- HET YPBRSCHE- LA RÉGION D'YPREi 2ondagrnst - Repos dominicak 13e Jaargang, Nr 47 2 5 Februari 1933 Bijvoegsel Supplément Nomination Leest en verspreidt Het Ypersche Le grand Crucifix de 3t-ftaruu 5 in t Maa rten Ca l liedraa l tturge?lijtie St&nd van Yper Vrouw Leonia VANDAELE t ZIELMISSEN i3 ALLEEN OPEN Ij reste seule ouverte it op Zondag 26 Febr. li Dimanche 26 Féor «4* ^fj~ 11 m aw maw m Iinnor—ammr unr Tl wi^v.!r;iacwuri<d 13' Annee. N' 47 25 Février 1933 - «L W ekelij&scti U\erzicht In Frankrijk houdt het ministerie Dala- dier tot heden goel stand het heeft zijne financieele ontwerpen doorgehaald met 359 stemmen tegen 235. Maar is de toestand daar geruststellend, dan is hij het in 't geheel niet over het land. Het valt niet te ontkennen dat de socialistische elementen veel voldoening kregen en al lus de Regeering ondersteunden, maar de algemeene belastingen die voorge steld worden vallen zwaar op de massa. En deze laat zich niet meer zoo gemakkelijk aan de ooren trekken gansch het land door is het één kreet van verzet handelaars en vvinke liers. staatsbedienden en openbareinstellingen geven zich het woord en teekenen heftig pro test aan door schriiten en daden. Men hoort niets a> deis meer dan van schorsing der dien sten, kleine werkstakingen, sluiten van bu reelen, stilleggen van publieke bui eelt n, alles slechts voor enkele uren maar met bedreiging van meer, want de prot» stbetoogingen, die duizenden menschen in de straat brengen, geven een bewijs van werkelijke macht. Duitschl »nd maakt zich inmiddels gereed voor de verkiezingen van 5 Maart Alle op komende partijen, en er zijn er niet minder dan acht, stellen alles in 't weik om hunne kans te verdedigen. VI aar meestal deze par tijen worden zwaar benadeeligd door dat Hitier meester is en dat zijne troepen en aan hangers ervan gebruik maken om de anderen te storen en zelfs met geweld aan te vallen, zooals het op versch.llige plaatsen gebeurde en waar het tot bloedige botsingen kwam. Hit- Ier keurt deze gewelddaden af, zegt hij, maar intusschen is het toch gebeurd Er is in deze laatste dagen veel spraak ge eest van de mo gelijke veranderingen die zich in het Reich konden voordoen. Eenerzijds zag men de mo gelijkheid in om Hitier als Dictator te zien optreden, na Hindenburg van kant geschoven te hebben. Anderzijds is het algemeen bekend dat de gemalin van den te Doorn verblijven- den Keizer, naar Duitschland gereisd is, zoo gezegd om er aan pu >liike feesten deel te nemen. Echter is men algemeen overtuigd dat zij zich in verband zal stellen met Hitier en andere kopstukken om, zoo mogelijk, een te rugkeer der Hohenzollern te bewerken en te regelen. Het verslag der XIX van den Volkerenbond werdgoedgekeurd en geeft ongeliik aan Japan in zijne handelwijze tegenover China. Doch Japan heeft zijn antwoord geresd en aanvaardt niets van de genomen beslissingen. En terwijl het orders geeft aan zijne afgevaardigden den Bond te verlaten indien de beslissingen door gaan, werkt het hardnekkig voort omzijn werk in her verre-Oosten door te drijven. Na zijne bedreigingen op Jeh-ol schijnt er eene nieuwe eendracht op te komen onder de Chineezen, die zoo men zegt reeds i5o ooo man bijeen brachten om dit grondgebied tegen Japan te verdedigen. Anderzijds meldt men afscheurin gen generaal Sioe-Yoe Tang zou met i5.ooo man der 4e Divisie van Jehol overgaan tot Mandsjoe en het ware niet te verwonderen dat verschillige andere opperhoofden, die zijne vrienden zijn, dat voorbeeld zouden vol gen. Niet alleen in echt revolutionnaire landen, waar het geenszins te verwonderen valt, maar ook in de democratische worden thans meer aanslagen gepleegd op de vooraanstaande personen. Kort geleden was Frankrijk aan