D* G. GOUSEIN Kleine Aankondigingen Henri Wullepit Danses Modernes Heropening der Café De Mie uwe Sportwereld MALADIES DES ENFANTS MALADIES INTERNES 22. rue de Stuers, Ypres. Ypersche Voetbalkroniek Heyst X Yper I Met goeden moed trokken we zeewaarts, om eens ons vel duur te verkoopen. De jon gens hebben onze hoop niet te leur gesteld en brachten de helft van den inzet naar onze goede stede mede. In een ideaal voetbalweertje wordt de op gooi betwist, die door Yper gewonnen wordt. Heyst zet op, maar de aanval lijdt schipbreuk. Het spel golft heen en weder, maar 't zijn toch de onzen die den eersten hoekschop ver krijgen, welke weg gewerkt wordt. Op aanval der zeebonken gaat het leder over. Opnieuw corner voor Yper, die niets oplevert. Heyst dwingt ook een hoekschop af, welke van geen nut is. Op inzenden vangt Messelis het leder met groote liefde en toewijding op, en zendt weg. Yper dringt aan. Een corner levert niets op. Een kogel wordt door Ververken gelost, welke op 't nippertje door Cherchye, gemist wordt en zoo een uitzonderlijke kans laat voorbijgaan. Op aanval van Heyst en op algemeene aar zeling, weten de bezochten aan de 2oste minuut aan te teekenen. Tot de rust toe, is ieder elftal om de beurt ten aanval, maar 't zijn toch onze roodwitten die corner op corner veikrijgen, die jammerlijk niet benuttigd worden. De poos is daar, met een onveraienden voor.-prong voor de zee mannen. Na de rust btkomt Heyst hoekschop die door de roodwitten, insgelijks met een corner beantwooid wordt. Deze, prachtig gegeven, wordt op 't nippertje gered. Op aanval mist Molein een groote kans. 't Is nu de beurt aan Heyst om den dans te leiden en Messelis moet tusschenkomen. Een viertal hoekschop pen moeten door de onzen toegestaan worden, welke allen met moeite weggewerkt worden. Yper rukt zich los en tet het einde nu, zullen de Yperlingen meester over het veld zijn Groote kansen om gelijk te stellen worden verkeken, corners leveren niets op, tot wan neer, op aanval van Yper en op schermutse ling voor het heiligdom der stoere zeelieden, Verleure Aug. gepast zijn voet tegen het leder zet en den gelijkmaker, 8 minuten voor het einde, binnen lapt. Een gejubel stijgt uit het kamp derrood witten. Delinkschegroen witte hoekspeler krijgt het op de zenuwen en wil den scheidsi echter te lijve. Gelukkiglijk wordt hij door zijn medespelers tot kalmte aange maand, maar moet toch het veld verlaten. Nu wordt door de onzen gespeeld en gewroet om de overwinning binnen te halen, maar niets baat. Alles wordt gehouden, en de doelverde- diger weert zich als een duivel in een wijwa tervat. Daarop wordt het einde gefloten. De gelijk opgaande score moet beide ploegen bevredigen. Een boeiende match van 't begin tot het einde hebben we mogen aanschouwen. Met een weinig kans hadden we toch kunnen het winningsdoel netten op het laatste der partij. Proficiat, mannen, om den bekomen uit slag. 't Bewijst nog eens te meer dat de sterk- sten ons moeten duchten. Warme gelukwen- schen dienen ook gestuurd aan de talrijke supporters die de reis mede maakten. Immers, zij hebben eens getoond hoe de mannen die nen aangemoedigd om de moraal op vreemd terrein hoog te houden. En nu ten strijde tegen de Mandelzonen, die, evenals wij, een der kopleiders, in bedwang hielden Zondag laatst. Dit weze een wenk voor onze spelers, om morgen goed op te passen tn den tegen strever niet te onderschatten. Het spel van vorige Zondagen voor den dag gehaald en de twee punten zijn de onze. Klasseering 2ds Afdeeling Dating Blank. 