BILLARD5 NOVELTY Het Hoogltest van Kerstdag te Yper GROOTE PRIJSKAMP op Zondag 8 Januari 1933 200 Fr. - Prijzen - 200 Fr*. In Sint-Maartens Kathedraal vooral waren er boven de twee duizend geloovigen onder de glanzend verlichte gewelven van den groot- schen Tempel vergaderd. La Fête de Noël a Ypres PriesterlijKe Benoemingen Gevonden en Verloren Voorwerpen Allerhande Nieuws Gratis gedurende drie dagen. Om de Nieuwjaarsfeesten bij U op te luisteren zal het groot Philips Agentschap, twaalf nieuwe radiotoestellen ter beschikking stellen van de liefhebbers. Laat u inschrijven bij Christiaen Edmond, 14, Guido Gezelle- plein, Yper, nevens St-Jacobskerk. Tel. 3oi. BtirgerlijKe Stand van Yper Overlijdens Vande Woude Prosper, 35 j., huisbewaar der, echtg Peire Emilia, Dickebuschsteenweg, 98. De- ruytter Silvie, 43 j., z. b., echtg. Depoorter Alois, Capucie- nenstraat, 84. Tiberghien Adelphine. 52 j., z. b., echtg. Blanquart Albert, Poperlnghesteenweg, 8. Deconinck Polydorus. 63 j., herbergier, echtg. Struyve Ludovica, Sint Jacobstraat, 77. Chirouter Maurice, 33 j., bakker, echtg. Dondeyne Mathilde, L. Thouroutstraat. 25. Ameye Elvine, 67 j., z. b., echtg. Sandra Cyriel, Poperinghesteenweg, 8. MARCHES Markten van Anderlectit STAD YPER 60 50 - 40 - 20 - 20 en 10 Ir. Het blijde Kerstfeest werd in al onze ker ken met de grootste plechtigheid gevierd.' binds lange jaren beleefde men geen zulken schoonen, stillen en zachten Kerstnacht ook was de toeloop onzer godvruchtige bevolking groot naar de Nachtmissen van St-Maartens St- Niklaas St Jacobs (voor de eerste maal)' alsook bij de Paters Discalsen, de Paters Capucienen, de Zusters der Goddelijke Voor zienigheid, de Zusters Lamotten, de Zwarte Zusters en St Vincentscollege. De plechtige Nachtmis werd voorafgegaan door de roerende ceremonie van het aanbren gen van 't Kindeke Jesus in de Kribbe met zijn prachtstoet van rijk gekleede Engelen zin gende öe aandoenlijke Kerstliederen Stille Nacht en Adeste Fideles gevolgd op twaalf ure slag door den verrukkelijken koor zang Minuit Chrétiens- 't Is Middernacht van G.tAdam. De liturgische plechtigheden der Kerstmis aan het Hoogaltaar, in dit eenig sierlijk kader van St Maartenshoogkoor, werden biige woond in algemeere godsvrucht en ingeto genheid, en die gezegende Kerstnacht werd geheiligd door ongeveer vijjtien honderd Hei lige Communiën. De driestemmige Mis van Cesar Franck met hare heerlijke bladzijden van vrome kunst en diep christelijke geloofsbelijdenis werd vooral in de tweede uit voering der plechtige Hoogmis van ro üre, meesterlijk vertolkt. Deze nieuwe kunstprestatie van ons bloei- end Sint Maartens gemengd koor, onder de verdienstelijke leiding van Kapelmeester Maurice Baert, werd te recht gewaardeerd door de talrijke muziekkenners en lief hebbers De heeren bestuurder Baert en orgelist Ha noulle, de zeventig Dames en Heeren van het zangkoor en het orkest hebben nieuwe lauwe ren geplukt Gode ter eere en ons christen volk ten bate. Aan allen een hertelijk en welverdiend pro ficiat. En.... tot Paschen Het zij ons toegelaten de klachten mede te deelen van menige geloovigen die, bij gebrek aan genoegzame kerkstoelen, genoodzaakt wierden de Kathedraal op Kerstnacht te ver laten. Er werd inderdaad bestatigd dat er voor 't minst een twee honderdtal stoelen te kort waren. C'est par une délicieuse nuit étoilée exceo tionnellement belle, que les fidèles affluèrent nombreux aux eglises et chapelles de la ville oü se célébrait la Messe de Minuit. Les cérémonies liturgiques furent gran- dioses a la Cathedrale St Martin, oü se pres saient plus de deux mille assistants recunllis sous les voutes ïlluminées du Temple majes- tueux. J A minuit moins le quart un cortège imno- sant d'Anges conduit le Divin Enfant a la Crèche