IK LEEN GELD Geparfumeerd BAL AUTOLESSEN Kleine Aankondigingen J. VANDE WIELE Danses Modernes Gewaarborgcb Permanenten Jufvrouw DE VOS Ganarie Vogels Ypersche Voetbalkroniek Klasseering ld= Afdeeling Daring Blank. 13 7 1 5 49 18 19 F.C- Heyst 13 8 2 3 46 23 19 Stade Moescroen 13 7 2 4 38 15 18 F.C. Iseghem 13 7 3 3 41 25 17 C.S. Yper 13 7 4 2 35 23 16 A.A Moescroen 13 7 4 2 30 28 16 F.C Roeselaere 12 6 5 1 33 27 13 Meenen 12 4 4 4 22 19 12 S.K Heule 13 4 5 4 20 27 12 S K. Sweveghem 13 6 7 0 35 53 12 V.V. Ste Kruis 13 5 7 1 25 31 11 Thielt 13 4 7 2 21 40 10 Klasseering Juniors Wevelghem Sp. 13 10 2 1 46 17 21 Meenen 13 9 2 2 55 19 20 Klasseering Scholieren Klasseeriog 3de Afdeeling Supporters Ypres Swimming Club KAPITALEN Huis G. Nuyltens - Cromb& De Lessen voor Snijden en Naaien voor Juffrouwen 14, Rijselstraat, YPER Siad Yper - Zaal Lapiere der Coiffeurs op Zondag 11 December, om 5 uur. Schoone gele Saxons Beste Zangers- 50 fr. en 75 fr. Tweede Afdeeling Yper 10 -- Thi'elt o Ons inziens is de beschrijving van de match tegen de lievelingen van M. Himpe 'gansch overbodig, gezien deze ontmoeting op een ware verplettering van het bezoekend elftal uitliep. Gedurende den wedstrijd waren onze rood-witten geheel meester en de uitvallen, die de bezoekers op sommige oogenblikken verwekten, waren niét bestand om onze ster ke verdediging te doen wijken. Wij hebben op zekere spelmomentjës kundige voetbal mogen aanschouwen en gansch de voorlijn, bijzonderlijk in de eerste speelhelft, was on weerstaanbaar en tot 'doelén moest het komen. De supporters, door hun nieuw muziek bege leid, hebben waarlijk eens hun hartje kunnen ophalen en 't ging er van één, twee, drie, vier enz. dat het een plezier was. Wat nu gezegd vap de tien gemaakte doelen: Het eerste door Cherchye pangeteekend op móói samenspel van het middentrio. Het tweede kwam voort van een schieten van Vansevenant, de keeper hield onvoldoende het leder, en Vanderbouwhede die goed gevolgd had, nam de gelegenheid te baat om het kalm weg in de netten te leggen. Op cor ner, werd het derde doel geboren deze werd door Vansevenant goed gegeven en Verver- eken deed den bal op kopstoot en via den keeper in het net terecht komen. De vierde goal was het werk van Michel, op voor uitrukken der biqnenspelers. Molein wist ver volgens een inzenden van Verleure Èv. te benuttigen om nummer vijf aan tfe teekenen, terwijl Cherchye er als de kippen bij was om een pas van Vansevenant te bemachtigen en het half dozijn te bereiken. Na de rust duurt het vrij wel lang vooraleer Michel,op persoon lijke póging, nummer zeven binnen kogelde. Nummer acht was nogmaals Vanderbouwhe de's weik, op kopstoot en inzenden van Ev. Verlepre, Cherchye wilde nog meer op zijn actief ep zorgde voor nnmmer negen met dankbaar een voorzet van Vansevenant te benuttigen, terwijl Vanderbouwhede het tien de en laatste doel op prachtigen kopstoot bin- nenzond. Er hoeft niet gezegd te worden dat onze uitslag overal verbazing verwekt heeft. Zelfs is Verkenper van Bruggq Sport» er goed mede ingenomen, want tot nu toe had hij rood wit nog niet als candidaat durven voorspellen, en deze week doet hij het, maar.... voor toekómende jaar. Ziehier, ten andere, hoe hij zich over onze match uitdrukt: De groen-geeltjes kwamen zwaar geklopt van de Yperleestede terug. Zij kunnen ver. zachtende omstandigheden inbrengen omdat ze niet kompleet opkwamen, maar er zal mij toch