RENTENIERSHUIS Meubels WO O N HUIS WOONHUIS WOONHUIS Grande et belle Maison bourgeoise BOUWGROND Partij Zaailand Zaailanden Weide VENDITIE Openbare Verkooping Maandag 12 December UI 32 OVERSLAG van Instel met Premie Maandag ID December 1032 Vente de gré k gré: Maandag 12 December 1932 en Zwaar Hakhout Openbare Verkooping Donderdag 15 December 1932 0p Maandag 29 December 1932 V E IN D I T I E Instel met Premie JPerceel Zaailand Berceel Bouwgrond Goede partij Zaailand Instel met Premie Woensdag 21 December 1932 met Garage en Hof InstelZaterdag 10 December 1932 Gemeente Merekem Hippe SCHOONS en 10 Ha. 94 a. 94 ca. Gemeen te Merekem WEIi VICQ. Gemeente Staden en Mobilaire Voorwerpen Dinsdag 13 December 1932 A. - Gemeente Ledeghem B. - Gemeente RumbeRe C - Gemeente Rolleghem-Cappelle Gemeente MOORSLEDE 2 Studie van den Notaris Ern. Oe Cock 4, Korte Thouroutstraat, Yper. VAN EEN SCHOON Groot 884 vkm gelegen te Vper Lange Thouroutstraat, Nr 19. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. Vrij van gebruik met i5 Januari ig33. o,5o p. h. Insttlpremie. ZiTDAGE^J Overslag Zaterdag 24 Dtcember iq32 telkens te 3 uur zeer stipt namiddag, te Vper, in het Gasthot" Het Zweerd bij de weduwe Dolfen, Groote Markt. Kantoor van den Notaris Delahaye te Woumen. om 2 v, uur 's namiddags, te DIXMUDE, in het gasthof Hotel de France Groote Markt Langs de groote baan van Yper naar Dixmude. Verdeeld in 5 koopen met recht van sa menvoeging. Gebruikt door M. Gaston Vanbeselaere en andere zonder geschreven pacht sedert 1929 Ingesteld 277 600 fr. Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Delahaye te Woumen. Overslag Maandag 2 Januari iq33 telkens om 21/2 uuf 's namiddags, ter her berg Continental te DIXMl DE, Groote Markt, van Kloosterstraat) met Vette Weiden en Zaailanden langs de Kloosterstraat Groot 9 Ha. 19 a. 20 ca. In eerste ingebruikneming door Cam. De Sender en Gasj, Van Becelaere. Verdeeld in 3 koopen. Over prijzie,samenvoeging en cijnspacht mst gebouwen zie plakbrieven. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. avec jardin, située au centre de la ville de S'adresser au Notaire DEV03 a Wervicq. Studie van Meester Edg. REYNAERT l Notaris te Staden. otn I uur namiddag zeer stipt, od den eigendom van wijlen Henri DENYS, te STADEN, Mispelaareik, langs den steenweg op Zarren van zooals 3 hooge populieren, i eik, r beuk, 6 hooge wilgen, 2 kerselaars, jonge boompjes, zware tallieen wilgentronken. Gewone voorwaarden. Comptant geld. Betaling ia de herberg De Congo Studie van den Notaris Edgard neynaert te Staden. in één zitdag om 3 uur stipt namiddag, ter herberg Het Prinsenhof» bij de kinders Vandenameele te STADEN, Maikt, van Twaalf schoone perceelen der sectie A, Nr 1384 k ene, Nr ir 19 c, langs de Ommegangstraat en de kalsijde op Zarren. Ten verzoeke der Commissie van Openbaren Onderstand van Staden. Alles gebruikt door verscheidene zonder recht van pacht. Inlichtingen en plan ter studie van gemel den Notaris. Studie van Meester Edg. Heynaert, Notaris te Staden. (2d; Kerstdag) om 9 ure voormiddag, bij den hr Emile Vanheule, te Staden Markt. van schoone en prachtige 5 Complete slaapkamers in eik, notelaar en acajou. 2 Salongarnituren 7 en 9 stuks. 1 Eetkamer in eik, bestaande uit buffet, tafel, 6 stoelen en spiegel. 7 Lavabos met marmeren blad in pitchpine, notelaar en wit hout. 5 Kleerkassen met en zonder spiegels. 6 Buf- letten in eik en pitchpine. 1 Keukenstelsel (tafel, buffet en stoelen). 6 Groote spiegels in eik en verguld. 5 Lijnwaadkassen in ge schilderd hout. 7 Schoone houten bedden in eik met nieuwen rtssortbak 10 Matrassen zoo goed als nieuw. 2 IJzeren bedden. 5 Ronde tafels. 3 Matrassen in konijnhaar met lange kussens. Keukentafels. 2 Kinderbedden. 2 Zetels. 40 stoelen. 2 Schouwstoven. 2 Ko- lomstoven. 2 Keukenstoven. I Electrische motor met pomp en riem. 1 Electrische pomp. I Steekpomp. 1 tafel in acajou op 6 pooten. Kofiers, porte manteaux, kinderstoelen, trap- tapijten, verwarmingstoestellen, ijzeren bed den en allerhande kleinigheden. Alle meubels zijn vernieuwd en gewaar borgd zuiver. Alles zichtbaar bij den heer Vanheule, vanaf 1 December. Gewone voorwaarden. Komptant geld. Studiën der Notarissen C m arlynck te Passchendaele en 1de te Kortrijk. te 2 uur namiddag, te MOORSLEDE-dorp, ter herberg «'t Brou wershof bij h. Jules Pinet, van Wijk de Groene Jager groot 85 aren 3o ca. Gebiuikt zonder ge schreven pacht doqr h. Eduard Werbrouck mits 900 fr. 's jaars boven de lasten. YVijk de Geusche Smis Koop 1 sectie C, Nr 1242, groot i5 aren 40 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door heer Victor Callewaert mits 100 fr. per jaar bovi a de lasten. Koop 2 langs den steenweg naar Moorseele, sectie C, Nr 1870a, groot 10 aren 40 ca. Wijk de Geusche Smis Steenweg naar Moorstele Koop 1 met aanhoorig-heden en hof, sectie A, Nrs 46a, 47b, 48b, groot i3 aren 90 ca. Koop 2 sectie A, Nr 289b, groot 44 aren 80 ca. Het perceel bouwgrond te Rumbeke, en koopen 1 en 2 te Rolleghem Cappelle zijn ge bruikt zonder geschreven pacht door h. Henri Tandt mits rooo fr. per jare boven de lasten en verzekeringspremia. Recht van samenvoeging. Toeslag Dinsdag 27 December 1932, om 2 uur, ter herberg De Vrede bij heer Charles Soen-Dequae, te Moorslede, dorp. Studie van den Notaris Camerlynck te Passchendaele. Toeslag Woensdag 4 Januari ig33 telkens te 2 uur namiddag, ter herberg In St. Crispyn bij heer E. Vanassche te PASSCHENDAELE, Molen straat, van Droogenbroodhoek Langs de Yperstraat Koop 1 Sterkgebouwd en geriefvol met hof en zaailand, samen groot 18 aren 70 centiaren. Gebruikt door h. Bostyn mits 720 fr. 's jaars boven de lasten en verzeke ringspremie. Koop 2 Sterkgebouwd en geriefvol met hof en zaailand, samen groot 19 aren 20 centiaren. Gebruikt door heer Albert Everaedt, mits 730 fr. 's jaars boven de las ten en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10