Gemeenteraad van Yper - HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Grondpandobligatiën 5,00 °/0 cetto Onze Posttarieven Verslag der Zitting ran 27 December 1932 19, Arenbergstraat, Antwerpen KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. 3 het geval met Deutschland uber alles 't Is nu het geval met Amerika. Om tot het rekord weder te keeren, ware het heel stichtend te vernemen dat een vrouw het rekord sloege van acht dagen lang haar tong te houden dat een Kamerlid of Senator geen enkele maal zou afwezig zijn van de zit tingen om zijn 42.000 fr. in 't zweet zijns aan- schijns te verdienen of wel dat hij mét minach ting zijn jaarwedde van de hand weze en en kel uit belangloosheid ten dienste zijner kie zers alleen naar Brussel irokke dat in ig33 de ministers verzaken aan leugentaal en daden van bezuiniging in plaats van woorden stel len dat ons land en de regeefing eens voor goed het rekord slaan van zelfstandig hande len en geen süppendragers meer wezen van anderelanden dat velen onzer werkeloozen de eerlijkheid en het rechtvaardigsheidgevoel zoo hoog dragen van te willen werken zoo de gelegenheid zich aanbiedt dat velen onzer hooge ambtenaren, legeroversten en wetge vers zoo onbaatzuchtig zijn om te verzaken aan alle winstgevende en vette kumuls dat onze treinen en autobussen het rekord verliezen van liederlijke uitspattingen, gemee- re klap en vloeken, om het een fatsoenlijk burger of een vreemdeling mogelijk te maken met zijn kinderen 'n uitstap te doen dat ons volk, ons Vlaamsche volk zijn ruwheid ver- lieze en werke om het rekord te slaan van ras fierheid en eigenwaarde dat het uit weze met die gevloekte partijpolitiek en men streve naar het kampioenschap der eensgezindheid ten bate van 's lands welvaart en maatschappe lijk geluk, naar Italië's voorbeeld, dat met 9.000.000 stemmen den man goedkeurde, die het rekord sloeg van regeeringsbeleid en koe nen durf. Wat staat er ons te wachten in 1933 Nieuwe rekorden erger dan voorgaande Raadsel Wenschen we dat in ig33 België het rekord sla van in den kortst mogelijken tijd de krisis op te lossen, het tekort aan te vullen, de finan- ties te herstellen, de taksen vloed te dempen, de gemoederen gerust te stellen. Zien we de toekomst toch niet te zwart in zien we het leven aan met een breeden kijk, want het leven is zoo iets als de herbergen in Spanje men vindt er maar datgene, wat men er zelf inbrengt dat is zoo voor den enkeling: moge het ook in ig33 de drijfveer zijn der natiën en der regeeringen en dan zal er waar lijk vrede zijn onder de menschen. Dat is ook de wensch van het Ypersche voor zijn land, zijn stad, en al zijn trouwe lezers. E. KERBO. Ter gelegenheid van Nieuwjaar achten wij het nutlig onze lezers de in voege zijnde posttarieven te herinneren. Geïllustreerde postkaarten a) zonder briefwisseling binnenland 0,10, bui tenland 0,35, Congo 0 25 b) met een beleefdheidsformule in vijf woorden uitgedrukt binnenland 0,25, buitenland 0,35, Congo 0.25 c) met allerhande briefwisseling en zonder om slag binnenland 0,50, buitenland 1,00. Congo 0,60. idem onder open omslag binnenland 0,75, bui tenland 1,75, Congo 1,25. Naamkaartjes a) zonder briefwisseling binnenland 0,10, buitenland 0,35, Congo 0,25. b) met een beleefdheidsformule in vijf woorden uitgedrukt binnenland 0,25, buitenland 0,35, Congo 0 25. c) met allerhande briefwisseling binnenland 0,50, buitenland 1.75, Congo 1,25. Brieven Binnenland (per 50 gr. of deel van 50 gr 0,75, buitenland tot 20 gr. 1,75 (per 20 gr. of deel van 20 gr. méér 1,00), Congo tot 20 gr. 1,25 (per 20 gr of deel van 20 gr. méér 0,75). De zitting wordt te 17 u, 10 geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, burge meester voorzitter Lemahieu en Delahaye, schepenen Leuridan, Soete, Vermeulen, Vergracht en Vandamme, raadsleden Ver sailles, secretaris. 