La Cocarde de Mimi Pinson Matinée Francaise de Gala le Dimanche 22 Janvier 1933 Onze Vaart JR e k o r d cember, ontvangen. Alleen de eerste alinea ervan zi'a> gewijzigd. Oe heer odiokaa' A. Biitaye heeft in volgende bewoordingen den heer Minister Jas par ontvangst gemeld van zijn echt ij ven Yper, den 20 December ig32. Mijnheer de Minister, "a Ik kom u ontvangst melden van uwen hrief van 16 December 11., D/32Ó86, waarvan «k met verwondering kennis heb genomen. Hij zou op de bevolking onzer streek een te zeer noodlottigen indruk maken, moest haar de vaste hoop niet overblijven uwe beslissing te z;en wijzigen. Het hoort mij niet toe hier te redetwisten over de re lenen aangehaald ip dezen brief, die ten andere de bekentenis bevat van de onrechtvaardigheid die tegen over gar.sch een reeks burgers worut begaan. Uwe beslissing zou slechts kunnen aanvaard worden dan wanneer zij op alle belgische burgeis, zonder onderschei 1, toepasselijk ware. Laat ons dus toe te gelooven dat de be sprekini» niet g'ë'n ligd is. De heer Le Rou 4engé van Dinant, zal u. voor h>m, cn voor den he-r Houlteaux (Viséi. en voor mij (Yper), ^en verhoor vragen in hetwelk het ons zal toegelaten worden met u nog over de kwes'ie te spn keo. Een oplossing kan getroffen wor den die de belangen der Schatkist v> ij waart, zonder de princiepen te moeten opofferen die tot grondslag van ons nationaal leven dienen. Gelief, in afwachting. Mijnheer de Minis ter, de uitdiukking mijner zeer verkleefde gevoelens te aanv sarden (get.) Arth. RUTAVE, Voorzitter van de Federatie der Qeteisierden van het Arrondissement Yper. Ij et i< nutteloos hier nog verder over deze ministerieele mededeelijig uit te weiden. Dit ware nog eens terugkomen op hetgeen reeds zoo dikwijls werd uiteengezet, en.de gelei ster den zijn allen in staat te antwoorden op de versckillige punten die door den Heer Mini ter worden aangehaald. Stellen wij ons voor vandaag tevreden met te bes', ah gen dat deze ministerieele brief, van het begin tot het einde, niets anders is dan een lange bekentenis van de onnchtv aardigheid die ons zou aangedaan worden indien de beslissing moest behouden blijven. Wij zijn evengoed belgische burgers zoowel als de andere schuldeischers van den Staat, ambtenarengepenstonneerden en ieveraa's. en het ware strijdig met de wezenlijke princiepen der Grondwet ons te betalen met een munt die mei haar volle waarde heeft, O n on te leveraars en aannemers te betalen, hebben wtj gangbaar geld van doen. De Staat ts verplicht ons het middel ter houd te doen.cm (e kunnen betalen. Op een andere manier te iverk gaan, zou gelijk staan ::et de in faling vei kla ring van ien Staat en zeu het. kredietdat hij roodig heeft, te niet doen. V1LLE D'YPRES organisée par la Liguo des Poilus de France au profit de sa Caisse de Secoürs a 3 heures Rideau a 4 Üeurés précises en la Salie L\PIERE, rue des Chiens L'exqut^e et amusante opérette en 3 actes de Maurice Ordonneau et Francis Gaily Musique de H. Goublier fils -repfésentée par le Club Artistique Les VI <Je Roubaix, sous la direction de M. F. Bau- duin, Officier d'académie. Uitslag der aanbesteding van 23 December 11. van de aardewerkenhet uitbaggeren en de be kleedingen in moëllon van het bened nvak der vaart van Yper naar den Yzer Byttebier Gebroeders, Yper 250.415 gt Fernand Hanssens Brugge 354.431,83 Frédéric Crampe, Sint Andries 405 35t,i2 Prosper Hendryckx, Veurne 4o8.l5o,ot Hierboven geven wij den uitslag der aan besteding van het uitbaggeren van het bene- denvak der vaart van Yper naar den Yzer. Het is ru juist drie jaar geleden het was op 3t December igtg dat de aanbesteding plaats had voor het herstellen van het laatste gedeelte onzer vaart. Het werk werd toever trouwd aan de heeren Byttebier Gebroeders en moest binnen ''1 18 maanden voltooid zijn. Tegen Tuyndag ig3t zou onze vooroorlogsche vaart terug bevaarbaar gemaakt worden In de Ypersche har.delsmiddeos ging een zucht van verlossing op, nu dat men er toch toe gekomen was, na lang en onverpoosd strijden de laatste aanbesteding te doen uitschrijven. Een zucht van verlossing, ja, een zucht van voldoening en een zucht van hoop ook, in het vooruitzicht van nieuw leven en nieuwe bedrijvigheid Wat ontgoochelingen zijn ons sinds dien reeds te beurt gevallen Thans, aan den ingang van het nieuwe jaar, het jaar ig33 mogen wij ons nog altijd afvragen wanneer eindelijk onze vaart zal bruikbaar zijn De oppervaart moet nog steeds uitgebag gerd worden en, naar het schijnt, zal men hiermede slechts kunnen aanvangen, nadat de werken a m de ijzenvegbrug te Boesinghe zullen uitgevoerd worden. De oorzaak van al deze vertragingen lj^ grootendeels in het ondoelmatig samenwerkv-u van de verschillende ministerieele departe menten en in de betwistingen die tusschen deze laa'ste en de Nationale -Maatschappij der Belgische Spoorwegen oprijzen 1 Is het niet droevig de nalatigheid te moeten bestatigen, waarmede de openbare besturen juist