-HET YPBRSCf iE - LA RÉGION D'YPF 2E5 Zondagrnst - Repos dominical Wekeiijksch Overzicht Amitiés Frangaises Auto Salon 1932 Kerstviering in Sint Maartens Kathedraal 13' Jaargang, N' 56 10 December 1932 13' ^nnée. N' 56 10 Décembre 1932 Supplement Distinction Bedanking Heer Auguste VERMEERSCH Vrouw VALÈRE TALON t ZIELMISSEN Mr HOUTEKIER Meenenstkaat oRue de Menin pljvoeg.Qel Duitschland heeft ten slotte eene Regee ring samengesteld onder leiding van den heer von Schleicher. Hij is de man die zegde: onze tijd is bang voor de verantwoordelijk heid deze vrees ken ik niet Men moet daar bij ook zeggen dat die man een ontzaglijke macht in handen heeft hij is de aanvoerder der Reichswehr, hij beschikt over de politie macht in Pruisen, hij is de vertegenwoordiger van den Reichsvoorzitter. Doch hij bevestigt bij hoog en bij laag dat hij van deze buiten gewone macht geen gebruik zou willen ma ken als hij met geweld moet beginnen zou hij liever zijn ontslag nemen, zegt hij. Het is zeker dat hij zich altijd een behendig man getoond heeft, maar om waarlijk een groot man te zijn zou hij er ook moeten karakter bij doen. De tijd moet zulks uitwijzen. Bij den aanvang der werkzaamheden van het nieuw beheer werd kapitein Ghoering tot voorzitter van den Reichstag verkozen. M. Ghoering, na tionaal socialist, is een luilenant van Hitier, en onmiddellijk na zijne verkiezing tot Reichstagsvoorzitter, heeft hij reeds ingezet met een aanval op de Regeering. Er is thans een kleine verandering geko men in de houding van het Reich tegenover den volkerenbond in zake de ontwapenings "kwestie. Men zal zich herinneren dat Duitsch land daaraan geen deel meer wilde nemen zoolang men niet toegaf dat het Reich gelijke rechten ter bewapening had als de andere lan den. Nu zal het Reich weer de vergaderingen laten bijwonen, maar zonder er werkelijk deel aan te nemen) zoolang men het princiep der gelijkheid niet Aanneemt. Het antwoord van Amerika om uitstel in het betalen der wederlandsche schulden blijft dus neen Maar men heeft er zich nog niet bij neergelegd. Frankrijk en Engeland hebben nieuwe nota's gestuurd naar Washington om den akeligen toestand opnieuw uiteen te zet ten. Ook België komt een nieuw antwoord op te sturen. Daarin komen indrukwekkende argumenten voor waarop de Vereenigde Sta ten meer dan welk ancer ook zouden moeten acht geven. Zoo stelt deze belgische nota in het licht datde herstelling van B'lgië deel uitmiek van de 14 punten door Voorzitter Wilson gesteld als vredesvoorwaarden, en dit werd door al de oorlogvoerenden aangeno men. Niettegenstaande dat heeft ons land moeten toegevingen doen, gedwongen door de algemeene omstandigheden. Zoo werd het moratorium, door Amerika voorgesteld aan genomen. In 1924 te Londen, in 1929 te Den Haag, in ig3o door zijn toetreden tot het Dawes- en het Young plan, heeft België zijn rechten laten verminderen, nie'tegenstaande de ontzaglijke schade, die het daardoor te lij den had. Al deze tegenslagen samen berooven ons van niet minder dan een milliard frank inkomsten, waarop mocht gerekend worden. Daarbij is België, door de huidige omstandig heden, meer dan andere landen gekrenkt, om dat het grootendeels moet leven van exporta- tie, die thans bijna volledig stop gezet is. En bovenal wordt erop gewezen dat de som die wij van Duitschland moesten ontvangen groo- ter was dan die welke wij moesten betalen aan Amerika. Frankrijk en Engeland hebben nog geene eindbeslissing genomen over het aan te nemen gedrag betalen of niet betalen op 5 December. De onderhandelingen zijn nog immer met koortsigheid aan den gang. Voor aleer deze regelen verschijnen, zal er in de fransche Kamers eene geweldige bespreking over dit vraagstuk gehouden worden en het is een onloochenbaar feit dat het ministerie Herriot daarmede aan een draadje hangt. Om een juister gedacht te geven van de ge wichtigheid dezer zaak geven wij hier wat de News Chronicle daarover zegt, mits er sprake geweest is van met goud te betalen Het goud van ganseh de wereld, dat in de centrale banken berust, is gelijk aan het kapitaal der schulden van Engeland, Frankrijk en Italië tegenover Amerika. Maar Amerika bezit reeds een derde van dat goud en bijgevolg zou het overige goud niet voldoende zijn om deze schulden af te leggen En wij herhalen het, de moeilijkheid wordt ten zeerste verzwaard door de afgunst die in Amerika heerscht omdat Frankrijk thans zooveel van dat goud bezit. RIK. M. Pierre Goemaere, directeur de la Revue Beige, connu de nos membres depuis l'agréa- ble causerie qu'il nous donna l'hiver dernier sur les Supercheries des fakirs et des me diums nous est revenu mercredi au Vieil Ypres pour nous parler de son voyage aux Pays des Soleils de Minuit Parliculièrement instructive, dite entermes bien clairs, féconde créatrice d'images, cette subtile conférence, rehaussée de nombreux et superbes clichés, a beaucoup plu a l'auditoire. Conférencier sympathique entre tous, M. Pierre Goemaere, possède en outre l'art