FOOTBALL d.S.YpeMI-Meenen 13e Jaar, N° 36 - 10 December - 1932 - 13e Année, N° 36 - 10 Décembre Almanach Vermot Double Almanach de Liége Almanach Hachette De kwestie der Titels Harmonie Ypriana Weekblad bet Arrondissement Yper Tel. 500 35 ct. het nummer Journal hebdomadaire de i'Arrondissement d Ypres Fédération des Sinistrés de l' Arrondissement d' Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Arthur Butaye, advokaat te Yper. K. B. V. B. C. S- Y Op Zondag 11 December 1932 HET YPERSCHE •r Vwmilglng der Getalstarden. Club*, em. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 tr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men Man tntthrijvtn in alle Betshshe postkantoren Naeiloof artikelt gevetger* LA RÉGI0N D'VPRES Ontano de l'Aasociatioo de» Siniiftréa, des Clubs Yprois. etc. RedactionAdministration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peul t'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non stgnis sent refasis La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 11 Décembre 1932, a 14.30 h., en 1' Hotel Continental Place de la Gare, a YPRES ORDRE DU JOUR 1°) Paiement des indemnités sujeltes a remploi par des litres comptés a leur valeur nominale. 2°) Vasux d mettre a l'ordre du jour de la Prochaine assembled. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués k la réunion. Tous les sinistrés sont admis. Le Président, Arth. BUTAYE, av. Ypres. De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 11 December 1932, om 14.30 u., in het Hótel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Betaling der oorlogsschade aan herbeleg onderhevig in titels die aan hunne nominale waarde aangerekend worden. 2) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. Al onze bondenen samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. De Voorzitter, op het Ypersch Stadium Om 2 uur namiddag Ingang 3 Frank en vente au bureau de ce journal 34, Ru» au Beurre, 34. De heer Voorzitter van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper heeft van Zijne Majesteit den volgenden brief ontvangen Kabinet van den Koning Paleis van Brussel den 29 November 1932. Nr 50808 Mijnheer de Voorzitter, De Koning heeft kennis genomen van den brief dien gij Hem den 24 dezer maand hebt toegezonden. Ik heb de eer U te laten weten dat, op bevïl van Zijne Majesteit, het verzoek van de oorlogsgetei ster den der streken van Yper, Veurne, thans onderzocht wordt in het Minis terie van Financiën, dat verzocht werd U rechtstreeks te laten weten welk gevolg er zal gegeven worden aan den wensch in de e vraag uitgedrukt. Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de uitdruk king mijner ware hoogachting te aanvaarder„ Namens het Kabinetshoofd van den Koning, x De Kabinetssecretaris. (get) Onleesbaar Aan den heer A. Butaye, Advokaat, Voorzitter van de Fed. der Geteisterden van het Arrondissement Yper. De belanghebbenden zullen zich nog herin neren dat deze kwestie ontstaan is ten tijde van M. Renkin, eerste minister en minister van financiën, en dat de geteisterden van Bel gië (Yper, Veurne, Dirant, Visé) op de tus schenkomst van Zijne Majesteit hebben beroep gedaan, nadat al hunne pogingen bij den minister nutteloos waren en steeds uitlie pen op dezes weigering zich met de kwestie bezig te houden. Inderdaad, de eenige reden die de minister aanhaalde was de niet beta ling der vergoedingen door Duitschlapd. Dit was noch in feite, noch in rechte, een ant woord op onze vragen integendeel was dit, jn werkelijkheid, weigeren onze klachten te onderzoeken. Immers, wat geeft het ons betaald te wor den in titels eerder dan in geld Daar ligt de zaak niet. Gezien het er op aankomtons te be talen opdat wij zelf in staat zouden zijn onze leveraais en onze aannemers te betalen, moet de regeeiing ons door deze titels het middel ter hand doen om ons aan te schaffen hetgeen wij noodig hebben. Daar deze titels slechts aan de drie vierden hunner waarde kunnen verhandeld worden, mag deze betaling in titels dan ook maar voor dit bedrag op onze rekening ge bracht worden. Dus, indien de regeering ons 10.000 nominale franken in titels ter betaling geeft, mag zij deze sléchts voor 7.600 werke lijke franken op onze rekening aanrekenen. 1 Dit is alles wat wij vragen, en onze vraag Was zoodanig duidelijk, zoodanig rechtvaardig dat, zooals wij het daareven zegden aan den gewezen minister van Financiën, er slechten wil van doen was om te kunnen veinzen de oorzaak van onze klachten niet te kennen en om, zooals hij het deed, nevens de zaak te antwoorden. Het is alsdan dat wij de tusschenkomst van Zijne Majesteit hebben ingeroepen. Intusschentijd werd het ministerie gewijzigd en daar de wetgevende verkiezingen het be houden hebben, spreekt het van zelf dat Zijne Majesteit, met te vragen dat wij ons tot den nieuwen minister van Financiën zouden wen den, juist doet hetgeen wij zelf in zijne plaats zouden gedaan hebben. Wij kunnen dus voortaan in alle vrijheid met den heer Jaspar onderhandelen, zonder nog door ons verzoekschrift aan Zijne Majes teit weerhouden te zijn. Dtze heeft ten andere den heer minister Jaspar reeds over de kwes tie gesproken. Dat al de vergoedingen die aan herbeleg onderhevig zijn, ons bij middel van titels be taald wordeq, dat is ons gansch onverschillig op voorwaarde dat deze betalingen ons slechts aangerekend worden voor de verhandelbare waarde die de titels, op het oogenbljk hunner uitgifte, hebben. Meer vragen wij niet. In België moeten wij allen, ambtenaren, ge teisterden, ministers, aannemers, op dezelfde wijze betaald worden. Op Maandag 19° dezer geeft de Harmo nie Ypriana» in de zaal Oud Yper haar eerste winterconcert. Het belooft iets prach tigs te zijn. Sedert drie maanden zijnde leden der Har monie aan 't studeeren om iets puiks op te disschen. Het programma zal de moeilijksten voldoening geven. Men zal opvoeren Dejanire van Saint Saëns, Semiranis van Rossini, de Ballet Russe en de Rapsodie Hongroise van Listz. Dit mag men een kunstprogramma noemen. Dit concert zal daarbij nog opgeluisterd worden door de medewerking van Mejuffer Delcampe en M. Salès, beiden van den Koninklijken Muntschouwburg, die ons zul len vergasten met Les Noces de Jeanneite en van M. Apostel, fluitist der ic Gidsen. De Eereleden die bij misslag geen uitnoo- diging zouden ontvangen hebben, worden verzocht zich bij den Heer Voorzitter te wenden. Zij mogen niet nalaten dit te doen, want zonder uitnoodiging wordt niemand in Je zaal toegelaten. De eereleden worden beleefd verzocht niet meer dan één plaats voor te behouden. Het concert zal om 8 u. stipt beginnen, en binst de uitvoeringen zullen de deuren toe zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1