IN DEN STORM L A d b 0 ti W h K SI i Bestrijdt de crisis Gswaarbirgd) Permanenten Stad Yper Dancing Victoria P lace 2 Ten bureele dezer kan men de voor gaande nummers met het mengelwerk bekomen. Öinst de dagen van Carnaval hallef - st Allerlaatste nieuwigheden van Jass en Orkest-Orgel MORTIER. ^eajfelwerk van Hat Ypersche» Nr 27 Roman door A. BRULEZ (Vervolg) Zeg hem niet wie gij zijt,Iaat hem s'.il- aan gewoon worden aan uw bijzijn, aan uwe zorgen... en verpleeg hem.... met liefde Mooi, Dokier, mooi oh wat zal ik hem met zachthaid en verkleefdheid behandelen I wat ben ik u da; kbaar, dokter Luister nu nog even. Ik zal bevelen ge ven opdat men hem uw naam niet zegge rn daar men u si;ds lang Juffer Zonneschijn no^mt, zal dat geen moeite kosien. Nog duizendmaal dank. Dokter. Zult gij ook doen al wat gij kunt om hem te redden Rt k n daarop 't onmogelijke zal ik doen 1 Verlicht en opgebeurd gii g zij heen om ha^r work ie hervatten. Onwilltkcuiig gedreven, ging zij eeis1: naar 't hed van Ar,d:é TerJam. zich zelf Otheer schend, doch met eenigszins bevende sitm, zei .e z i Sergeant gij ligt niet goed, mag ik u eveptjcs schikken. Bij 't hooren dier s'.em, had André, uit gewoonte, het hoofd naar dien kant gekeerd, maar h i zag niet moedeloos wendde hij het hogfd weer af en zei somber ja I Zij nam voorzichtig zijn hoofd met de eeie hand en sch kte de kmsïns met de andere. Zie, zoo, zei ze, dat zei beter zijn 1 Heb ik u geen pijn gedaan Hij bleef luisteren om die stem nog te hoc rerx, maar zij zweeg, daar hij niet antwoordde. Droefgeestig ging zij verder, terwijl Andié weer in zune gewone somberheid verviel, die hvip tot i u roe nog niet verlaten had. De lange rijen bedden, alle bezet met zwaar gekwetsten, werden met zorg opzocht hier was '1 opschikken, daar doist laven, ginds een verband herstellen, weer vei der inspuitingen geven, zorgen cn nog zorgen om htt leven te redden en organen te viijwaren aan al deze onschuldige slachtoffers van den iner.sche- lijken waarzm. 's Anderdaags kwam de Dokter woer om zieken na te zien. Toen hij bi| André kwam, zei hij Juffer Zonneschijn heeft me gezegd dat gij een rusteen nacht geha d hebt, 't gaat beter, nietwaar Wie is dat Juffer Zonneschijn vr.oeg hij zonder op de vraag ie antwoorden. Wel de juffer die u oppast En haar andere naam Dat weet ik niet, ik ben hier nog niet ltng. Iedereen noemt haar Juffer Zonnesch jn, omdat zij altyd lachend en gelijkmoedig haar lastig en pijnlijk werk doet. Toch, ik meen dat ze Dumonheet... ja Suzanne Dumon Zoo Dank u, Dokter. Daarop verviel hij weer in zijn gewone af getrokkenheid. Korts na den dokter kwam de verpleegster af'en vroeg of hij niets noodig had. Drinken, zei hij, alleen drinken. Hier drink maarZoona zal ik hek gemakkelijk makeö, de dokter heeft ge zegd dat gij, als 't u luslte, wat recht mecht zitten. De wonde aan de borst zalniet open gaan. Hebt ge daar nog pijn niet erg niet waar. Gij hebt gezond bloed in de aderen en uwe gene zing gaat met rasse schreden vooruit. Kijk nu zit ge beter, is 't niet. Men zou ook wel lam gelegen zijn. Nog een paar dagen dan mogen we ook rpeds de helft van uw banden van 't hoofd