokaat, Kortrijk. Castelain Paul, Rentenier, Wervjck. Lannoy Jean-Bapt., Brouwer, Meenen. Vermeulen Hectqr, Brouwer, Yper. Plaatsvervangers Suppléants MM. Trachez Jnles, Rentenier, Meessem «v - Lamo'te Leopóld, Ondernemer, Móes kroen -j - Ommesfagh Raym Eigenaar, Yper. ;.j De Scbietere Alex, Likeurstoker' en Distillateur, Kerckhove. Katholieken Catholiques A Werkelijke Effectifs MM. Bossuyt Gaston, Senator. Mullie Gilbert, Senator. Depontieu Edmond, Senator. Demyttenaere Rodolf, Landbouwer, Gheluwe. Plaatsvervangers Sufpléants MM. Meheus Maurits, Gemeenteraadslid, Meenen. Lemahieu Cyriel, Schepen, Yper. Gesquiere Em., Propagandist, VVervick. Storme Hector, Moeskroen. Wallaeys Remi, Propag1, Wevelghem. Vandr candelaere Ernest, Landbouwer, Wervick Communisten Communistes pr Werkelijke Effectifs MM. Demylle Adolphe, wever, Moescroen. Verhaeghe Hector, wever, Wervick. KAMER Nationalisten Nationalistes Werkelijke Effectifs MM. Butaye Emiel, Volksvertegenwoordiger, Watou. Deconinck Gerard, Dokter, Wytschaete. Demarey Danièl, Landbouwer* hande laar, Poperinghe. Plaatsvervangers Suppléants MM. Beeckman Paul, Advokaat, Kortrijk. Vandenbulcke Marcel, Volksvertegen woordiger, Vlamertinghe. Maddens Remi, Dokter, Gheluwe. Blootacker Theo, Handelaar, Yper. Verhalle Remi, Landbouwer, Lange- maick. Verbeke Hilaire, zaakwaarnemer, Yper. Socialisten Socialistes Werkelijke bfjectijs MM. Missiaen Edgard, Yper. Minnekeer Alhert,. Komen. Clement Jules, Poperinghe. Plaatsvervangers Suppléants MM. Mahieu Henri,"'Wervick. Vanraes Viqtor,*Ploegsteert. Fernagut Felix, Vlamertinghe. Liberalen Libéraux,'- Q Werkelijke - Effectifs MM. Van de Vliedt Édgar, Advokaat, Yper. Beheyt Hepri, Handelaar, Poperinghe. Titeca Arth., Burgemeester, Nieuwkerke. Plaatsvervangers -ff Suppléants MM. Rondelez Jules, Gemeenteraadslid, Wervick. Casier Gastop, Gemeenteraadslid, 'i Komen. Van Alleynnes JLeohcè, Gemeenteraads lid,''Ypërjj.f ''V - f Katholieken Catholiques Werkelijke Effectifs MM. Deman René, Sêcretaris, Roeselaere. Lemahieu Cyriel, Schepen, Yper. Leroux Paul, Burgënieëster, WëTvick. Plaatsvervangers Suppléants MM. Devos Emiel, Advokaat, Poperinghe. Camerlynck A.,Notaris, Passchendaele. Desmyttër Emiel, Landbouwer, Ge meenteraadslid, Poperinghe. Delahaye Gustaaf, Schepen, Yper. Flament Achiel, Schepen, Gheluwe. De Jonghè Geor'ges, Burgemeester, Watou. i 5.. 8i re 8" •- Communisten Communistes r— Werkelijke-. Effectijs t[ MM. Oris Pieter, cimenteerder, Wervick. Courteqrrisse-Altr yöïtnmaker,"Komen, j Braem Plaatsverjiangej^ffiiippléant M. Galle Lucien, wever, Wervick. s - - - Cf ij90 tRKTSOOOl -V Jöcn JTjüoT't ï.'UX- t In de ontbondene Kamer zetelen 187 volks vertegenwoordigers .on-der de verschillige groepen als volgt verdeedd3; Katholieken 76 Socialisten 70 Liberaleq j 28 Vlaamsche Nationalisten 11 Communisten x Onafhankelijken (Delille) 1 In den ontbonden Senaat zetelen i5K sena toren onder de verschillige groepen als volgt verdeeld Katholieken 71 Socialisten 55 Liberalen 22 Vlaamsche Nationalisten 4 Onafhankelijken 1 Onlangs stelde de Heer Senator A sou vol gende vraag aan den Heer Minister van Land bouw en Middenstand Herhaaldelijk werd er op gewezen dat, spijts de internationals overeenkomst van 1902 op de bescherming der vogels, de prac- tijk van het vogelenvangen met netten ieder jaar millioenen kleine vogels van verschillende soorten doet verdwijnen^ waarvan de meeste, kostbare insecten en rupscnvreters zijn. Het profijt, dat zij, die daaraan doen, kunnen tre§-' ken uit het vogelenvangen met netten, kaïi niet opwegen tegen het onberekenbaar nadeèl berokkend aan den land. en aan den