FOOT B A L L C. S. Y. - I!I Sp.- A. A. Moescroen 13e .Taar, N° 33 - 19 November - 1932 - 13e Année, M° 33-19 Novembre Het Sinte Ceciliafeest Nationaal Verbond Oorlogsinvaliden VRIENDENSCHIETING Oproep tot de Bevolking D* G. GOUSEIN Mos pétitions au Ministère Weekblad het Arrondissement Yper Tel. 500 35 cf. het nummer Journal hebdomadaire de {'Arrondissement d'Ypres K. B. V. B. C. S. Y. Op Zondag 20 November 1932 Afdeeling Yper E B STB OO KONINKLIJKE NRNDBOOGMRRTSCHRPPIJ SINT-SEBRSTIRRN AAN DE LIGGENDE PERS Nationale Unie van den Belgischen Handel Gaat allen naar Brussel Te Deum MALADIES DES ENFANTS MALADIES INTERNES 22, rue de Stuers, Ypres. Chambre de Comm:ice d'Industrie Handels- en Nijverheidshamer yper Tons les services du Tribunal des Dommages de Guerre sont maintenus a Ypres HET yPERSCHE V—nljiTig der Getelstarden. he Club*. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 Ir. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan tnsaArffren tn alle Atlfiscfte postkantoren "easrJooec artikel'. twtktr* LA REGION D'VPRES Cranno de {'Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Rédactlon, Administration et Pabllcité 34, rue au Beurre, Yf res- Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent i'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Let articles non slgnès tont refuses op het Ypersch Stadium Om 2 uur namiddag Ingang i,5o Fr. Telken jare viert de Harmonie Ypriana met meer en meer luister het naamfeest harer patrones. De mis voor de Ypersche overleden muzi kanten gesneuveld op het eereveld zal dit jaar plaats hebben op Zondag 20° Novem ber, om 111/2 uur, in S* Maartens Kathe draal, en opgeluisterd worden door de sym- phonie Ypriana onder de kundige leiding van heer Georges Van Egroo Daarna het gewoon feestmaal voor eere en welkende leden. 'sMaandags wordteen nieuw feest optouw gezet, een bijzonder kinderfeest, voor de familiën der eere- en wei kende leden, dat doorgaat om 6 uur 's avonds in Oud Yper Den Dinsdag 22°, om 8 uur Het prach tig bal met groot orkest en kostelooze tom bola. De prijzen worden met dank aanveerd door den voorzitter Aimé Gruwez. Laatste oproep Al de leden die, voor 20n November aanstaande, hunne kinderen geboren tusschen 3in December 1921 en 1° Januari ig3o, niet zullen aangegeven heb ben in 't lokaal, zullen geen aanspraak meer kunnen maken om deel te nemen aan den Kerstboom. Het Bestuur. De leden der drie Ypersche Handboog maatschappijen worden uitgenoodigd tot de die zal plaats hebben in de zaal van het lokaal Au Miroir Zaterdag 19 November 1932, om 5 1/2 uur zeer stipt 's avonds. Inschrijving om 5 uur. Inleg 5.5o fr. te verschieten in vogels van 2.5o fr. Lastenbetalers van België, Handelaars en gij allen, slachtoffers der taksen en prohi- bitiewetten, zult gij nog langer dulden dat men nieuwe milliarden uit uwe zakken hale dat men zelfs het bier, onzen nationalen drank, nog meer belaste dat men een slechte alco- holwet behoude die oneindig veel geheime kroegen deed oprijzen, die geen enkele taks betalen, terwijl de eerlijke handelaars zware lasten te dragen hebben en hunne inrichting zien vei kwijnen Is dit rechtvaardig Weigert zwaardere taksen te dragen. Openbaart uwen wil de vermindering te bekomen van de belastingen die nu op u drukk-n. Eischt den terugkeer tot de vrijheid van handeldrijven met, ondere andere, gevolg den viijen verkiop an goeden en gecontroleerden alcohol, wat een milliard, in de schatkist zou doen komen, zonder het verbruik te vermeer deren, terwijl nu slechte alcohol, uit den sluik handel voortkomende, het volk vergiftigt. Protesteert tegen elke overdreven taks welke nog duurder leven voor de naarstige en vlijtige bevolking, armoede voor herbergiers, hotel en spijshuishouders en handelaarsin het algemeen, en werkloosheid voor een groot aan tal werklieden en bedienden voorgevolg heeft. Richt u tot de openbare meening met uwe rechtvaardige protesten. Geeft blijk van eensgezindheid in uw pro test en uwen tegenstand, en Op Donderdag 24 November, om 14 uur voor de Tegen de overdreven taksen 1 Tegen de doodénde belastingen Tegen de noodlottige prohi bitiewetten 1 Ingevolge den omzendbrief van 10 Novem ber ig32 van den heer Gouverneur der Provin cie heb ik de eer te laten weten dat, gezien 's Konings Naamfeest dit jaar samenvalt op den dag der Parlementsverkiezingen, er geen offi cieele uitnoodigingen zullen gezonden worden tot het bijwonen van het «Te Deum Yper, Jen i5 November 1932. De Burgemeester, H SOBRY. - YPRES Le Comité invite tous les membres a par ticiper en grand nombre a la manifestation de Jeudiprochain, 24 Novembre, a BiuXelles. Départ au train de 6 h. 24 du matin, les membres jouiront d'une réduction de 35 p. et peuvent voyager dans n'importe quelle classe, a condition de s'inscrire ch<z le secré taire, M. Ed. Toussaert. La liste sera close Lundi 21 Novembre a i3 heures. Het bestuur heeft besloten de leden aan te raden in groot getal deel te nemen aan de be tooging van Donderdag a. s. 24 November te Brussel, Vertrek 's morgens met den trein van 6 u. 24, de leden zullen een afslag bekomen van 35 gelijk in welke klas zij reizen, maar daarvoor worden zij vriendelijk verzocht zich aan te geven aan den secretaris, h°er Ed. Toussaert. De lijst wordt gesloten Maandag 21° dezer, om i3 uur. Mr l'avocat Butaye, président de la Fédé- ration des Sinistrés de l'arrondissement, est allé remettre, mercredi dernier, 16 Novembre,. entre les mains de M. Jaspar, Ministre des Finances, les pétitions qui lui sont parvenues de la part des 5y communes du Front, con- cernant la comptabilisation a leur valeur boursière des titres remis en paiement de remplois, et le maintien a Ypres de tous les services du Tribunal des Dommages de Guerre. De l'entretien qui a eu lieu entre M. le Ministre et le Président, il résulte qu'un magistrat civil d'Ypres continuera a présider a Ypres, que les dossiers réclamés par Bruxelles ne l'ont été que pour examen et en vue d'être renvoyés a Ypres avec des propo sitions de transaction, que les services dn commissariat et du remploi seront maintenus a Ypres de trois en trois mois jusqu'a la fin, etc. Bref, rien ne sera changé. M. le Ministre a. bien voulu promettre de confirmer par écrit au Président ces assurances verbales. Nous en remercions M. le Ministre J»spar qui une fois de plus aura ici su apaiser les esprits, chose d'autant plus utile que nous vivons un moment critique. Tout est done bien qui finit bien. L'arrèté de suppression est virtuellement retiré. Mais, nous pouvons bien le dire, si notre Fédéra-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1