-HET YPERSCt iE - LA RÉGION D'YPF ?ES f Zondagmst - Repos dominical JVekeiijksch Overzicht Gontre le Chömage i 13* Jaargang, N' 39 31 December 1932 13' Année. N° 39 31 Décembre 1932 Bijvoegsel Supplément Frankrijk heeft onder leiding van den heer Boncour ook een nieuwe Regeering samengesteld, maar de strekking ervan, die aan de syndicaten eene overdreven macht toekent, boezemt veel vrees in voor de gevolgen die er kunnen uit voort vloeien Niet alleen alle weldenkende lieden, maar zelfs vrienden van het heerschend ministerie kun nen niet nalaten hunne vrees te laten blijken. De zaak wordt nog verergerd door de raadselachtige houding van den heer Herriot, die maar niet kan verkroppen dat hij gevallen is. Hij valt de Regee ring aan en schijnt de werking van Amerika en terzelfdertijd die van Duitschland in de hand te werken. Benoeming van Burgemeesters Handels- en Nijverheidskamer Y P E R Magasins de la Compagnie Anglaise Polydore - Hector DECONINCK Bedankingen Heer Prosper VANDE WOUDE Vrouw Alois Depoorter-Oeruytter t ZIELMISSEN Vrouw Gabrielle BOULANGER Mevrouw Irma SALOMÉ Dame Irma SALOMÉ Alhoewel de jongste verkiezingen in België het land gered hebben van eene onvermijdelijke ramp door de nederlaag der omwentelingsgezinde partijen, was alle gevaar niet geweken. Na die verkiezingen was de toestand nog verre van goed te zijn, maar gelukkiglijk werd bij de liberale partij nog gezonde rede genoeg gevonden om in het spoor der goede orde te blijven Doch dit was nog niet voldoende en dit werd al dadelijk bewezen bij de bespreking der maatregelen die moesten ge troffen worden om den geldelijken toestand van het land in orde te brengen. Alles werd hierbij in het werk gesteld door de extremistische partijen om de Regeering weer te doen struikelen. Maar zij hadden nu eens te doen met eene Regeering die wist waarom het ging en daarom hare uiterste krachten inspande om gesloten te blijven De be spreking ging heel den nacht door, tot op den morgen, de socialisten verlieten dan, gevolgd door eenige heethoofden, de zaal, om de Regeering in minderheid te stellen, 't Was echter vruchteloos de artikelen werden erdoor gehaald met 93 stem men, en aldus was dat afschuwelijk plan der demagogen mislukt. Op een nieuw aandringen van Amerika tot het uitstellen der betalingen en het herzien der oorlogsschulden krijgt Parijs een antwoord dat zegt eerst betalen en daarna zullen wij spreken. Het is dus eene uitgemaakte zaak dat voorzitter Hoover er niet in gelukt is zijn plaatsvervanger M. Roosevelt op sleeptouw te nemen en hem, vóór zijne aanstelling, deel te doen nemen aan besluit- selen waarvan hij later al den last zou moeten dragen. Bijgevolg zal er voor 5 Maart 1933 niets kunnen gedaan worden op dat gebied. Men is daarenboven hoe langer hoe meer verwonderd te zien dat Amerika die kwestie zou willen verbon den zien aan het ontwapeningsvraagstuk van Europa. Immers hebben zakenmannen de Ameri kaansche begrooting nagezien en vinden daar dat de Vereenigde Staten 43 p. h. ervan noodig heb ben aan bewapening 't zij 56 milliard van onze franken voor militaire doeleinden En intusschen zouden zij willen dat de anderen ontwapenen. Het is belangwekkend na te gaan hoe het ge schil tusschen China en Japan verschillend be oordeeld wordt. De eenen kunnen het Japan niet vergeven op zijn eigen, tegen alle protestaties in, gehandeld te hebben zooals het deed. Zij houden staan dat het alleen zoo handelde uit hebzucht en eigenbelang en dat het niets te zien had in de in wendige verwikkelingen van China en Mandsjoe- rye. De anderen geven Japan volkomen gelijk. Zij willen zelfs aannemen dat het eenigszins handelde uit eigenbelang, maar dat dit tevens gepaard ging met het belang der andere volkeren. Immers, zeg gen zij, indien Japan daar niet zoo krachtdadig op getreden was en doorgewerkt had, was China thans volkomen onder den klauw van Moskou. Het bolsjevisme zou er meester geworden zijn zooals in Rusland en dan was er geen tegenhouden meer aan om het te beletten naar Europa over te waaien en hier insgelijks zijne verwoestende ingreep te doen voelen. Misschien wel I RIK. H Y MENEE Mardi dernier a été célébré, a n h., en l'Eglise St Nicolas a Vpres, le mariage de M. l'Avocat Pierre Donck, avoué licencié a Bruges, avec Mademoiselle Claire Butaye de notre ville. Nous présentons nos sincères felicitations a leur vénérée grand'mère, Madame Cyrille Boone, a Monsieur l'Avocat et Madame Arthur Butaye - Soenen, et a Monsieur le Docteur et Madame Alphonse Donck Boone. Nos meilleurs vceux de bonheur accom- pagnent les jeunes époux, issus de deux sympathiques families Yproises profondé- ment uttachées a leur ville natale. Bij Koninklijk Besluit van 24 December ig32 werden in de volgende gemeenten tot burgemeester benoemd Te Bixschote, M. A. Peene te Boesinghe, M. R. de