ONDERLINGE Ypersche Voetbalkroniek Nieuws Gemeentekiezingen te Hoiiêbeks Belangrijk Bericht KORTBUKSCHE Machines k Écrire 6 ANTITKUINOPHKKTJES Supportersclub De Buffalo's Brand - Ongevallen - Leven Hypotheehleeningen Bijkantoor te Vper G. DERYCKE - Ypres Het Werk der Oorlogsteringlijders, Vereeni- ging zonder winstgevend doel, 14, Kogel straat te Brussel, postcheckrekening nummer 1604.21, wijst op de verwarring welke zou kunnen ontstaan tusschen zijne antitering- plaatjes, sinds 1925 jaarlijks hernieuwd, en de prentjes welke het Werk tot bestrijding der tering dit jaar uitbrengt ter zelfder tijd als de antitering postzegels met bijtaxe. Het vignet der oorlogsteringlijders, zeer eigenaardig, draagt als opschrift Geluk- wenschen Vceux de bonheur Met het oogpunteengunstbehandeling te be zorgen aaneen bijzonder belangwekkende cate gorie zieken, die in de modderige loopgraven otin de Duitsche kerkers de kwaal opgedaan hebben die hun bestaan bedreigt en hunne familie ten onder brengt, verleent het W. O. T. zooder twijfel zijne medewerking aan den algemeenen strijd tegen de longtering. De verweermiddelen tegen dezé vreeseliike kwaal zijn trouwens blijkbaar onvoldoende, vermits al de zieken, voor dewelke een verblijf in een sanatorium voorgeschreven is, niet kunnen ondergebracht worden. Zonder Staatstoelage heeft het Werk te Blanmont een sanatorium opgericht waar de oorlogsteringlijders, zoowel burgerlijke als militaire van heel het land, kosteloos opge nomen worden. Het Werk dat in 1932 ongeveer 7000 kos- telooze verblijfdagen zal vergund hebben in zijn sanatorium Les Mohgnats te Blan mont,' doet een dringenden oproép opdat ieder een aan zijn strijd zou medehelpen door het aanko'open ol het plaatsen van Kerstprentjes. Het prentje kost 10 centiemen het boekje met 12 prentjes 1 Frank. Tweede Afdeeling Yper 1 Iseghem 3 De Iseghemsche bezoekers hebben dus onze zegereeks op eigen terrein gestuit, niet tegenstaande de hoop gekoesterd werd geen enkelontmoeting thuis te verliezen. Voor degenén die de match niet bijwoonden, zal de score eenigszins als afgeteekend voorkomen, te meer dat rood wit voor eigen publiek mocht uitkomen. Maar in werkelijkheid, zou een stand met één doel vei schil beter het spelver toon weergegeven hebben. Nochtans, had de tweede speelhelft op dezelfde manier verloo pen ajs de eerste, dan zou de uitslag er gansch anders uitgezien hebben. Welk hemelsbreed verschil van optreden Iedereen immers zal moeten bekennen dat de eerste time onge meen rap doorgespeeld werd en aanleiding gaf tot een goed spelgehalte. De aanvallen werden mooi afgewerkt langs beide zijden, en alleen het tikje geluk ontbrak aan de thuisspelers om aan de rust met een doel verschil te draaien. Nadien echter vielen onze mannen wederom in hunne oude gewoonte en Iseghem nam van die gelegenheid gebruik om alle spelinitiatief aan den dag te leggen en op die wijze gevaar lijke standen te scheppen. Zoo konnen zij op hoekschop den voorsprong nemen, terwijl Yper op dat oogenblik zelf de leiding had moeten in handen hebben. Met dit alles zijn de twee punten gaan vliegen, die ons als de gevaarlijkste tegenstrevers der kopleiders had den doen doorgaan. Verkenner ten andere, sluit zijn weke- lijksch praatje op de volgende manier De Cercjisten laten zich door Stade Moescroen jnloopen en dienen op te passen om het schoon streven als een kaartenhuisje niet te zien ihvallen 'k Geloof dat die nederlaag onze mannen daarom den moed niet zal ont nemen en dat zij integendeel eene harde les zal wèzen om zich in h:t vervolg niet meer te laten beetnemen. Ook wensch ik hun, ter -nMegenheid van het nieuwe jaar, nog vele ^"^vmaingen, geen nederlagen meer op L^en de schoonste plaats als moge- 1 ngschikkmg. Klasseering 2de Afdeeling Daring Blank. 16 10 1 5 65 20 25 F.C Heyst 16 11 2 3 53 25 25 Stade Moescroen 15 8 3 4 52 18 20 F C. Iseghem 16 8 4 4 47 30 20 C S. Yper 16 9 5 2 41 28 20 A.A Moescroen 16 8 5 3 33 35 19 F C Roeselaere 15 8 5 2 44 32 18 Meenen 15 5 5 5 28 26 15 S K. Sweveghem 16 6 8 2 39 59 14 S.K Heule 16 4 7 5 25 34 13 Thielt 16 5 9 2 26 55 12 V.V. Ste Kruis 16 5 10 1 28 39 11 Wevelghem Sp. 15 2 10 3 18 32 7 R C. Panne 16 0 15 1 22 79 1 Juniors A. A Moescroen 2 Yper 6 Dat de sportbladen allen zonder onder scheid 3-3 geven voor de ontmoeting onzer Juniors te Moescroen, kan ons weinig sche len. Maar een zaak is zeker, 't is dat de Yper sche jeugd, wederom ontwaakt, de match gewonnen heeft en de score zegt genoeg dat zij er met vuile voeten zijn doorgegaan. Aan de rust wees het bord reeds 5 o in ons voordeel en dat bewijsthoe onze rood-witten het hooge woord