Verdeeling en toekenning der zetels over de geheek Provincie KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 Provincie West-Vlaanderen - Wetgevende Verkiezingen van 27 November 1932 Of 2 Cf 2 Of I Kiescijfer# en kieaquotienten. Groepen der tot de verdeeling toegelaten verbonden lijsten. Groep k (Nationalisten) Groep B (Communisten) Groep C (Katholieken) 6roep 0 (Socialisten) Groep E (Liberalen) litsirrnlisstmtnten C ft* hm C 4» g C 4* c 0 1 O» 3? C 5 5 <D 37 C O) c C 4» hm C «J c •5 «0 ft» O 00 37 0 u 0 a a> 0 V 0 "5 3 4> 4> O -J SE 3 J 3 J 2 3 a J 5 3 a 3 3 Brugge Lijst 1 5335 0.442 Lijst 2 221 0.018 Lijst 3 22o5z 1.827 Lijst 4 14100 1.168 Lijst 5 6545 0.542 Kortrijk 1 3688 0.255 5 1127 0.072 4 3663i 2.540 2 25457 1.765 3 4842 0.335 Rousselare - Thielt 5 56o6 o.558 4 322 0.032 2 32168 3.203 3 11026 1.098 1 1082 0.107 Yetirne- Dixmude-Oostende 1 7742 0.789 3 20969 2.137 5 11436 i.i65 2 865o o.88i Yper 1 8770 0 788 5 517 0 046 4 14179 1.274 2 6423 0.577 3 3486 o.3i3 hoiinciial kiescijfir 31141 2187 125999 68442 24605 Aantal reedt bekomen zetels 0 zetel 0 zetel 9 zetels 4 zetels 0 zetel (Totaal eenheden der kiesquotienten zonder rekening te houden met de breuken). Aanmerkingen De provincie West-Vlaanderen telt: i) het arron dissement Brugge, kiezende 4 volksvertegenwoordigers; 2)het arrond. Kortrijk, kiezende 5 volksv. 3) het arrond. Rousselare Thielt, kie zende 5 volksv. 4) het arrond. Veurne Dixmude Oostende, kiezende f volksv.; 5) het arrond. Yper, kiezende 3 volksv.Totaal: 22 volksv. Er zijn 13 zetels dadelijk toegekend, te weten 1 zetel aan de 'katholieken in het arrond. Brugge 2 zetels aan de katholieken in het arrond. Kortrijk 3 zetels aan de katholieken in het arrond. Rousse- -are-Thielt 2 zetels aan de katholieken in het arr. Veurne Dixmude Oostende 1 zetel aan de kathol, in het arr. Vper. Totaal9 zetels. 1 zetel aan de socialisten in het arrond. Brugge 1 zetel aan de soc. n het arr. Kortrijk 1 zetel aan de soc in het arr. Rousselare Thielt; zetel aan de soc. in het arr. Veurne-Dixmude Oostende. Totaal: 4 z. Algemeen totaal 9 en 4 i3 zetels. Er blijven dus 9 zetels toe te kennen door de bijkomende ver deeling. Het provinciaal kiescijfer van een groep bevat het kiescijfer welk de groep bekwam in ieder arrondissement der provincie. Het kiescijfer het getal geldige stemmen (op lijst en op naam) bekomen door de groep in ieder arrondissement der provincie. Het kiesquotient het kiescijfer gedeeld door den kiesdeeler. De kiesdeeler het algemeen totaal der geldig uitgedrukte stem men (op lijst en op naam) gedeeld door het getal te kiezen volksver tegenwoordigers in ieder arrondissement. De candidaten eener lijst mogen, ten aanzien van de verdeeling der zetels, zich tot een groep verbinden met de candidaten van lijsten, in andere kiesarrondissementen der provincie voorgedragen. II. Algemeene nuttige quotiënten voor de bijkomende verdetling der zetels Groep k (Nationalisten) 31141 iii' zetel 3114 c 2 2 3' zetel l557o Kiescijfers Getal reids terwonen zetels Guitige quotiënten bekomen uil hel diih» van kit kieseijftr 300T het aantal reeds mworren •elels plus 1, 2, 3, 4, enz. Aanmerking Geen van den kiesdeeler, het kiesquotient verdeeling der zetels. Groep B (Communisten) 2187 Komen miet ie unmirkiii 3 3 4 4 enkele 6roep C (Katholieken) 125999 9 10 5* 11 7' 12 9e 13 Groep D (Socialisten) 68442 4 5 4' zetel 13688 6 8'zetel 11407 7 9777 Groep E (Liberalen) 24605 1 2' zetel 24605 2 6e zetel I23oz 