1) Proces verbaal der zitting van 12 December 19J2. De heer secretaris geeft, zooals gewoonte, lezing van het verslag der laatste zitting. M. Vandamme. Tijdens de bespreking van artikel twaalf van de dagorde der vorige zitting, heb ik voorgeételd de artikelen r2, i3 en 14 der dagorde te verdagen, om reden dat ik van oordeel was dat het aan den uittreden den raad niet meer paste beslissingen te nemen wier uitvoering enkel van kracht zal worden eens dat de nieuwe raad zal aabge steld zijn In het proces verbaal staat er ver meld dat ik daarbij ook nog voorgesteld heb de begrooting voor iq33 uit testellen Ik heb dit zoo niet gezegd. Toen ik het voorstel deed de ze punten te verdagen, heb ik, om het te staven, alleen gezegd een reden te meer daar het aan den ouden raad ook niet gegeven is de stadsbegrooting voor ig33te bespreken». Ik heb dit dus enkel opgegeven als reden, maar heb gern'zins gevraagd de begrooting zelf uit te stellen. M. Sobry. Het proces verbaal zal in dezen zin gewiizigd worden. Indien niemand nog andere opmerkingen wenscht te maken, verklaar ik het goedgekeurd. 2) Stadsbegrooting voor tq33 Nederlegging. M. Scbry. Ik heb de eer de stadsbegroo ting voor xg33. ter irzage der raadsleden, op het bureel neer te leggen. M. Vandamme. Welke begrooting is het die nu neergelegd wordt Ik heb daar straks in den bundel gezien en heb er niets in ge vonden. M. Lemahieu. De begrooting wordt nu eerst neergelegd en dit moet, volgens de wet, alleen maar gedaan worden wanneer de raad hier vergaderd is. M. Vandamme. Dit heeft me verwonderd dat het ons niet gegeven werd deze begrooting eens te onderzoeken. M. Leuridan. Dit zal slechts in de aan staande vergadering gedaan worden. M. Vandamme. Voor verschillige raads leden is dit thans de laatste vergadering en, voor wat mij betreft, had ik graag eens de begrooting willen nazien om te weten of er rekening in gehouden werd met sommige be merkingen die ik hier vroeger gedaan heb. M. Leuridan. Deze akte van neerlegging 's het vertrekpunt, is de ingang van uw recht tot inzage. De begrooting moest dus in den bundel niet steken, de heer Voorzitter mocht ze gemakkelijk onder zijn arm medebrengen en ze alleen nu op het bureel neerleggen. Al wat deze daad voorafging, was uitsluitend het werk van het schepencollege, en van nu af alleen mogen de raadsleden er inzage van nemen. 3) Stedelijk kerkhof Gr ondv er gunningen. De heer Voorzitter geeft lezing van een aan tal vragen tot grond vergunning op het stede- N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000, - Stelt verkrijgbaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeerebcmmplaats, Air 37. lijk kerkhof, waarvoor de gewone toelage ten voordeele van den Openbaren Onderstand wordt voorgesteld. M. LemahieuIk zal deze vragen goed keuren, het schepencollege was er ten andere over t'akkoord. Ik wil hier thans alleen beken^f maken dat ik toekomende jaar zal voorstellen geen vergunningen van twintig jaar meer tojg te staan. VVii hebben daar immers dikwijls veel te veel last mee, wij komen meer d^n eens, na dit tijdverloop, op lijken die nog goed bewaard zijn, en dit is steeds een tries tige zaak. Ik heb dit nu niet willen voorstel*, len, omdat, zooals de heer Vandamme het ge zegd heeft, de macht van den tegenwoordigen raad bijna gedaan is en dat het beter is dez*J beslissing aan den nieuwen gemeenteraad over te laten.