Crédit Foncier de Belgiqae 6) Finance Aanvraag van krediet. BANQUEdeCOURTRAI A mogen geen perken stellen aan het vervoer V4p werklieden. Als er meer dan een autobus dienst ingericht wordt, dan is dit een tteken dat de nood zich doet gevoelen om meer dan een autobus te laten rijden. Het gaat hier om geen gewoon vervoer van burgers, en ik voel nfet veel voor die beperking waarover de •heer Gouverneur ons advies vraagt. M. Delahaye. De aanvragers rijden reeds alle twee sedert twee jaar. Als wij het verzoek vap den heer Gouverneur inwilligen, dan zul- Ten wij alleen een der concurrenten verplich ten een tweede autobus te koopen. M. Lemahieu. De aanvragers stellen zich thans eenvoudig in regel met de wet, daar den digest dien zij uitbaten van ambtswege zou gunnen geschorst worden, indien zij vóór ln Januari ig3J niet in regel zijn. M. Vandamme. Ik vind het zonderling dat de heer Gouverneur ons in deze zaak raad vraagt, terwijl hij beter geplaatst is dan gelijk wien oin ons raad te geven. In zijn schrijven spreekt de heer Gouverneur van dezen ver voerdienst uit te geven in aanbesteding, dit heeft den schijn van aan een dezer twee uit baters te willen beletten zijn brood te verdie- neD. UaarDij hoe zal deze aanbesteding ge schieden M. Sobry. Het is het provinciaal bestuur dat beslist, doch vooraleer een beslissing te nemen tvordt eerst het advies gevraagd van al de genieenten op wier grondgebied de auto bus rijd'. Wij ;unnen dus evengoed als advies geven dat beide autobusdiensien mogen blij- veja bestaan, te meer daar de e me enkel naar Tourcoing rijdt, terwijl de andere nog wat vQrder gaat, namelijk naar Roubaix. Ik siel dus voor een advies in dien zin uit te brengen. Dit voorstel wordt goedgekeurd. Alleen de heer Vandamme onthoudt zich. 5) Autobus dienst Langemarck over Yper- Meen en naar Roubaix M. Sobry. VVij hebben nog een soortge lijke vraag voor advies gekregen, namelijk van Van Haeiewyn Camiel, van Langemarck, die toelating raagc om den autobusdienst vo.gr hit verveer van werklieden tusschen Langemarck en Roubaix te mogen verzekeren. M. Lemahieu. Deze aanvrager komt niet ai door de stad Yper, waarschijnlijk rijdt hij v^p St Jan naar de Potyze en van aaar naar Zonnebeke, doch in de aanvraag is dit niet duidelijk vermeld. Ofwel rijdt hij langs den weg tusschen St Juliaanen het Wieltje, op de birui enwegen die door deze autobussen erg te lijden hebben en waarover de heer Capoen hi"ör reeds dikwijls geklaagd heeft. Er zijn twee autobussen die langs daar rijden, doch ik weet nidt juist dewelke het zijn. Ik denk eerder dat deje aanvrager hier langs St Jan rijdt, doch 'hij beschadigt ook de velobanen bij het draai en om andere straten in te slaan, en daarom zot} ik vragen dat deze autobussen bij voor keur de provincie en de Staatsbanen zouden gebruiken in plaats van de kleine binnenwe gen en de gemeentewegen. M. Sobry Dit werd vroeger reeds ge vraagd en wij kunnen dien wensch nu nog maals hei halen. M. Vandamme. Het is ook wel verstaan dat de vroegere bemei kingen aangaande ver zekering op de ongevallenen andere hier ook voor deze vragen gelden M. Lemahieu. Ja, al de gewone voor waarden zullen nogmaals gesteld worden. Op deze vraag brengt de raad insgeliiks een guitig advies uit. De heer Vandamme ont- hoüBt zich nogmaals. M. Sobry Er zou dienen een bijgevoegd krediet gestemd te worden voor kieskosten. tn de begrooting was er daarvoor een som van 16.400 fr, voorzien, doch thans zijn er reeds voor 14.068 fr. i5 betaalstaten opge maakt terwij] er nog voor 10.969 fr. 35 op te maken blijven Dit maakt dus dat wij voor de kosten van verkiezingen de gezamenlijke som van 25.o37 fr. 5o te betalen hebben en dat er daarvoor een tekort is van 8.637 fr- 5o. Om dit te kunnen betalen, zouden wij thans dus een nieuw krediet moeten stemmen van 9000 fr. in ronde cijfers. M. Lemahieu. Het krediet dat de be grooting voorzag was groot genoeg, doch in den loop van dit jaar zijn er twee kiezingen bijgekomen, namelijk de wetgevende en