de communiquer jusqu'a la fin de ses causeries avec ses auditeurs II sait trouver le trait d'esprit, distribuer judicieusement les notes divertissantes, créer l'anecdote et la rendre agréable. II fut chez nous trés attentivement écouté, et chaleureusement applaudi. II est assez rare qu'un journaliste ou un écrivain s'aventure jusque dans les zones gla- ciales du nord. La documentation qui nous en était venue jusqu'ici est done plutöt limitée. Elle s'est, croyons nous, bien réellement enri- chie des impressions toutes personnelles de M. Pierre Goemaere. Son nouveau livre, oü il compléte les données dont nous venons d'avoir eu l'agrément et l'instructif profit fort enga- geants pour des c er cl es si mil air es au nótre est done sans doute appelé a bénéricier d'un légi- time succès. Après une si entière satisfaction, nous som mes bien certains que lors de notre plus pro- chaine saison de conférences, notre public réclamera de nouveau M. Pierre Goemaere a notre tribune. Une sauterie animée a terminé la soirée. R. D. Ter gelegenheid der groote autotentoon stelling zal het huis Werner Corvette- Sabbe, Statieplaats, Yper, een gezamenlijke reis per autobus voor het Salon inrichten op Zondag n December a s. Vertrek om 6 uur 's morgens, terug om io uur 's avonds. Prijs 35 fr. per plaats (ingangskaart tot de tentoonstelling inbegrepen). Zich doen inschrijven in het Hotel de France Sta tieplaats, Yper. 12, Boter straat, YPER Hebben hun diploma bekomen voor Coupe en Confectieleer Met groote onderscheiding Mej Maria Verstraete, uit Becelaere. Mej. Rachel Kerrinckx, Meenenstw. Yper. Hartelijk proficiat. Nous apprenons que M. Emile Van den Bogaerde, Président et délégué du Conseil de Gérance de la Banque de Bruxelles, Succursale de Roulers, anciennement Caisse Commerciale de Roulers, vient d'être nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. Nos sincères félicitations. Y F» E R Met bijzonderen luister zal Kerstdag aan staande in St-Maartenskerk gevierd worden. Tot de plechtige Kerstnachtmis wordt ieder een toegelaten en vriendelijk uitgenoodigd. Een meesterstuk van de Kerkelijke muziek de driestemmige mis van Cesar Franck, met begeleiding van orgel en snarenquintet zal uitgevoerd worden, onder leiding van den ijverigen Kapelmeester, den H. Maur. Baert. De Solemneele mis wordt voorafgegaan (kwart vóór Middernacht) door de roerende plechtigheid van het aanbrengen van het Kin deke Jesus in de kribbe, en het aandoenlijk Kerstlied Stille Nacht De kerk schitterend verlicht zal geopend worden een half uur, vóór de cere monie, dus te if 1/4. Na middernacht wordt niemand meer binnengelaten. Een. gezegende Kerstnacht tfe wege, gehei ligd door een vurige H. Communie en de vrome ingetogenheid van ons Christen volk Heer en Vrouw Arthur Vermeersch-Dumez en familie bedanken vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen betoond tijdens hrt afsterven van hun teerbeminden zoon en bloedverwant Heer Valere Talon Heer Gaston Talon De familtën Sambaere, Vancappel, Talon en Rosseel, melden met diepe droefheid het afsterven van geboren Elisa-Maria Cornelia SRMBRtRE hunne teergeliefde echlgenoote, moeder en bloedverwante, geboren te Yper, den 1° November i885, en aldaar god vruchtig overleden den 7 December 1932. De lijkdienst heeft plaats in de parochiale kerk van Sint- Jacobs te Yper, heden ZATERDAG 10 DECEMBER 1?32, om 9 uur. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bertcht als dusdanig te aanzien. Maarschalk Frenchlaan, 7. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 11 December, om 81/2 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Emma VERBEKE en overleden familie. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 18 December, om 8 y» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielela fenis van Heer Louis DELAERE-GRYMONPREZ en Zoon Arthur gesneuveld den i5 October 1918. Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 December, om 8 v» uur, in St jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Gustave DAEL en Dochter. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 December, om 8 v» uur, in Sint-Pieterskerk, tot zielelafenis van Wijlen Heer Constant WATERBLEY en zijne huisvrouw Melanie WYCKAERT. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 December, om 9 uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Charles SWINGEDOUW. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worddn op Zondag 25 December, om 8 uur, in St Jicobskerk, tot zielelafenis van Heer eu Vrouw Joseph DE PLAhCKE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het Solemneel JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gelezen worden op Woensdag 4 Januari 1933, om 9 V, uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Gabrielle BOULANGER Echtgenoote van Heer Leon Jonckheere. De Apotheek van I La Pharmacie de is ALLEEN OPEN [1 reste seule ouverte le op Zondag 11 Dec. 'I Dimanche 11 Déc.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9