3 8201 zetel 12599 zetel 11454 io38o 12 qe zetel 10499 9692 der lijsten welk groep B vormen,- een getal stemmen bekomen hebbende gelijk aan 66 ten honderd zijnde in al de arrondissementen beneden de 0,66, worden deze lijsten uitgesloten voor de UI. Lokale Breuken Groep k (Nationalisten) Groep B (Communisten) Groep C (Katholieken) Groep 0 (Socialisten) Groep E (Liberalen) ARRONDISSEMENTEN L. Breuken Aanstip. L. Breuken Aanstip. L. Breuken Aanstip L. Breuken Aanstip. L. Breuken Aanstip. Brugge 0,442 o,9t3 5' zetel 0,584 genomen 0,542 6' zetel Rousselare Thielt 0.558 0.800 9' zetel 0,549 0,107 Veurae-Oixniude-Oostende 0,789 I* zetel 0712 o,58z genomen 0,881 2' zetel Kortrijk o,255 0,846 7e zetel (0.882 4' zetel 0,335 Niet'in aanmerking (o,588 genomen Yper 0,788 3' zetel komende. O,637 0,577 8f zetel o,3l3 Aatmerking Deze tabel duidt de arrondissementen aan waar de groepen hun bijkomende zetels bekomen. Wanneer een arrondissement geheel voorzien is door vroegere toekenningen, wordt de bijkomende zetel aan de groep toegekend, aangewezen voor het volgende arrondissement. IV. Samenvatting. Toegeketde zetels. Getal door de eerste verdeeling reeds verworven zetels. Getal zetels letaal Reeds lei tsi Khjirrondlista Mten verworven te keines Groep k (Nationalisten) Groep B (Communisten) Groep C (Katholieken) Groep D (Socialisten) Groep E (Liberalen) Brugge 4 2 2 Lijst 1 0 0 0 Niet in Lijst 3 1 1=2 Lijst - 1 0 1 Lijst - 0 -i- 1 =1 Kortrijk 5 3 2 1 0 0 0 aanmerking 4 2 1 3 2 1 i 2 3 0 0 0 Rousselare Thielt 5 4 I 3 0 0 0 komende 2 3 1 4 1 0 t 0 0 0 Yeerne-Diimude-Oostende 5 3 2 1. 0 1 I 1 3 2 0 2 1 0 1 0 r j) 1 Yper 3 I 2 1 0 1 1 4 1 0 1 2 0r 1 3 O O 0 Totalen (Provincie) 22 i3 9 0 2 2 9 3 12 4 2 6 O 2 2 zetels zetels zetels zetels Aanmerking Het cijfer vóór het teeken duidt het getal zetels aan rechtstreeks verworven, het getal zetels aan toegekend in de bijkomende verdeeling. Het cijfer na het teeken 4- duidt arrondissement Rousselare-Thielt arrondissement Rousselare Thielt Nationalisten 1 in het arrondissement Veurne-Dixmude Oostende en i in het arrondissement Yper, 2 gekozenen. Communisten Komen niet in aanmerking. Katholieken 2 in het arrondissement Brugge 3 in het arrondissement Kortrijk 4 in het t «1 het arrondissement Veurne Dixmude Oostende en I in het arrondissement Yper, 12 gekozenen. Socialisten 1 in het arrondissement Brugge 2 in het arrondissement Kortrijk I in het 1 in het arrondissement Veurne-Dixmude Oostende en 1 in het arrondissement Yper, 6 gekozenen. Liberalen 1 in het arrondissement Brugge en 1 in het arrondissement Veurne Dixmude Oostende, 2 gekozenen. Totaal 22 zetels (Groep B Communisten komt niet in aanmerking). GEKOZENEN. Nationalisten: Arrondissement Veurne-Dixmude Oostende M. Leuridan Arrondissement Yper M. Butaye. Communisten Geen. Katholieken: Arrondissement Brugge: MM. De Bruyne en Geuens Arrondissement Kortrijk: MM. Mayeur, Reynaert en Duchatel Arrondissement Rousselare-Thielt MM. Sip, Allewaert, Desmedt en De Jaegere Arrondissement Veurne- 'ixmude Oostende MM. Baels en Brusselmans; Arrondissement Yper M. De Man. Socialisten Arrondissement Brugge: M. Van Acker Arrondissement Kortrijk: MM. Debunne en Vandevelde Arrondissement Rousselare ThieltM. Dierkens Arrondis sement Veurne-Dixmude-Oostende M. Peurquaet Arrondissement Yper M. Missiaen. Liberalen Arrondissement Brugge M. Boedt Arrondissement Veurne-Dixmude Oostende M. Marquet.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4