dat gedeelte van het land bejegenen, dat gedurende den oorlog het meest geslacht offerd werd Wanneer zal de Ypersche handef éindelijk in het bezit gesteld worden van den natuur lijken waterweg, dien hij voor den oorlog bezat eq op wier.s herstelling, die nochtans plechtig beloofd werd, hij nog steeds wacht. Itn ig33 of wanneer In ig34 zal het twintig jaren geleden zijn dat dei. vernieling der vaait begon. En na twintig jaren, zal zij dan reeds terug bevaar baar zijn Wat wordt het geduld onzer moedige bevolking toch op proef gesteld En wanneer zullen wij de voorloopige ijzerwegbrug te Caeskerke zien verdwijnen, om de scheepvaart ten volle toe te laten? Of zal dit nog een ander twintigtal jaren duren Daar gaat het oudejaar heen en we begroe ten vol hoop den dageraad van het nieuwe. Opeenvolging van dagen, waarvan wij de laatste uren beleven met zekere zwaarmoedig heid, want aljes wat eindigt, alles wat zich vqltrekt,, legt in ons gemoed een verteedering, een treurnis. Wij staan daar met een zeker angstig ge moed op den drempel van het nieuwe jaar en wij moeten hem overschrijden wij slaan'een blik achter ons en met één oogslag overzien we al het voorbije. Men zegt dat de waarden en het belang der zaken, door ons maar van op een afstand kunnen gewaardeerd worden, maar men zegt ook dat die zaken, alzoo van verre beschouwd, zóó niet meer schijnen als ze toen waren. Zoo was het jaar dat heen gaat rijk aan ge beurtenissen en rekord. Rekord Kampioenschap 1 Die woorden lagen in den mond van dui zenden, stonden in blokletters in de meeste onzer nieuwsbladen I Lof, wierook, bekers, wereldvermaardheid voor den rekordman, den kampioen vergetel heid en misprijzen voor den geleerde, den natuurvorscher, den geneesheer, de gasthuis- zuster die een gansch leven slachtofferen in den dienst der maatschappij Dat is het licht der 20' eeuw I Dat is het rekord der huidige beschaving in ig32 1 Bewondering voor den man, die denkt de wereld te verbluffen met gedurende 133 uren aan één stuk te spreken, of gedu'ende twee volle uren te niezen, of van Parijs naar Bar celona zijn besten vriend op een kruiwagen voort te stooten, of een oud koetspaard den weg Berlijn Paiijs te doen afleggen, of zonder ophouden 53 uren te dansen, of 60 uren 22 minuten op een piano te trommelen, of om 't langst wakker te blijven, of 45 dagen in-een glazen kast zonder voedsel opgi sloten te blijven, ofeèn pijp tabak te rooken gedurende een hal ven dag of een halve minuut, of tien tallen liters bier te diinken tot bersters toe in een bepaalden tijd 1 Blokletters voor de velo moto- en auto helden Stiaten vol volk en bloemengarven voor den donasten renner, die met moeite zijn handteeken kan zetten voor den waaghals die duizenden meters hoog raar de steiren zoekt of per auto 372 km. per uur doet lijk Seagrave. Steden, landen en volkeren hebben in ig32 ook aan rekord gedaan 1 Oostenrijk sloeg het rekorc der zelfmöor den Chicago der misdaden de Vereenigde Staten der geheel onthouding Rusland der broederlijkheid Frankrijk der barkbreuken Amerika der bewapening en der laagste heb zucht in zake 'schul-.lenkwest'ié Chinat der inwendige orde Japan der onbaatzuchtig heid Belgiè der stabilisatie, consolidatie, kiesbeloften, trouw aan 't gegevèn woord, terwijl het streeft raar het kampioenschap der tijdverspillingen in zijn pat lenient en der belastingen, lijk Yper streeft naar het rekord der taksen. Vroeger stak meii al zulke rekordmannen achter slot en grendel öf wierp men zulke regéér'ingen omver. Zoo deed Lodewij'k XVIII met graaf de Biunoy, die het rekord slöeg van rouwbetoog bij den dood zijner moeder. Door de ondankbaarste middelen was hij er toe gekomen om van zijn landgoed een bij huis te maken van het sombere doódehrijk gansch de kerk was binnen en buiten in 't zwart geschilderd de paarden, koeien, tot de hennen toe waren gezwart zoo ook de vijvers-zijner parken en de rivier Yères, waar in men gansche vaten inkt had gestort gedu rende den doodstrijd zijner moeder had hij haar met luider stemme gansch het program ma dezer blijken van kinderliefde voorgelezen. 'Handelen velen onzer rekordmannen en regeerders niet even dwaas en is de bewon dering die men hun toedraagt niet even mis plaatst Die heele rekord-epidemie is ons overge waaid uit de Angel-Saksische landen,, waar lichamelijke kracht het levensdoel is. De slechte invloed van het moderne sport leven op het karakter* ligt piet alleen in het overwicht der lichamelijke kracht bpven alle andere levensdoeleinden doch ook ip. den aan groei der zelfzucht. Al deze strevingen hebben er veel toe bijge dragen om het familieleven te Verbrokkelen, den buiten te ontvolken, de jongelingen van alle verdere geestesontwikkeling te doen af zien ja zelf, ze hebben gansche volkeren zoo danig opgezweept dat zij zich ver boven andere natiën waanden etl aanleiding gaven en nog geven van werelclberoeringen. 't Was

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2