Gemeenteraad van Yper Lbttre cuverts a M. Alt el Saimant in Nijve lieids- en Handelsondernemingen Zitting van Maandag 12 December 1932, om 17 unr. 6. Kerkfabriek van St- Niklaas a) Be grootingen ig3i iq32 iq33 b) Rekeningen ig3o-ig3t. Provincieraad Verplichtende eerste Medische Hulpmiddelen La Nouvelle Citroen H DAGORDE 1. Proces verbaal der zitting van 24. Octo ber iq32. 2. Financiën Stadskas Proces-ver- haal van onderzoek 3dt kwartaal. 3. Financiën Aanvraag van krediet. 4. Stadseigendommen Verkoop van grond. 5. Autobusdienst Yper- Meenen (grens) naar Roubaix. 7. Kerkfabriek van St-Maartens Begroo- ding voor 1 g33 8 Kerkfabriek van St Pieters Begroo ting voor ig33. g Openbare Onderstand Openbare ver pachting van landgoederen. 10. Openbare Onderstand Proces verbaal van onderzoek der kas 3dt kwartaal. 11. Openbare Onderstand Begrooting voor ig33. 12. Taksverordening op de openbare bals ingericht in herbergen of danszalen hernieu wing. 13. Taksverordening op de muziektuigen in de herbergen en andere openbare inrichtingen hernieuwing. 14. 10 opcentiem n op Staatstuks op de openbare vertooningen en vermakelijkheden [5. Mededeelingen. Bruxelles, 5 Décembre ig32. Mon cher Alfred Gaimant, Ypres. Avec un réel plaisir et une douce émotion, je viens de lire dars La Région d'Ypres votre nouvelle oeuvre poétique Sourire de la France J'applaudis. de grand caeur, au double hom mage flitteur et bien mérité que la Jeune Aca démie de Paris vient de vous rendre. "Recevez toutes mes félicitations et je vous applique volontiers les vers du grand maitre Chez les ames bien nées, La valeur n'attend point Ie nombre des années. Si les Francais avaient songé a l'ambiance peu favorable dans laquelle vous vous trouvez astreint a vous inspirer et a exprimer vos beaux sentiments, il eüt été de leur devoir de vous décerner la grande palme. Bon c mrage, mon cher Poète et au plaisir de vous lire encore bien souvent. R F.^ De nieuw gekozen provincieraadsleden zijn reeds Donderdag laatst bijeengekomen, ten einde den provincieraad regelmatig samen te stellen om op 19 dezer te kunnen overgaan tot de kiezing van vier provinciale senators. Daar er geen enkele opmeiking gemaakt ge weest is, zoo werden, heel de Provincie door, de verkiezingen goedgekeurd en de leden leg den den eed af. Er werd alsdan overgegaan tot de samen stelling van het bureel. M. Ronse uit Ghistel werd tot Voorzitter gekozen in vervanging van M. Mayeur, die verkozen werd tot volks vertegenwoordiger. Mijnheer Bekaert van Sweveghemouderdomsdeken van den raad werd gekozen tot ondervoorzitter. Verders maken nog deel uit van het burtel de heeren de Gheldere, Vandenton, Dupont, Wallaeys, Vercruysse en Coucke. Nadien bedankte M. Ronse voor zijn aanstelling tot Voorzitter en bracht een warme hulde aan M. Mayeur, ge wezen Voorzitter, alsmede aan de gestorven leden de heeren Jean, Degraeve en Dewitte. De leden der Bestendige Deputatie werden alsdan gekozen in de volgende rangorde de heeren Bernoltt, D'Artois, Lommez Cornil le, Vandenherghe <ert Oliviër. Daarop ver klaarde de heer Gouverneur de zitting geslo ten. Tijdens de zitting deed zich een klein inci dentje voor, een der toeschouwers onder het aanwezig publiek, was met eene brandende cigaret tot tege-i de draperies gegaan en deze vatten vuur. Gelukkiglijk werd zulks onmid dellijk opgemerkt en het vuur werd spoedig uitgedoofd, zoo lat na korte oogenblikken de zitting kon hernemen. In het Staatsblad van 22 Januari ig3z ver scheen een koninklijk besluit, gedagteekend van 16 Januari 11., waarbij zekere wijzigingen gebracht worden aan de vroegere wet van 2 Juli 1899, betrrffende de veiligheid en de gezondheid der in nijverheids- en handels ondernemingen arbeidende werklieden, en aan het koninklijk besluit van 17 Januari 1921, waarhij de eerste medische hulpmidde len in nijverheids en handelsondernemingen worden voorgeschreven Daar deze schikkingen weinig of niet gekend zijn, vinden wij het geraadzaam de bijzon derste bepalingen van dit koninklijk besluit hier over te drukken. In de als gevaarlijk, ongezonde of hinder lijke srera.ng=ch!kte inrichtingen, en in de nijverheids en handelsondernemingen, be hcerscht door de wet van 24 December xgo3, gewijzigd door de wet van 18 Juni ig3o, op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, is de ondernemer er toe verplicht wanneer, tijdens de uitvoering der arbeidsovereenkomst, aan een zijner werk lieden een ongeval of erge onpasselijkheid overkomt, van 1) Aan den getroffene de eerste hulp en den bijstand van een arts te bezorgen of van een persoon, die bevoegd is om hem te behoeden voor gevaar van besmetting of bijkomende verwikkelingen 2) In voorkomend geval hem een onde ko men te verschaffen