gevoerd hebben. Centervoor Vandam me en rechtsbinnen Ossieur teekenden weder- keerig 4 en 2 maal aan. Al de andere spelers, de scholieren Woets en Mulle inbegrepen, deden hun best om die schoone zege te bewer ken en de ploeg een stapken nader tot het beoogd doel te brengen. Daarom is net mijn oprechte nieuwjaarswensch van onze juniors den titel hunner reeks te zien behalen om aan den eindtoer van West-Vlaanderen te mogen deelnemen. Klasseering Juniors Wevelghem Sp. 16 11 2 3 57 20 25 C S. Yper 15 11 2 2 67 17 24 Meenen 15 11 2 2 66 20 24 Stade Kortrijk 16 10 2 4 49 28 24 A A Moescroen 15 7 7 1 48 46 15 Stade Moescroen 15 6 7 2 29 44 14 Poperinghe 16 6 9 1 34 51 13 Wervicq 16 5 11 0 24 54 10 W S. Lauwe 16 1 13 2 25 71 4 Verbr. Wevelgh. 16 1 14 1 18 66 3 Derde Speciaal en Scholieren mochten Zondag rusten en zullen enkel op 8 Januari in 't gelid staan, 'k Wensch aan Speciaal geen enkel verloren match meer en den kampioen- titel van reeks C. Aan de Scholieren wensch ik meerderen vooruitgang om weldra hun eerste overwinning te mogen boeken. Supporters Het jaar 1932 is ten einde en de laatst gespeelde match heeft aan uwe verwachtingen niet beantwoord. Daarom geen moed ver loren en met de gebruikelijke nieuwjaarswen- schen, zult gij ook den wensch vormen de rood witte kleuren nog menigmaal te zien zegepralen. Neemt dan, bij die gelegenheid het besluit uwe ploeg zooveel mogelijk aan te wakkeren. Daartoe krijgt gij reeds de kans vanaf den tweeden Zondag van het nieuwe jaar. Onze jongens, immers, staan te A. A. Moescroen voor een moeilijke taak en zullen uwe aanmoedigingen noodig hebben om deze ontmoeting tot een goed einde te brengen. De inschrijving heeft zooals gewoonte plaats in het lokaal van de supportersclub, bij Albert Blootacker, Statielaan, en moet geschieden vóór Zaterdag avond, 7 Januari ig33. Het ver trek is vastgesteld om 12 1/2 u. De prijs is al tijd dezelfde 4 fr. voor de leden van de sup portersclub en 8 fr. voor de niet leden. NEMO. bij Maurice Dubois, 18, Boesinghestraat. Het bestuur van De Buffalo's heeft de eer de milde gevers voor de vlag, alsook de maatschappijen die ons Zondag met hare tegenwoordigheid vereerd hebben, vriendelijk te bedanken. Alle steun zal nog met erkentelijkheid ont vangen worden. Het Bestuur. Daar er op 9 October 11., bij gebrek aar* een voldoende getal voorgedragen candidhten,.. tot de algemeene vernieuwing van den ge meenteraad riet kon overgegaan worden, wordt bij Koninklijk Besluit het kiescollege van de gemeente Hollebeke opgeroepen tegen Zondag 22 Januari ig33, tusschen 8 en 14 ure, om over té gaan tot de aanvulling der algeheele vernieuwing van den gemeenteraad door het verkiezen van het getal nog ont brekende raadsleden. Bij de twee candidaten, die zich den 9 October elk op een afzonderlijke lijst had den voorgedragen en beiden zonder strijd gekozen werden, dienen er nu nog vijf nieuwe raadsleden verkozen te worden, opdat de raad voltallig zou wezen. Wilt gij bij brand of ongeval de volledigste- waarborgen, en voordeeligste regeling, wendt U in volle betrouwen tot de Naamlooze Verzekerings Maatschappij Hoofdzetel 3, Lekker beetstraat KOSTRI JKi (eigendom der Maatschappij). Kapitaal en Raserven Fr. 7 000 000' Vooraleer U te verzekeren, of uwe be staande polissen te wijzigen, vraagt koste— looze inlichtingen en raad aan ons 8, Mondstraat - Tel 1S9 of bij de Agenten in iedere gemeente. Algemeen Opziener OMER RÓBYN- Hourrah Les chers petits aveugles beiges, pour qui une tombola a été organisée, ont lancé un vi- goureux hourrah, quand je leur ai appris que vous étiez tous fermement décidés a profiter des quelques jours quinous séparent du tirage pour enlever le stock de billets qui reste a vendre. Leurs petites mains ont applaudi avec joie a cette bonne nouvelle, et, de leurs poitrines est sorti un chaleureux merci a votre adresse a tous. De tout cceur aussi, ils vous souhaitent beaucoup de chance. Pour rappel, les lots ont une valeur globale de 200.000 fr. Le gros lot est une automobile de 60.000 fr. Le prix du billet est de deux fr. Le carnet est de 10 billets. Tout acheteur d'au moins cinquante billets, recevra gratuite- ment la lisle des numéros gagnants. Le tirage aura lieu le 3i Décembre prochain. En ayant soin de mentionner la destination des verse- ments, on peut adresser le montantdes billets au comptechèque postaln0 i6[.399del'OEuvre Nationale des Aveugles 90, Avenue Dailly a Bruxelles. Téléphone x5,43,go. Occasions partir de 300 Francs avec garantie. 18, Rue de Poperinghe Tel. 25o Réparation de toutes machines de bureau.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6