Grand Bazar de la Rue au Beurre PIANOS Saijeite Wijveken DUHAHIEEUW OELOLEENINSEN COilBEL Huis EdgT HODCK Bureau et de Poche NIEUWE BORSi PILLEN VERBAUWEN Voor Uwe Portretten Le Compressif De Compressif Claeyssens-Titeca Stoomverwerij L'tLLlANCE AGENDAS Bureel- Zakagendas 14, Boterstraat. YPER Postcheck 107.411 <3 Y P E R «975 f Gmoie KAPiTALEli Beschikbaar LAGEN INTEREST SNOECKs Almanakken a? a z s GROOTE KEUS MONO POEDER82±fïS Vervoer - Verhuizingen V E U R N E 2 A Ja m HOEST - VERKOUDHEID - GRIEP BRONCHIET - ASTHMA- INFLUENZA Tel. 463 SCHOUWGARNITUREN vazen, ar'ikelen voor geschenken, aF^I.AG 5 °'o aan kroostrnke gezinnen en oorlogsinvaliden. '7. l - 'V GEKRUISTE SNAREN Groot Gemak van'Bëtalen RADIOS - PICK-UPP'S CAM QUAGHEBEUR Rayon spécial de Corsets, Ceintures Basques, Soutien-gorge, etc. AGENT deStuersstraat, 24, Yper. E CkZ c ffi Z 2 A 2 et Ui JUWEËLEft, HORLOGES Regulateurs en Wekkers ALLE SLACH VAN BRILLEN Rl|selstraat (bij de Markt) Herstellingen. Voordeelige prijzen Inkoop van goud en zilver. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE Droog- tS* Nieuwwasscherij Rouw in 24 uren Bijhuis bij 0. Pauwels-Vanthuyne Coiffeur Meenenstraat, 5, YPER. DE SEDERT 50 JAREM cenei.n nj fa«rlijks dnljwH* *f»«« WONDERBAAR GENEESMIDDEL legen en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. Zij verzachten van den eersten dag en gene zen volkomentlijk na enkele dagen. Aan dezen die bevangen zijn en 's nachts moeten hoesten, geven zij rust en herstellende slaap. PRIJS DE DOOS FR. 6 IN ALLE APOTHEKEN Opgepast voor de namaaksels. Eischt wel van uwen apotheker de echte Borstpillen van Vergauwen. Zij alleen genezen. Weigert alle andere borstpillen die de naam van Vergau wen niet dragen. DepotApoth. VERGAUWEN, 160, Anspachlaan, Brussel. pour 1933 E IN V E IN T E 34, Rue au Beurre, 34. voor 1933 TB KOOP 34. Boterstraat. 34- VR[|TE INGANt; ~t /EER 'ORijeELIGE PRIJZEN VASTE PRIJZEN Altijd een roote keus van de volgende artikelen H|UlSGKRll!F git is en g!ns -verk, porselein, kcffiet- en tafelset vit-zet, enz. alle slag van fanlaisie artikelen. Speelgoed, fietsjes, kinderautos, t it- -V Pr Mandenwerk Vogelkooien in allen aard REISARTIKELEN Valiezen en Reiskoffers MAROKIJNARTIKELEN: Sacocheo, Portefeuilles Porte monnaies, Tabakzakken, enz. Kindervoituren, Merk SWAN Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. -TIEN JAAR WAARBORG IQ, Oroote Markt I 5CMITTEREND J VAM TOOM vs»>- v r'y* v-j ALlërhande MUZIEK-INSTRUMENTEN VIOLEN - HARMONIUMS 1 Accordeons van af 95 Fr Phonografen van af 250 Fr Katalogen op aanvraag 27, YPERSTRAAT - Tel. >178 POPERINGHE - wendt U tot het vermaard huis - PHOTOGRAAF - 19, Tempeistraat, 19, Ypsr - Tel. I7C begeeft zich ten huize voor alle photo werken huwelijken en familiegroepen. Al het werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. NOUVEAU Le seul modèle qui réduit saus contrainte organique. Het eenige model dat vermindert zonder den minsten lichaamsdwang. Volledige sorteering in BuikbandenBasken, Borstkoudersenz. met toelating van gedeeltelijke terugbetaling. volgens overeenkomst. Kanaalstraat, 41, Kortrijk Telefoon 5g7 voor 1933 Te koop ten bureele dezer, Boterstraat, a> Jas eo <u a> aj a» <L> O «L> CL> ea c <u tuO a> UJ 3c: n UJ O O Q. >- CC» a> cd <u c <L> E O c CL) bJD eis L_ O lil et 0 0 j 0 0 "3 Ifl -j O O o cc 0. UU O et w 03 A3 O 2 «e «e *3 VAN V.VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK. VAN ROBAEYS en ROUTBKIER. in binnen- en buitenland met AUTO - TAPISSIÈRE. 118, Dlck@buschsteertw@g, 118 YPER - Tel. 189 Verzorgd werk Matige prijzen WERKHUIS TE NIEUVVPOORT Verzorgd werk Spoedige bediening Groote keus van Reuk- en Toiletartikelen Scheermessen Haarmachienen Scharen Haarverwen L'Oreal, Nouveau London, enz. Haarborstels, enz enz.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10