niemand zeggen dat de plaatsvervangers dp schuld aan de io-o hebben. De roodjes, na den eersten toer, prijken met 16 punten in de rangschikking, die een buitengewone presta tie daarStelt. Indien ze met de terugkampen evenveel punten winnen, zullen ze hunne kleuren groote eer aangedaan hebben, en t' jarent worden de cerclisten candidaat M annen, uit hetgene voorafgaat moet men besluiten dat er met ons rekening gehouden wordt. Ja zeker, de terugmatchen met denzelf den moed aangepakt als tot nu toe aan den dag gelegd, en wat ook uwe opstelling van morgen zij, goed doorgeven om Meenen insge lijks naar het Leiedal ijdelhands huiswaarts te zenden. Gij supporters, tracht er den moed maar in te houden en de spelers zullen de rest doen. Wevelghem Sp. 13 1 10 2 14 30 4 RC. Panne 13 0 12 1 21 61 1 Juniors Yper 3 Wevelghem i In den strijd tegen de leiders hebben onze jongens het allerbest afgebracht. Een schoone zege viel hen ten deele/ Nadat Wevelghem den opgooi gewonnen heeft, gaat Yper seffens ten aanval. Nooren- berghe heeft geen geluk en shot nevens. Een corner wordt ons toegestaan welke niets op levert. Wevelghem wringt zich onderwijl los en verkrijgt ook hoekschop, die eveneens van geen nut is. Nu wordt Wevelghem op 't doel geplakt. Na een tweetal corners welke afge weerd worden, gelukt Vandamme er in met een hard schieten den weg der netten te vin den. Kort daarna maakt Dewilde met een meesterlijken kopstoot het tweede doel, bui ten het bereik van den keeper. Na de rust is het Wevelghem die het hooge woord vóert, maar verkijkt jammerlijk een uit zonderlijke kans. Onze mannen gaan ook ten aanval. Op een dezer kan Alleman onzen voorsprong aandikken. Wevelghem stelt alles in 't werk om zijn achterstal in te halen, waar- n het gedeeltelijk gelukt, want op schermut selirig voor het doelkan het de eer redden. Nu verloopt het spel kalm en alle pogingen langs beide zijden worden gestuit door de uitste kende verdedigingen. Het einde wordt geflo ten met een schoone en welverdiende zege onzer jongens, die hierdoor hunne kansen van honderd per honderd zien verhocgen. Nog een goed duwke en de juniors zijn er boven op, maar morgen opgepastte Wervickom den bec de gaz van Stade Moescroen niet op den weg te vinden. Stade Kortrijk 13 9 2 2 41 22 20 CS. Yper 12 9 2 I 55 12 19 AA Moescroen 12 7 5 0 41 33 14 Stade Moescroen 13 4 7 2 20 40 10 Wervicq 13 5 8 0 23 39 10 Poperinghe 13 4 9 0 27 48 8 W S. Lauwe 13 1 11 1 20 62 3 Verbr. Wevelgh. 13 1 11 1 15 51 3 Scholieren Kortrijk 3 Yper o Wij zijn dus ver van de io-o ons door de Leiezonen op het Ypersch terrein toegediend. Onze jongens hebben zich waarlijk goed ver dedigd en zien niet om naar de nederlagen die zij te boekep hebben. Zij hebben maar een zaak in 't oog en 't is van te verbeteren naar gelang het seizoen vordert, en gij zult zien dat de eerste overwinning vroeger kan aankomen dan wel voorzien is Tracht dus te Roeselaere goed uw man te staan en van de Mandelstede een goeden uitslag mede te brengen. Kortrijk Sp. 8 7 1 0 45 8 14 Waereghem 8 5 2 1 24 9 11 S K. Roeselaere 8 5 3 0 19 18 10 Stade Moescroen 8 5 3 0 15 17 10 Stade Kortrijk 8 4 3 1 10 14 9 Iseghem 7 3 4 0 11 19 6 Meenen 7 I 6 0 10 16 2 C. S. Yper 8 0 8 0 2 34 0 Derde Spec. Yper St. Kortrijk (uitgest.) De verkiezingen hebben de zegereeks der specialers komen storen en onze mannen die er op gemunt waren, om eens de Stadisten van 't leer te geven, hebben hun