en de middelen om hem, in afwachting dat hij zal worden weggebracht, te beveiligen tegen het guur weder 3) Den getrcffene te laten brengen daar waar hem de zorgen zullen kunnen gegeven worden, door zijn toestand vereischt. De eerste hulpmiddelen dienen steeds volle dig, in volkomen staat van bewaring en van onmiddellijke gebruikmaking te zijn. Ztj moe ten bestaan uit minstens A. Ten behoeve van gewoonlijk op een vaste plaats gebezigde arbeidskrachten I. In de ondernemingen waar de voortbren ging het gebruik vereischt 't zij van machines gedreven door een andere beweegkracht dan die van menschen en dieren, 't zij van pers lucht <?f van persgas, 't zij van lichamen die ontvlam of ontplofbare dampen kunnen af werpen, 't zij van een smidse, 't zij van een vuurhaard voor nijverheidsgebruik a) Een verbandtrommel nr 2 En in bovenbedoelde ondernemingen, waar minstens 25 werklieden worden te werk gesteld, daarbij nog b) Een eerste hulppost. De ondernemer kan echter van deze laatste verplichting vrijgesteld worden, wanneer hij zich, bij voorafgaandelijke overeenkomst, het gebruik heeft verzekerd van een eerste hulp post die aan de noodige vereischlen beant woordt, of indien hij zich heeft verbonden met een aangenomen gasthuis dat dienst doet als eerste hulppost en op min dan 25 kilometer afstand van den zetel der onderneming gele gen is. c) Een aangenomen persoon, in staat om de eerste hulpmiddelen toe te dienen, door het ondernemingshoofd aangewezen. S De bepalingen der alineas b ca c hier boven kunnen bij ministerieel besluit ver plichtend worden gemaakt, wanneer de on derneming bijzonder gevaar biedt voor erge •ongevallen,' zelfs ah zou het aantal te werk gestelde arbeiders minder zijn dan 25. II In de ondernemingen die noch machines, noch perslucht, noch andere bedrijfsmiddelen, zooals zij daar zooeven werden opgesomd, gebruiken a) Met minder dan 25 werkliedeneen verbandtrommel nr 1 b) Met 25 tot 5o werklieden een verband trommel nr 2 c) Met meer dan 5o weiklieden een ver bandtrommel nr 2, en een eerste hulp post. (Hiervoor kan, onder dezelfde voorwaarden van zooeven, vrijstelling verleend worden). B. Ten behoeve van 't zij voor werken op veranderlijke arbeidsplekken, 't zij voor ver voer, 't zij voor ondergrondsche werken ge bezigde arberdSkradhtèn I. Op de veranderlijke arbeidsplekken, waar wordt gearbeid 't zij met een door een andere beweegkracht dan die van menschen en'dieren gedreven machine, 't zij met pers lucht of met persgas, 't zij met lichamen die ontvlam of ontplofbare dampen kunnen afwerpen, 't zij met een smidse, *t zij met een vuurhaard voor nijverheidsgebruik en waar de werklieden verdeeld zijn in om 't even hoeveel ploegen, doch aan éénzelfde arbeids pLk verbonden a) Een verbandtrommel nr 2 en. daaren boven, op de werkplaatsen waar minstens 5o arbeiders worden te werk gesteld b) Een eerste hulp post. (Om hiervan vrij gesteld te worden, moet het hoofd der onder neming de reeds vroeger gemtlde voorwaar den vervullen). II. Op veranderlijke arbeidsplaatsen waar gewrocht wordt zonder gebruikmaking der ia I bedoelde bedrijfsmiddelen a) Met minder dan ro werklieden, verdeeld in om 't even hoeveel ploegen, doch aan één zeilde arbeidsplek verbonden een verband trommel nr 1 b) Met minstens 10 werklieden, verdeeld in om 't even hoeveel ploegen, doch aan één zelfde arbeidsplek verbonden een verband trommel nr 2. III. Op de treinen, trams, trekmachines, sleep^ooten, lichters, baggerschuiten, en, over 't algemeen op de door een krachtwerk tuig voortgetrokken voer- en vaartuigen, waarvan het in werking brengen vereischt a) Een tot 5 personen een verbandtrom mel nr 1 b) Meer dan 5 personen een verbandtrom mel nr 2. Voor de ondergrondsche werken zijn, vol gens Ie belangrijkheid en het gevaar ervan, bijzondere schikkingen getroffen. De onder nemers van dergelijke werken zullen best het koninklijk besluit zelf raadplegen. Belangrijk Bericht. Ten einde de toepassing van dit koninklijk besluit te vergemakkelijken en namelijk de personen, belast met het toedienen van eerste hulp, de noodige kenn;ssen te bezorgen, zal het plaatselijk comiteit van het Rood Kruis van België hier te Yper bijzondere leergangen openen. De personen,die wenschen deze leergangen te volgen, worden verzocht zich dringend aan te geven bij den heer N. D'Hu vettere, voor zitter van bovengemeld Comiteit, Cartonstr., Yper. est confortable paree que c'est une grande petite voiture.La caractéristique essentielle de la Citroen «8», c'est d'etre vraiment con fortable, paree que c'est une grande petite voiture. C'est ce qui la distingue des petites voitures concurrentes- Un essai vous en dira- davantage.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5