- Zooals ik zegde, hebben Wrf reeds veel moeilijkheden gehad met de ver gunningen van twintig jaar en bijzonderlijk tijdens de draineerirgswerken. Het gebeurt zeer dikwijls-ook dat, na dien termnn, nie mand der familie nog naar het graf omziet em dat, wanneer het moet weggenomen worde»; het lijk nog niet geheel verteerd is. Daarcqp vind ik dat het beter ware deze vergunningert te veranderen M. Vandamme. In de laatste tijden heb ik bemerkt dat er hier veel dergelijke vragen van grondvergunningen zirn toegekomen, zoo dat er binnen kort weldra geen voldoencfe grond meer zal overblijven Heeft het sche^ pencollege daarop reeds gedacht en de optfe voor den aanpalenden grond, die.aan de Com* missie van Openbaren Onderstand toebehoort; gevraagd om later het kerkhof te kunneft vergrooten M. Lemahieu. Er bestaat geen schrifte lijk maar wel een mondeling akkoord métJ den OpenbarèU.Onderstand om later de daar nevens liggende weide voor het kerkhof in tê riemen. De draineeringswerken zijn-'zoodanig uitgevoerd om alsdan ook dit deel weide mrft, de te kunnen draineeren. Dit is dus voorzien en ik verhoop wel dat de Openbare Onder# stand zijn gegeven woord zal houden en on? deze weide aan voordeelige voorwaarden zal. afstaan. Ik denk dat de heer Vandamme m^t dezen uitleg zal voldoening hebben. M. Vandamme. Ja, doch het ware toch geraadzaam, zoodra de financieele toestand der stad het toelaat, deze weide aan den Openharen Onderstand te koopen om "te beletten dat zij in andere handen zou overgaan Op voorstel van den heer voorzitter. wor den de gevraagde grondvergunningen hieroj» met eenparige stemmen goedgekeurd. 4) Autobusdiensten a) Yper- Tour coin g - b) Yper- Tourcoing-Roubaix. M. Sobry. Wildemeersch Emile, vap Yper, vraagt de toelating om een regelmatige,^ autobusdienst voor het vervoer van werklie den te mogen inrichten tusschen Yper ep Tourcoing,en een tweede vraag, die ons vóflrj gelegd wordt, is deze uitgaande van Doom Florimond, Verhaeghe Cyriel en Sigier Je rome, allen van Vper, die de machtiging wenschen te bekomen pm een autobusdienst voor werklieden tusschen Yper, Tourcoiqg en Roubaix te mogen uitbaten. De heer Voorzitter geeft vervo'gens lezing van het schrijven van den heer Gouverneur, waarbij deze twee vragen voor advies a^n den gemeenteraad worden overgemaakt en gevraagd wordt erover het onderzoek, voor geschreven in artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 17 Mei ig32, te willen doen en daarna de beraadslaging van den gemeente raad voor ieder dezer twee vragen aan déA heer Gouverneur op te sturen. Daar deze twee autobusdiersten beide hetzelfde doel hebben, van gelijken aard zijn en denzelfde» weg ontleenen, begeert de heer Gouverneur ook nog te weten of bedoelde vervoerdienst niet beter het voorwerp zou uitmaken eenej- aanbesteding en aan een enkelen persoon toe vertrouwd worden. M. Sobry. Het gevraagd enkwest vaii voor en tegen werd voor deze twee vragen gedaan en er zijn geene bemerkingen gemaakt geweest. De kwestie is nu te weten of het ja: dan neen geraadzaam is, zooals dé heer Gou verneur ons de vraag stelt, slechts een aan nemer voor dit vervoer van werklieden te hebben M. Ver gr acht. Een der twee aanvragerè, namelijk Sigier, verzekert dezen dienst reed£ sedert meer dan twee jaar. Van den anderenv weetik niet hoelang hij reeds rijdt. M. Leuridan. Men dient niet uit he.t- oog te verliezen dat het hier geen gewoo'f* reizigersvervoer betreft. Wanneer er tweè verschillige vragen zijn, dan is dit een bewiji dat er kliënten genoeg te vervoeren zijn. Wij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3