bosch- bouw en kan evenmin dq spijt vergoeden die moet worden veroorzaakt door het verdwijnen ,v,an vogels wier aanwezigheid een der bekoor lijkheden onzer velden eh tuinen was; Meen! de minister niet dat het dringend"is: in te grijpen Ayitwoord Er dient aangémerkt, dat het van kracht zijnde reglement het vangen, ver voeren en verhandelen volstrekt en te allen tijde verbiedt van al de vogelen, opgesomd in de lijst der voor den landbouw nuttige soor ten, lijst behoorende bij de internationale overeer.komst van 1902, behalve eenige uit zonderingen, trouwens vergoed door een zelf de getal andere belangwekkende soorten. Bedoeld volledig verbod gaat dus merkelijk verder dan voorgeschreven is bij de artikelen 1, 2 en 5 van de Internationale overeenkomst. Wat de klasse van de gxaanetende vogels betreft, hun vangen is slechts gedurende twee maanden toegelaten, in den Herfst, mits reeds ernstige beperkingen, inzonderheid wat de als zangers bekendstaande vogels betreft, die niet mee; mogen gedood worden, Niettemin is het noodig bevonden gewor den, dé tuigen en het tijdperk van het vangen nog te beperken, en dit laatste alleen te doen gelden, wat de kleine vogels aangaat, voor de soorten, die door hare talrijkheid waarlijk schadelijk zijn, alsook voor de vogels, noodig voor 's lands kweek, die altijd veel beoefe naars vond in een groot gedeelte van België. In dien zin zullen eerlang schikkingen, in voege gebracht worden. - - r- „v ;d.-; Het opdelven van het oud ijzer, waarmede vroeger zich zooveel werklieden bezighielden en dat voor tal. van landbouwers ook een zeer winstgevend zaakje.was, ligt om zeggens ge,- heel stil, niettegenstaande de voorraad oud ijzer, die qQgin den grpnd geborgen zit, ver van uitgeput is. De reden, daarvan is dat het oud ijzer om zeggens geen geld meer waard is en dat. de vroeger.geheven taks van5 centiemen per kilo nog steeds onveranderd behoudenisgebleven, zoodat er thans omtrent evenveel taks moet betaald worden als het oud ijzerwaard is. Het is voornamelijk deze overdreven belasting die den handel in oud ijzer totaal belemmert en, met het oog aan talrijke werkloozen op nieuw een loonende bezigheid te verschaffen, werd er reeds herhaaldelijk bij den bevoegden minister aangedrongen om de taks op het oud ijzer af te schaffen, daar deze belasting thans toch niets meer voor de Schatkist opbrengt. Al de aangewende stappen bleven echter to taal vruchteloos en op een nieuwe vraag, hem door den heer volksvertegenwoordiger butaye gesteld, komt .de heer minister, niettegen staande zijne vroegere belofte, nogmaals een weigerend antwoord te geven. Dier volgt de vraag die de heer Butaye den 6n September 1 1. aan den heer minister van Financiën over deze kwestie stelde Op 9 Juli 1.1. onder meer heb ik ued. ge- vraagdzoo vriendelijk te willen zijn de 5 cm. »taks per kilo oud frontijzer af te schaften. Gij zijt zoo goed geweest mij op 23° der zelfde maand in Vragen en antwoorden te zeggen dat 1 opens de afschaffing eene beslissing zou genomen worden na het binnenhalen van den aanstaanden oogst Daar de oogst nu binnen is kom ik ued. eerbiedig uwe bèlofte «herinneren en ued. vragen die taks van 5 centiemen per kilo aanstonds te willen af- schaffen En ziehier het ministerieel antwoord dat in Vragen en antwoorden van 3 November komt te verschijnen Het beheer der domeinen is nog niet ge- rust nopens het bestaan van ijzervoorraden bij handelaars of particulieren welke de taks niet gekweteh hebben, ofschoon deze veelal afgehouden werd van den prijs door de del- h vers bekomen., De afschaffing kan nog niet plaats hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4