aux sons joyeux de Noëls anciens suivis de 1 hymne immortel «Minuit Chrétiens du compositeur frangais Geo>ges Adam La Messe de minuit fut célébrée en grande pompe au MaitreAutel par M. le Doyen Ver maul, dans eet admirable décor du sanctuaire sobrement pare qu'offre aux jours de fêh» notre Cathédrale A la S«« Communion e^ ron qutnze cents fideles s'approchèrent de la Sainte Table. La mai rise de StMartin (70 exécutants) dingee avee talent et dévouement par M Maurice Baert, a. donné le Jour de Noël deux grandes exécutions de musique religieuse Elle rehaussa la messe de minuit et la grand'messe de 10 heures par une excellente interpretation de la Messe d trois voix mixtes avee accompagnement de quintette a cordes et orgue, du maitre Beige César Franck l'artiste liégeois profondément chrétien du iq' siècle. Monument de foi religieuse, contenant des pages admirables d'une grande richesse d'or- chestratton, les deux exécutions de sa belle oeuvre causèrent aux nombreux auditeurs et amateurs du grand art musical, une pleine jouissance de pieuse harmonie. Une mention spéciale pour les soli, super- bement chantes par notre dévouée conci toyenne Mademoiselle Busschaert, dont la belle voix de mezzo soprano donne toute son ampleur dans l'admirable acoustique de la vaste Cathédrale. A l'Ofïertoire, notre jeune concitoyenne M"u Serine, chanta de sa délicieuse voix de soprano, 1' Adeste Fideles avec accom pagnement des choeurs et orchestre. Les orgues éiaient tenues magistralement, comme toujours, par notre organiste virtuose M. Hanoulle. Félicitons chaleureusement nos dévoués Yprois et Yproises qui comprennent si bien que chanter les louanges du Seigneur c'est prier deux fois Chef et exécutants ont bien mérité de l'art chrétien, et ont cueilli de nouveaux lauriers en ce Jour de Noël ig32. Proficiat et merci 1 YPRIS. Bisdom Brugge. Zijn pastoor benoemd te Couckelaere, E. H. De Gryse, id. te Moere, in vervanging van E. H. Lootens, die zijn ontslag geeft te Moere, E. H. Lelieur, id. te Slype te Slype, E. H. Lagae, onder pastoor te Eerneghem te Eessen, E. H. Callewaert, J. C. D., bestuurder der Zusters van Liefde te Cortemarck te Hulste, E. H. Cracco, id. te Brielen, die aldaar vervangen wordt door E. H, Devisscher, onderpastoor, te Watou te Desselghem, E. H. Vanneste, onderpastoor op ->t-Maartens, te Kortrijk. Gevonden Dinsdag 27 December, een sleutel die ter beschikking van den eigenaar op het politiebureel berust. Verloren Maandag 26 December, door Mevrouw Grasham Mireille, een handzakje eenig geld en papieren bevattende. Dinsdag 27, door Mevr. Devisscher Julia, een gouden armband. Yper. Gevecht. Zondag avond, rond 8 u 3o, werd de politie verwittigd dat er eenige mannen aan den slag lagen in de her berg gehouden door Vanroose, in de Statie straat, doch toen zij aldaar aankwam was de plaats reeds geruimd en, uit vrees van met moeder Themis kennis te moeten maken, had den al de vechters het hazenpad gekozen. Landloopster. Terechtwijzing. Onder de rubriek Landloopster van ons nummer van verleden Zaterdag, 24 December, werd vermeld dat zekere T. A. wegens land- looperij, door de Politierechtbank van het Tweede Kanton Yper, veroordeeld werd voor een bepaald termijn in een bedelaars gesticht opgesloten te worden. Wij zegden tevens dat bedoeld persoon geruimen tijd in een herberg der Groote Markt, alhier, verbleefDe Heer Gaston Eeckman, tenancier van het hotel «Old Tom» Groote Markt, alwaar inderdaad de aange houdene, verleden jaar, eenigen tijd verbleven heeft, doet ons met recht opmerken, dat deze ook, en dit nog onlangs, in andere huizen van Yper, en ook van de Groote Markt, verblijf heeft gevonden De redactie is het daarmede eens en verklaart uitdrukkelijk dat, bij het opnemen van dit bericht er geene de minste