de beurt met een aanslag op zijn Voorzitter thans mikte een booswicht naar den aanstaan den Voorzitter Roosevelt, in Amerika. Door het vastberaden tusschenkomen eener jonge vrouw miste de kogel eigenlijk zijn doel en ging den plaatselijken burgemeester treffen, terwijl MRoosevelt er, gtlukkigltjk voor hem, aan ontsnapte. Nogmaals werd aan den Volkerenbond een geschil voorgelegd dat men er in der minne dacht te kunnen bijleggen. Maar de gebeur tenissen zijn de beraadslagingen dikwijls voor en zoo zien wij weer een Coiombisch Peru- viaansch geschil tot oorlog overslaan. Men zou zeggen dat h ;t voorbeeld van sommige kleine landen in die streek aanstekelijk is en dat Zuid-Amerika aangedaan is door een soort oorlogskoorts die zich uitbreidt. RIK. Par Artè Royal du 7 Février, Monsieur Entile Thevelin. notaire k Messines, est nommé memhre de la commission administrative de l'lnstiiution Royale de Messines a Lede, a la place devenue vacante par suite du décès de Monsieur le Sénateur Gustave Bruneel de la Warande. Nos siTères félicitations. Verterende Üiiderschtiaing Tijdens een feestmaal, Maandag avond in den Katbolit ken Kring aan de uittredende katholieke gemeenteraadsleden, de heeren Henri Sobry, Constant D'Huvettere, Robert Declercq en Gaston Vandamme, aaneeboden, werd er den gewezen burgemeester, M Soory, door E. H. Honte, pastoor van St Pieters, die den Z. E. H. Deken Vermaut, ongesteld zijnde, op dit feest verving, het eeretetken Pro Ecclesia et Pontifice overhandigd, dat hem door Z. H den Paus voor bewezen diensten aan de kerk werd toegekend. De vereeremerkte ontvirg, te dier gelegen heid, de gelukwenschen van de taliijke aan wezigen. Ook de heer Van der Ghote, onze nieuwe burgemeester, sloot zich van harte aan bij de hulde aan zijn verdienstelijken voorganger gebracht. Het Ypersche biedt op zijne beurt aan den heer Advokaat H. Sobry zijne hartelijkste gelukwenschen om deze welverdiende Onder scheiding. Depuis le 19 de ce mois, les fidèles peuvent a nouveau vénérer et admirer, en notre Cathé drale, le Chrit en Croix de grandeur naturelle, placé, avant la guerre, a l'angle de la Chapel le latérale de N D. de Lourdes. Taillée dans un blcc de bois d'orme, con 9ue dans le style Renaissance, cette ceuvre d'art du i8e siècle esc due au statuaire prois qui perft-ctionna son talent a Paris Jean Martin Hinderickx, né en 1744. mort en 1771 éiève du sculpteur Brugeois Pulincx, et con- disciple du célèbre Ch. Vanpoucke. La sublime figure et le corps souffrant du Dieu crucifié sont remaiquables par la beauté anatomique et la vérité de l'expression. Edifiée jadis au cimetière de St-Martin, entre la grande tour et la Chapelle du Doyen, cette Croix Calvaire fut placée a l'intérieur de l'église, probablement a la suite de l'édit im périal de 1784 par lequel Joseph II supprimait les cimetières urbains. V Ce beau Christ, heureusement sauvé des ruines de la grande guerre, mais gravement mutilé par les obus allemands, a été admira blement restauré par noire concitoyen M. Camille Cornillie, l'artiste statuaire Yprois bien connu. Dépouillée de son ancien peintur- lurage la belle ceuvre sculpturale apparait magnifique dans son bois naturel, a l'angle de la nef latérale nord, face a la première station du chemin de la crojx. La grande croix ntuve en beau chène sortie des ateliers Yprois de MM. Mahieu, frères. fait tiès bel effet. Encore unerelique de notre ancien patrimoine yprois sauvée du désastre. Soyons en heureux. YPRIS. Veertig uren gebed. Deze driedaagsche Plechtigheid van liefde en eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament, zal gevierd worden op Zondag 26°, Maandag 27° en Dinsdag 28° Februari. In St-Maartenskerk zal het Allerheiligste