Ageodas de Bureau et de Poche 13e Jaar, N° 39 - 31 December - 1932 - 13e Année, N° 39 - 31 Décembre HET YPERSCHE De Betaling in Titels tr— r-, J.Weekblad J bet Arrondissement Yper ag der Gcflat—-rfcm Club*, ear Tel. 500 35 ct. het nummer Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Vrienden, Abonnenten Lezers zijne beste NIEUWJAARWENSCHEN LA RÉGION D'YPRES Amis, Abonnés Lecteurs ses meilleurs SOUHAITS DE NOU VEL AN Aan onze Abonnenten A nos Abonnés TRAM YPER - VEURNE HET iTPERSCHE V Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men turn intehrljitn in tilt Belg tithe postkantoren Ntamloote trilkelt geweiteer* LA REGION D'YPRES Organ® de I'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Ridoctlon, Administration etPubllclti 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent t'obonntr dan* tout lu bureaux de potte Beige* 35 ct. te numéro Tét. 500 - Lei articles non tig nét tent refuiis BIEDT AAN ZIJNE PRÉSENTE A SES Wij verwittigen de abonnenten die hun kwijtschrift voor het nieuwe jaar nog niet betaald hebben, dat dit het laatste nummer is dat ze zullen ontvangen. Wij verzoeken hen dus zich zonder uitstel in regel te stellen, willen zij den regelmatigen dienst van ons blad niet onderbroken zien. Men kan zich op ons blad abonneeren in alle Belgische postkantoren of met dé som van l8 fr. te storten op postcheckrekening 46 173 (Dumortier, Yper). Nous signalons aux abonnés, qui n'ont pas encore payé la quittance pour le renouvelle- ment de leur abonnement, que ce numéro sera le dernier qu'ils recevront. En consé- quence, nous les prions de se mettre en règle au plus tót afin d'éviter toute interruption dans le service régulier de notre journal. On peut s'abonner, dans tous les bureaux de poste du pays ou en versant la somme de 18 francs au compte chèque postal 46.173 (Dumortier, Ypres). Uit oorzaak der werken welke zullen uitge voerd worden aan de brug te Elzendamme, zullen de hiernavermelde wijzigingen aan de uurtabel gebracht worden, op Maartdag g, Dinsdag 10, en Woensdag 11 Januari iq33. Trein N° 6 vertrekkende uit Yper om 11.20 ure wordt 10 minuten vervroegd tusschen Yper en Elzendamme. Trein N° 7 vertrekkende uit Veurne om i5 ure wordt 20 minuten vervroegd tusschen Veurne en Elzendamme. De aansluitingen met de lijn Dixmude- Poperinghe te Oost Vleteren zullen verzekerd worden. De reizigers zullen aan de brug van trein veranderen. Het koopwarenvervoer zal regelmatig ver zekerd worden via Poperinghe. Het Bestuur. pout* 1933 EN VENTE 34, Rue au Beurre, 34 De heer Voorzitter van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper heeft vanwege den heer Minister van Financiën de volgende mededeeling ontvangen Kabinet van den Minister Brussel, den 16 Dec. 1932 van Financiën D/32686 Mijnheer de Voorzitter, In het verzoekschrift dat gij, namens de Federatie der Geteisterden van uw arron dissement, naar den Koning hebt gezonden, teekent gij protest aan tegen het feit dat de vergoedingen voor oorlogsschade veieflend worden in titels 1925, 5 waarvan de wissel koers merkelijk beneden pari staat. Ik meen u vooreerst er te moeten aan herinneren dat het duitsch moratorium als onvermijdelijk gevolg heeft gehad de vergoe dingen voor oorlogsschade in titels te moeten uitbetalen. Het was immers niet mogelijk de lasten van den Staat, die, tengevolge der economische ineenzakking, de eigenlijke in komsten der natie ver overtreffen, nog meer te bezwaren. Het gaat er hier dus om een maatregel door de buitengewone omstandigheden opge drongen en waarvan de gevolgen zoo erg niet zijn als men ze eraan toeschrijft, 't Is alzoo dat, in 1927, de eerste Beursnoteering van de titels der leening 1925 met een ware verlich ting door de geteisterden werd onthaald, niettegenstaande de eerste koersen de j5 fr. niet overtroffen. Ten andere, deze titels zijn terugbetaalbaar aan pari, in 20 jaar, te begin nen met ig35, bij middel van jaarlijksche lotingen, en de Staat neemt er dus den last van voor het bedrag hunner nominale waarde. Ook kan er, naar den wensch der wetten op de boekhouding van den Staat geen kwestie zijn ze voor een mindere waarde dan hun nominaal bedrag in rekening te brengen. Nochtans, om in de mate van het moge lijke nieuwe middelen van geldverplaatsing toe te staan, werd er met de Nationale Ver- eeniging der N ij veraars en Handelaars over eengekomen dat zij voortaan zou aanvaarden de titels 5 1925 uit te wisselen tegen de schuldbrieven 6 °/o van de Nationale Vereeni- ging der Nijver^ars en Handelaars, die op de Beurs aan een merkelijk hoogeren koers genoteerd zijn voor alle oorlogsschaden van industrieelen en commercieelen aard. zonder deze uitwisseling te beperken, zooals dit tot nu toe gedaan werd, tot de vergoedin gen boven de 100.000 fr. Anderzijds heb ik voorgeschreven dat, in geval van verwezenlijking der titels, het her- beleg slechts zal moeten bewezen worden tot beloop van de waarde der verwezenlijking, en de bevoegde dienst zal elke vraag tot ver lenging van uitstel, die de belanghebbende geteisterden zouden aanzoeken, in ernstige overweging nemen. Ik kan ook niet nalaten uwe aandacht erop te vestigen dat zeer dikwijls, tengevolge van de belangrijke daling van den prijs der materialen en der loonen, het herstel der- goederen aan een voordeeliger prijs kan ver wezenlijkt worden dan dezen die voorzien werd ten tijde dat de Rechtbank haar vonnis, uitsprak. Door dit feit, ontstaat er een ver goeding die van aard is om het verlies, dat de geteisterde door den onmiddellijken verkoop der titels ondergaat, op gevoelige wijze te verminderen en zelfs geheel weg te nemen. Eindelijk, mag er uit het oog niet verlo ren worden, dat er zich thans een intrest van 5 °/o per jaar, sedert den in Januari 1920, bij de vergoeding van herstel komt voegen, zoo dat de geteisterden daar van een verhooging genieten die reeds 60 'U van de tot grondslag dienende vergoeding bereikt. Deze verscheidene redenen zullen u, hoop ik, overtuigd hebben van de volstrekte onmo gelijkheid, waarin de regeering zich bevindt, om de wijze van betaling te veranderen die aan mijn voorganger door de gebeurtenissen der wederlandsche politiek opgedrongen werd. Wij ondergaan, zooals al onze bond- genooten van den grooten oorlog, de gevolgen dezer wisselvalligheden al de burgers moe ten er hier en elders den weerslag van dra gen, zonder dat het in iemands macht is- tegen deze niet te voorziene omkeering van al de economische en financieele mogelijkhe den te werken. Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver zekering mijner hoogachting te aanvaarden. De Minister van Financiën, (get.) JASPAR. De heer VermeulenVoorzitter der Handels- en Nijverheidskamer van Yper, heeft insgelijks denzelfden brief, gedagteekend van den JÓ De-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1