9 4 0 5 25 14 13 Stade Moescroen 9 5 1 3 28 12 13 Meenen 9 3 2 4 17 12 10 A.A. Moescroen 9 4 3 2 19 20 10 V.V. Ste Kruis 9 4 4 1 17 15 9 S.K Heule 9 2 3 4 14 21 8 Thielt 9 3 4 2 17 22 8 S K. Sweveghem 9 4 5 0 27 31 8 Wevelghem Sp. 9 0 8 1 6 27 1 R C. Panne 9 0 8 1 14 43 1 3de Speciaal Stade Moescroen i Yper 3 De Stadisten hebben te Moescroen aan ons mededingingschap moeten gelooven, en alhoe wel het opges'eld elftal van groote waarde was, hebben onze mannen toch den palm kun nen weghalen, 't Was een harde noot, maar zij werd toch gekraakt. Debuyser heeft tweemaal zijn voetje onder het leder geplaatst, terwijl Coene even gelukkig was om er insgelijks één in het net te doen verdwijnen. Aan de rust stonden beide ploegen gelijk (l i), maar na dien namen de rood-witten de bovenhanfl. Proficiat, mannen, met uwe zegepraal. Deze laat u toe in den hoofdgroep te nestelen. Maar gij zijt nog niet op 't einde van uwe lastige mat chen. Inderdaad staat er u morgen wederom iets te wachten dat naar den rook niet smaakt. Immers, de Leiezonen staan met een punt voorop aan de leiding en 't is aan u van te bewijzen dat gij hier te Yper onverdiend met 3 2 het hoofd hebt moeten buigen. Allo, jon gens, nog een duwken, allen te zamen gewei kt om de Kortrijksche rood-gelen in eigen ves ting te vloeren. Klasseering 3de Afdeeling Kortrijk Sport 9 7 1 1 29 20 15 C S Yper 9 7 2 0 35 14 14 Stade Moescroen 9 7 2 0 27 14 14 A.A. Moescroen 8 6 1 1 28 11 13 Wevelghem 8 4 3 1 20 14 9 Stade Kortrijk 8 3 5 0 24 24 6 S V Kortrijk 9 2 5 2 13 22 6 Meenen 9 3 6 0 12 22 6 F C Poperinghe 9 1 8 0 8 33 2 Bisseghem 8 0 7 1 5 28 1 Juniors Yper 4 Meenen 1 Het geducht juniors elftal van Meenen heeft ondervonden dat de rood-witte Yperlingen een beetje daar zijn als zij tegenover sterke elf tallen ten strijde staan. Ofschoon in het begin van de ontmoeting alles deed uitschijnen dat de bezoekers het hooge woord gingen voeren, moest men na de rust bekennen dat die geel zwarte tegenstrevers al hun krachten in de eerste helft verspeeld hadden. Want na veel prachtkansen verkeken te hebben, bleef de overwinning toch met 4-1 aan de thuisspelers. Na 9 minuten spel en met het voordeel van den wind teekende Meenen het eerste doel der partij aan. Vandamme stelde op strafschop gelijk, om vervolgers op inzenden van Mulle den voorsprong aan Yper te bezorgen. Op gepast uitloopen van Van Maeckelberghe, zjndt de binnenlinks der bezoekers een ge vaarlijk schieten naast. Zeven corners wer den aan de tegenpartij toegestaan. Na de her neming is het spel nauwelijks aan den gang of Vandamme brengt den stand op 3-1. Alleman is verder zoo gelukkig op schermutseling nummer 4 aan te teekenen. Op mooi samen spel wordt het leder door Dewilde binnen- gezonden, maar het doel wordt voor buiten spel afgekeurd. Nadien verflauwt het spel uitermate, en de match eindigt met een schoone overwinning der onzen. De tweede speelhelft gaf ons vier hoekschoppen en de zwart-gelen twee. Evenals voor speciaal, beginnen de returnmatchen voor de juniors