bedoeling heeft bestaan, zelfs een schijn van verdenking op den Heer Eeckman te werpen, wiens uitbating overigens daartoe geen de minste aanleiding kan geven. Dronkaards. Maandag avond, rond 6 uur, kwamen twee gasten van Lauwe, die wat te diep in 't glas gekeken hadden, per velo door de Boterstraat gereden. Daar zij echter wat te veel de straat aan 't afmeten waren, deed de politie hen, om alle ongeluk ken te vermijden, afstappen en leidde ze voor zichtig meê naar het politiebureel waar ze den nacht mochten doorbrengen. Omvergereden. Dinsdag reed de ge naamde Foulon Victor, van Wytschaete, ver gezeld van een kameraad, per velo terug naar Wytschaete, toen hij op den Rijselsteenweg, nabij het grondgebied der gemeente Voorme- zeele, door een auto, die uit de richting van Waasten kwam en gevoerd was door M. Cotteau de Patin van Langemarck, werd aan gereden en omvergeworpen. Foulon, die ge kwetst was, werd opgenomen en in een nabu rige herberg gedregen in afwachting dat de bijgeroepen geneesheer hem aldaar de noo- dige zorgen kwam toedienen. Het rijwiel van het slachtofler was gansch buiten dienst, ter wijl zijn kameraad, die nevens hem reed, niet het minste letsel bekwam. Een onderzoek werd geopend om de verantwoordelijkheden vast te stellen. Voormezeele. Paard ophol. - Zater dag was de 24 jarige paardengeleiderGillioen Leon, in dienst bij Onraet Arthur landbouwer alhier, met paard en kar naar Yper gereden toen, bij den te rugkeer, het paard opeens verschrikte en op hol sloeg, met het gevolg dat de verraste geleider ge weldig ten gronde werd geslingerd, terwijl het dier zijn dolle vaart voortzette. Het slachtoffer dat nog steeds bewusteloos was, werd door geburen gevon den en naar huis gebracht, doch gezien zijn ergen toestand moest men den jongen 's anderendaags - naar het hospitaal van Yper vervoeren, alwaar de dokter een schedelbreuk vaststelde. Dinsdag heeft hij de schedelboring ondergaan V er klaring en van 24 Dec. tot 3o Dec. iq32 Geboorten Lauwaet Mariette, Bruggesteenweg, 29. Brulein Marie, Recollettenpoort, 5. Brulein Jean, Recol- lettenpoort, 5. Stevens Roger, Neermarkt, 5. Devogel Frans, Dickebuschsteenweg, 159. Huwelijken Pattyn Hilarius, onderwijzer, te Noordschote, en Philippe Martha, z. b., te Yper. Donck Pierre, licen- ciaat-pleitbezorger, te Brugge, en Butaye Claire, z. b.. te Yper. Huwelijksbeloften Maurice Dequidt, landbouwwerkman, te Oostvleteren, en Godelieve Phlypo, dienstmeid, te Boesin- ghe, voorheen te Yper. Roger De Moor, verlakker, en-< Suzanna Bruyer, fabriekwerkster, beiden te Yper. N. B. Het Bureel van den Burgerlijken Stand zal open. zijn op 2 Januari 1935 van 11 ure tot 's middags voor de- aangiften van GEBOORTEN en STERFGEVALLEN. MARKTEN - M1DDELPRIJZEN PRIX MOYENS Tarwe de 109 kilogr Promeni les 100 kilos Rogge id. Itigle id. Haver ld. kvoine id. Aardappelen, 100 kil. Pommes de Terre Boter de kilogram Starre le kilo Eieren het stuk (Sufs la pièce Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos O) 68,00 59,00 77,50 19,00 22,75 0,60 u 3» i. s q Va O co id <M 78 58 77 12 21,50 0,58 a> s a 75 55 75 10 21,00 0,60 76 56 79 19 20,50 0,61 Of d Sj <U »- Q •4/ 80 80 78 20 22,50" 0,50 700 1932 27 December Varkensmarkt te koop gesteld 1964 stuks. Gemiddelde prijss per kilo op voet 6,i5 7,15 fr. 28 December Veemarkt te koop gesteld414 ossen aan 4,25 5,75 fr 122 stieren aan 3,35 4,5o fr., gÖ7 koeien» aar 3,35 - 4,75 tr. - Totaal i5o3 stuks. 2g December Kalvermarkt te koop gesteld i4go stuks Gemiddelde- prijs per kilo op voet 4,5o 8,5o fr. Aangekomen gedurende de week 1754 stuks. OP DE TWEE in het HOTEL DU NORD bij JOSEPH DECROCK, Statiestraat om 5 uur stipt 's avonds. Inschrijving van af 4 uur. Verdeeld als volgt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8