wegnemen. Zijt ge niet tevreden Ge zegt niets De helft maar de rèst Dat komt ook, heb maar moed Om mun blindheid te dragen morde hij, haar onderbrt kend. De tranen schoten in hare oogen, maar sterk zwelgend hervatte zij zich Kom Sergeant, wees zoo wanhopig niet. Hier ligeen zooveel ellendige me "chen- wrakken, en hievelen hebben er hier sedert vier jaar niet gelegen, en moesten zij allen gewanhoopt hebben, dan ware 't hier een hel geweest. Velen weten met zekerheid dat zij verminkt z in voor het leven, dat zij een en zelfs twee armen of beenen kwijt zijn, en gij zijt heelemaal niet zeker dat uwe oogen verlo ren zijn. De heelkunde bewerkt thans mira kelen. En zoolang gij hier zijt, blijf ik er ook en zal u helpen. Weer voelde zij een krop in de k-*el en wachtte een oogenblik. Daar h'i weer niet antwoordde, ging z? verder 'k heb gezien dat er een brief voor u is, wil ik hem u voor lezen, vooraleer ik met de anderen voortdoe. Hij antwoordde nog niet, stak machinaal de hand onder het kussen doch trok ze niet terug. Zij scheen zijne gedachten te raden Wil ik even kijken vanwaar hij komt Ja, zei hij ras. Van Bordeaux Goed, trek maar open, 't is van vader! Vader zuchtte hij. H oe zei ze, na de lezing. Wist uw vader dat ge te Kales waart Neen, sedert ik op 't front was, heb ik hem laten gelooven dat ik in de bureelen was te Kales hij weet niet dat ik op 't front geweest ben, dat kon hij toch niet opmaken uit mijn regimentadres Hij weet ook niet dat ik gekwetst werd. Een oogenblik sdlte. Mejuffer zei hij dan, inig ik u iets vragen Zeker, z'g maar. Zou It gij voor mij niet willen scbniven... aan vader Met genoegen zal ik dat voor u doen, maarwel ik zal hem z -ggen dat gij gekwetst werd aan de hand tusschen een Uur ge knepen b v. Gij zijt goed, Juff;r. Z mnrschjn Tot later Da da André kon die stem maar niet v (.eten, die zoo wonderwel gel tk aan e«-ne an iere, die hij dik vijls gehoord h.id Do eter, zei hij, bij 't volgend bezoek, hoe ziet Juffer Zonneschijn eruit - Waarom vraagt ge dat vroeg e dokter op zijne hoede. Om lat ik ze niet zien k u n toch zou ik ze mij willen voorstellen. W- Ik Waar heeft ze Ah ah ah dat weet i c nok ie»'1 is ver doken onder haar kapsel {Vervolg te naaste week) aan 50 ft. alles ia.i g e>>- Zonder elect lek noch >u Laatste nieu wighei i - Go ide u sl «g v«; z kerd Huis G. Nuytfens - Cro nbé 25, ilalfvaan, sper. RAGHTÏG 3Bua.lL, met nudewerking var» den vermaarden Jnzz Lustig® Pierrots uit Aiihvrrgten Verders alle Zondagen en Feestdagen BAL met verandering van Orkesi en Jass-band. MET l»KN UAM)E.\AI<ltEII> TK VERMINDE KFN. rtB? BEZOEKT VAN 26 FEBRUARI TOT 5 MAART 193J, in d*n "Ctr.quiiiiera ie" i* brusstl. do t 20" Ttniooosieinng vao Lauutcuwm cnlaes LawGHQuwyioaucieQ èpfilr* AU* il een moderne gereedschap, goede mestoffen, uitgelezen zond-en plantgoed zult gij meer, beter, en aan minderen prijs voortbrengen. Volgt de voordrachten der GROOTE BïlGISCHE UKDBOl'WWrEK Het programma zal verschijnen op 15 Januari en zal nraehtv, y en hosteln,,* toetrezon- en worden op aanvraag gestuurd aan hit Siepet«riant20 Spas rnr.t, t? S- R6,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 10