Amitiés Frangaises Melkoorlog -B 5 Samedi 31 Décembrea 8 h. 3o, les Grand Bal da Révdllon Jen is. Voor de andere belasting was men veel breeder om te ontlasten, het schepencollege gaf als advies onvermogend of werkloos en doorgaans was dit aanvaard. Moesten er nu •werkmenschen zijn die hun eigen huis bewo nen en uit reden van werkloosheid niet in .staat zijn de straat belasting te betalen, dan moeten zij zich eerst wenden tot de bestendige deputatie en vervolgens zal het schepencol lege verzocht worden deze vraag te onder hoeken. Ik denk dus dat er hier een verwar ring is. Nu zullen wij zooveel opmerkingen stegen de straatbelasting niet meer hebben, .-gezien het de eigenaar zelf is die ze moet betalen. M. Vandamme. Gij zult toch aannemen •dat er weikmensehen zijn die, na gewrocht en gespaard te hebben om een eigen huisje te dcunnen bewonen, thans getroffen zijn door de algemeene crisis en door de werkloosheid •en nu de middelen niet meer bezitten om deze lasten te betalen. M. Lemahieu. Ja, doch zij moeten zich -eerst wenden tot de permanente deputaiie, die daarna het oordeel van het schepencollege over deze vragen zal inwinnen. En hier zullen hij, in het schepencollege, met de metste welwillendheid onderzocht worden. M. Vandamme. Dan zal ik de personen, die mij daarover zijn komen spreken, in dien hin inlichten- 3) M. Leuridan. - Op 2 November 11. heeft thet schepencollege een brief gekregen, uit gaande van de Vereenigde Eleciriciteitsoazen van Yper en Omliggende, waarvan er een afschritc aan de gemeenteraadsleden werd medegedeeld. Verscheidene omstandigheden hebben mij belet op de laatste gemeenteraads- ..zittingen tegenwoordig te zijn, doch het heelt snij verwonderd daarna in de verslagen te .hien dat dezen briet niet besproken werd. Ik maak mij hier thans de tolk der electrici teitsbazen van Yper en omliggende, die in syndicaat veieenigd zijn, om de aandacht te vestigen op de vraag in dezen brief vervat, en namelijk op de ongezonde, om niet te zeggen brutale concurrentie die de Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité van Yper -de private electriciteitsbazen aandoet. Wij zouden dit ook een onbeschaamde concur rentie mogen noemen, daar deze maat schappij zich tracht het onbeperkt monopo lium te verzekeren van de inrichting van alle electrische toestellen binnen de huizen, en dit m strijd met het contract dat zij voor de ver gunning der levering van den electrischen stroom met de stad Yper heelt aangegaan. De stad zou hiertegen moeten ingrijpen. Het con tract, dat gesloten werd met de Société Générale de Distribution Elecirique die nu de Compagnie Générale de Gaz et d'Elec tricité genoemd wordt, is formeel en ver biedt aan deze maatschappij de inrichting der electricileit binnen huis te doen. Het artikel 17 van bedoeld contract zegt immers Les abonnés sont libres de faire exécuter a leurs frais l'lustallation électrique a partir du comp teur par l'entrepreneur de leur choix, a l'ex- elusion de la concessionnaire Dit is klaar, zij mag geen inrichting doen vanaf den comp- teur binnen huis. De vergunninghoudende maatschappij wist dit wel, doch zij heelt gezorgd voor een behendige ontduiking en laat deze binnen wei ken uitvoeren door de Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage of anders genaamd de O. C. A. die al een moere's jong is. Zij heeft dus den truc gevonden om, onder den dek mantel eener zoogezegde vreemde maatschap pij, toch al de werken uit te voeren die aan de moedermaatschappij verboden zijn. Het is een uitgemaakte zaak dat beide maatschap pijen slechts eene en zelfde maatschappij uit maken. Het bewijs daarvan wordt ons nog geleverd door een uittreksel van een finan- •cieel blad waarin duidelijk gezegd wordt welke belangen de Société Générale de Gaz et d'Électricité in de O C. A. heeft. Beide vormen slechts een en zelfde inrichting die een en dezelfde belangen hebben. Het per soneel en de opzichtsdienst van de Société Générale de Gaz et d'Electricité bestaan uit dezelfde personen als deze van de O.C.A Overal komen ze bij de personen, die zich bij de electrische leiding wenschen aan'te sluiten, om een zedelijke verplichting uit te oefenen ten einde al de werken door hen te laten doen, en zoodoende het monopolium van al de binnenwerken voor hen te