de provinciale verkiezingen, hetgeen niemand kon voorzien. Daarom werd dit krediet over schreden en moeten wij thans die som betalen. In plaats van iöoo fr. zouden wij beter een krediet van 9000 fr. stemmen, daar er moge- tijlcs nog eeoige rekeningen kunnen inkomen, gezien wij nog 'iet einde van het jaar niet zijn. Hetgeen te -eel zou zijn, zal natuurlijk niet gebruikt worden. M. Leuridan. De stemming is een koste lijke leute. M. Lemahieu. Ja, Mijnheer de volksver tegenwoordiger. M. Vandamme. In welke begrooting zal dit krediet geschreven worden M. Lemahieu. In deze van ig33. Het ware te wenschen dat wij toekomende jaar nogmaals dezelfde stemming niet zouden hebben. M. Leuridan. Het is een vromen maar ijdelen wensch. M. Vandamme. Wij moeten toch het voorbeeld volgen onzer geburen. Op vraag van den heer Voorzitter om het voorgesteld krediet van 9000 fr. te stemmen, wordt het met eenparige stemmen goedge keurd. 7) Kerkfabriek van St Jacob Begrooting voor ig33. Deze begrooting sluit met een overschot van 56oi fr. 97. Stemmen ja de heeren Delahaye. Leuri dan, Soete, Vandamme en Sobry; onthouden zich de heer Lemahieu, als lid der Kerk fabriek, alsmede de heeren Vermeulen en Vergracht. 8) Mededeelingen. 1) De heer Vooizitter geeft lezing van een brief dien hij van de socialistische raadsleden ontvangen heeft en waarin zij laten weten dat zij beslist hebben de zitting van dezen avond niet bij te wonen, vooreerst omdat, volgens een brief van den heer Gouverneur, de oude gemeenteraad over geen macht meer beschikt en het nutteloos is dat hij zich nog met ernstig werk bezig houdt, dat door den heer Gouver neur toch niet zou goedgekeurd worden, en vervolgens omdat er geen dringende punten op de dagorde staan. Het zijn meest all n prutselariien die moeten besproken worden, en het hoofddoel der zitting is alleen de nederleggtng der stadsbegrooting voor ig33. Deze nederlegging echter heeft, volgens het schrijven der socialistische raadsleden, geen zin omdat de begrooting niet opgemaakt werd, om reden dat de tegenwoordige schë pen van financiën van oordeel was dat het hem niet paste ze op te maken gezien hij de middelen niet kent waarover de nieuwe raad zal beschikken. M. Sobry. Wij zijn dezen avond alleen geroepen geweest om een beslissing te nemen over enkele punten van bestuurlijken aard, hetgeen dan ook gedaan werd. Al wat de heer Gouver neur ons geschreven heeft,isdatwij geen belangrijke beslissingen meer te nemen hadden. Doch vroeger heeft hij ons ook ge schreven de stadsbegrooting voor ig33 te stemmen, en ver van erover te stemmen zijn wij vandaag enkel geroepen geweest om de nederlegging ervan te doen. M. Liuridan. Ik vind dat de brief d»»r heeren socialisten een slag in 't water is. Zij weten zoo goed als ik en als iedereen dat de meerderheid van het schepencollege na rdeuw jaar dezelfde zal zijn als deze van voor nieuw jaar. Thans is het alleen de nederlegging der begrooting die door den nieuwen raad zal besproken worden. Ik vind dat de heeren socialisten, met de reden die zij opgeven, verder mikken dan hun doel was en dat ze mis schieten, daar hunne on'houding toch geen den minsten uitslag kan hebben. M. Lemahieu. Ik vind dat zij wat licht- BELGISCH GRONDKREDIET lismloize Maatschappij gesticht in 1835 Uitgifte van Groisdobligatiën INTREST 5 ZUIVER VAN ALLE TEGENWOORDIGE EN TOEKOMENDE LASTEN Die obligatiën uitgegeven door deze maatschappij met een bestaan van bijna 100 Jaar, en beschermd door de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, zijn eene volstrekt zekere plaatsing. Onder meer zijn zij geklasseerd in de portefeuille van de ALGEMEENE SPAAR- en LIJFRENTKAS en van talrijke maatschappijen. AGENTSCHAP Naamlooze Vennootschap gesticht In 1873 Hypotheekleeningen aan voerdeelige voorwaarden. zinnig te werk gaan wanneer zij beweren dat er geen dringende punten op de dagorde van dezen avond vermeld staan. Dit is wel het geval en namelijk voor de autobusdiensten die vóór nieuwjaar in regel moeten zijn. Had