Thibault de Boesinghe te Elver dinghe, Graaf C. Mouchet Battefort de Lau- bespin 'e Gheluwe, M. J. Ingelbeen te Houthem, M. J. Leterme te Kemmel, M. J. Bruneel de la Warande te Langemarck, M. R. Cotteau de Patin te Locre, M. P. Plaetevoet te Ploegsteert, M. A. Lecomte te Proven, M. C. Verfaillie te Reninghelst, M. C. Deconinck te Westvleteren, M. C. Vandenbussche te Zillebeke, M. de Baron Pierre de Vinck te Zuydschote, M. R. Pec- ceu te Staden, M. C. Ampe. Het Bestuur der Handelskamer heeft van de Regie van Telegraaf en Telefoon een schrijven ontvangen aangaande het officieel Telefoonboek, waarvan men de uitgave ig33- 1934 aan 't voorbereiden is. In dit telefoonboek zullen de abonnenten van de netten met minstens 3oo abonnenten, dus wordt Yper daarbij begrepen, per beroep gerangschikt worden, en deze van sommige groote steden als Brussel, Antwer pen, Charleroi, Gent en Luik zullen per straat vermeld worden. De inschrijvingen, zoowel op de lijsten per beroep als op de lijsten per straat, zijn volstrekt kosteloos, en dit tegen één vermelding per telefonische aansluiting. Al de abonnenten en gebruikers van den telefoon, en vooral alle handelaars en nijve raars zullen gemakkelijk begrijpen welk groot voordeel deze rangschikking voor hen biedt. Doch op de lijsten per beroep kan de rang schikking der abonnenten nochtans niet ge beuren volgens een al te vermetele vertolking der inlichtingen welke in het gewoon Tele foonboek voorkomen. Daarom werden al de abonnenten verzocht aan de Regie van Tele graaf en Telefoon zelf de rubriek op te geven onder dewelke ze wenschten ingeschreven te worden. 9 Te veel handelaars hebben verwaarloosd aan die vraag gevolg te geven en drukken thans hunne verwondering uit niet op de lijsten per beroep in de uitgave van het nieuw Telefoonboek te zijn vermeld. Daarom heeft het Bestuur der Handels kamer besloten alle telefoonabonnenten drin gend aan te manen zonder verwijl op de hen vroeger gestelde vraag te willen antwoorden en aan de Regie van Telegraaf en Telefoon te laten weten onder welke rubriek zij willen ge rangschikt staan in de nieuwe uitgave van het Telefoonboek, opdat de uiterst practische opvatting ervan zod volledig mogelijk zou kunnen zijn. Costume veston, nouveauté, 325, 445 Fr. Pardessus croisé, doublé de soie, 445 Fr. Costume tailleur, bleu ou fantaisie, 445 Fr. Manteau tailleur, doublé de soie, 445 Fr. Costume de golf, taille 11 ans, 245 Fr. Nouveautés de laine ALL SEASON. Place de Brouckère, Bruxelles. Vrouw Polydore Deconinck, geboren Louise Struyve Heer en Vrouw Clément Wefton-Deconinck Heer en Vrouw Cbarles Scott-Deconinck Heer en Vrouw Marcel Deconinck-Jacques Jufvrouwen Germaine, Marthe, Julia en Jeanne Deconinck De familiën Deconinck, Delvoye, Struyve, Defrancq en Blomme, melden met groote droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van hun teerbe minden echtgenoot, vader, schoonvader en bloedverwant, HEER Echtgenoot van Vrouw LOÜISE STRUYVE geboren te Yper, den 28 Maart 1869, en er godvruchtig over leden den 28 December 1932. De lijkdienst heeft plaats heden ZATERDAG 31'DECEM- BER 1932, om 9 uur, in de Parochiale Kerk van St-Jacobs De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht j als dusdanig te aanzien. 77, SI-Jacobstraat. Vrouw Weduwe Prosper Vande Woude- Peire en familie, bedanken vrienden en ken nissen voor de blijken van genegenheid hun betoood tijdens het afsterven van hun teerbe minden echtgenoot en bloedverwant, Heer en Kinders Depoorter Deruvtter en familie bedanken vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen' ketoood tijdens het afsterven van hun teerbeminde vrouw, moeder en bloedverwante, Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het Solemneel JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gelezen worden op Woensdag 4 Januari 1933, om 9 y, uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Echtgenoote van Heer Leon Jonckheere. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 8 Januari, omuKu., in St-Maartenskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Sylvle LOONIS Echtgenoote van Heer Auguste Gruwez en van Echtgenoote van Heer Aimé Gruwez. Les amis et connaissances sont invités a assister a la MESSE qui sera célébrée le Dimanche 8 Janvier, a 11 v» h en l'Eglise St-Martin, pour le repos de l'ame de Dame Sylvie LOONIS Epouse de Monsieur Auguste Gruwez et de Epouse de Monsieur Aimé Gruwez. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 15 Januari, om 9 uurr in de Kerk der E E. P.P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Clement VAN DEVI t/ERE DEKNUDT en Vrouw Rosalie DONCK. De Apotheek van I La Pharmacie de Mr VAN WALLEGHEM Statiestraat o— Rue de la Station is ALLEEN OPEN op Zondag 1 Jan. reste seule ouverte ie Dimanche 1 Jan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9