hebben. Het stedelijk belang eischt dat de overheid zou ingrijpen om deze schijnheilige concurrentie uit te schakelen. De electriciteitsbazen van Yper hebben gelijk gehad met deze vraag naar het stadsbestuur te zenden. Dit moet ophouden, men moet hierin tusschenkomen, omdat deze handelwijze een veel te groot nadeel berokkent aan een belangrijke gro< p neringdoeners van stad. Ik vraag dus dat het schepencollege maatregelen zou treffen om de maatschappij op hare contractueele verbinte nissen te, wijzen, en ik verhoop dat het zal volstaan, dit hier in 't openbaar te hebben aangeklaagd, om dit schandaal te doen op louden. M. Sobry. Artikel 17 van het contract aat aan iedereen de vrijheid de electriciteits- instelling in huis te laten leggen door wien hij wil, niemand kan gedwongen worden. Het is reeds veel als wij de vrijheid hebben en het eenigste en beste dat de menschen op de vraag der maatschappij kunnen antwoorden, is te zeggen wij gaan met ons werk naar de Yperlingen. M. Leuridan. Maar gij leest het artikel niet. De abonnenten zijn vrij te gaan waar het ïen belieft, uitgenomen bij de vergunninghou dende maatschappij. M. Sobry. Zij mogen zich wenden bij gelijk wien, dus zoowel tot de private elee- triekwerkers als tot de Omnium Deze aatste is in feite misschien wel dezeltde maat schappij als de Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité maar niet in rechte. Wij lebben daarover, gevolg aan het schrijven der electriciteitsbazen, het advies gevraagd van een bevoegd persoon, en daar ir niets aan te d >en. De Omnium bestaat op zijn eigen en mag de electiiciteit leggen zoowel als de private electriciteitsbazen. Op rechtskundig gebied gezien, mag zij alle werk aanvaarden en 't is om reden van onze onmacht dat wij geen verder gevolg aan den brief van de Ver eenigde Electriciteitsbazen van Yper enOm- iggende hebben gegeven. M. Leuridan. Mogelijks kunnen wij van rechtswege geen gelijk halen, doch ik stel me lier niet op het standpunt van het iecht, maar wel op dit van eerlijkheid. Het is een plicht voor de stad di< n truc te ontmaskeren. Gij moet al uw zedelijk gewicht in de schaal wer pen om de Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité at te wenden van dergelijke praktijken. Ik geloof aan de uiterlijke dualiteit van beide inrichtingen en zeg niet dat wij op rechtskundig gebied gelijk zouden behalen, maar innerlijk, en iedereen is daarvan over tuigd, vormen zij enkel een én dezelfde maat schappij. De O.C.A. is de zustermaatschappij van de Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité die schandalige dwangmiddelen weet te gebruiken om de menschen ertoe te brengen haar hunne werken toe te vertrou wen. Wanneer de menschen zeggen dat zij liever hun werk naar de Ypersche neringdoe ners geven, dan zegt de maatschappij niet dat zij dit niet mogen doen, maar dan zoekt zij alle mogelijke middelen om de uitvoering van het werk zooveel mogelijk te vertragen en uit te stellen, en geeft daartoe als reden op dat zij voor het oogenblik overrompeld is van werk of dat haar werklieden elders aan een groot werk bezig zijn. Het moet gedaan zijn met deze handelwijze, en wij zullen niet lossen zoolang zij niet ophoudt. M. Sobry.-— Het is wenschelijk dat iedereen de volle viijheid heeft te gaan met zijn werk waar hij wil. De heer Leuridan spreekt van dwang uie de maatschappij bij de particulie ren uitoefent, maar vooraleer te kunnen in grijpen moeten wij het bewijs hebben dat loensche middelen gebruikt worden. Laat ons thans eenvoudig den wensch uitdrukken dat zulks niet meer zou gebeuren. M. Vandamme. De vrijheid die aan dwang onderworpen wordt, is geen vrijheid M. Delahaye. Ik kan niets anders dan den heer advokaat Leuiidan gelijk geven hier die feiten te hebben aangehaald. Zij waren ons vroeger reeds bekend en de stad heelt zelts daarover reeds haar deskundigen raadgever gesproken, doch zijn advies was dat het beste wat wij kunnen doen is deze praktijken aan het Ypersch publiek kenbaar te maken en het aan te manen zijn weik bij voorkeur door de neringdoeoers van stad te laten uitvoeren. Rechtskundig gesproken, kunnen wij niets doen en hebben wij geen verhaal tegen de maatschappij. g) Openbare Onderstand Bosschen Ver- beteringswerken in iq3o iq3i. M. Sobry. - De Commissie van