lust tot later moeten verzetten. Morgen trekken zij naar S. V. Kortrijk die hier met 5 i afgedroogd werd. Te hopen dat de Specialers er zullen aan houden om hunne overwinningen voort te zetten en stillekens aan een stapke nader te komen om het gewenscht doel te bereiken. Stade Moescroen 13 11 2 0 47 16 22 C S Yper 12 9 2 1 42 19 19 Kortrijk Sport 12 9 2 1 40 26 19 A.A. Moescroen 11 8 2 1 37 15 17 Wevelghem 13 7 4 2 30 21 16 Stade Kortrijk 12 5 7 0 37 32 10 Meenen 13 5 8 0 22 31 10 S V Kortrijk 13 2 8 3 17 34 7 F C. Poperinghe 13 1 12 0 11 51 2 Bisseghem 12 0 10 2 7 36 Nadat onze jongens tweemaal op eigen veld zullen uitgekomen zijn, wordt hun de gelegen heid verschaft zich eens te Ste Kruis te gaan onderscheiden. Alle voetballiefhebbers wen- schen dat te zien gebeuren. Daarom zullen de supporters in groot getal deze verplaatsing willen medjemaken om hunne lievelingen ter zijde te staan. Degene die de reis begeeren te ondernemen, moeten zich op tijds aangeven, willen zij zich niet in het zelfde geval bevinden als voor den uitstap naar Blankenberghe. Im mers een tiental goede liefhebbers moesten thuis blij ven bij gebrek aan plaats. Men zal om 12 uuit het lokaal bij Alb. Blootacker ver trekken. De prijzen zijn nog altijd dezelfde 4 fr. voor de supporters en 8 fr. voor de niet- leden. De inschrijvingen worden, enkel aan vaard tot Zaterdag avond 17 December 1^32 NEMO. Direkt aan 't stuur.30, Fochlaan, Yper Het bestuur van de Y. S C. heeft beslo ten de training van zijn zwemmers voort te zetten gedurende den winter. Dit besluit in praktijk stellend, wordt op Zondag 18 Decem ber a.s., een uitstap ingericht naar Brugge. De voormiddag zal doorgebracht worden in de stedelijke zwemkom waar Kampioenen, ieder in zijn specialiteit, zwemlessen zullen geven. 's Namiddags begeeft zich d» Y.S.C. in groep naar Ste Kruis om de ploeg van de C.S.Y aan te moedigen. De prijzen zijn aldus vastgesteld 12 fr. voor de leden en i5 fr. voor de niet leden. Het bestuur van de Y. S. C. hoopt vele in schrijvingen in te boeken bij den heer voor zitter V. Masschelein, Boterstraat, vóór den 16 December. De Statie speelde Woensdag 7 December" 11. in eigen tia tegen de Bascule. Voor de Statie speelden de heeren Vier- straete, Derez, Rubben, Vermeersch, Peirse- - gaele, Cornette-, Benoit, Compenolle. Voor de Bascule speelden de heeren ■salomé. Maddens, Nouwynck, Vandeginste, Decleicq, Messij, Vasseur, Deceuniiick De Statie won het punt van de partij met 25 voor 22 aan de Bascule. >BTITES AININOINCES in volle vertrouwen OP HYPOTHEEK. Gaat nergens elders of bij 24, de Stuersstraat, 24 YPER. Kostelooze inlichtingen. I Le professeur de Danses Mr. JULIO de Courtrai, se fait uu plaisir de communiquer aux families d'Ypres qu'il viendra chaque se- maine tous les Mercredis, donner des leqons particulières entre g et 20 heures, a VHótel Excelsior, Grand'Place. Pour rendez vous- écrire M. Julio. 3, Quat de Gand, Courtrai, oü se présenter a 1'Hótel le Mercredi. aan 50 fr., zonder doom of electriek Laatste nieuwigheid. Goede uitslag verzekerd 25, Kalfvaart - YPER. Vraagt uur en dag op voorhand a. u. b. zijn hernomen bij Gedurende het Bal, van 9 tot 10,3o uur Groote Wedstrijd voor Damescoiffuren (ondulaties met het ijzer of blijvende). Talrijke prijzen van belang. Gratis: Serpentins en stalen onzer producten. Ingang 3 Frank. 7-4, Veurnesteenweg, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6