van 's morgens 6 u. tot 's avonds na het Lof ter aanbidding uitgesteld worden. Op Zondag 26 Februari, Sol. Vespers en Lof te 5 u., waaronder sermoen door E. H. Bouteca, bestuurder der Vakschool. Asschenwoevsdag. Op dien dag gaan de geloovigen om een asschenkrüiske en krijgen deze vermaning mede Gedenk, o mensch, dat gij stof zijt en tot stof zult weder- keeren In St-M aarten s worden asschenkruisjes gegeven alle kwartier uurs, 's morgens, van 6 u. tot 8 1/2 u. Verklaringen van den iS tot 27 Febr. /ojj Geboorten Vandromme Cécile, Malonlaan 26. Ugjlx Michel, Zillebekestraat. 8. Merveillie Roger, Boomgaarê straat, 19. - Derudder jeannette, Veurnesteenweg, 113 Huwelijken Denorme Gerard, slachter te Zonnebeke en Kesteloot Zoë. dienstmeid te leper. Kesteioot Josephut. vornimaker en Vanspranghe Jeanne, fabriekwerkster, beiden te leper. Devos Michel, werkman aan den Telegraaf'te Vlamertinghe en Verminck Anna fabriekwerkster te leper. Overlijdens Ingelbeen Petrus. 76 j. z.b. ech' Debenf Eugenie, Wenninckstraat, .9. Deleruelie Henri 63 J land- werker. ongehuwd, Lange Thou outstraat, 25. - Vandafte Leonia, 87 j. z.b. ech'1 De wilde Isidorus, Tempelstraat, 2». Adam Virginie, 71 j. z.b. wed6 Logghe August. Poperin- ghesteenweg, 8. Foulon Irma, 18 j. z b. ongehuwd. Lange Thouroutstraat, 25 Dewulf Pieter, 71 j. z.b. wed' De gheele Octavie. Rijsselstraat. 133. Coture Barbara. 65 j. 2.. b. ech" Allegaert Julius, Poperinghesteenweg, 8. Remtne- ry Maria. 52 j z.b. wede Heyrick Julius, Poperinghestw, 8.— Coutrez Augustus, 80 j. z.b. wed' Van Eeckhout Melanfe., Rijsselstraat, 133. Huwelijksbeloften Gaston eun. steenkapper en Maru Scrive, naaister, beiden te Yper Alberic Vandeputte, han delaar, te Meulebeke en Augusta Dejonckheere, z.b te Ypti. Heer Isidore Dewilde Vandaele Jufvrouw Euphrasie Vandaele Detamiliën Vandaele, DewHde. Vanuxern en Menu, melden met droelheid het pijnlijk verlies dat zij komen te- ondergaan door het afsterven van hunne teergeliefde echtge- noote, zuster en bloedverwante. Echtg-noote van Heer Isidore DEWILDE geboren te Boesinghe, den 12 September 1845, en godvrüeb- tig overleden te Yper, den 19 Februari 1933. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als du- danig te aanzien. 27, Tempelstraat. Vrienden en kennissen worden ui'genoodigd de ZIEL V1IS hij te wonen die zal gt zonara worden op Zondag 26 Februari, om 9 V, in St N'klaaskerk, tot zielelaftnis der over leden ouders van Mr en Mm Ern. TI fECA-GOUWY. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 26 F« bruavi, om 11 y. u., in St-Maartenskerk, tot zielelaferis van Vrouw Oscar i^liPUYDT geooren Maria Abeex Les amis et connaissar es sont prfés d'assister a la MESSE AN N1 VERS AIRE qui sera célébrée le Oimancke 26 Février, a xi 1/2 h., en l'Eglise St-Martin, pour le repos de l'ame de Dame Oscar DKPUYDT née Maria Abee Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal g'ezorgen worden op Zondag 5 Maart, om 8 uur, in St-Jacobskerk, tot zieLLfenis van Heer Ignatius l AUWELIER. Echtgenoot van Vrouw Eugenie FINET. De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer De West-Vlaamsche Bergen noodigt hier bij vrienden en kennissen uit tot de ZIEL V1IS voor haar oud bestuurslid Heer Kené DELOBEL op Zondag 5 Maart, te 9 uur, in de paro chiale kerk van Kemmel Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd- de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezren worden op Zondag 5 Maart, om 11 y, uur, in St- Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Charles Louis BOUTENS Weduwnaar van Vrouw Maria Gryson. De Apotheek van La Pharinacie de M< VAN WALLEGHEM Statiestraat o-. Rue de la Station

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 11