Openbaren Onderstand heeft de rekening goedgekeurd van de verbeteringswerken in hare bosschen in de jaren 1930 en ig3i uitgevoerd. Thans zijn wij geroepen deze rekening, die de som bedraagt van i5.225 ff., op onze beurt goed te keuren. Ik stel voor hierover te willen stem men. Al de tegenwoordige raadsledenstemmen ja De openbare zitting wordt hierop tei8 u. o5 opgeheven. portes seront ouvertes a 8 h. Illumination et décoration nouvelle de la salie. COTILLON GRATUIT Aucun invité ne pouvant être accepté a aos fêtes, le comité prie les personnes qui dési- rent se faire membre de se faire présenter au plus tard le Samedi 3r. Décembrea 4 h. de l'après-midi. Wij ontvingen volgend artikel In het nummer van 5 Nov., van uw geéerd blad is eene bijdrage verschenen, onder titel Melkoorlog Veertien dagen later trachtte Melkboer de argumenten van deze objec tieve bijdrage in stukjes te hakken. Het lijkt noodig, tot inlichting der bevolking, eenige puntjes recht te zetten nopens hetgeen hier verschenen is. Melkboer zegt dat vele kostelijke krachtvoeders moeten aangekocht worden om melk van goede hoedanigheid te bekomen dit is niét heel juist. Het is wetenschappelijk bewezen, dat de hoedanigheid der melk niet afhangt van het voedsel, maar wel van het dier. Veel krachtvoeders, geven veel melk dit is hetgeen hier betracht wordt. Rij den inkoop van gekalfde koeien wordt ook immer gevorscht naar zulke welke veel melk geven ik hoorde tot nu niet dat men zich bekommerde om de hoedanigheidhet is altijd maar over zooveel of zooveel pinten geven. De voedingsmelk moet van gezonde bees ten komen waarom wordt bij den aankoop de tuberculine proef niet toegepast Dit wordt om zeggens nooit gedaan en nochtans van welk overwegend belang is het niet, inzonder heid voor de voeding der kinderen, over melk te beschikken welke vrij is van tuberkelba cillen Maïs, suikerbeetkoppen, draf, enz. zijn niet slecht voor de melk, indien er niet te veel van vervoederd wordt. Dat moet met maat geschie den. Een demi Bock doet geen kwaad, maar neem er eens te veel Volgens Melkboer in de landbouwles- sen gehoord heeft, is kleine melk o,25 fr. per liter waard. Alles is relatief. Aardappelen zijn ook 25 frper 100 kg. waard en toch kan men er maar 12 i3 fr. voor krijgen en het legt zelfs aan alsof ze nog veel goedkooper zullen wor den. Het gebeurt dat Melkboer in den zomer slechte en zure melk heeft. Moest «Melkboer» zijn melk seffens na het melken afkoelen, dat zou niet gebeuren een melkafkoeler is een voudig en goedkoop en is verplichtend daar waar eene degeiijka melkcontrole voor con sumptie melk bestaat. Bij heet weder, ontwik kelen zich zuarbacteriën en streptococcen zeer snel in niet afgekoelde melk, zoodat deze zeer snel zuurt en rot. Het is nog niets als zulke melk de zwijnekuip ingaat het is ech ter erger als ze in kindermaagjes terecht komt. Melkboer zegt dat zijn voormiddag be gint om 4 5 uur alle boeren beginnen toen te melken. De taak van den melkboer begint maar op het oogenblik, dat hij met zijn melk stadswaarts trekt en dat is niet om 4*5 uur, want dan liggen de stedelingen nog in hun bed. Melkboer klaagt dat hij door dik en dun, van deur tot deur moet gaan onze post bode klaagt hetzelfde deuntje van over 20 j. en dat al voor 40 fr. in een voormiddag, zegt hij Melkboer »zegt dat er in veel steden melk verkocht wordt aan 1 8o tot 1.90 fr. den liter. Dit is echter niet voor melk welke los ver kocht wordt zooals hier in Yper, maar wel voor gesteriliseerde flesschemelk En waarom is gansch dit spektakel in Yper geweest Al leen doordat een paar verkoopers te gulzig waren en 20 centiemen meer per liter wilden. Ware de melk aan 1,40 gebleven zooals hij was en zooals hij nu is, dan ware al dit sport niet geweest. Zonder dat ze wisten met wien ze spraken, is schrijver van Melkoorlog met verscheidene verkoopers in voeling ge weest. Allen drukten er hunne misnoegdheid over uit, dat de melk tot 1,60 fr. opgedreven geweest was. Aan 1.40 fr. per liter vindt iede reen zijn bestaan. Vooiuit en vooral hebben de verbruikers recht op zuivere en gezonde melk strijden de verkoopers, onder elkaar, om de prijzen dan mag het niet zijn ten koste der hocdani' heid. Een stadscontrole is hoogstnoodig.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5