FOOTBALL 13e Jaar, N° 37 - 17 December - 1932 - 13e Année, N° 37 - 17 Décembre Harmonie Ypriana C.5. YPER - III - BISSEGHEM Chambre de Commerce d'Industrie -Weekblad - bet Arrondissement Yper journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Aan onze Abonnenten K. B. V. B. C. S. Y Op Zondag 18 December 1932 C. S. Yper - Jun. - St. Kortrijk Handels- en Nijverheidskamer yper HET YPERSCHE LA GION Mr VaMMnlglng der Getelrtanlen. tmr T perse he Clubs, D'YP "Orgnne de I*Association des Sinistréa, dos Clubs Yprois, etc. Meheer, Opstel tn Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 fi. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan insthrljitn in alle Belgissht postkantoren Mustmlootte artikel» pewetgeré Ridaction, Administration etPablicité 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 tr. On pent s'abonner darts tons les bureaux de poste Beiges - Les articles non stgnis sent refusis - De briefdragers zijn aan 't ontvangen van de abonnementen voor ig33. Daar die kwijtbrief maar een enkele maal aangeboden wordthopen wij dat onze lezers zullen zorg dragen hem seffens te betalen, in dien zij het regelmatig bestellen van het blad niet willen zien onderbreken. Wij rekenen op een goed onthaal bij al onze lezers. Het Ypersche ziet derhalve het getal zijner getrouwe lezers steeds aan groeien. De nieuwe inschrijvers kunnen zich bij hun gewonen briefdrager wenden, of 18 fr. storten op postcheckrekening nr 46.173 van Cam. Dumortier, of ten bureele dezer, Boterstraat, 34, Yper. Tel. 5oo. Op Maandag 19" dezer geeft de Harmo nie Ypriana, in de zaal Oud Yper haar eerste winterconcert. Het belooft iets prach tigs te zijn. Sedert drie maanden zijn de leden der Har monie aan 't studeeren om iets puiks op te diss.chen. Het programma zal de moeilijksten voldoening geven. Men zal opvoeren Dejanire van Saint Saëns, Semiranis van Rossini, de Ballet Russe en de Rapsodie Hongroise van Listz. Dit mag men een kunstprogramma noemen. Dit concert zal daarbij nog opgeluisterd worden door de medewerking van Mejufifer Delcampe en M. Salès, beiden van den Koninklijken Muntschouwburg, die ons zul len vergasten met Les Noces de Jeannette en van M. Apostel, fluitist der ie Gidsen. De Eereleden die bij misslag gee* uitnoo diging zouden ontvangen hebben, worden verzocht zich bij den Heer Voorzitter te wenden. Zij mogen niet nalaten dit te doen, want zonder uitnoodiging wordt niemand in Je zaal toegelaten. De eereleden worden beleefd verzocht niet meer dan één plaats voor te behouden. Het concert zal om 8 u. stipt beginnen, en binst de uitvoeringen zullen de deuren toe zijn. Het rooken zal streng verboden worden. op het Ypersch Stadium Om io uur voormiddag Om 2 uur namiddag Ingangsprijs l.5o Frank. In het Staatsblad van 8 December 11. ver scheen het volgend ministerieel besluit, betref fende het aannemen van instellingen belast met het afleveren van oorsprongattesten van de in het land vervaardigde producten De Minister van Arbeid, Nijverheid en Maatschappelijke Voorzorg, Gelet op de wet dd. 6 September 1924, houdende bekrachtiging van de op 3 Novem ber 1923 te Geneve gesloten internationale overeenkomst voor de vereenvoudiging der douaneformaliteiten Gelet op artikel II van voormelde over eenkomst betref!mde het afleveren van oor sprongattesten Gelet op artikel I van het Koninklijk be sluit dd. 5 September ig3o, dat in uitvoering van deze wet werd ingevoerd en waarbij wordt bepaald dat instellingen zullen worden gemachtigd tot het afleveren van attesten tot vaststelling van den oorsprong van de in het land vervaardigde en voor den uitvoer be stemde producten Herzien artikel I en artikel III van het ministerieel besluit dd. 7 April ig3i