de gemeenteraad thans niet moeten bijeen komen om daarover te beraadslagen, dan konden die menschen voor den gestelden tijd niet meer in regel zijn en had dit voor hen mogelijks het verlies van hun broodwinning voor gevolg kunnen hebben. De zitting van dezen avond was dus zoodanig ijdel niet. Voor wat de begrooting betreft, is zij opge maakt geworden door het schepencollege. Nu wordt zij eenvoudig neergelegd opdat de de nieuwe raad ze na nieuwjaar zou kunnen onderzoeken. M. Leuridan. Na hetgeen wij nu hier vernomen hebben, blijft het voor ons nog steecs een raadsel of er een ontwerp van begrooting bestaat ja of neen. Van rechts wege is het opmaken der begrooting het weik van den schepen van financiën, zou men ons thans niet willen zeggen of hij een ontwerp van begrooting opgemaakt heeft. M. Sobry. Neen, zooals het ten andere in den brief gezegd wordt. M. Leuridan. Dan werd deze begrooting buiten zijne medewerking opgemaakt In het scheper college, waar slechts een socialistisch raadslid zetelt, is de meerderheid niet langs zijne zijde. De meerderheid zijt gij en na nieuwjaarzal, naar alle waarschijnlijkheid, deze meerderheid nog versteikt worden. De be grooting voor 1933 werd dus door u opge maakt M. Sobry Ja. M. Vandemme. Ik vind dat de socialis ten een zonderlinge opvatting hebben van hunne plichten als raadslid, gezien zij bewe ren dat alles wat hier gedaan wordt slechts prutseweik is Ik vraag mij dan af waarom zij zoo hardnekkig den kiesstrijd hebben meegedaan. 2) M. Vandamme. Ik zou hier nog graag een andere vraag willen stellen, terwijl ik er nog de gelegenheid toe heb. Sedert enkele dagen worden de rollen der straatbelasting uitgedeeld. Vroeger heb ik reeds gevraagd, gezien veel menschen sedert lang werk loos zijn, of er voor deze personen geen mogelijkheid bestond eenige vermindeiing te bekomen. Dan werd er mij beloofd dat, wan neer het waar bevonden werd dat vverklooze personen in nood waren en deze belasting moeilijk kónden betalen, zij alsdan een vraag mochten indienen bij het schepencollege om de geheele of gedeeltelijke ontslaging der belasting te bekomen. Men beloofde mij toen dat al die vragen grondig en welwillend zou den onderzocht worden en dat er in de mate van het mogelijke voldoening zou aan gegeven worden. Vandaag zijn die personen mtj op nieuw komen vinden, zij ontvangen thans de lasten! iljetten waarop de geheele belasting staat, zoodat er dus met hunne ingediende vraag om vermindei ing niet de minste reke ning werd gehouden, alhoewel zij reeds weikloos zijn sedert ig3o. Ik vraag thans voor de laatste maal deze gevallen te willen onderzoeken en er tea goed gevolg aan te geven. M. Sobry. De raad heeft vroeger beslist een belasting op het straatgebruik te heffen bepaald op 5o °/o van Staats grondbelasting voor de bebouwde eigendommen en op 25 van genoemde hoofdsom voor de onbebouw de eigendommen. Deze taksverordening werd door het provinciaal bestuur goedgekeurd, en wij kunnen daar thans niets meer aan veran deren. Alleen de provincie is gemachtigd de belasting te wijzigen. Dit is alles wat ik hier op kan antwoorden. M. Vandamme. Wanneer gij in 't bezit zijt van de brieven waarbij voor sommige belangwekkende gevallen vermindering ge vraagd wordt, dan zou het schepencollege ze toch met een gunstig advies aan de bevoegde overheid kunnen overmaken. M. Sobry. Alle klachten of vragen om vermindering moeten naar het provinciaal bestuur gezonden worden, en het schepencol lege wordt vervolgens alleen gevraagd zijn advies daarover te geven. M. Vandamme. Wanneer ik hier vroeger die vraag stelde, werd dit mij dan alzoo niet gezegd maar men beloofde mij stellig al die vragen met de meeste welwillendheid te zul len onderzoeken. M. Lemahieu. Verwart gij niet, M. Van damme, met de belasting van ig3o en deze die nu geïnd wordt Het waren de gebruikers die de straatbelasting van ig3o moesten betalen, terwijl deze van nu door de eigenaars te beta-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4