ook. Stade Moescroen, die gij ter gelegenheid van uw eerste ontmoeting, met 4-0 versloeg, komt op bezoek. Jongens, dit elftal heeft m den laatsten tijd veel vorderingen gemaakt. Opgepast dus pour le bec de gaz Geen punten mogen nog verloren gaan, wilt gij nog iets in de klasseering medepraten. Geeft dus goed door om zeker in veilige have aan te landen. Klasseering Juniors Wevelghem Sp. 9 7 1 1 32 13 15 9 7 2 0 31 18 14 9 6 2 1 40 15 13 8 6 2 0 41 9 12 8 5 3 0 34 25 10 9 3 6 0 17 29 6- 9 3 6 0 20 33 9 3 6 0 14 31 9 1 7 1 18 .48 9 1 7 1 12 38 Stade Kortrijk Meenen C S. Yper A A Moescroen Wervicq Poperinghe Stade Moescroen W S. Lauwe Verbr. Wevelgh. 6 3 3 Scholieren Waereghem Yper Onze kereltjes trekken morgen wederom te velde en ditmaal zal het voor een ret ks Zon dagen zijn. Dit zal dus bijdragen om onze scholieren beter op dreef te houden en om hen de gelegenheid te geven zich meer en meer q^n hun geliefkoosd spel toe te wijden. Geen twijfel dus dat zij allen zullen wedijveren om- gunstige uitslagen te bewerkstelligen. Klasseeriog Scholieren Kortrijk Sp. 5 4 1 0 33 7 3 S K. Roeselaere 5 4 1 0 12 10 8- Iseghem 4 3 1 0 7 9 6- Waereghem 4 2 2 0 13 6 4 Stade Kortrijk 4 2 2 0 6 11 4 Stade Moescroen 5 2 3 0 7 15 41 Meenen 5 1 4 0 9 9 2 C. S. Yper 4 0 4 0 1 20 O Supporters Voor de volgende verplaatsing trekt C.S.Y. naar Heule. Dus nogmaals een tegenstrever van belang, gezien hij aan Heyst en Stade Moescroen insgelijks een punt heeft weten te ontnemen. Zooalsmen ziet zullen de supporters er meer dan noodig zijn om hun ploeg op de gepaste oogenblikken aan te moedigen ten einde hunne rood-witten zegevierend uit het strijdperk te zien treden. Mocht dat waar zijn, dan zullen de supporters er wederom geerne bij zijn en zingen van En we zullen naar Pro Er is plaats voor alleman, mits men zich op tijds (vóór Zaterdag avond 19 November) bij Alb. Biootacker aangeve. Men vertrekt om 12 V* u. De prijs is vastgesteld op 8 fr. voor de niet leden er, 4 fr. voor de leden van de sup portersclub. NEMO. PET1TES AINIVOINCES* REMI PARRET heeft de eer de been*- houwers, verkenslachters, hoteliers, pastei bakkers en andere belanghebbenden te ver wittigen dat hij de uitbating der YPERSCHEX IJSFABRIEK zal voortzetten en dat zij bip hem altijd zooals vroeger alle weekdagen van 8 tot 11 uur en van 1 V» tot 4 uur ijs aan, zelfde voorwaarden zullen bekomen. Men bestelt ten huize op aanvraag. YPER - Cartonstraat, 43 YPRES beveelt zich aan als tafeldiener en ver- maander bij sterf gevallen. Hij durft verzekeren steeds met spoed en heelemaal ter trouw ten dienste te staan. présente ses services^ comme garcon de table et maltre de cérémonies (mana ges et enterrements). II assure de sa promptitude et de sa fidélité. Le professeur de Danses Mr. JULIO se fait un plaisir de communiquer aux families d'Ypres qu'il viendra chaque semaine tousles Mercredis, donner des kqons particulières entre 9 et 20 heures, a l'Hötel Excelsior» Grand'Place. Pour fixer un rendez vous s'a- dresser a l'Hötel et par correspondance a Courtrai, 3, Quai de Gand. door Sedeyn- Vandenabeele STATIESTRAAT - YPER. F.C. Heyst 9 5 1 3 30 16 13 C.S. Yper 9 5 2 2 19 16 12 F.C. Iseghem 9 5 3 1 32 20 11 F.C Roeselaere 9 4 4 1 25 21 9

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6