betreffen de het aannemen van laboratoria voor het ontleden der voor den uitvoer bestemde pro ducten, en van instellingen belast met het afleveren van oorsprongattesten van de in het land vervaardigde producten. BESLUIT Eenig artikelne lijst der vereenigingen die gemachtigd zijn tot het afleveren van oor sprongattesten wordt aangevuld als volgt 1. Handels en Nijverheidskamer van Yper, Hotel du Sultan, Yper. Brussel, den 4 November ig32. (get.) Henri HEYMAN. Het Bestuur trekt de aandacht van alle handelaars en nij veraars, leden der Ypersche Handelskamer, op dit ministerieel besluit, dat voor velen onder hen van het allergewichtigste belang is. De Handels en Nijverheidskamer van Yper mag nu dus, in plaats van den Fran- schen Consul, alle facturen onderteekenen van koopwaren die naar Frankrijk verzonden worden. Het is een groot voordeel voor de leden der Handelskamer en deze machtiging vereenvoudigt en vergemakkelijkt grootelijks de pleegvormen die zij vroeger moesten ver vullen voor het verzenden hunner producten naar het buitenland. Het Bestuur maant insgelijks de leden der Handels- en Nijverheidskamer aan, en in 't bijzonder alle hoofden van ondernemingen waar een of meer werklieden aan den arbeid zijn, om zich onverwijld te gevoegen naar de bepalingen van het Koninklijk besluit van 16 Januari 11., dat de verplichtende eerste medische hulpmiddelen in nijverheids- en handelsondernemingen voorschrijft, en waar van de tekst verleden week in Het Ypersche» verschenen is. Alle belanghebbenden worden ten zeerste aangewakkerd de leergangen te volgen die het plaatselijk Comiteit van het Rood Kruis, hier te Yper zal inrichten, ten einde de onder- nemingshoofden of de door hen aangewezen personen op de hoogte te brengen van de hen opgelegde verplichtingen en ze in staat te stellen de eerste hulpmiddelen toe te die nen, en vraagt hen zich met dit doel bij den heer N. D'Huvettere, voorzitter van genoemd Comiteit van het Rood Kruis, Cartonstraat, Yper, te laten inschrijven. In de laatste algemeene vergadering werd besloten het jaarlijksch avondmaal te houden op Zaterdag 14 Januari ig33, in het lokaal Hotel du Sultan Groote Markt, te Yper. Het Bestuur verhoopt dat de leden eraan zullen houden in groot getal aan dit feest deel te nemen. Handelsfoor' 1933 Het bestuur der Handelskamer wakkert de leden aan onmiddellijk de kaart terug te zen den betreffende het getal brieven naar hunnen leverancier te sturen. Deze brieven zijn reeds in druk en het bestuur moet ten spoedigste ingelicht worden om het juist getal exemplaren aan te geven. - YPRES Le Comité attire l'attention des commer- gants et industriels, membres de la Chambre de Commerce d'Ypres, sur l'arrêté ministériel du 4 Novembre ig32, paiu au Moniteur le 8 Décembre dernier, qui autorise la Chambre de Commerce et d'Industried'Ypres a délivrer des attestations d'origine pour les produits destinés a l'exportation. En vertu de eet arrêté la Chambre peut signer maintenant, au lieu du consul frangais, toutes les factures de marchandises exportées en France. Cette autorisation simplifie énor- mément les formalités requises antérieurement et constitue un grand avantage pour les mem bres de la Chambre. Le Comité a décidé aussi d'engager tous ses membres et principalement les chefs d'en- treprises qui occupent un ou plusieurs ouvriers, a se conformer aux obligations que contient l'arrêté royal du 16 Janvier dernier sur les premiers soins médicaux a donner en cas d'accident dans les entreprises commer- ciales et industrielles. La texte de eet arrêté royal a paru dans le dernier numéro de La Région d'Ypres II engage vivement tous les intéressés a.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1